LIST OTWARTY ATOSKICH MNICHÓW W SPRAWIE TZW. ŚWIĘTEGO I WIELKIEGO SOBORU NA KRECIE

true-life-of-a-monk2-984x500Przedstawiamy z serdeczną prośbą o żarliwe modlitewne wsparcie list mnichów ze Świętej Góry Atos w sprawie pseudo-Soboru na Krecie. Pod listem podpisało się dotychczas blisko 60 mnichów, głównie z Wielkiej Ławry, pierwszej w hierarchii monastycznej na Świętej Górze. Patriarchat Konstantynopola podjął już kroki w celu pozbycia się niewygodnych świadków Prawosławnej Wiary – trwają prześladowania Hagiorytów.

______________________

Na Świętej Górze, 20 czerwca 2016 (3 lipca 2016 wg nowego kalendarza)
Niedziela Ojców Hagiorytów – Wyznawców, Świętych, Hierarchów, Męczenników

LIST OTWARTY OJCÓW HAGIORYTÓW

Do Błogosławionej Wspólnoty Świętej Góry,
do dwudziestu Igumenów pomiędzy ich zgromadzeniami
oraz do wiadomości biorącego swe miano od Chrystusa całego ludu Cerkwi

„…Jako miłujący ojca synowie strzeżemy nienaruszalnego ojcowskiego dziedzictwa, miejsca nie obrócimy wniwecz jak bezowocne drzewo figowe, lecz postępujący dokładnie za naszymi Igumenami, w sposobie ucieczki od upadku, będziemy naśladować WIARĘ i zmagania, byśmy także z nimi znaleźli dobra wieczne” (troparion litijny z codziennego cyklu nabożeństw o Świętych i Bogonośnych Ojcach naszych, którzy jaśnieją na noszącej miano Świętej Górze Atos).

Wielebni Ojcowie,
po starannym zbadaniu wszystkich ogłoszonych tekstów końcowych tzw. Świętego i Wielkiego Soboru, jak też – odpowiedzi znamienitych teologów i metropolitów, pragniemy podnieść, tak jak naświetlić, następujące kwestie.
Konkluzja, bez trudu wynikająca z przebadania, jest taka, że sobór sam ostatecznie okazał się antyprawosławny, zbójecki i heretycki, ponieważ:

1. Zastosował nowe metody odnośnie tematów i praktyk.
2. Wykluczył biskupów i obalił prawosławną soborowość, a ogólnie stosował antyprawosławne metody w trybie urzędowym.
3. Cały lud (πλήρωμα) prawosławny nie został dostatecznie poinformowany – przeciwnie, podejmowanie decyzji w procedurze przedsoborowej było ukrywane.
4. Stworzono metapatrystyczną teologię.
5. Zalegalizowano oficjalnie i soborowo panherezję ekumenizmu.
6. Zrealizowano ostatecznie postulat eklezjotwórczości herezji (ὁ στόχος τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως τῶν αἱρέσεων), czyli uznano, że papizm, jak i inni heretycy, są Cerkwiami, a nie herezjami.
7. Zdegradowano chrześcijaństwo do poziomu społeczeństwa („Ewangelii społecznej”).
8. Nie wyraża on świętego doświadczenia duchowego cerkiewnego Ciała.
9. Nie wypływa ze świętej patrystycznej Tradycji Cerkwi, gdyż nie dokonano na wstępie uznania wszystkich poprzednich Soborów, mając na uwadze głównie VIII i IX Sobór Powszechny.
10. Dokonuje zmiany decyzji Soborów Powszechnych.
11. Uznaje protestancką tzw. Światową Radę Kościołów.
12. Marginalizuje i ignoruje rolę monastycyzmu, a zwłaszcza stanowisko Hagiorytów przeciwko papizmowi i ekumenizmowi.

Zgodnie z tekstem końcowym „Relacje Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” tzw. Święty i Wielki Sobór w 6 punkcie stanowi, że „Cerkiew Prawosławna akceptuje (ἀποδέχεται) historyczne nazwy nie znajdujących się z Nią we wspólnocie innych innowierczych chrześcijańskich Cerkwi i Wyznań (ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν)”.
Sobór, przyjąwszy tym sposobem, że papizm jest Cerkwią, współakceptuje decyzje dialogów teologicznych z papistami, które teraz jeszcze otrzymują moc soborową. W tym zaś, jak wiadomo, rozpoznawalny jest eklezjalny charakter, wiara apostolska, autentyczność sakramentów i sukcesja apostolska papieskiej herezji (zob. deklaracje Monachium 1982, Bari 1987, Nowy Wałaam 1988, Balamand 1993). Ten fakt i tylko ta decyzja dowodzą, że sam Sobór oddalił się od Prawosławnej Wiary i Wyznania.
Odnośnie tego zostaną wkrótce przeprowadzone analityczne studia w celu pełnego umocnienia naszych orzeczeń.
Wielebni Ojcowie, Święta Wspólnota, choć początkowo zachowała się odmiennie wraz ze swoim pismem do Patriarchatu Ekumenicznego, jeśli chodzi o poszczególne punkty tekstów przedsoborowych, później jednak, poprzez udział ze strony Igumena Świętego Monasteru Stawronikita w tzw. Świętym i Wielkim Soborze, przyjęła większość ostatecznych decyzji, które zostały wyrażone w finalnych tekstach. Oznacza to, że do tej pory oficjalnie akceptuje „ortodoksyjność” Soboru, ostateczność postanowień, a w konsekwencji – oficjalne soborowe utwierdzenie panherezji ekumenizmu.
Błagamy zatem i oczekujemy, a także dostrzegamy nadrzędne duchowe powinności, aby zwołać natychmiastowo Nadzwyczajne Podwójne Zgromadzenie (Ἔκτακτον Διπλήν Σύναξιν) i osądzić, na podstawie przedstawionych wyżej zastrzeżeń, rzeczony sobór jako heretycki, antykanoniczny i zbójecki.
W końcu mamy przyobiecane, jako Ojcowie Hagioryci, że przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boga naszego, przy wspomożeniu Przenajświętszej Bogarodzicy oraz wszystkich Świętych Ojców Hagiorytów – Świętych Męczenników i Wyznawców, jeśli „kolejni Święci Ojcowie”, w świetle tych wszystkich faktów, broń Boże, nie osądzą wspomnianego pseudo-Soboru i nie przerwą [liturgicznego] wspominania Patriarchy, wówczas, jesteśmy zobowiązani, na podstawie Świętych Kanonów Cerkwi i ponadczasowej tradycji naszego Świętego Miejsca, dokonać tego, oczywiście, przez natychmiastowe działania. Według 15 Kanonu powszechnie obowiązującego Pierwszego i Drugiego Soboru [Lokalnego w Konstantynopolu] musimy powstrzymać się od wspominania Patriarchy, jak to miało miejsce również u poprzedzających nas Świętych Ojców Hagiorytów względem heretyckiego patriarchy Jana Bekkosa, którzy ostatecznie także zostali umęczeni i tak ich czcimy; tak też przestrzeganie przez nas 15 Kanonu z zasady wyłącza wspominanie [w Boskiej Liturgii heretyków], „bowiem nie biskupi, ale pseudo-biskupi i pseudo-nauczyciele zostali potępieni”. Wszyscy Święci Ojcowie Cerkwi uczą nas tego samego: „Mamy przykazanie od samych Apostołów, że jeśli dogmatyzują lub tworzą nam nakazy wbrew temu, co otrzymaliśmy, wbrew Kanonom właściwych Soborów, o ustaleniach całościowych i lokalnych, niedopuszczalne jest ich wprowadzanie, ani zaliczanie ich do chóru świętych” (św. Teodor Studyta, PG 99, 988A) albo „Wszyscy nauczyciele Cerkwi, każdy z Soborów, każde z Boskich Pism, uciekają się do napominania innomyślnych i rozstających się ze swą wspólnotą” (św. Marek Eugenik, PG 160, 105C).
Bowiem również wedle 33 Kanonu Soboru Laodycejskiego „nie wolno modlić się wspólnie z heretykami bądź schizmatykami”, a „będący we wspólnocie z odłączonymi zostanie odłączony” (2 Kanon z Antiochii, który został użyty także przez Ojców Hagiorytów w liście do Synodu Konstantynopolitańskiego w 1275 roku). Prezentujemy tu zaledwie kilka fragmentów z bogatego nauczania Świętych Ojców Cerkwi.
Co więcej, Patriarcha Ekumeniczny [Konstantynopola] jest zarówno głównym inspiratorem, jak promotorem tych soborowych postanowień, a jako taki, dla nas, Ojców Hagiorytów, jak dla wszystkich prawosławnych chrześcijan, duchownych i świeckich, jawi się, w słowie i czynie, jako HEREZJARCHA, jakim niegdyś był Ariusz, Nestoriusz, Bekkos, itd., jak to wykazało wielu biskupów i teologów, a co ma miejsce do dziś, nie tylko ze względu na panherezję ekumenizmu, ale też z powodu panreligii, która głoszona jest poprzez wspólną modlitwę [z niechrześcijanami]. Naucza on obcych dogmatów, antyprawosławnych i antypatrystycznych, dlatego, zgodnie z nakazem Pana, wierzący „za obcym [pasterzem] nie idą, ale uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych” (J 10, 5).
Mamy też obowiązek poinformować, iż byłoby w obecnym kryzysie niewybaczalne, aby jacyś z nas poddali się i przyjęli decyzję HERETYCKIEGO pseudo-Soboru oraz świadomie wspominali Patriarchę; wszyscy miejmy świadomość tego, że zostaną oni usunięci z hagioryckiej społeczności monastycznej. Wyrażamy wielki żal z powodu antyprawosławnego kursu, o jakim pisaliśmy również w naszym, Ojców Hagiorytów, liście otwartym z 13 maja 2016 roku. Oczekujemy, aby w rozsądnym przedziale czasowym każdy Święty Monaster, Skit i każdy Mnich Hagioryta zajął jasne i świadome stanowisko w tej sprawie.
Święci Ojcowie, Cerkiew Prawosławna i prawosławni chrześcijanie zostali naznaczeni w prześladowaniu. Już heretycki pseudo-Sobór z Krety scharakteryzował nas wszystkich, stojących w opozycji do niego prawosławnych chrześcijan, arcypasterzy, duchownych, mnichów czy świeckich, jako „heretyków”, „zelotów” oraz ironicznie „ultraortodoksów” («ὑπερορθοδόξους»). Przyzwolimy, by dezinformacja ta i przeinaczenie uobecniły się w powszechnej świadomości? Z wielką pokorą, bojaźnią Bożą i miłością do naszej Świętej Cerkwi błagamy Was, byśmy stanęli wszyscy razem, tak by ostatecznie został zwołany rzeczywisty Prawosławny Święty i Wielki Powszechny Sobór, który odrzuci wspomniany pseudo-Sobór.
Wielebna Święta Wspólnoto, Święci Igumeni, sto lat ekstremalnej ekonomii i tolerancji dla ekumenistów, łacińskomyślnych i unionistycznych patriarchów oraz biskupów, spowodowało wielkie wyniszczenie wiary, a pożywiło heretyckie odchylenia. Ta fałszywa „ekonomia”, jaka wywołała szkodę i pogorszenie prawosławnej świadomości wśród duchowieństwa i ludu, ma wielki rozmiar. Błagamy Was jeszcze raz: podejmijmy walkę, aby strzec Świętego Depozytu naszej Prawosławnej Cerkwi i Wiary.
Amin.
Pozostajemy w oczekiwaniu na Waszą zgodną z Hagiorycką Tradycją decyzję,
Z czcią i należnym szacunkiem,

Starzec Gabriel, Kelia Św. Christodula, Monaster Kutlumus
Starzec Sawa Ławryta, Monaster Wielkiej Ławry
Starzec Hilarion, Kaliwa Św. Maksyma Wyznawcy
Mnich Dozyteusz, Kaliwa Św. Maksyma Wyznawcy
Starzec Chariton, hieromnich, Kelia Wniebowstąpienia, Monaster Watopedi
Starzec Cyryl, Hezychasterion Zwiastowania Bogurodzicy, Katunakia, Monaster Wielkiej Ławry
Starzec Cherubin, Kelia Archaniołów – Kukuzelia, Monaster Wielkiej Ławry
Starzec Jan, Kelia Wprowadzenia Bogurodzicy, Wigla, Monaster Wielkiej Ławry
Starzec Jerzy, Kelia Św. Warłaama i Joasafa, Monaster Wielkiej Ławry
Starzec Błażej, Kserokaliwa Wigla, Monaster Wielkiej Ławry
Hieromnich Paisjusz, Skit Czcigodnego Poprzednika, Monaster Wielkiej Ławry
Hieromnich Damaskin Popa, Skit Czcigodnego Poprzednika, Monaster Wielkiej Ławry

Pełna lista sygnatariuszy z oryginalną wersją listu:

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Przekładu na polski dokonał dr Paweł P. Wróblewski

tumblr_inline_my74d810yS1qibif1

Źródło: ortodoksja.pl/2016/07/list-otwarty-atoskich-mnichow/