List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2018

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 2771

Do odczytania w cerkwiach

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2018

„Boże Pokoju i Ojcze miłosierdzia posłałeś nam Twego, dającego pokój, Anioła Wielkiej Rady”

(Hirmos 5-ej Pieśni pierwszego Kanonu Bożego Narodzenia)

Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Narodzonym Panu!

Dzięki bezgranicznemu umiłowaniu człowieka przez Wszechdobrego Boga, zalewani światłem poznania, raz jeszcze możemy czuwać ze świątecznymi pieśniami do rana i prawowiernie świętować Narodzenie Zbawcy i Bogoczłowieka Pana naszego Jezusa Chrystus. Błyszcząc łaską i radością, to święto napełnia nasz amoralny świat falą Bożej miłości, pokoju i błogosławieństwa!

Chwała Twojej Boskiej wyrozumiałości!

Bóg nasz – Ojciec Łask pełen jest przecie miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Będąc źródłem, Dawca i Gwarant Pokoju, okazał rodzajowi ludzkiemu Swe wielkie miłosierdzie i wysłał Swego Syna   Jednorodzonego na ziemię, aby darować jej Pokój.

Syn i Słowo Boga Ojca – „Wielkiej Rady Anioł” – jak opisuje Go prorok Izajasz (IX, 6), proklamuje i objawia światu przedwieczną i niewypowiedzianą Bożą Radę, Jego przedwieczny zamysł, Jego Uprzedzającą Wolę, o zbawieniu ludzkości, o Tajemnicy Boskiej Ekonomii, jako Tajemnicy pojednania i zjednoczenia z Bogiem.

Wcielony w człowieka i Narodzony z „Ducha Świętego i Marii Dziewicy” jako Dziecię z Betlejem, Wyraziciel i Wykonawca Przedziwnej Rady, „Władca Pokoju”, Pan i Mesjasz Jezus Chrystus, oświeca nas Światłem poznania Boga i znajomości Jego Bożej Woli. On rozprasza ciemności niewiary, duchowego zbłądzenia i grzechu, całkowicie pokonuje diabła i przywraca Pokój.

Dlatego jedynie poprzez poznanie Boga, miłość i pokorę można posiąść Pokój. Tylko tym sposobem czuwając o świcie, będziemy wychwalać Boga w Ortodoksji czyli w prawowierności i Ortopraksji, czyli w prawidłowym jej stosowaniu, ogarnięci pokojem i pojednani, jawiąc się nosicielami i głosicielami Pokoju.

Dar Pokoju, dar Boga dawany jest tym, którzy go poszukują: „Panie Boże nasz, użycz nam pokoju!” (Iz XXVI,12). Pan nasz jest Tym, który przepędza wrogość człowieka do Boga, darując przebaczenie tam, gdzie jest Pokajanie, które jedna ziemię z niebem, wygania wrogość i nienawiść, wnosząc we wzajemne relacje harmonię, które każdemu człowiekowi przynoszą wewnętrzny pokój, poprzez wyciszenie i zjednoczenie rozumu z sercem.

On jest naszym Pokojem (Ef II,14), a przypieczętował to Krzyżem i Zmartwychwstaniem. On daruje Pokój nie tak, jak pojmuje to świat, lecz daje swój własny Pokój: pokonujący strach oraz zamieszanie (J XIV,27), przynosząc jedność w sposób przynależny Jemu jako Bogu , przezwyciężający wszelkie przeszkody.

* * *

Lecz, gdzie jest „Pokój na ziemi”, który głosili i wychwalali Święci Aniołowie w noc Narodzenia Bożego Dziecięcia? Co ma miejsce i co króluje wewnątrz nas i wokół nas?

Z żalem stwierdzamy, że prawie wszędzie są rozruchy, konflikty i wojny! Odnajdziemy je w sercach, w umysłach, w relacjach, w świecie, i niestety niekiedy nawet i w Cerkwi!

Tam, gdzie panuje samowola, pycha, duchowe zbłądzenie, oddanie się namiętnościom, bezprawne nękania, zdrada, wrogość i nienawiść, tam nie ma miejsca dla pojednania z Bogiem co uniemożliwia zaistnienie oraz panowanie Pokoju.

Tam, gdzie nie ma prawdziwej wiary w Boga, Prawdy, strachu Bożego, zachowywania Jego świętej Woli, oraz poszanowania danego przez Boga, zgodnego z Tradycją, hierarchicznego porządku w Jego Cerkwi, tam nie ma ani Boga, ani sprawiedliwości i miłości, ponieważ tacy ludzie „nie poznali drogi pokoju” (Rz III,17).

Stąd tak często spotykamy osoby zdenerwowane, pełne zakłopotania, chaotyczności, okrucieństwa, trudnego charakteru i pełne niepokoju. Tak więc staje się jasnym owy wielki chaos panujący w duszach, w myślach, w społeczności, w świecie. A nawet i w Cerkwi – azylu i przystani Pokoju, pewni ludzie nieznający pokoju torpedują drogocenny Boży skarb Pokoju dziwacznymi nowymi ideami zwodniczo tworzonymi w ich pomroczonym umyśle i niespokojnym sercu, uważając w swej bezmyślności, że tym sposobem służą prawdzie i autentyczności!

Jest naszym obowiązkiem sprostać z determinacją każdemu wyzwaniu pozostając przy tym sami niewzruszonymi, niczym słudzy autentycznego Pokoju Ortodoksji która , wg słów św. Teodora Studyty, „przelewa się Pokojem”.

* * *

Umiłowane w Panu dzieci!

Co by się w naszym życiu i na drodze naszej Cerkwi nie wydarzyło, powtórzymy za Psalmistą: „Przeto bać się nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia i góry przeniosły w serce morza” (Ps 45,3)! Chodźmy, spożyjmy od Dawcy Pokoju, Pana naszego Jezusa Chrystusa  poprzez Jego Święte Misteria słodycz Jego Pokoju, w pojednaniu z sumieniem i nadzieją na zwycięstwo i na uczestnictwo w Królestwie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

Boże Narodzenie 2018 roku

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup
† Ateński KALLINIK

Członkowie
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Ameryki DYMITR
† Filippijski AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu THEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL

 

Nicefor.Info


List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2018 (pl.)
Посланіе на Рождество Христово 2018 (ru.)
Nativity Message 2018 (en.)
Μήνυμα Χριστουγέννων 2018 (gr.)
Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2018 (cz.)
Eglise des Vrais Chrétiens Orthodoxes de Grèce Saint Synode (fr.)