Nowa globalna religia Antychrysta

Nowa globalna religia – cz.1

a120

Obserwowane dzisiaj globalne zmiany oprócz całej plejady zjawisk związanych z globalizacją obejmują również religię. Unifikuje się globalny handel, standaryzuje ekonomia, przeplatają się kultury i idee, globalna migracja przyspiesza procesy, które wcześniej trwały setki, jeśli nie tysiące lat dając początek multikulturowym społecznościom.

Nie ma już czasu na asymilację uchodźców do lokalnych kultur, fale emigrantów po prostu zalewają zachodnie społeczeństwa zmieniając ich chrześcijański charakter. Odgórna (najczęściej rządowa) presja na tolerancje wszystkich filozofii, wyznań i kultur jest wszechobecna, co gorsza realizowana jest zawsze kosztem kultur narodowych. Proces asymilacji emigrantów do lokalnych kultur został drastycznie odwrócony i obecnie to większość ma się dostosowywać do migrującej mniejszości. Obywatele stają się obcymi na swojej własnej ziemi. Podobnie dzieje się z religią, jaskrawy charakter chrześcijaństwa, islamu czy buddyzmu był kiedyś nie do pogodzenia, jednak obecnie dąży się do politycznie poprawnej retoryki, dialogu, tolerancji, akceptując nawet inkorporowanie pewnych obcych elementów religijnych czy religijne fuzje. Tolerancja i przymykanie oka na “poszukiwania prawdy” doprowadziły już do sytuacji gdzie wielu obywateli nie widzi nic złego we wspólnych nabożeństwach chrześcijan, buddystów czy żydów. Wraz z falami uchodźców zaczyna pojawiać się masowa migracja religijna i dziesiątki nowych religii zaczynają wypływać na powierzchnie żądając uznania, tolerancji i podobnie jak przy emigracji kulturowej dostosowania się ogółu społeczeństwa do faktu ich istnienia i postawienia znaku równości pomiędzy nimi a religiami głównego nurtu. Stąd nawet ostatnio sataniści chcą otwarcie odprawiać czarne msze na stadionach w USA, przeciwko czemu protestują Chrześcijanie.

Procesy te nie są jednak przypadkowe, zmiany w kontekście globalnym były szeroko omawiane wiek temu i ostrożnie wdrażane w życie. Wiadomym było, iż rozwój technologii komunikacji, transportu i innych dziedzin sprawi, że świat się niejako “zmniejszy” i rozpocznie się proces przeplatania i homogenizacji świata. W tym procesie istotnym było narzucenie wyniku tego procesu, kultury, ekonomii, czy religii, która zdominuje zglobalizowany świat. Tematem tego artykułu jest właśnie religia i jej kontekst globalny, to co anglo-amerykańskie elity określiły mianem nowej globalnej religii. Proces jej wdrażania został zapoczątkowany około 100 lat temu i jak zobaczymy, niepostrzeżenie, zbliża się ku końcowi.

Wstęp
Tajna organizacja Cecila Rhodesa, która w 1919 roku oficjalnie wypłynęła na światło dzienne w postaci Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych RIIA (obecnie Chatham House / CFR), odpowiedzialna była za pierwszą próbę ustanowienia globalnego rządu pod Ligą Narodów. Projekt ten okazał się jednak tylko połowicznym sukcesem (przystąpiło do ligi tylko 58 krajów). W tle politycznych wydarzeń wokół formułowania się Ligii miała również miejsce próba ustanowienia głowy rządzącej Ligą w osobie Jiddu Krishnamurti, który należał do ruchu teozoficznego (odłamu masonerii) i wobec którego antycypowano, iż będzie oczekiwanym przez zniszczony pierwszą wojną światową glob wybawcą, wielkim zbawicielem świata i nauczycielem, lub jak to określa religia teozofii – awatarem Chrystusa. Krishnamurti był od 11 roku życia przygotowywany przez Teozofistów na“Nauczyciela Świata”, mimo tego gdy nadeszła długo oczekiwana chwila sam zrezygnował z tej roli i rok później wycofał się ze ścisłej współpracy z ruchem Teozoficznym. To dość niespotykane wydarzenie w Lidze Narodów obnażyło jednak siły kryjące się za tą, podobnież sensu stricto, polityczną instytucją.

a121

Po porażce Teozofia zrobiła krok wstecz by przeorientować swoje cele w ścisłej współpracy z grupą Rhodesa/RIIA. Bliski współpracownik Cecila Rhodesa odpowiedzialnego za stworzenie w 1891 r. wspomnianego powyżej tajnego stowarzyszenia dla budowy globalnego imperium, Sir Abraham Bailey (multimiliarder na tamte czasy) wsparł finansowo cały plan (również stworzenie Society for Psychical Research) a jego córka Alice Ann Bailey przeszła do ruchu teozoficznego by stać się najważniejszą pisarką Teozoficzną po Helenie Bławatskiej (która w 1875 r. założyła ruch w bliskiej współpracy z Albertem Pike, głową Masonerii).

Po migracji do USA Ann Bailey wraz z mężem założyła wydawnictwo Lucifer Publishing Co. obecnieLucis Trust (główny wydawca publikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych) gdzie zaczęła publikować swoje książki. W nich opisała co się dzieje na świecie z punktu widzenia Hierarchii rządzącej światem i jakie ma ona plany ustanowienia zmian na ziemi i wprowadzenia jednej globalnej religii. Hierarchię tą opisała tymi słowy: “Jesteśmy skłonni patrzeć na członków Hierarchii jako radykalnie różnych od człowieczeństwa, zapominając, że Hierarchia jest wspólnotą ludzi, który poddali się wcześniej oczyszczającym płomieniom codziennego życia, pracując na własne zbawienie jako mężczyźni i kobiety, jako ludzie biznesu, jako mężowie i żony, rolnicy i władcy znający tym samym życie, we wszystkich jego fazach i gradacjach. Oni przezwyciężyli doświadczenia życia; Ich wielkim mistrzem jest Chrystus; przeszli oni przez inicjację nowe narodziny, chrzest, przemienienie, ostateczne ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.” Hierarchia, opisywana w książkach w sposób ezoteryczny (A. Bailey twierdziła, że ma kontakt telepatyczny z mistrzem Djwal Khul który kazał jej spisać tekst książek), była więc po prostu brytyjskim establishmentem, do którego należał również ojciec Ann, Sir Abraham Bailey. Jeżeli więc miała jakiś telepatyczny kontakt to co najwyżej ze swoim ojcem. To co pisała w swoich książkach było po prostu scenariuszem zmian wprowadzanych przez tą grupę, która do dziś, poprzez Chatham House/CFR i ONZ, kontroluje większość świata.

a122

Analizując więc prace Ann Bailey możemy mieć wgląd w planowane przez anglo-amerykański establishment zmiany dążące w kierunku jednej globalnej religii, plany które rozciągnięte są na sto lat, powolnych, niemalże niewidocznych zmian. Główną książką Bailey, która dotyka tego tematu jest“Eksternalizacja Hierarchii” (ang. “The externalisation of the hierarchy”, pisana na przestrzeni 1934- 1949) w której autorka opisuje różne aspekty wprowadzania przez anglo-amerykański establishment zmian na świecie do około 2025 roku. Jest ona podstawą tego artykułu, do którego pomocniczo sięgnęliśmy również do innych jej książek.


Restrukturyzacja Chrześcijaństwa.
Według oficjalnych książek Teozofistów generalny scenariusz budowania nowej globalnej religii zakłada powolny proces konwergencji pomiędzy Chrześcijaństwem, Buddyzmem i Masonerią, pomiędzy religiami Zachodu i Wschodu. W procesie tym wplatane będą wszelkie religie okultystyczne takie jak Teozofia, Masoneria czy późniejszy New Age wraz z ich systemem misteriów. Generalny motyw Teozofii głosi, iż wszystkie religie są jednym, wszystkie są równe, że wszystkie współdzielą takie same prawdy, które są transcendentne wobec potencjalnych różnic. Zacierając lub rozmywając więc oczywiste różnice możliwe jest połączenie religii świata w jeden koherentny system- Nową Globalną Religię.

O systemie New Age:

Proces ten został zapoczątkowany przez początkowe grupy, założone w latach trzydziestych XX wieku, mające wdrożyć proces zmian do roku około 2025 określając doktryny transcendentalnego mistycyzmu, transcendentalnego okultyzmu, transcendentalnej religii.

“[…] Platforma nowej światowej religii będzie miała w sobie trzy główne prezentacje prawdy lub trzy główne doktryny, jeśli tak niepożądane słowo może być dozwolone. Tematem szóstej grupy uczniów będzie opracowanie tych trzech punktów widzenia, czy przywoływania prawdy. Są to:
1. Fakt, Bożego Ducha, zarówno transcendentnego jak i immanentnego, będzie zademonstrowany, podobnież jak podobny fakt w odniesieniu do człowieka. Tryb odniesienia ich względem siebie za pomocą duszy będzie wskazany. Ten aspekt rodzącej się prawdy można nazwać Transcendentalnym mistycyzmem.
2. Fakt boskiej jakości sił przyrody i człowieka oraz metod ich wykorzystania przez człowieka do boskich celów. Może być to nazwane Transcendentalnym Okultyzmem.
3. Fakt, dorozumiany, w pierwszym punkcie, że Ludzkość, jako całość, jest ekspresją boskości, kompletną ekspresją, oraz sprzymierzony fakt boskiej natury i pracy planetarnej Hierarchii, oraz sposób podejścia do tych dwóch grup, w formie grupy względem siebie. Może to być nazwane  Transcendentalną Religią.”
Praca początkowych grup. styczeń 1938

Bailey omawiała szeroko problematykę wdrożenia globalnej religii pisząc o pozornych problemach z jej implementacją i generalnym brakiem zrozumienia, wśród wierzących, podstaw ich wiary (co jest dziś jeszcze bardziej realne). U tak zagubionych mas możliwe jest więc pominięcie konfliktów związanych z odmiennymi credo i skupiając się na religijnych przeżyciach a nie doktrynach można znaleźć płaszczyznę porozumienia.

“Jeśli rozważymy religię w nowym porządku świata, to mamy do czynienia z dużo bardziej skomplikowanym problemem, i jednocześnie, o wiele łatwiejszym. Powodem dla tego jest to, że dla większości ludzi przedmiot religii jest badany i jako tako zrozumiały. W interpretacjach teologicznych istnieją znaczne różnice; o powszechne uznanie powszechnej Boskiej Inteligencji lub Boga (o dowolnej nazwie, można by nazwać wszechobecnego życia) istnieje ogólnie podobieństwo w reakcji. Formy religii są tak różne, a teologiczni zwolennicy są tak zajadli w ich lojalności i podziałach, że pojawienie się światowej religii jest niezwykle trudne. Jednak pojawienie się jej jest bardzo blisko, a różnice są stosunkowo powierzchowne.

Nowa światowa religia jest bliżej niż wielu myśli, a to ze względu na dwie rzeczy: po pierwsze, teologiczne kłótnie mają miejsce wokół nie-zasadniczych spraw, a po drugie, młodsze pokolenie jest zasadniczo duchowe, ale dość niezainteresowane teologią. Inteligentna młodzież z wszystkich krajów szybko odrzuca ortodoksyjną teologię, państwowe kościelnictwo i kontrolę kościoła. Nie jest zainteresowana ludzką interpretacją prawdy, ani najnowszymi kłótniami między głównymi religiami świata. W tym samym czasie, są głęboko zainteresowani wartościami duchowymi i usilnie poszukują weryfikacji ich głęboko zakorzenionego poznania. Patrzą nie na Biblię lub system tzw natchnionej, duchowej wiedzy i objawienia, ale ich oczy zwrócone, są na nieokreśloną większą całość, z którą starają się scalić i zagubić, takich jak państwo, ideologia, lub sama ludzkość. […]

W związku z tym, w nowym porządku świata, duchowość zastąpi teologię; żywe doświadczenie zajmie miejsce teologicznej akceptacji. Rzeczywistość duchowa objawi się coraz wyraźniej i zaniknie aspekt formy; dynamiczna, wyrazista prawda będzie myślą przewodnią nowej światowej religii. Żyjący Chrystus obejmie należne mu miejsce w ludzkiej świadomości i zobaczy urzeczywistnienie Jego planów, poświęcenia i służby, a siła kościelnych zakonów osłabi się i zniknie. Pozostaną tylko ci przewodnicy i przywódcy ludzkiego ducha, którzy mówią z życiowego doświadczenia, i którzy nie znają barier wiary; będą rozpoznawać dalszy marsz objawienia i nowe wschodzące prawdy. Prawdy te będą oparte na dawnych realiach, ale będą dostosowane do potrzeb i będą stopniowo manifestowały objawienia boskiej natury i wartości. Bóg będzie wtedy znany jako inteligencja i miłość. To dała nam przeszłość. Musi być znany jako Wola i Cel, i to objawi przyszłość.” Nadchodzący nowy porządek, kwiecień 1940.

Dalej, Bailey określiła nowe, globalne święta które będą powoli wypierały tradycyjny kalendarz świąt. Festiwal Wielkanocy, Festiwal Wesak, Festiwal Dobrej Woli mają stać się nową tradycją zunifikowanego systemu religijnego. Tłumaczy również to iż rozumienie religii jako generalnego nurtu w historii świata podlega procesowi ewolucji.

“Nowa Światowa Religia
Ta nowa forma jednej religii będzie w rzeczywistości Religią Wielkich Podejść- między ludźmi i wielkimi duchowymi centrami, które działają za kulisami, między grupami pracowników na płaszczyźnie fizycznej, i w trzech światach ewolucji człowieka oraz duchowych grupach na wewnętrznych przestrzeniach, takich jak aśramy mistrzów i grupy ezoteryczne z którymi wszystkie istoty ludzkie są w subiektywnej, choć zazwyczaj nieświadomej – relacji.

[…] Religia stała się czynnikiem rozwoju ludzkiego ducha i Bóg zbliżył się do jego własnego stworzenia. Transcendentny Bóg pierwszy ustanowił ludzki koncept Bóstwa. Wtedy Bóg jako krajowy regulator przejął kontrolę nad umysłem człowieka, i pojawiło się pojęcie Jehowy; następnie Bóg był postrzegany jako doskonały człowiek, gdy bóg-człowiek chodził po Ziemi w osobie Chrystusa. Dzisiaj mamy szybko rosnący nacisk na Boga obecnego w każdym człowieku.

[…] Wiele kościelnych festiwali jest ustalonych przez odniesienie do księżyca lub zodiakalnych konstelacji. Badania wskazują na to, że jest to najczęściej prawdą, a gdy rytuał nowej światowej religii będzie powszechnie ustanowiony będzie to jeden z ważnych czynników branych pod uwagę.
Po drugie, ustanawianie pewnej jednolitości w świecie rytuałów religijnych pomoże ludziom wzmocnić wzajemną pracę i zwiększyć potężnie prądy myślowe skierowane na życie duchowe. Obecnie religia chrześcijańska ma swoje wielkie festiwale, Buddyzm posiada inny zestaw wydarzeń duchowych, a Hindusi mają jeszcze inną listę świętych dni. W świecie przyszłości, kiedy będzie on zorganizowany, wszyscy ludzie o duchowych inklinacjach i intencjach będą wszędzie zachowywali te same święta. […] Będą trzy takie główne święta każdego roku, koncentrujące się w trzech kolejnych miesiącach, prowadząc tym samym do długotrwałego wysiłku duchowego, który będzie miał wpływ na pozostałą część roku. Będą to:
1. Festiwal Wielkanocy. Jest to festiwal zmartwychwstałego, żyjącego Chrystusa, nauczyciela wszystkich ludzi i przywódcy Duchowej Hierarchii. Jest on wyrazem miłości Boga. W tym dniu duchowa hierarchia, którą On prowadzi i kieruje zostanie rozpoznana, a charakter miłości Boga będzie podkreślany. Ten festiwal jest zawsze obchodzony w pierwszą pełnię księżyca wiosny, i jest wielkim festiwalem Zachodu i Chrześcijaństwa.
2. Festiwal Wesak. Jest to festiwal Buddy, duchowego pośrednika między najwyższym duchowym centrum, Szambali i hierarchią. Budda jest wyrazem mądrości Bożej, ucieleśnieniem światła i drogowskazem Bożego Celu. Festiwal będzie ustalany corocznie w odniesieniu do majowej pełni księżyca, jak to ma obecnie miejsce. Jest to wielki wschodni festiwal.
3 . Festiwal Dobrej Woli. To będzie festiwal ducha ludzkości – aspirującego do Boga, szukającego zgody z wolą Boga i poświęconego ekspresji właściwej ludzkiej relacji. Święto to będzie ustalane corocznie w odniesieniu do czerwcowej pełni księżyca. To będzie dzień, w którym duchowy i boski charakter ludzkości będzie uznany.

Globalizacja, technologia i dialog pomiędzy Buddyzmem i Chrześcijaństwem 2012. Wdrożenie  transcendentalnej religii:

[…] Te trzy święta są już odprawiane na całym świecie, ale nie są jeszcze ze sobą powiązane, w ramach zunifikowanego duchowego podejścia ludzkości. Nadchodzi czas, gdy wszystkie trzy festiwale będą jednocześnie odprawiane na całym świecie, a przez nie zostanie osiągnięta jedność duchowa, a efekty wielkiego Podejścia, tak bliskiego nas w tym czasie, będą stabilizowane przez zjednoczoną inwokację ludzkości na całej planecie.”  Komunikat specjalny wesak, kwiecień 1943.

Proces tworzenia globalnej religii według autorki nie jest jednak tylko i wyłącznie dziełem agentów Teozofii. Główną bazą dla zmian jest chrześcijański kościół, loże masońskie i edukacja. Przez te instytucje, ich infiltracje i powolne zmiany możliwa będzie migracja ku jednemu celowi. Co ważne Masoneria, choć posiada swój kanon religijny, objawiany na wyższych stopniach wtajemniczenia to wstępując do niej nie ma żadnych obostrzeń co do przynależności religijnej. Można być żydem, muzułmaninem, satanistą czy chrześcijaninem by być przyjętym do loży. Taki uniwersalizm również przyświeca nowej globalnej religii oczekującej od chrześcijaństwa podobnej otwartości, i postawienia znaku równości pomiędzy wszystkimi religiami świata. Jak podaje Bailey Powszechna edukacja natomiast zostanie zunifikowana globalnie (czym zajmuje się UNESCO), a okultyzm stanie się“tematem edukacji światowej w zmodyfikowanej formie.“

“[…] Po drugie, ruch kościoła, podobnie jak wszystko inne, jest tylko tymczasowy, i służy za przejściowe miejsce rozwoju życia. W końcu, objawi się Powszechny Kościół a jego konkretne zarysy pojawią się u schyłku tego stulecia. W związku z tym, nie zapomnijmy o mądrym proroctwie H.P.B. jako wzruszającym wydarzeniu na zakończenie tego wieku. Ten Kościół będzie powołany do działalności przez Chrystusa i Jego uczniów, gdy zostanie ustanowiona zasada Chrystusa, kiedy dokona się jego prawdziwe drugie przyjście.” pisze Bailey. „[…] Trzy główne kanały, przez które trwa przygotowanie na nową erę mogą być określone jako Kościół, Masoneria i pole edukacyjne. Wszystkie z nich są jednak obecnie w stanie stosunkowo statycznym, i nie spełniają jeszcze potrzeby odpowiedzenia na wewnętrzną presję. Ale w każdym z tych trzech ruchów, można znaleźć uczniów Wielkich [Great Ones] którzy stale nabierają tempa i wkrótce dojdą do realizacji ich wyznaczonego zadania. Ruch Masonerii kiedy będzie można go oddzielić od polityki i celów społecznych, i od jego obecnego paraliżującego stanu bezwładności, będzie zaspokajał potrzeby tych, którzy mogą i powinni sprawować władzę. Jest Masoneria strażnikiem prawa; jest to dom dla misteriów i siedziba inicjacji. Posiada w swojej symbolice rytuał Bóstwa, a droga do zbawienia jest obrazowo zachowana w jej pracy. Metody działań Bóstwa są zademonstrowane w jej świątyniach, i pod wszystko widzącym okiem praca może iść naprzód. Jest to znacznie bardziej okultystyczna organizacja niż może się wydawać, i jest szkołą dla przyszłych zaawansowanych okultystów. W jej obrzędach kłamstwa skrywają dzierżenie sił związanych ze wzrostem i życiem królestw natury oraz wyjawienie boskich aspektów człowieka. W zrozumieniu jej symboliki przyjdzie moc do współpracy nad boskim planem. Spełnia potrzeby tych, którzy pracują na pierwszym poziomie Promienia Woli lub Mocy.”  Uwolnienie energii atomowej, 09 sierpnia 1945

“Pozwól mi podsumować kilka rzeczy, które zostały podjęte przez naszą wspólną pracę, by można było wyraźnie zobaczyć kontekst naszego nadchodzącego wysiłku i zrozumienia pracy jako całości.
1. Pierwszym działaniem było pisanie i dystrybucja okultystycznych nauk za pośrednictwem książek, które AAB pomagała mi pisać. Będą one służyć (gdy skończy się wojna), dla doprowadzenia ludzkość bliżej czasu, gdy obecny okultyzm będzie tematem edukacji światowej w zmodyfikowanej formie.“ 
Praktyczne kroki w rekonstrukcji. wrzesień 1941

Kluczowym w całym procesie formułowania nowej religii jest dla Bailey pozbycie się wszystkich różnic, którymi najeżone są oczywiście religie i drastyczne uproszczenie credo. Jeśli nie jest to możliwe, a nie było możliwym gdy pisała te słowa, wyzbycie się ortodoksyjnego myślenia, proponowała stopniowy rozkład religii, strasząc, iż jeśli nie będzie to zrealizowane to jedyną opcją będzie nowa wojna (trzecia wojna światowa pomiędzy religiami o której pisał Albert Pike, głowa Masonerii).

“Obecne religie świata muszą wrócić do ich początkowej prostoty a ortodoksyjny judaizm, z głęboko zakorzenioną nienawiścią, musi powoli zniknąć; wszystko musi być zmienione w ramach przygotowań na objawienie, które przyniesie Chrystus.

[…] Dlatego wyizolowaliśmy (jeżeli mogę użyć takiego słowa ) trzy czynności, którym oddał się w tej chwili Chrystus:
1. Reorganizacja świata religii, jeśli w jakikolwiek sposób możliwa, tak, aby ich obecnie nieaktualne teologie, ich ograniczony nacisk i ich absurdalne wierzenia, w których to oni wiedzą, co jest w umyśle Boga, mogły być zmienione by kościoły mogły ostatecznie być odbiorcami duchowej inspiracji.
2. Stopniowy rozkład- ponownie, jeśli jest możliwy- ortodoksyjnej żydowskiej wiary, z jej nauczaniem, jej przestarzałym naciskiem na odseparowywanie się, jej nienawiścią do pogan i nie uznaniem Chrystusa. Mówiąc to nie zapominam uznać tych Żydów na całym świecie, którzy widzą zło i którzy nie są ortodoksyjni w swoim myśleniu; należą do arystokracji duchowej wiary, do której przynależy sama Hierarchia.
3. Przygotowanie na objawienie, które zainauguruje nową erę i ustanowi ton nowej światowej religii.

[…] Jeśli żadna z tych rzeczy się nie wydarzy to ludzkość zmierzać będzie ku wojnie religijnej, która sprawi, że przeszłe wojny będą wyglądać jak dziecinna zabawa; antagonizmy i nienawiści uwikłają całą ludzkość, a politycy wszystkich narodów będą w pełni wykorzystać sytuację, aby pochopnie przyspieszyć wojnę, która może okazać się końcem ludzkości.

[…] 1 . Reorganizacja Religii Świata.
Przyczyny:
a. Aby zrobić miejsce dla Światowej Religii, uniwersalnej religii.
b. Aby ludzkość powróciła do prostoty, która jest w Chrystusie.
c. Aby uwolnić świat od teologii i kościelnictwa.

2. Stopniowe rozwiązanie ortodoksyjnego judaizmu.
Przyczyny:
a. Ze względu na jego przedstawienie gniewnego Jehowy, troszczącego się tylko o swój lud wybrany. To jest podstawowe zło. Pan tego Świata, Bóg, w którego żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest zupełnie czymś innym.
b. Ze względu na jego odseparowywanie się.
c. Ponieważ jest tak starożytny, że jego nauki są w dużej mierze nieaktualne.
d. Ponieważ gdy żydzi staną się uduchowieni to będą ogromną korzyścią dla ludzkości, ponieważ można ich znaleźć w każdym kraju.

3. Przygotowanie do Nowego Objawienia.
Przyczyny:
a. Gdzie nie ma wizji ludzie giną.
b. Ponieważ ludzkie oczekiwanie wskazuje na jego zbliżającą się obecność.
c. Ponieważ nowa inwokacja nieuchronnie przyniesie je nam.

[…] Chrystus działa dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich wiary; należy on do świata chrześcijańskiego nie mniej niż do buddysty, wyznawcy Mahometa lub innej wiary. Nie ma potrzeby, dla żadnego człowieka, by przyłączał się do kościoła chrześcijańskiego, aby był związanym z Chrystusem. Wymagane jest by kochać swojego bliźniego, prowadzić zdyscyplinowane życie, uznając boskość wszystkich wyznań i wszystkich istot, i poddawać codzienne życie miłości. A.A.B. *

[…] Pełnia czasu; ta pełnia czasu, w odniesieniu do konkretnego planowania, z którym mamy do czynienia jest od teraz do roku 2025 AD- krótki okres czasu, w którym rzeczywiście zobaczymy realizację większych celów planetarnego Logosu, działającego przez trzy główne centra w jego ciele manifestacji.”   Hierarchiczne przygotowanie na festiwal Wesak. Kwiecień- maj 1946

Konflikt czy raczej wojna o nową globalną religię według Bailey, pomijając temat trzeciej wojny światowej, nie będzie odbywała się za pomocą rozwiązań siłowych. Będzie to raczej powolna infiltracja religii i kultury narodów świata. Chrześcijaństwo będzie zmienione od wewnątrz, a następnie przez domagające się zmian masy.

“[…] Lata temu powiedziałem, że wojna, która może nastąpić po obecnej będzie prowadzona w dziedzinie religii świata. Taka wojna nie będzie jednak skuteczna w podobnym okresie skrajnej rzezi i krwi; będzie prowadzona w dużej mierze z pomocą broni mentalnych i w świecie idei/myśli; będzie ona obejmować również sferę emocjonalną, z punktu widzenia idealistycznego fanatyzmu. To nieodłączny fanatyzm (który można spotkać zawsze w grupach reakcyjnych) będzie walczył z wyłaniającą się nadchodzącą światową religią i rozprzestrzenianiem się ezoteryzmu. Do tej walki niektóre z dobrze zorganizowanych kościołów, poprzez ich konserwatywne elementy (ich najsilniejsze elementy) już się przygotowują. Ci którzy są wrażliwi na nowe wpływy duchowe są wciąż dalecy od szerokiego wpływu. To, co jest nowe zawsze stoi przed najwyższą trudnością zastąpienia i przezwyciężenia tego, co stare i ustalone. Fanatyzm, zakorzenione stanowiska teologiczne, i materialistyczny egoizm, są aktywnie organizowane w kościołach na wszystkich kontynentach i we wszystkich wyznaniach. Należy się spodziewać, że będą walczyli o ich ustalony kościelny porządek, ich zyski i ziemską władzę, i już się na to szykują. Nadchodząca walka wyłoni się wewnątrz samych kościołów; będzie także przyśpieszana przez oświecone elementy, które już istnieją w istotnych ilościach i szybko rosną w siłę poprzez wpływ ludzkiej konieczności. Walka następnie przeniesie się na myślących mężczyzn i kobiety na całym świecie, którzy – w proteście i buncie – zaprzeczą ortodoksyjnemu kościelnictwu i teologii. Nie są niewierzącymi, ale poprzez ból i smutek, nauczyli się (bez pomocy kościelnej), że wartości duchowe są jedynymi wartościami, które mogą ocalić ludzkość, że Hierarchia działa, i że Chrystus, jako symbol pokoju i Lider Sił Światła nie jest nieistotną siłą, ale taką która wywołuje reakcje w sercach ludzi na całym świecie. Prawdziwa religia będzie interpretowana w odniesieniu do woli-do czynienia-dobra i jego praktycznej ekspresji, dobrej woli.”Cykl konferencji. marzec 1945

W tym miejscu należy podkreślić, iż bez względu na samą wiarę jednostek, instytucje chrześcijańskie zostały w pełni zinfiltrowane od przynajmniej XIX wieku (patrz działalność Carbonari, The Permanent Instruction of Alta Vendita) do lat sześćdziesiątych XX wieku. Powyżej opisane, zaplanowane zmiany zostały w dużej części wprowadzone w życie. Najlepszym tego przykładem w kościele katolickim jest Kongres Watykański II gdzie oprócz całej masy antychrześcijańskich zapisów ustalono równość pomiędzy religiami, do tego stopnia, iż nawet religie Hinduskie czy Buddyzm uznano za prawdziwą drogę dojścia do oświecenia (Nostra aetae #2).

a125

Z tego ruchu wyszła hybryda tradycji Chrześcijaństwa i Masonerii wraz z całą menażerią strictepogańskich czy satanistycznych religii dookoła. Wszelkie granice zatarto, w niektórych krajach spowodowało to do dnia dzisiejszego redukcję powołań o 90%, a protestujących wewnątrz instytucji kościelnych (patrz np. Towarzystwo Piusa X) odsunięto na bok jako „staroświeckich szaleńców”, którzy sprzeciwiają się bez przyczyny. Taki obrót spraw doprowadził niedługo potem do organizowanych przez kościół katolicki spotkań globalnych religii gdzie chrześcijanie, żydzi, buddyści, animiści i wyznawcy wszystkich innych religii modlili się razem do jednego boga. Do dziś pozostaje otwarte pytanie, do jakiego?

Mając tak przygotowany/wyrównany grunt pod nową globalną religię i ewolucyjny motyw religii w świadomości kulturalnej, będzie możliwe wprowadzenie nowej, można by powiedzieć trójcy teozofii składającej się z Sanat Kumara (anagram Satan Kumara), Buddy i Chrystusa. Jak pisała Bailey w 1940 roku “[…] Aby doprowadzić do tego poznania i by doprowadzić do tego objawienia, jest tworzony żywy Trójkąt Energii, skoncentrowany poprzez trzy wielkie duchowe osoby, które wywołują uznanie zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Są one znane wierzącym wszystkich wyznań i narodowości. Są to:
1. Władca Świata, Przedwieczny, Sanat Kumara, planetarny Logos, Melchizedek, Ten do którego Chrystus odniósł się, gdy powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
2. Budda, oświecony, objawiający światło i mądrość, która przychodzi do nas ze źródeł znacznie większych od naszego planetarnego życia, posłaniec bogów.
3. Chrystus, Syn Ojca, Zbawiciel świata, Odkupiciel. Ten, który pozostał z nami, i który zbiera swoje owce do Jego owczarni, Pan Miłości.”

Nowa globalna religia – cz.2

a120

Gdzieś pod koniec procesu mutacji religii plan zakłada pojawienie się zbawiciela w osobie Chrystusa. Według Teozofii Chrystus nie jest jednak Jezusem Chrystusem ale duchem zstępującym na wybrane osoby, awatarów na przestrzeni wieków. Chrystusem był więc niemalże każdy wielki twórca religii świata i może to być wybrana osoba w obecnych czasach.

Tenże Chrystus, określony w późniejszej religii, która wyszła bezpośrednio z Teozofii, religii New Age, jako Mistrz Maitreya zstępował przez tysiąclecia na twórców światowych religii. Jak mówi jeden z głównych przedstawicieli tego ruchu Beniamin Creme, obecnie, po tysiącleciach wyznawcy religii oczekują jego ponownego przyjścia. Buddyści oczekują Mistrza Maiteya, muzułmanie Imana Mahdi, chrześcijanie Jezusa, hindusi Kriszny itd.

Montaż wywiadów z B. Creme na temat nadejścia Chrystusa Maiteya:

Wszystkie te oczekiwania mają być spełnione przez przygotowywaną przez Teozofów postać awatara na którego zstąpi Chrystus, jednak przed nim jak pisze Bailey ma przyjść pomniejszy awatar“Jeździec na Białym Koniu”. Po jego działaniach struktura kościołów upadnie a “oświecone duchowo duchowieństwo, które, z wizją i pewną wiedzą, wolne od dogmatyzmu i nienawidzących organów kościelnych – będzie rozwijać nową światową religię.”

[…] 3. Ciągłość Objawienia. W ciągu wieków i przy każdym kryzysie ludzkości, zawsze w godzinach konieczności, przy tworzeniu nowej rasy, lub obudzeniu przygotowanej ludzkości na nową i szerszą wizję, Serce Boga – powodowane przez prawo współczucia – wysyła nauczyciela, Zbawiciela Świata, Oświeconego, Awatara. Przekazuje on komunikat, który będzie uzdrawiał, który wskaże kolejny krok jaki powinna podjąć rasa, który będzie rozświetlał problemy świata i da człowiekowi wyraz dotychczas niezrealizowanego aspektu boskości. Na tym fakcie, ciągłości objawienia i na sekwencji tego stopniowego objawienia boskiej natury opiera się doktryna Awatarów, boskich posłańców, boskich objawień i natchnionych proroków. Wobec ich wszystkich historia bezbłędnie zaświadcza.

[…] Ten pomniejszy Awatar pracuje dziś jako jeden z wysokich rangą członków Wielkiej Białej Loży i jest w bliskim kontakcie z Chrystusem, z Manu i z Panem Cywilizacji, Mistrzem R.; Będzie on działał jako koordynator między hierarchią a Szambalą. Będzie on łączył w sobie, dzięki jakości swego własnego życia, trzy wielkie energie: Siłę duchowej woli. Wolę do miłość w jej duchowej konotacji. Wolę do duchowej manifestacji.
b. Antyczność realizacji Tego Który na Nadejść znajduje się w nadanej mu nazwie, która znajduje się w tak wielu Świętych Pismach świata: Jeździec na Białym Koniu. Odnosi się ona do czasu przed zwrotem tak dobrze znanym w dziedzinie chrześcijańskiej: „Baranek zabity od założenia świata” We wcześniejszym cyklu, ówcześni wtajemniczeni mówili o „koniu ofiarnym, zabitym na całą wieczność.” Przywołuje on te same podstawowe pojęcia.
c . Ten Avatar może zejść na płaszczyznę fizyczną i tam pojawić się, aby prowadzić swój lud – jako książę który prowadzi przez wojnę do pokoju.
d . Cały problem stojący przed Hierarchią i ludzkością dzisiaj, w związku z nadchodzącym Awatarem, można podsumować w następujących czterech kwestiach:
Czy może On przynieść ze sobą energię syntezy, a tym samym doprowadzając do szybkich zmian? Zależy to od tego czy będzie nawiedzony przez Awatara Syntezy i poprzez wywołanie tego Awatara będzie wywołane silne pragnienie ludzkości, wspomagane przez Hierarchię.”
Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

Bailey i teozofia posiadają również dwie główne modlitwy/inwokacje, które kolportowane są na cały świat tak aby masy mogły się ich uczyć i by poprzez ich recytację, jak wierzą teozofiści, można było przywołać wyżej wymienionych awatarów, z których jeden ma przynieść totalne zniszczenie (jeździec na białym koniu) a drugi na zgliszczach zbudować nowy byt.

Wyjaśniam to, ponieważ warunki w dzisiejszym świecie gwarantują zastosowanie obydwu Stanzas. Wielka Inwokacja, stosowana jak wcześniej, powinna zostać ponownie udostępniona masom. Druga Stanza powinna być stosowana przez myślicieli, okultystów i uczniów, i przez wszystkich, którzy odpowiedzieli na jej przekaz. W ten sposób z twojej strony będą wymagane wielkie umiejętności w działaniu, aby słusznie i mądrze rozprowadzać dwie inwokacje. Pierwsza wywoła jeźdźca z ukrytego miejsca i wspomoże jego przywołanie. To jeździec z sekretnego miejsca jest tym do kogo się odnosi i kogo wywołuje w pierwszej inwokacji; kolejne będą wywoływać Panów Wyzwolenia.” Zbliżająca się kluczowa decyzja. grudzień 1941

“Dwie rzeczy muszą być realizowane jako wydarzenie eksternalizacji :
1. Starsi członkowie Hierarchii nie będą początkowo tymi, którzy podejmą potrzebne działania. Pod ich kierownictwem i ich ścisłą kontrolą, takie podejście będzie w początkowych etapach, realizowane przez wtajemniczonych trzecim stopniem inicjacji, a także przez tych uczniów, którzy będą wybrani i wyznaczeni do realizacji działań, pracując pod ich kierunkiem. Dopiero w późniejszych etapach, kiedy nadejdzie czas powrotu Chrystusa do uznanej fizycznej ekspresji, prowadząc do zdecydowanego przywrócenia Misteriów, wtedy niektórzy ze starszych członków Hierarchii objawią się i przejmą rozpoznawalną fizyczną kontrolę nad sprawami świata. Czas ten będzie zależny od udanego zakończenia podjętych działań członków Hierarchii, którzy nie są tak zaawansowani.


[…] Pierwsza grupa przygotować będzie ludzkość na możliwość; Druga grupa będzie zdecydowanie przygotowywała się na sam powrót. Będą budować na przyszłości, która wynika ze zniszczonej przeszłości, której zgliszcza usuną; będą ludziom wpajać pewne podstawowe pojęcia, właściwych relacji. Bezpośrednio, ich grupowa praca, kiedy przyjdą do władzy i uznania, będzie składać się ze słodzenia i wyjaśniania sytuacji politycznej i z prezentacji tych idei, które w końcu będą prowadziły do fuzji tych zasad, którymi rządzi się demokracja i którymi również rządzi się metoda hierarchiczna- która jest nieco inna. Ten wysiłek przyniesie trzecią sytuację polityczną, która nie będzie całkowicie zależna od wyborów nierozumnej publiki lub kontroli, która zawiera się w hierarchicznej technice. Ten nowy tryb, rodzaj politycznego kierownictwa pojawi się później.
[Technokracja?]

Ta druga grupa będzie implementować nową religię; do czasu kiedy przejmą kontrolę, stare teologiczne działania będą całkowicie złamane; Judaizm będzie szybko znikał; Buddyzm będzie się rozprzestrzeniał i stanie się coraz bardziej dogmatyczny; Chrześcijaństwo będzie w stanie chaotycznych podziałów i przewrotów. Kiedy to będzie miało miejsce, a sytuacja będzie na tyle zaogniona, mistrz Jezus podejmie pewne wstępne kroki w kierunku przejęcia kontroli nad jego kościołem; Budda wyśle dwóch wyszkolonych uczniów by zreformować buddyzm; inne kroki zostaną również podjęte w tym dziale religii i edukacji, nad którym rządzi Chrystus, i będzie on działał by przywrócić starożytne orientacyjne punkty duchowe, by wyeliminować to, co jest zbędne, i zreorganizować całe pole religijne- ponownie, przygotowując przywrócenie Misteriów. Te Misteria, gdy zostaną przywrócone, zjednoczą wszystkie religie.

Chrześcijańskie Zen:

a1,1
O. David Steindl-Rast- mówi o wspaniałym połączeniu Buddyzmu i Chrześcijaństwa i że ten kierunek jest nieunikniony (październik 2007):

[…] W międzyczasie gdy pierwsza grupa walczy z bezpośrednim problemem w świecie zewnętrznym, druga grupa – nadal w granicach Hierarchii – będzie czyniła przygotowania wnętrz, szkoląc i reorientując wybranych członków, a Chrystus i mistrzowie zajmą się zadaniem przygotowania do przywrócenia Misteriów. To przywrócenie będzie można podzielić na trzy etapy obejmujące i zawierające w swojej symbolice wszystkie etapy ludzkiego objawienia. Historia ludzkości będzie zilustrowana. Te trzy fazy odpowiadają szeroko w sensie ogólnym, trzem stopniom Niebieskiej Loży w masonerii. Analogia nie jest całkowicie poprawna, ze względu na nieuniknioną degenerację masonerii, ale wraz z przywróceniem Misteriów, masoneria również dojdzie do swego.

Fazy te, są następujące:
1 . Etap ogólnego uznania światła we wszystkich działaniach ludzkiego życia. To wynika z pierwszej strofy nowej inwokacji. Jeśli rytuał E.A. będzie badany w świetle znaczenia tych informacji to wyłoni się jego znaczenie. Biedny i pozbawiony środków do życia kandydat wyjdzie ku światłu.
2 . Etap pełnej reorientacji gospodarczej; w tym etapie, ludzkość będzie zwolniona od wszelkiego zamętu gospodarczego i będzie wolna aby otrzymać swoje należne wynagrodzenie i właściwą nagrodę za wszystkie świadczone usługi w budowaniu świątyni Pana; ta budowa będzie przebiegała szybko.
3. Etap, w którym nagroda światła będzie odebrana a nagroda za świadczone działania odebrana; stan duchowy będzie uznany za pośrednictwem tego, co jest uważane za główną inicjację, dla której pierwsze dwa stopnie inicjacyjne są jedynie przygotowaniem. Pierwsza, wielka inicjacja będzie obiektywnie zorganizowana a ogół publiki rozpozna ją jako główny obrzęd i rytuał nowej instytucji religijnej. Jest to etap, w którym siły zmartwychwstania są aktywne, kiedy Pan jest ze swoim ludem i Chrystus powróci na ziemię. Religia będzie wtedy uznawana jako postawa regulująca wszystkie etapy ludzkiego doświadczenia.

[…] Chrześcijańska koncepcja powrotu triumfującego Chrystusa, przychodzącego na obłokach nieba do Jerozolimy, aby tam królować przez tysiąc lat, jest prawdziwa na jeden sposób i całkowicie fałszywa, co do jak projektu, miejsca i sposobu. Chrystus powróci; Jerozolima, o której mowa (dosłownie „miejsce pokoju”) nie jest głównym miastem w małym kraju o nazwie Palestyna lub w Ziemi Świętej; słowo jest po prostu symbolem pokojowego świata – świata, który korzystając z własnych starań, osiągnął ogólną cichość i nabył pewną miarę właściwych stosunków międzyludzkich. Jego przyjście z powietrza może być interpretowane dosłownie, oznaczając, że w odpowiednim czasie przyleci samolotem od miejsca na ziemi, w którym żył przez wiele pokoleń, czuwając nad synami ludzkimi; słowa „każde oko ujrzy Go” może oznaczać, że do czasu przybycia telewizja będzie tak dopracowana, iż będzie go wtedy widać, w nawet najbardziej odległym miejscu na ziemi.

[…] Kościoły, obecnie już kierowane ku porażce i braku wizji, ostatecznie i nieuchronnie upadną pod własnym nieuzasadnionym i nadużywanym autorytetem, ale z tych zgliszczy wyłoni się prawdziwe i oświecone duchowo duchowieństwo, które, z wizją i pewną wiedzą, wolne od dogmatyzmu i nienawidzących organów kościelnych – będzie rozwijać nową światową religię.“ Konflikt między starożytnymi siłami. sierpień 1939

Chrześcijańska joga. Coraz bardziej popularna również w Polsce:

[…] Chrystus powróci, ale nie będzie taki jak Chrystus, który (pozornie) odszedł. Nie będzie „Mężem boleści”; nie będzie cichą, zamyśloną postacią; będzie głosicielem duchowych oświadczeń, które nie będą wymagały wykładni (i nie będą prowadziły do błędnej interpretacji) ponieważ będzie obecny, by wskazać prawdziwe ich znaczenie. Był on przez dwa tysiące lat najwyższym zwierzchnikiem Niewidzialnego Kościoła, hierarchii duchowej, składającej się z uczniów wszystkich wyznań. Rozpoznaje i kocha tych, którzy nie są chrześcijanami, ale którzy zachowują wierność ku swoim założycielom- Buddzie, Mahometowi i innym. Nie obchodzi go jaka jest wiara, jeśli celem jest miłość Boga i ludzkości. Jeśli ludzie wypatrują Chrystusa, który opuścił swoich uczniów wieki temu to nie rozpoznają Chrystusa, który jest w trakcie powrotu. Chrystus nie ma w świadomości żadnych religijnych barier. Nie ma dla niego znaczenia, z jaką wiarą się człowiek identyfikuje. Syn Boży jest w drodze, a nie przychodzi sam. Jego straż jest już tu a plan, którym muszą podążać już jest stworzony i jasny.” Cykl konferencji, marzec 1945

W procesie formułowania się nowej globalnej religii istotna jest również zmiana samych ludzi, ich potrzeb, aspiracji i mentalności. Według Bailey mają oni stać się istotnym elementem powstającej nowej mentalności, pozbawionej indywidualizmu, egocentryzmu, i własnego celu. Celem jest deindywidualizacja, jedność, współdzielenie, współzależność, bycie częścią masy. JA czyli samoświadomość musi być podporządkowana, dosłownie Lucyferowi i siłom “oświecenia”.

„[…] Podstawową metodą, która leży u podstaw trzech metod opisanych w The Secret Doctrine [A. Blavatsky], o których mowa powyżej, była prezentacją (bardzo słabo i niewyraźnie) pojęcia jaźni, z nisko zintegrowanym Ja i jego skorelowanym wewnętrzne egocentryzmem i poczuciem własnego ukierunkowania. Dzisiejsza prezentacja samoświadomości człowieka i samodzielnej jednostki jest objawieniem większej całości, której jednostka jest częścią. Do tej całości, Ja musi podporządkować swoje życie, miłości i światłu.

1. Shamballa ———– Wola lub Władza ——— planetarne centrum głowy
Święte Miasto ————- Cel .. Plan — ——- duchowy gruczoł szyszynki

Aspekt życia
Władca: Sanat Kumara, Pan Świata, Przedwieczny, Melchizedek

2. Hierarchia —– Miłość – Mądrość ——— Centrum planetarnego Serca
Nowa Jerozolima —— Jedność —————— pokuta

Świadomość grupy
Władca: Chrystus,
Zbawiciel Świata

3. Ludzkość ————– aktywna Inteligencja — Centrum gardła planety,
miasto, stojący sześcian——Kreatywność

Samoświadomość:
Władca : Lucyfer Syn Poranka
Syn Marnotrawny”          Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

„Siły Oświecenia
[…] Organizatorem tych sił w tej chwili jest Budda. On jest symbolem oświecenia i iluminacji. Niezliczone miliony przez wieki uznały Go jako tego, który niesie światło z wysoka. Jego Cztery Szlachetne Prawdy wskazały przyczyny ludzkich kłopotów i wskazały lekarstwo. […] Budda, którego festiwal odbywa się zawsze podczas pełni księżyca w maju działa już jako agent tego wielkiego życia, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, który sam jest prawdziwym Światłem świata i oświecającym planetę. Nawiązuję do Przedwiecznego (jak jest on nazywany w Starym Testamencie), do Boga-Miłości, do Sanat Kumara, Wiecznego Młodzieńca, tego który posiada życie wszystkich ludzi,  który prowadzi całe stworzenie wzdłuż ścieżki ewolucji ku wypełnieniu jego celów- wypełnieniu celów o których nie mamy jeszcze zielonego pojęcia. Rok po roku, od tego czasu gdy Budda osiągnął swój cel, jakim było oświetlenie, starał się zwiększyć przepływ oświecenia do świata i rzucić światło mądrości, doświadczenia i zrozumienia w umysłach ludzi.”  Cykl konferencji, marzec 1945

Jak widzimy w tekstach Bailey jak i na wielu przykładach zmian jakie miały miejsce w okresie ostatnich 70 lat restrukturyzacja Chrześcijaństwa jest daleko zaawansowana. Generalny scenariusz budowania nowej globalnej religii przez Teozofistów jest w wielu tematach niemalże zrealizowany. Niewidzialna, bezkonfliktowa konwergencja pomiędzy Chrześcijaństwem i Buddyzmem trwa, a okultyzm Masonerii wylewa się dzień po dniu z telewizji, popularnej prasy i literatury dopełniając cały obraz. Chrześcijanie nie widzą w tym nic złego, nie rozumieją i nie widzą problemu. “Przecież wszystkie religie są takie same” można usłyszeć bardzo często z ust szczególnie młodego pokolenia. Do takiego właśnie pokolenia ma przyjść nowy, przygotowany przez Teozofistów Chrystus, który z punktu widzenia religii chrześcijańskiej jest ostatecznym antychrystem.

Proces tworzenia nowej globalnej religii jest więc niezwykle realny i namacalny. Pytanie pozostaje- czy można go zatrzymać?

Za: http://www.prisonplanet.pl/kultura/nowa_globalna_religia_2,p2143826308

Nowa globalna religia – cz.3

a120

Eksternalizacja Hierarchii.
Alice Ann Bailey, jak pisaliśmy we wstępie należała do niezwykle wpływowej rodziny, która na tamte czasy była jedną z najbogatszych na świecie. Jej ojciec, Sir Abraham Bailey choć oficjalnie nie przynależał do tzw wewnętrznego kręgu tajnej organizacji Cecila Rhodesa zorganizowanej dla budowy globalnego imperium brytyjskiego to znał bezpośrednio wszystkie osoby będące w tym kręgu i wsparł finansowo całą inicjatywę. Stąd też znał długofalowe plany grupy i w ten czy inny sposób trafiły one do jego córki, która opisała je w nieco zawoalowanej formie.

Istotnym elementem budowania nowej globalnej religii jest w książkach Bailey tytułowa eksternalizacja hierarchii, czyli wyjście na światło dzienne grupy ludzi, którzy naprawdę rządzą i prowadzą ludzkość. Bailey opisała ich m.in w ten sposób ”Wszystkie stany świadomości są dla nich znane, i opanowali wszystkie z nich; Opanowali je jako ludzie, gwarantując tym samym ludzkości to samo ostateczne osiągnięcie. Jesteśmy skłonni patrzeć na członków Hierarchii jako radykalnie różnych od człowieczeństwa, zapominając, że Hierarchia jest wspólnotą ludzi, który poddali się wcześniej oczyszczającym płomieniom codziennego życia, pracując na własne zbawienie jako mężczyźni i kobiety, jako ludzie biznesu, jak mężowie i żony, rolnicy i władcy znający tym samym życie, we wszystkich jego fazach i gradacjach. Oni przezwyciężyli doświadczenia życia; Ich wielkim mistrzem jest Chrystus; przeszli oni przez inicjację nowe narodziny, chrzest, przemienienie, ostateczne ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.”  Wiadomość Wielkanocna, Dzień Wielkanocy 1945

Ci tak zwani ukryci mistrzowie konstytuują, według autorki, prawdziwy rząd świata i po wcześniej wymienionych zmianach religijnych wyjdą z cienia by ukazać się szerokim masom ziemi. Grupa ta wg. Bailey istnieje od 1775 roku co jest tożsame z Zakonem Iluminatów założonym oficjalnie 1 maja 1776 przez Adama Weishaupta w Bawarii. Może być ona również tworem nadrzędnym wobec Bawarskiego odłamu, dając zielone światło by ten powstał. Sprawa jest tutaj trudna do rozstrzygnięcia ponieważ Bailey, tak jak większość okultystów odwołuje się nawet do czasów Atlantydy by usprawiedliwić istnienie Hierarchii.

Wracając do meritum, zanim jednak Hierarchia objawi się światu jako prawdziwi władcy, autorka opisywała kilka istotnych przemian społecznych jakie będą wprowadzone na świecie.

„Co ciekawe (choć nie jest to naglące na tą chwilę), dzieło zniszczenia zainicjowane przez Hierarchię w ciągu ostatnich stu siedemdziesięciu pięciu lat (w związku z tym od 1775 roku) ma w sobie nasiona, choć jeszcze bardzo dalekie od zakiełkowania, końcowego aktu destrukcji, który odbędzie się gdy Hierarchia będzie na tyle całkowicie stopiona i połączona z ludzkością, że nie będzie już wymagana hierarchiczna forma. […] To wydarzenie, ostatecznego rozwiązania, odbędzie się dopiero na zakończenie naszego planetarnego istnienia, gdy drzwi do indywidualizacji będą ostatecznie zamknięte przez okres Pralaya [kataklizmu] a ścieżka wyższej ewolucji będzie bardziej wydeptana niż ścieżka inicjacji.”  Hierarchiczne przygotowanie na festiwal Wesak, Kwiecień- maj 1946

„[…] Kiedy stanie się możliwe, by rządzić, planetarna Hierarchia znacznie zbliży się do ziemi, i wtedy tysiące kobiet i mężczyzn będą w kontakcie z jej organizacją, ponieważ będą oni na tyle rozwinięci by byli wrażliwi na jej myśli i idee.
2. Rządy oligarchii oświeconego umysłu, uznane jako takie przez masy myślicieli, a więc wybrane przez nich by rządzić. Będzie to zrobione poprzez edukację w ideach grup i właściwemu ich zastosowaniu przez wielkich myślicieli rasy. System edukacji, już wtedy rozpowszechniony, będzie wykorzystywany jako medium dotarcia do mas i kierowania ich ku głównym ideom i nie będzie to zrobione przez rozwiązania siłowe ale przez właściwe zrozumienie, poprzez analizy, dyskusje oraz eksperymenty. Co ciekawe (z punktu widzenia wielu) duchowa Hierarchia będzie działać w dużej mierze przez naukowców świata, którzy będą w tym czasie przekonani o faktycznej rzeczywistości duszy i będą mądrzy w zastosowaniach sił duszy i natury, i którzy będą stanowili ciało okultystów.
3. Rządy prawdziwej demokracji. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu systemów kształcenia i stałego szkolenia ludzi w uznawaniu wyższych wartości, bardziej poprawnych punktów widzenia, wyższego idealizmu, i ducha syntezy oraz kooperatywnej jedności.” 
Praca początkowych grup,
styczeń 1938

„[…] 6. Zrównanie wszystkich klas i wyróżnień, tak by duchowe wartości mogły się objawić a duchowa Hierarchia mogła zamanifestować na ziemi.” Ogólny obraz świata, przyczyny trudności świata, wrzesień 1938

„Konkretnie, zeksternalizowane Aszramy będą aktywne na czterech głównych liniach:
1. Tworzenie i ożywienie nowej światowej religii.
2. Stopniowa reorganizacja porządku społecznego- porządku wolnego od ucisku, prześladowania mniejszości, materializmu i pychy.
3. Inauguracja publicznego systemu inicjacji. Z tym wiąże się wzrost i zrozumienie symboliki.
4. Egzoteryczne szkolenie uczniów i ludzkości w nowym cyklu.”
  Dostosowanie Aśramów do egzoterycznego życia. październik 1949

„3. Konflikt będący obecnie udziałem ludzkości ma swoje źródło nie tylko w ludzkiej słabości i egoizmie, ale w sytuacji, która istniała od wieków między Wielką Białą Lożą Mistrzów i Lożą Czarnych Adeptów. To zaczęło się w czasach Atlantydy i musi być teraz przeprowadzone do końca.
6. Wola wytrwania (co jest aspektem pobożności i idealizmu) stanie się cechą ludzką- sublimacją samozachowawczego, podstawowego instynktu. Będzie to prowadzić do wytrwałej wiary w ideały prezentowane przez Hierarchię i demonstrację nieśmiertelności.”  
Zadanie realizacji woli-do czynienia-dobra, maj 1944

„[…] Zanim jednak oni będą mogli cokolwiek zrobić, nasza cywilizacja musi umrzeć. W nadchodzącym wieku, znaczenie zmartwychwstania zostanie przedłożone a nowa era ujawni swoje prawdziwe znaczenie. Pierwszym krokiem będzie wyłonienie się ludzkości ze śmierci jej cywilizacji, jej starych idei i sposobów życia, wyrzeczenie się materialistycznych celów i ich obciążającego egoizmu, i przejście ku jasnemu światłu życia po zmartwychwstaniu. Nie mówię tutaj, w kategoriach symbolicznych lub mistycznych. Mówię o faktach tak prawdziwych i nieuchronnych jak nadchodzący cykl konferencji i faktów, na które ludzie byli przygotowywani przez ostatnie dwieście lat. To przygotowanie ma swą kulminację w niepokoju XX wieku i doprowadziło do horroru obecnej wojny światowej, 1914-1945, przez które przechodziliśmy.”   Wiadomość Wielkanocna, Dzień Wielkanocy 1945

Co ciekawe w książce autorka stwierdza bezpośrednio, iż słowo Chrystus jest tożsame z Hierarchią.„1. Niech Chrystus powróci na ziemię. Ten zwrot nie powinien być rozumiany w jego typowej konotacji i dobrze znanym mistycznym, chrześcijańskim sensie. Chrystus nigdy nie opuścił ziemi. To do czego się odnosi jest eksternalizacją Hierarchii i jej egzoterycznego pojawienia się na ziemi.”(Wielka Inwokacja – Stanza Trzy,
17 kwietnia 1945) czytamy w książce Bailey. To oni, są Chrystusem, tak więc ich wyjście z cienia może być rozumiane jako powrót Chrystusa na ziemię.

Pierwszy etap eksternalizacji jak dalej czytamy zaplanowany jest na około 2025 rok. „[…]  Tak więc trwa wielki i nowy ruch, ogromnie wzrosło wzajemne oddziaływanie i współdziałanie. Będzie to trwało do roku 2025 A.D. W latach pomiędzy obecnym czasem i przyszłym widoczne będą bardzo duże zmiany i na wielkim walnym zgromadzeniu hierarchii – mającym miejsce zazwyczaj w każdym stuleciu- w 2025 roku będzie najprawdopodobniej obrany termin pierwszego etapu eksternalizacji Hierarchii.” Eksternalizacja aśramów. styczeń 1946

Wiemy zatem, iż grupa określana jako Hierarchia jest grupą ludzi, którym przypisano boskie przymioty. Grupa ta działała i działa poprzez wszystkie główne instytucje polityczne, z prawej jak i z lewej strony politycznego spektrum by wprowadzić “boski plan” w życie. Bailey pisze, iż nawet komuniści byli kontrolowani przez tą grupę i w każdym miejscu na ziemi osadzony jest człowiek, który steruje, można by powiedzieć, całym systemem w danym rejonie świata.

„Powiedziałem ci wcześniej, że pięciu Mistrzów związanych z początkowym etapem organizacji hierarchii na Ziemi to Mistrz K.H., Mistrz Morya, Mistrz R. i Mistrz, który rozpoczął ruch robotniczy we współczesnym świecie, i tak zwany Mistrz DK [Djwal Khul].
Podział pracy jest tu bardzo interesujący.
[…] Ten Mistrz [przedostatni] pracuje głównie z inteligencją, i jest on zatem Mistrzem trzeciego promienia- promienia Aktywnej Inteligencji. Jego Aśram zajmuje się problemami przemysłu, a celem jest całe myślenie, planowanie i cała praca wpływania na podatne umysły dla ukierunkowania spirytualizacji koncepcji partii pracy w każdym kraju, i wśród przemysłowców, kierując ich w ten sposób w kierunku celu prawego dzielenia się, jako istotnego kroku w kierunku właściwych stosunków międzyludzkich. […] Mistrz ten musi być Anglikiem, ponieważ rewolucja przemysłowa rozpoczęła się prawie sto lat temu w Anglii, a siła wykonanej pracy jest związana z jego masowym efektem i wynikami osiągniętymi w każdym kraju przez pracę i jej metody. Wszystkie wielkie organizacje pracy (socjalistyczne, komunistyczne), krajowe i międzynarodowe, są luźno, subiektywnie powiązane, ponieważ Mistrz w każdej grupie ma swoich uczniów, którzy stale pracują by kierować ruch zgodnie z boskim planem.”
  Organizacja Aszramów do ziemskiej postaci, czerwiec 1949

„W Londynie, w Nowym Jorku, w Genewie i Darjeeling, w Tokio, w końcu będzie odnaleziony Mistrz, organizujący główny ośrodek energii; w tym samym czasie jego Aśram nadal będzie funkcjonował na buddycznym poziomie, dla personelu który nie został powiadomiony o uzewnętrznieniu.”  Skutki eksternalizacji, wrzesień 1949

Mówiąc więc o tytułowej eksternalizacji Hierarchii mamy do czynienia z pewną grupą niesamowicie zamożnych i wpływowych ludzi, lub jak niektórzy badacze tematu sugerują rodzin, które były w stanie uruchomić najbardziej znaczące ruchy ostatnich trzech wieków i obecnie kontrolują całą piramidę instytucji i wpływowych podgrup, które poniżej kontrolują szerokie masy ludzi. Taki konstrukt władzy daje im możliwość kontrolowania procesów politycznych, rewolucyjnych, technologicznych, społecznych czy jak również widzimy religijnych. Co ciekawe w literaturze globalistycznej autorzy zawsze piszą o rządzącej elicie lecz nigdy nie precyzują kim oni są. Jeden z badaczy, Fritz Springmeierokreślił nawet kto należy do samego szczytu tzw Hierarchii (rodziny Astor, Bundy, Collins, DuPont,Freeman, Kennedy (połączeni małżeństwami z m.in rodziną Bailey), Li, Onasis, Reynolds,Rockefeller, Rothshild, Russell, Van Duyn) i że rodziny te wierzą, iż ich linia wywodzi się wprost od Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny, jednak informacje te, choć ciekawe i zbieżne z tym co pisze Bailey, są nieweryfikowalne. Prawdziwość tych informacji przyjdzie zweryfikować za dekadę.

Struktura Hierarhii wg. Springmeiera:

a22

Za: http://www.prisonplanet.pl/kultura/nowa_globalna_religia_3,p1808207159

Nowa globalna religia – cz.4

a120

Rewolucje, ewolucje i pokój przez wojnę.
Budowa nowej globalnej religii i eksternalizacja Hierarchii według Alice Ann Bailey, będzie zasadniczo efektem wielu pomniejszych rewolucji i ewolucji, które będą miały miejsce w wielu dziedzinach życia- w ekonomii, mentalności, kulturze i innych, z których wszystkie będą musiały być w tym procesie zniszczone aby jak mówi autorka zrobić “następny krok naprzód”. Ten krok naprzód, tak często używany w retoryce komunistycznej nie jest przypadkowy, ponieważ różne formy komunitaryzmu, budowania federacji i grupowego życia były tematem głównych rewolucji politycznych ostatniego stulecia. Bailey określa je w swojej książce jako wielkie społeczne eksperymenty, które mają dać odpowiedź na wiele pytań co do przyszłej formy globalnego imperium. Były one tym samym małymi próbami, przedsmakiem tego co nadejdzie gdy Hierarchia zdecyduje się ostatecznie skonsolidować władzę nad światem.

“[…] W obecnym czasie wszyscy prawdziwi myśliciele duchowi i pracownicy są bardzo zainteresowani wzrostem przestępczości na każdym kroku, objawieniem się niższych sił mentalnych, widocznym pogorszeniem się ciała fizycznego, co widać w rozprzestrzenianiu się chorób, i przez nadzwyczajny wzrost szaleństwa, nerwic i niezrównoważenia psychicznego. Wszystko to jest wynikiem rozdzierania planetarnej sieci, i w tym samym czasie jest częścią ewolucyjnego planu i możliwości, przez którą ludzkość podejmie następny krok naprzód.”

“[…] Razem, i jako grupy mogą stać się wrażliwi na pojawiające się nowe idee, które, co jest planowane, powinny uwarunkować nadchodzącą nową erę; razem i jako grupa mogą ustanowić ideały i rozwijać techniki i metody nowych szkół myślenia, które określą nową kulturę; razem i jako grupa mogą przynieść te idee i ideały do świadomości mas, tak aby szkoły myślenia i światowe religie mogły być połączone w jedno, by mogła wyłonić się nowa cywilizacja. Będzie to produkt mentalnej i emocjonalnej fuzji technik Ery Ryb, co wytworzy manifestację na płaszczyźnie fizycznej planu Boga dla najbliższej przyszłości. Jest to wizja, która kryje się za eksperymentem prowadzonym przez nowe początkowe grupy.”  Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

„[…] One różnią się szczególnie od tych z przeszłości, i to właśnie te szeroko odmienne pomysły, są charakterystyczne dla nowej ery, Ery Wodnika. Dotychczas wspaniałe idee, które ostatecznie z powodzeniem kontrolowały rasę w każdym wieku były darem intuicyjnych ludzkich synów dla ich pokolenia. Zaawansowane istoty ludzkie następnie przechwyciły te idee podporządkowując je procesowi podtrzymania, by stały się pożądanymi, a potem wdrażając je poprzez “agendę uznania,” jak to jest nazywane okultystycznie.”
Początkowe grupy Nowej Ery. lipiec 1937

[…] Dzisiaj, ta siła [Szambali] uchodzi ze świętego centrum; ucieleśnia aspekt Woli obecnego kryzysu światowego i jego dwa zależne efekty lub cechy:
a. Niszczenie tego, co jest niekorzystne, utrudniające w obecnych formach (w rządzie, religii i społeczeństwie).
b. Siła syntetyzowania, która wiąże ze sobą to, co do tej pory było rozdzielone.”
  Ukryte źródło zewnętrznego chaosu. styczeń 1939

MASOWE EKSPERYMENTY SPOŁECZNE.
„[…] Chciałbym podkreślić tutaj, że podobnie jak we wszystkich rodzinach, biznesie i organizacji, są tacy, którzy są punktami władzy i projektantami planowanych działań, więc w ramach tej grupy lub zorganizowanego ciała, które nosi nazwę ludzkości istnieją podobne punkty kontaktowe lub ci, którzy planują, kierują i tworzą zewnętrzne wydarzenia i zdarzenia. Są w okresie osiągnięć osobowości- w czasie w którym ludzie, osiągnąwszy integrację i ekspresję mieszanych uczuć, percepcji i umysłu, aktywnie i skutecznie działają w przestrzeni fizycznej. Te punkty służą do dwóch istotnych zmian w świecie; pierwszy to fuzja, mieszanie narodów i mniejszości, aby wszędzie pojawiły się skoordynowane imperia i narody, a po drugie, by zmieniać granice i zmieniać je tak, aby mogła mieć miejsce pełna zmiana mapy świata w Azji, Europie i Afryce. Jest więc oczywiste, iż można odnotować trzy główne podejścia lub sposoby wytwarzania tych fuzji. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) pracują podług zasady federacji, relacji i fuzji organów w skoncentrowaną całość, odpowiadając tym samym inspiracji, ale stosując własne, wyspecjalizowane metody by dojść do pożądanych celów. […] Najbardziej ciekawy eksperyment odbywa się zatem w tych trzech grupach powiązanych ze sobą elementów i różnych ideałów narodowych. ZSRR w końcu będzie stawiało nacisk i skieruje swoje zainteresowanie na Azję, powodując wielkie zmiany na tym kontynencie, aż do Pacyfiku. Wielka Brytania, poprzez swoją udaną demonstrację zasady federacji, może mieć wpływ na poważne zmiany w Europie jeśli jest tam wzbudzone zrozumienie, prawdziwa i życzliwa sprawiedliwość i mądra cierpliwość. USA ma podobne zadanie do wykonania dla obu Ameryk, wzywając do najwyższego przywództwa i ducha zrozumienia.” Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

„Ludzkość jako całość niewiele wie o Rosji. Prawdziwe znaczenie jej ideologii jest źle rozumiane z powodu początkowych błędów tych, którzy zaprojektowali rewolucję; działania niezdyscyplinowanych ludzi w pierwszych dniach dały obserwującej zdarzenia ludzkości zły punkt widzenia na to, co się działo. Ale te czasy już minęły. W ogniu cierpienia i dzięki pogłębionemu zrozumieniu, ten wielki i złożony naród podąży ku ukazaniu braterstwa, które będzie jeszcze przykładem dla całego świata.” Cykl konferencji, marzec 1945

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ i RÓWNOŚĆ.
„[…] 1 Wolność jednostki. Wolności te zostały wyrażone za nas w słowach tego wielkiego ucznia pierwszego promienia, Franklina D. Roosevelta. Są to cztery podstawowe wolności. […] 2. Właściwe międzynarodowe współdziałanie, co wymaga wreszcie zniesienia wojny. 3. Czyste reżimy polityczne, wolne od łapówkarstwa, egoistycznych ambicji i brudnych politycznych manewrów.
W realizacji tych celów (i tylko główne problemy będą rozpatrywane, pozostawiając mniejsze i nieistotne efekty dla późniejszego rozpatrzenia) uczniowie syntezy i inicjatorzy właściwych stosunków politycznych będą działać w ścisłej współpracy z uczniami drugiego promienia, których zadaniem jest edukowanie opinii publicznej w prawdziwszych wartościach. Przeszkolona i oświecona publika, która weźmie na barki właściwą odpowiedzialność, wybierze tylko tych ludzi, których wizja jest zgodna z nową etyką, nową nauką, właściwymi stosunkami międzyludzkimi, i którzy rozpoznają jako podstawowy dogmat politycznej równość wszystkich ludzi, równość stworzoną na uniwersalnej i podstawowej boskości.”
Wiadomość Wielkanocna
Dzień Wielkanoc 1945

F.D.Roosevelt był głęboko zaangażowany w okultyzm wraz Henrym Wallacem (sekretarzem ds. rolnictwa), co szeroko opisywały gazety w tamtych czasach i za co Wallace został zwolniony z funkcji rządowej. Więcej na ten temat w filmie poniżej:

„[…] Ta wyłaniająca się grupa uczniów bezspornie udowadnia, iż przez ich wysiłki zostanie utworzona nowa cywilizacja, w której ludzkość będzie miała czas na wolności, głębsze rozważania edukacyjne i na działalność polityczną o duchowej naturze; nauka przyniesie świat, w którym praca (jaką obecnie znamy) zostanie zniesiona i każdy etap życia człowieka będzie realizowany przez nauki ścisłe…”

„[…] Ruch ten jest symptomatyczny co do zmiany orientacji myślenia człowieka, i na tym polega jego główna wartość. Nie wskazuje na nową technikę rządów, a zwłaszcza jej ulotną fazę; jest jednocześnie fundamentalny dla nowego porządku świata, który wyłoni się z tych wszystkich eksperymentów, w których w tej chwili ewoluuje ludzkie myślenie.”

EKONOMIA.
„[…] Pierwszy Aśram, który to zrobi będzie z trzeciego promienia; w momencie gdy z tego Aśramu pojawią się uczniowie świat będzie gotowy na całkowitej korekty finansowej; „Zasada dzielenia się” będzie uznana za motywującą koncepcję nowej cywilizacji. Nie będzie jednak obejmować pięknych, słodkich i humanitarnych postaw. Świat nadal będzie pełen egoistycznych i samolubnych ludzi, ale opinia publiki będzie taka, że pewne podstawowe ideały zmotywują firmy, zmuszone do działania przez opinię publiczną; Fakt, że nowe, ogólne pomysły w wielu przypadkach będą regulowane przez celowość wzajemnych działań nie będzie w zasadzie miało znaczenia. To dzielenie się, ma znaczenie.

[…] 1. Zasada barteru i walut (z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych) będzie kontrolowała proces.
2. W związku z rozwojem energii atomowej na rzecz dobrobytu człowieka, waluty krajowe zostaną w dużej mierze zastąpione, nie tylko systemem barteru ale uniwersalną wymianą pieniężną- będącą reprezentacją wymienianych towarów, gdy są one stosunkowo małe i nieistotne, i przez planowaną skalę powiązanych wartości. Narodowe dobra materialne i potrzebne towary będą wszystkie dostarczane w ramach zupełnie nowego systemu.
3. Prywatne przedsiębiorstwa będą nadal istniały, ale będą regulowane; wielkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, główne zasoby materialne i źródła bogactwa planety- żelazo, stal, ropa naftowa i pszenica, na przykład, będą w posiadaniu w pierwszej kolejności rządzącej i kontrolującej międzynarodowej grupy; będą one jednak przygotowywane do międzynarodowej konsumpcji przez krajowe grupy, wybrane przez ludzi i będące pod międzynarodowym kierownictwem.

MUTACJA I EKSTERMINACJA RAS.
Kolejną “ewolucją/rewolucją” jaka musi się odbyć na ziemi by ziścił się plan jest mutacja gatunku ludzkiego i pozbycie się lub zmiana niektórych ras, ich tradycji, wierzeń czy kultur. Bailey pisała przed II wojną światową o tym, że “problem żydowski” musi być rozwiązany w sposób “humanitarny”. Jednak w systemie Teozoficznym i wśród elit anglo-amerykańskiego establishmentu znaczenia słów są kompletnie różne od tego jak rozumie je zwykły człowiek. O problemie tym mówił również, członek Fabiańskiego Socjalizmu, Bernard Shaw pracujący w grupach okrągłego stołu działających pod RIIA. Stwierdził on, iż bezużytecznych zjadaczy chleba należy wyeliminować, i wzywał by naukowcy stworzyli humanitarny gaz by tego dokonać.

Jak wiemy z historii dokładnie to zostało zrealizowane, jednak to co nie jest szeroko poruszane to fakt, iż Hitler był dobrze zaznajomiony z teozofią (poprzez ‪Towarzystwo Thule‬ do którego należał) i stąd znał koncept powrotu ariańskiej rasy. Powrót do pogańskich praktyk, symbolika i filozofia nazistowskich Niemiec nie była więc jego tworem ale była zapożyczona od Teozofii i wprowadzana w życie z całą stanowczością. Co ciekawe, Bailey pisała, iż Hitler, von Ribbentrop, Goebbels, Goering, Hess, Himmler i Streicher należeli do “Czarnej Loży”.

„To z tego powodu, powiedziałem, do niektórych z moich uczniów, że jeśli ludzkość poprawnie rozwiąże problem żydowski, i kiedy będzie rozwiązany w sposób humanitarny i sensowny, to następnie energia centrum planetarnego splotu słonecznego zostanie podniesiona do serca i nastąpi wielka transmutacja. […] Chciałbym podkreślić tutaj, że czwarta energia skoncentrowana na kwestii żydowskiej, zdecydowanie wytwarza podział jako część Bożego planu. Żydzi są instrumentem realizacji Planu wytworzenia niektórych syntez i doprowadzenia ludzkości do pewnego uświadomienia i decyzji. Dokładne przestudiowanie tego ustępu przyniesie Ci dużo wiedzy. Jednak to tylko wyraża obecną sytuację w tym przejściowym okresie między starą erą Ryb, która odchodzi a nową erą Wodnika, która przychodzi. […] Zastanawiam się, czy możesz zrozumieć konsekwencje tego ustępu. Kiedy aspekt umysłu (trzeci aspekt osobowości) będzie w pełni rozwinięty, wtedy skoncentrowany wysiłek Sił Ciemności się zmieni i problem żydowski zniknie.

[…] Charakter „nasienia Synów Boga” będący elementem wytwarzającym rodzinę ludzką był intelektualny a samoświadomy i samodzielny człowiek był jego wynikiem. Owocem tej jakości, jak i życie samego nasienia, można dziś dostrzec w bardziej zaawansowanych i wykształconych myślących ludziach i tych, którzy są w jakimkolwiek sensie osobowością słowa. W większości przypadków metoda stosowana była darem umysłu dla co bardziej rozwiniętych zezwierzęconych ludzi, u innych była to stymulacja instynktownych zdolności, podczas gdy trzecia metoda obejmowała pozostawienie mniejszości zwykłej ewolucji. Ta ostatnia grupa stanowi już dziś najmniej rozwinięte i najbardziej zacofane rasy na Ziemi. Jest to w rzeczywistości bardzo mała liczba.” Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

Za: http://www.prisonplanet.pl/kultura/nowa_globalna_religia_4,p399268862

Nowa globalna religia – cz.5

a120

ŚWIĘTA WOJNA.
Konflikt, czy też wojna w ujęciu teozoficznym ma również charakter mistyczny, w ścisłym odniesieniu do Apokalipsy Św Jana. To co opisane jest w wielu miejscach przez Ann Bailey jest reinterpretacją wydarzeń opisanych w Biblii. Z chrześcijańskiego punktu widzenia jest przepowiedziane, iż te wydarzenia będą miały miejsce, natomiast z teozoficznego punktu widzenia trzeba je zrealizować. Oznacza to, iż druga grupa jest zdeterminowana by zrealizować czy też wypełnić plan opisany w apokalipsie, nawet wdrażając ostateczny kataklizm spalenia ziemi przez ogień czy też sprowadzenie Jeźdźca Apokalipsy, którego opisują jako ”jeździec z sekretnego miejsca” co opisała autorka.

„[…] Książę Pokoju poprowadzi swój lud, przez wojnę do pokoju. Ci, którzy myślą wyłącznie w kategoriach pokoju tak jak je rozumieją i pragną, zapominają o implikacjach biblijnych, że Książę Pokoju weźmie udział w bitwie Armagedonu (obecnie w pełnym toku). Po osiągnięciu zwycięstwa, przeprowadzi on następnie triumfalne kohorty przez bramy
„Jerozolimy”, miasta pokoju.

[…] Boska interwencja może również przybrać formę kataklizmicznego happeningu, który przyniesie kres agresji poprzez zniszczenie. Byłoby to uczynione prawdopodobnie kosztem takiego życia ludzi, że istnieje niepewność co do jego wdrażania przez opiekunów naturalnego prawa i pracowników rozumiejących boski cel, mimo iż ludzkość osiągnęła teraz punkt w ewolucji gdzie zdecydowanie możliwa jest ekspresja ludzkiej wolnej woli. Wykorzystanie kataklizmu było metodą stosowaną w czasach Atlantydy, jaką dobrze znasz z opowieści o potopie i przez powódź doszło do prawie całkowitego zniszczenia cywilizacji w tamtym czasie. Mamy nadzieję, że tak drastyczne kroki nie będą dziś konieczne, choć istnieją starożytne przepowiednie, które zapowiadają możliwość zniszczenia tego świata tym razem przez ogień – zamiast powodzi. Która z dwóch metod – boskie ucieleśnienie lub kataklizm, będą zrealizowane zależy naprawdę od decyzji ludzkości przez jej stosowanie lub niestosowanie wolnej woli i zrozumienia. Jeśli ludzkość się nie zjednoczy pod sztandarem sił światła przeciw siłom materialnej agresji i egoizmu, to „ognista męka” może być nieunikniona.

[…] Istnieje nadal jeden tryb interwencji, który jest jeszcze bardziej tajemniczy, nieskończenie mocniejszy i zdecydowanie trudniejszy do wywołania, a następnie skontaktowania. To jest objawienie się, odpowiedź lub pojawienie się wielkich Synów Boga, którzy mieszkają w źródłach całkowicie oddalonych od naszego życia planetarnego.

[…] Niech jeździec z sekretnego miejsca przybędzie i przyjdzie na ratunek. Przyjdź o potężny. Tu spotykamy się z jedną z najstarszych tradycji świata i starożytnego Wschodu; taką która znajduje swój odpowiednik w Nowym Testamencie, gdzie Ten który Nadchodzi jest postrzegany jako ten który przybywa by ratować ludzi „jadąc na białym koniu”. Na Zachodzie od dawna myślimy w kategoriach „Baranka zabitego od założenia świata”, i w tym stwierdzeniu leży głęboka astrologiczna prawda. Odnosi się do wielkiego przejścia zodiaku (okres około 25000 lat), w którym słońce przechodzi przez wszystkie dwanaście znaków zodiaku. Okres do którego się to odnosi zaczął się w znaku Barana. Orient, jednak nawiązuje jeszcze dalej wstecz, do znacznie wcześniejszego okresu i do jeszcze bardziej starożytnej daty, skrytej w zamierzchłych czasach, kiedy większy cykl rozpoczął się pod znakiem Strzelca. Symbolem tego jest czasem (w kierunku drugiej części cyklu) łucznik jadący na koniu, a (na początku cyklu) jako centaur, pół-człowiek, pół koń. […] Jeździec to jeden z nas, ludzi, który osiągnął predestynowany cel i który – przez miłości i zrozumienie człowieka- pozostał na wieki w sekretnym miejscu objawienia (jak jest to ezoterycznie nazywane), czekając, aż ponownie nadejdzie jego godzina i będzie mógł dalej prowadzić swój lud do triumfalnego zwycięstwa.

[…] Jeśli, na przykład ci, którzy mogą korzystać z tej Inwokacji równolegle jej dźwięcznego wyrazu w jakiejś formie na płaszczyźnie fizycznej, i w ten sposób wspomagać konstruktywnie siły światła, ich wysiłki okażą się nieistotne. Jedynie sama ludzkość, może wzmocnić nowe energie przychodzące od Panów Wyzwolenia i umożliwić ich działalność na Ziemi. To sama ludzkość, może otworzyć drzwi na płaszczyźnie fizycznej dla jeźdźca z ukrytego miejsca.

[…] Ze względu na fakt, że ludzkość jest tak osłabiona przez ból, napięcia i cierpienia, istnieje prawdopodobieństwo, iż nie będzie rozsądnym dla Panów Wyzwolenia bezpośrednio skontaktować się z ludzkością. Prawdopodobnie zrobią trzy rzeczy:
1. Będą stali za i wzmacniali jeźdźca na białym koniu, gdy ten będzie odpowiadał na prośby ludzi na całym świecie, przekazując mu dynamiczną energię, która ucieleśnia pierwszy boski aspekt, aspekt woli, siłę ekspresji. […]
2. Przekażą wzmocnienie woli dobra Nowej Grupie Sług Świata we wszystkich krajach, tak, że zaistnieje silne, równoczesne działanie zgodne z celami Jeźdźca z ukrytego miejsca.
3. Będą stymulować i integrować w umysłach niektórych zaawansowanych uczniów nowe ideały, które muszą obejmować proces wyzwolenia i znajdują wyraz w Nowej Erze. Zrobiono to w małym stopniu w czasie Rewolucji Francuskiej, gdy zostały wyrażone trzy główne koncepcje wolności w trzech słowach, wolność, równość, braterstwo i zostały intelektualnie przedstawione rasie.”
Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

„[…] Konflikt ten jest wyrażany na wiele sposobów, w zależności od punktu widzenia, i kontekstu myślenia. Można go nazwać konfliktem między Chrystusem a antychrystem, ale nie tak jak rozumieją go ci, którzy zazwyczaj wykorzystują te zwroty. Żaden naród nie jest wyrazem ducha antychrysta, podobnie jak żaden naród nie wyraża ducha Chrystusa. Chrystus i antychryst to dualizm duchowości i materializmu, zarówno w jednostce jak i ludzkości jako całości. Można też mówić o Bogu i Diable w tych samych podstawowych implikacjach. Bo czym jest sam człowiek, jeśli nie wyrazem boskości (Bóg) w formie materialnej (Diabeł), i czym jest materia jeśli nie medium, przez które boskość musi w końcu się objawić w całej swej okazałości? Jednak gdy to nastąpi, materia nie będzie już czynnikiem kontrolującym ale jedynie medium ekspresji. Bitwa jest zatem między formą życia i duszą. Mieszkańcem na Progu (progu boskości, bracia) jest sama ludzkość z jej dawnymi nawykami myślowymi, jej egoizmem i chciwością. Ludzkość stoi dziś twarzą w twarz z Aniołem Obecności – Duszą , której naturą jest miłość i światło i włączne zrozumienie. Dzisiaj problemem jest to, który z tych dwóch wyłoni się z konfliktu jako zwycięzca, i która z tych dwóch wielkich agencji życia określi przyszłość ludzkości i wskaże drogę, którą zdecyduje się pójść ludzkość.” Cykl konferencji
marzec 1945

Co oznaczają te słowa jeśli by je oczyścić z ezoterycznego języka? Oznaczają one, iż grupa którą opisywała Bailey rozważa te wszystkie przyszłe zdarzenia jako mechanizm zjednoczenia świata. Co więcej, w literaturze New Age znajduje się wiele pozycji opisujących potrzebę wypełnienia starożytnych proroctw, ponieważ jest na nie w obecnych czasach oczekiwanie. Ludzie oczekują kataklizmów końca świata, Armageddonu i powrotu zbawcy więc należy tak zaaranżować zdarzenia by wszyscy uwierzyli w jego powrót. Mówimy tutaj o zaaranżowanym spektaklu. Książki takie jak “The Armageddon Script. Prophecy in Action” (Peter LeMesurier, St Martin’s Press, 1982: New York) Petera LeMesuriera dokładnie opisują co ich Chrystus musi zrobić i jakie wydarzenia muszą mu towarzyszyć by wypełnić ludzkie oczekiwania w tej materii. LeMesurier pisze o tym, że społeczeństwa monoteistyczne mają w swojej kulturze wbudowaną mitologię ostatecznego konfliktu dobra ze złem, czasów chaosu z których wyłania się mesjasz. Ten scenariusz zarówno dla Chrześcijan, Żydów czy Muzułmanów z wieloma różnicami opowiada podobną historię. Cała ta mitologia posiada potężny potencjał psychologiczny, który może być wykorzystany dla ustanowienia Nowego Świata i jednocześnie objawienia się mesjasza na którego wszyscy czekają. Nie jest do końca pewnym kiedy takie wydarzenia będą miały miejsce, jeśli w ogóle, pewnym natomiast jest to, że od czasów Ann Bailey do dziś są one planowane przez grupy zaangażowane w realizację tego planu.

„On. Jego doświadczenie i Ich będzie odwrotnością poprzedniego, do tego czasu każde oko będzie go widziało, każde ucho go usłyszy, a każdy umysł oceni go. Dlatego mówię, że można swobodnie pomóc w rekonstrukcji, którą proponuje Chrystus, jeśli przybliżysz sobie i wszystkim ludziom, z którymi możesz się skontaktować następujące okoliczności:
1 . Że powrót Chrystusa jest bliski.
2 . Że Chrystus, obecny w każdym sercu, może być przywołany w uznaniu jego objawienia.
3 . Że okoliczności jego powrotu są związane tylko symbolicznie z Bibliami świata; To może spowodować istotną zmianę w uprzednio przyjętych uprzedzeniach ludzkości.
4 . Głównym wymaganym przygotowaniem jest świat będący w stanie pokoju; jednak ten pokój musi być oparty na nauczonych w procesie edukacji wartościach dobrej woli, które prowadzą nieuchronnie do dobrych relacji międzyludzkich, a tym samym do ustanowienia (mówiąc w przenośni) promieni światła między krajem i krajem, religią i religią, grupą i grupą, i między człowiekiem i człowiekiem.”

Nowy Porządek Świata.
Według Ann Bailey ruch w kierunku budowania jednego świata i światowego rządu odbywać się będzie poprzez budowę bloków państw, czego od dłuższego czasu jesteśmy świadkami. Te bloki z początku funkcjonujące jako konstrukty współpracy ekonomicznej i kulturalnej będą powoli niszczyły tkankę państw narodowych, następnie będą podstawą dla zbudowania globalnego imperium, Nowego Porządku Świata, na którego szczycie zasiądzie Hierarchia i ich Chrystus Maitreya.

“Bloki same w sobie mogą być dobre i właściwe, jeśli będą podążały po liniach naturalnych podziałów, różnic językowych i różnic kulturowych. Mogą one być zasadniczo właściwe, jeśli są one utworzone dla celów gospodarczych, edukacyjnych, religijnych i społecznych, a zatem nie mogą stanowić prawdziwej przyczyny dla wywoływania alarmu. Takie bloki będą kulturalne a nie militarystyczne, gospodarcze a nie chciwe, i mogą zapewnić normalny i progresywny ruch odejścia od oddzielającego nacjonalizmu przeszłości ku odległemu stworzeniu jednego świata, i jednej ludzkości. To kiedyś będzie urzeczywistnione, ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Ludzkość nie jest gotowa na super-rząd, ani też nie może jeszcze przywołać niesamolubnych i przeszkolonych mężów stanu, jakiego by wymagał taki rząd. […] Niemniej jednak, jest to marzenie, które kiedyś dojdzie do skutku, po stworzeniu i funkcjonowaniu bloków i ocenie jak ludzie powinni żyć i razem pracować.” Praca w nadchodzących dekadach. kwiecień 1948

Nowy Porządek Świata, czyli Rząd Światowy nie był Bailey obcy. Z jej książek wynika, iż właściwie wszystkie działania podejmowane w dziedzinach ekonomii, religii czy wojny miały jeden długofalowy cel, budowania globalnego imperium. Proces ten opisała dobitnie na kolejnych stronach.

„[…] To jest wspólną odpowiedzialnością ludzkości z powodu ogólnych błędów i pradawnych złych postaw i kontroli. Wiąże się to w konsekwencji z ustąpieniem ze stanowiska krytyków i cedentów oraz wzięcia na wspólne barki odpowiedzialności dla zmiany obecnych warunków i rozpoczęcia odwracania polityk, które uczynią nowy porządek świata możliwym i pięknym.” Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

„II . Nowy Porządek Świata
Niektóre główne i duchowe założenia powinny być podstawom wszystkich wysiłków zmierzających do sformułowania nowego porządku światowego. Pozwólcie, opisać niektóre z nich:
1. Nowy porządek świata, musi spełniać natychmiastowe potrzeby nie będąc próbą zaspokojenia jakiejś odległej, idealistycznej wizji.
2. Nowy porządek świata musi być odpowiedni dla świata, który przeszedł przez destruktywny kryzys i ludzkości, która jest mocno rozbita przez to doświadczenie.
3. Nowy porządek świata musi stworzyć fundament dla przyszłego ładu światowego, który będzie możliwy dopiero po okresie ożywienia, odbudowy i przebudowy.
4. Nowy porządek świata będzie się opierać na uznaniu, że wszyscy ludzie są równi pod względem pochodzenia i celu, ale że wszyscy są na różnych etapach rozwoju ewolucyjnego; że uczciwość osobista, inteligencja, wizja i doświadczenie, a także wyraźna dobra wola powinna wskazać liderów. Panowanie proletariatu nad burżuazją i arystokracji, jak w Rosji, czy dominacja zakorzeniona w kulturze arystokracji nad proletariatem i klasą średnią, jak to było do niedawna w przypadku Wielkiej Brytanii, muszą zniknąć. Kontrola pracy przez kapitał lub kontrola kapitału przez pracę musi również zniknąć.
6 . Nowy porządek świata będzie oparty na aktywnym poczuciu odpowiedzialności. Regułą będzie „jeden za wszystkich i wszyscy za jednego.” Ta postawa między narodami będzie musiała być opracowana. Nie jest jeszcze obecna.
7 . Nowy porządek świata nie narzuci jednolitego rodzaju rządu, religii i syntetycznego systemu standaryzacji nad narodami. Suwerenne prawa każdego narodu będą uznawane, a jego osobliwy geniusz, indywidualne trendy i cechy rasowe będą miały przyzwoloną pełną ekspresję. Tylko w jednym konkretnym przypadku istnieje potrzeba stworzenia jedności, i będzie to w dziedzinie edukacji.
8 . Nowy porządek świata uzna, że produkty świata, zasoby naturalne naszej planety i jej bogactwa, nie należą do jakiegokolwiek narodu, ale muszą być współdzielone przez wszystkich. Nie będzie narodów w kategorii „bogatych” i innych wynikających z odmiennej kategorii. Uczciwa i odpowiednio zorganizowana redystrybucja pszenicy, oleju i bogactw mineralnych świata zostanie opracowana w oparciu o potrzeby każdego narodu, na bazie jego własnych zasobów wewnętrznych i wymagań jego mieszkańców. Wszystko to zostanie opracowane w odniesieniu do całości.
9 . W okresie przygotowawczym do nowego porządku świata będzie istniał proces stałego i regulowanego rozbrojenia. Nie będzie to opcjonalne. Żaden naród nie będzie mógł produkować i organizować jakiegokolwiek sprzętu do celów destrukcyjnych lub by naruszyć bezpieczeństwo każdego innego narodu. Jednym z pierwszych zadań każdej, przyszłej konferencji pokojowej będzie regulowanie tej sprawy i stopniowe rozbrojenie narodów.

III . NIEKTÓRE powiązane problemy
Nowy porządek świata będzie musiał zmierzyć się z wieloma problemami. Te problemy nie zostaną rozwiązane za pomocą siły, jak w świecie krajów osi [Włochy, Niemcy, Japonia]. Zostaną one rozwiązane przez właściwe procesy edukacyjne i zrozumienie celów prawdziwego porządku świata. Dzielą się one z grubsza na cztery kategorie: problem rasowy, problem gospodarczy, problem rządu i problem religijny.

Problem rasowy.
Głównym, poważnym, rasowym problemem od wielu wieków był problem żydowski, który został doprowadzony do punktu krytycznego przez Niemcy. Ten problem można również rozwiązać jeśli będzie prawidłowo zidentyfikowany, i jeśli będzie połączony z wysiłkiem samych żydów, którzy będą współpracowali z całym światem by rozwiązać ich problem. Do tej pory tego nie zrobili, ponieważ typowy żyd jest samotny i niepewny nie będąc w stanie postawić siebie w zgodzie ze światem. Instynktownie i intelektualnie, żyd jest odseparowany; intuicyjnie ma wizję, ale jednocześnie nie posiada on żadnej wizji fuzji z innymi narodami. […] To jest nieuniknione, że różnice rasowe, narodowe swary i różnice kastowe istnieją, ale jest równie konieczne, by one zniknęły. Świat jest jednym światem. Ludzkość jest jedną jednostką w procesie ewolucyjnym. Różnice są stworzone przez człowieka i wzbudzają nienawiść i separację.

Problem Gospodarczy
[…] Trzy rzeczy zakończą ten stan wielkiego luksusu i nędzy, rażącą nadkonsumpcję i głód wielu, a także centralizację światowej produkcji pod kontrolą garstki ludzi w każdym kraju. Są to: po pierwsze, uznanie, że jest wystarczająco dużo żywności, paliwa, ropy i minerałów na świecie, aby zaspokoić potrzeby całej populacji. Problemem jest zatem problemem redystrybucji. […] Musi nadejść nowa era prostego życia. Nowy Porządek Świata zainauguruje prostsze życie oparte na odpowiedniej żywności, właściwej myśli, twórczości i szczęścia. Te podstawowe elementy możliwe są jedynie pod odpowiednim gospodarczym zarządzaniem. To uproszczenie i mądry podział zasobów świata musi objąć górę i dół, bogatych i biednych, służąc w ten sposób wszystkim ludziom.

Problem rządu.
[…] Za całą tą różnorodnością metod rządowych, pojawiają się pewne, wyraźne zarysy, które wskazują na szersze fuzje i tendencję do przeprowadzenia pewnych syntez. Pojawiają się różne podstawowe tendencje myśli, które w nowym porządku świata, będą rozwijać się w główną syntezę tak pożądaną przez duchową Hierarchię planety, i które, przy zachowaniu szerokich zarysów narodowych i rasowych, będą tworzyły podstawowy i subiektywny stan umysłu, który zakończy wiek odseparowania. Dziś jest pragnienie powołania Federacji Europy, na wzór Brytyjskiej Wspólnoty Narodów lub Stanów Zjednoczonych Ameryki; mówi się o nowym porządku w Azji, dobrej polityki sąsiedzkiej w Ameryce, o Unii Federalnej demokratycznych narodów; istnieje też stałe rozprzestrzenianie się Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Niektóre główne ugrupowania wydają się możliwe i prawdopodobnie wskazane. Mogą być one podzielone następująco:
1. Powojenna Federalna Unia wielkich demokracji. Może to obejmować Brytyjskie Imperium jako całość, Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie oraz niektóre północne narody europejskie, w tym Niemcy.
2. Unia krajów łacińskich, w tym Francji, Hiszpanii, wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego, kraje bałkańskie (z wyjątkiem jednej lub dwóch, które mogą zostać wchłonięte do ZSRR) i Ameryce Południowej.
3. Zjednoczone Socjalistyczne Republiki Radzieckie i niektóre kraje azjatyckie pracują we współpracy z nimi, takie jak Chiny, a później Japonia.

Te trzy wielkie bloki nie będą przeciwstawnymi, ale po prostu geograficznymi sferami wpływów. Wszystkie będą pracowały w bliskiej jedności i stosunkach gospodarczych. Każdy naród w ramach trzech bloków będzie zachowywał swoją suwerenną niepodległość, ale między tymi niezależnymi narodami i między tymi blokami będzie istniała tożsamość celu, jedność wysiłków i uznanie ekonomicznej kontroli ligi narodów. Ta liga, będzie utworzona przez przedstawicieli wszystkich narodów, a jej wewnętrzny organ władzy będzie wybrany przez trzy bloki, by kontrolować wszystkie źródła zaopatrzenia, dystrybucję wszystkich usług i ustalanie wszystkich polityk gospodarczych.”Nadchodzący Nowy Porządek. kwiecień 1940

„[…] Nie jest to bezczynne i wizjonerskie marzenie. To już się dzieje. Embrionalne ruchy w kierunku tej syntezy świata już zostały dokonane. Istnieje marzenie o federacji, współzależności gospodarczej i jedności religijnej, a także wzajemnych relacjach społecznych i narodowych, które szybko przybierają formę, najpierw w umysłach ludzi, a następnie w eksperymentach. Istnieje powiązanie jednym celem, odczuwane przez wielu w dziedzinach politycznych i ekonomicznych, które nie są spełnieniem życzeń i fantazji, ale są zaświadczeniem powstającej rzeczywistości.”Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

„Doktryna, na przykład, super-rasy została zinterpretowana w ten sposób by wykazać wyższość narodu i kultury niemieckiej nad całym Zachodem podczas gdy boskość Synów Nieba (japońska rasa) była podkreślana wszystkim na Wschodzie. Oszołomieni obywatele obu narodów byli skłonni uwierzyć, że mieli wielką i duchową misję by zdominować świat. Był to pierwszy efekt zbliżenia się Królestwa Bożego do ziemi, a raczej zbliżenia ku płaszczyźnie fizycznej. W tym królestwie ludzie wszystkich ras będą demonstrować swą boskość; królestwo dusz zostanie uznane za uniwersalny dom i rasę wszystkich ludzi. Powodujące rozłam narodowości w tym królestwie, nie będą miały miejsca ani uznania.” Czynniki sytuacji na świecie
kwiecień 1944

Podsumowanie.
Jak widzimy, czytając „Eksternalizację hierarchii”, Teozofia stała się istotnym elementem koordynacji okultystycznych religii z finansowo politycznym anglo-amerykańskim establishmentem, wyrażając strategię budowania globalnego imperium w kontekście religijnym. Splot procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, militarnych i religijnych daje wgląd nie tylko w to co myślą elity tego świata kryjące się pod enigmatycznym określeniem Hierarchii ale również pozwalają zidentyfikować obecne procesy mające miejsce dookoła nas. Mutacja religii chrześcijańskiej, rozszerzanie się wpływów Buddyzmu i eksternalizacja Masonerii do popkultury, są chyba najbardziej jaskrawymi przykładami realizacji Planu w dziedzinie religii.

Religia chrześcijańska, która na przestrzeni setek lat z dużym sukcesem zaabsorbowała niemalże wszystkie kulty religijne pogańskiego świata zmieniając ich charakter, nazewnictwo i funkcję społeczną, jak obecnie widzimy próbuje zaabsorbować Buddyzm z całą plejadą hinduskich kultów, systemów nauczania i technik kontemplacyjnych, medytacyjnych, ćwiczeń religijnych (joga) i innych zjawisk kulturowych, które są szeroko obecne w świecie Wschodu. Proces absorpcji a następnie konwersji nie jest jednak tak oczywisty i obecnie możemy zaobserwować raczej konwergencję w której religia chrześcijańska pozbywa się swojej podstawy dogmatycznej dla budowania dialogu między religiami świata. Z grona osób biorących udział w tym procesie pojawiają się dziś głosy mówiące otwarcie o potrzebie stworzenia nowej etyki, zbioru nowych, uniwersalnych zasad dla całego świata, mimo iż Zachód ma swoją uniwersalną etykę budowaną przez tysiące lat, która pozwoliła stworzyć najtrwalszą jak dotąd cywilizację. Niebezpieczeństwa reinterpretacji wiecznych prawd są oczywiste i widoczne dziś na każdym kroku gdzie na przykład pomoc w eutanazji jest określana jako dobry, wolny wybór osoby, a pomoc lekarza w tym procesie jako swoiste dobro, bo przecież pomaganie i litość są przejawami dobra. W kolejnym kroku instytucje państwa chcą uczestniczyć w świadczeniu tych dobrych usług instytucjonalizując cały proces i poprzez ciągle zmieniające się mechanizmy legislacyjne przejmując władzę nad życiem i śmiercią człowieka. W ten sposób prosta etyka zmienia swój obraz i funkcję społeczną migrując w kierunku utylitaryzmu z koszmarami etyki sytuacyjnej gdzie kradzież czy zabójstwo jest reinterpretowane w kontekście sytuacyjnym i mogą być nagle dobre. Podobnie z jasnym i klarownym dogmatem, iż jedynie słuszną religią jest chrześcijaństwo, a tu nagle mamy dialog stawiający wszystkie religie na takim samym poziomie. Konsekwencje takich zmian zachodniej etyki wydają się być oczywiste, podobnie jak zaprzeczenie dogmatom wiary chrześcijańskiej. Pytanie jest więc czy Chrześcijaństwo w procesie tym nie zmieni się tak dalece, iż na dobrą sprawę przestanie być chrześcijaństwem.

Jak stwierdziła również Ann Bailey, Masoneria straci swój charakter poprzez proces wyjawienia jej praw i prawd szerokiej publice, co możemy zaobserwować w mediach każdego dnia, i co szerokie masy bezwiednie obserwują, chłoną, powielając rozmaite zachowania, symbole i zachowania kultu. Proces ten będzie rozszerzony na edukację upowszechniając okultyzm do takiego stopnia, iż stanie się on niepostrzeżenie naturalnym elementem kultury. W konsekwencji doktryny lucyfera opisane dokładnie w książkach Alberta Pike’a czy Manly P. Halla staną się elementem dnia codziennego a systemy inicjacji obejmą wszystkich obywateli. Jak stwierdził jeden z prominentnych członków New Age, David Spangler, wszyscy którzy będą chcieli żyć w Nowej Erze będą musieli przejść przez proces inicjacji.[więcej na ten temat w filmie poniżej]

Za: http://www.prisonplanet.pl/kultura/nowa_globalna_religia_5,p1302763560

Data publikacji: lipiec 2014

Za:  wolna-polska.pl/wiadomosci/nowa-globalna-religia-2-2016-01