Święta Tradycja Cerkwi: My nie zmieniamy wiecznotrwałych granic które ustanowili nasi ojcowie

Johndamascus<<Jedną z wyróżniających cech Świętego Prawosławnego Kościoła jest jego niezmienność, jego lojalność względem przeszłości, jego zmysł żywej ciągłości ze starożytnym Kościołem. Ta idea żywej ciągłości może być podsumowana jednym słowem Tradycja. Jak powiedział św. Jan Damasceński:

My nie zmieniamy wiecznotrwałych granic które ustanowili nasi ojcowie, ale zachowujemy Tradycję, tak jak ją otrzymaliśmy.

Dla Prawosławnych Chrześcijan, Tradycja oznacza Świętą Biblię, Symbol Wiary, dekrety Soborów Powszechnych oraz pisma Ojców; oznacza Kanony, Księgi Liturgiczne, Święte Ikony itd…. >>

“These Truths We Hold.” -The Holy Orthodox Church: Her Life and Teaching – Holy Tradition. Compiled and edited by a monk of the St. Tikhon’s Monastery

<<One of the distinctive characteristics of the Holy Orthodox Church is its changelessness, its loyalty to the past, its sense of living continuity with the ancient Church. This idea of living continuity may be summed up in one word: Tradition. As St. John of Damascus says, “We do not change the everlasting boundaries which our fathers have set, but we keep the Tradition, just as we received it”. To an Orthodox Christian, Tradition means the Holy Bible; it means the Creed; it means the decrees of the Ecumenical Councils and the writings of the Fathers; it means the Canons, the Service Books, the Holy Icons, etc. … >>

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl