Stu duchownych i uczonych świeckich wzywa papieża do skruchy

Międzynarodowa grupa stu kapłanów i świeckich opublikowała we wtorek pisemny protest przeciwko pogańskiemu kultowi Pachamamy, który miał miejsce w zeszłym miesiącu podczas Synodu Amazońskiego w Rzymie, przy aktywnym udziale i widocznym wsparciu papieża Franciszka.

Sygnatariusze listu wezwali papieża, by „wyraził publiczną, jednoznaczną skruchę za te obiektywnie poważne grzechy”. Zwrócili się też do biskupów całego świata, by „zaofiarowali braterską korektę papieżowi Franciszkowi w związku z tymi skandalami”.

Oświadczenie zatytułowane „Protest przeciwko świętokradzkim aktom papieża Franciszka” podkreśla osobistą odpowiedzialność papieża za kult pogańskiego bóstwa w Rzymie – zwraca uwagę portal Life Site News, który poinformował o wystąpieniu.

Wśród sygnatariuszy, do których należy ponad 20 księży i ​​diakonów, są: arcybiskup Carlo Maria Viganò, profesor John Rist, profesor Roberto de Mattei, profesor Claudio Pierantoni, profesor Josef Seifert, a także profesor Anna Silvas. Pod listem widnieją także nazwiska dwudziestu kapłanów i diakonów, wśród nich: ks. Briana Harrisona i ks. Cora Mennena. Są i wybitni świeccy: między innymi niemiecka księżna Gloria Thurn und Taxis, Henry Sire, José Antonio Ureta i dr Gerard JM van den Aardweg.

W obszernym wystąpieniu kapłani i uczeni „kontestują i potępiają świętokradzkie i przesądne czyny popełniane przez papieża Franciszka, następcę Piotra, w związku z niedawnym Amazońskim Synodem w Rzymie” i przedstawiają szczegółowe dowody różnych przypadków pogańskiego kultu uprawianego podczas synodu.

Przede wszystkim zwracają uwagę na pogańską ceremonię z udziałem Franciszka i z wizerunkami Pachamamy w Ogrodach Watykańskich 4 października, kiedy papież pobłogosławił jedną z figur. Modlił się przed wyobrażeniem Pachamamy w katedrze św. Piotra w dniu 7 października, a następnie towarzyszył mu w procesji do sali synodalnej.

„Sam papież Franciszek potwierdził, że te drewniane wizerunki przedstawiały pogańskie bóstwa. W przeprosinach za usunięcie ich z katolickiej świątyni nazwał je Pachamama – imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi, zgodnie z pogańską wiarą wyznawaną w Ameryce Południowej” – napisali sygnatariusze wskazując, że uprawianie tego typu kultu przez katolików jest niedopuszczalne.

Źródło: Life Site News
RoM
http://www.bibula.com

za: marucha.wordpress.com/2019/11/12/stu-duchownych-i-uczonych-swieckich-wzywa-papieza-do-skruchy/#more-79642

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-11-12)

Weprzyj poniższą inicjatywę klikając TUTAJ

Protest przeciwko świętokradczym aktom papieża Franciszka

Nasze potępienie i protest odnoszą się do następujących aktów świętokradztwa:


4 października papież Franciszek uczestniczył w bałwochwalczym kulcie pogańskiej bogini Pachamamy.


Franciszek zezwolił na to, by akt ten miał miejsce w Ogrodach Watykańskich desakralizując tym samym pobliskie groby męczenników oraz kościół Piotra Apostoła.


Franciszek uczestniczył w tym akcie bałwochwalczego kultu poprzez pobłogosławienie drewnianego wizerunku Pachamamy.


7 października bożek Pachamamy umieszczony został przed głównym ołtarzem w bazylice św. Piotra, a następnie przeniesiony w procesji do sali obrad Synodu. Papież Franciszek odmówił modlitwy podczas ceremonii związanej z wizerunkiem bożka, a następnie dołączył do wspomnianej procesji.


Kiedy drewniane wizerunki tego pogańskiego bóstwa zostały usunięte z kościoła Santa Maria in Traspontina, w którym zostały uprzednio świętokradczo umieszczone, i wrzucone do Tybru przez katolików oburzonych tą profanacją kościoła, papież Franciszek 25 października osobiście przeprosił za usunięcie wizerunków i inny drewniany wizerunek Pachamamy został zwrócony do wyżej wymienionego kościoła.  

W ten sposób nowa desakralizacja została zainicjowana.


27 października podczas Mszy na zakończenie Synodu Franciszek przyjął czaszę używaną podczas bałwochwalczego kulty Pachamamy i umieścił ją na ołtarzu.


Papież Franciszek osobiście stwierdził, iż wspomniane drewniane wizerunki są pogańskimi bożkami. W swoich przeprosinach za usunięcie bożków z katolickiego kościoła, nazwał je wyraźnie Pachamama, posługując się imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi zgodnie z pogańskimi wierzeniami w Ameryce Południowej. 


Różne aspekty tych wydarzeń zostały potępione jako bałwochwalcze i świętokradcze przez kardynałów: Waltera Brandmüllera, Gerharda Müllera, Jorge UrosaSavino, jak iprzez biskupów: Atanazego Schneidera, José Luis AzconaHermoso, Rudolfa Voderholzera oraz MarianaEleganti.  Ostatnio również kardynał Raymond Burke tak samo ocenił ów kult w wywiadzie.


Wyżej wspomniane uczestnictwo w bałwochwalstwie zostało poprzedzone deklaracją pod tytułem „Dokument o Ludzkim Braterstwie” podpisaną przez papieża Franciszka oraz przez Ahmada Al-Tayyeba, Wielkiego Szejka meczetu Al-Azharw dniu 4 lutego 2019 roku.  

Dokument ten stwierdza:
„Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności podglądów i wolności do bycia różnym.”


Uczestnictwo papieża Franciszka w bałwochwalczych ceremoniach wskazuje na to, iż interpretuje on powyższe stwierdzenie w rozumieniu heterodoksyjnym, zezwalającym na postrzeganie pogańskiego kultu bożków jako dobra pozytywnie zamierzonego przez Boga.


Ponadto, pomijając prywatną radę daną biskupowi Atanazemu Schneiderowi, iż „Ksiądz Biskup może powiedzieć, iż kwestionowany zwrot na temat różnorodności religii oznacza permisywną wolę Boga …” , Franciszek nigdy nie dokonał korekty dokumentu z Abu Zabi w rozumieniu zasugerowanym biskupowi Schneiderowi. W swoim przemówieniu podczas audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 roku Franciszek odpowiadając na pytanie „Dlaczego Bóg zezwala na istnienie tak wielu religii?”odniósł się do „permisywnej woli Boga”, w rozumieniu teologii scholastycznej, lecz nadał mu znaczenie pozytywne twierdząc iż, „Bóg chciał na to zezwolić”, gdyż skoro „istnieje tak wiele religii”, to „zawsze patrzą[one]w niebo, patrzą na Boga (wyróżnienie dodane).”  Brak tu jakiejkolwiek sugestii, iż Bóg zezwala na istnienie fałszywych religii w tym samym sensie, w jakim zezwala On na istnienie zła jako takiego. Raczej wyraźną implikacją jest to, iż Bóg zezwala na istnienie „tak wielu religii”, ponieważ są one dobre i to pod tym względem, iż „zawsze patrzą w niebo, patrzą na Boga”.


Co gorsza papież Franciszek dotychczas potwierdzał niepoprawione oświadczenie z Abu Zabi ustanawiając „komitet międzyreligijny,” który później otrzymał oficjalną nazwę „Wyższego Komitetu.” Jest on umiejscowiony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma za zadanie promować „cele” powyższego oświadczenia. Ponadto papież zlecił Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego wysłanie dyrektywny do przełożonych wszystkich rzymsko-katolickich Instytutów Studiów Wyższych jak i bezpośrednio do katolickich profesorów uniwersytetów domagając się „możliwie najszerszego rozpowszechnienia dokumentu” z Abu Zabi. Dokumentu, który nadal zawiera niepoprawioną wersję, wedle której Bóg tak samo pragnie „różnorodności religii”, jak pragnie On różnorodności koloru skóry, płci, rasy i języka.


Oddawanie kultu komukolwiek lub czemukolwiek innemu oprócz Boga prawdziwego, Trójcy Przenajświętszej, jest pogwałceniem Pierwszego Przykazania. Absolutnie wszelkie uczestnictwo w jakiejkolwiek formie czci bożków jest potępione w Pierwszym Przykazaniu i stanowi grzech ciężki, niezależnie od stwierdzenia subiektywnej odpowiedzialności i winy, czego może dokonać jedynie Bóg.

Św. Paweł nauczał w Kościele pierwotnym, iż ofiara składana pogańskim bożkom nie jest ofiarowana Bogu, lecz demonom, gdy w swoim Pierwszy Liście do Koryntian pisał:


Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.
Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 19-21)

Przez swoje czyny papież Franciszek zasłużył pod reprymendę sformułowaną przez Drugi Sobór Nicejski:


„Wielu pasterzy zniszczyło moją winnicę, pohańbiło mój dział. Ponieważ poszli za nieświętymi mężami i ufając swoim własnym szaleństwom zniesławili święty Kościół, który Chrystus nasz Bóg sam poślubił sobie. Nie byli w stanie odróżnić tego, co święte od tego, co świeckie, twierdząc, iż ikony Pana Naszego i Jego świętych nie różnią się niczym od drewnianych wizerunków szatańskich bożków”.


Z wielkim smutkiem i głęboką miłością, którą żywimy do Stolicy Piotrowej błagamy Wszechmocnego Boga, by darował karę winnym członkom Swego ziemskiego Kościoła, na którą zasłużyli prze te straszne grzechy.


Z całym szacunkiem prosimy papieża Franciszka, by publicznie i jednoznacznie okazał skruchę za wyżej wymienione grzechy oraz za wszystko, czym Boga i prawdziwą religię obraził oraz o to, by dokonał za nie zadośćuczynienia.


Z całym szacunkiem prosimy wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego, by skierowali do papieża Franciszka upomnienie braterskie za te skandale oraz zgodnie z nauką katolicką, objawioną przez Boga,przestrzegli swoich wiernych, iż podążanie za obecnym przykładom w grzeszeniu Pierwszemu Przykazaniu narazi ich na potępienie wieczne.

9 listopada, 2019
W święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej


Dr Gerard J.M. van den Aardweg, The Netherlands
Dr Robert Adams, medical physician in Emergency & Family Medicine
Donna F. Bethell, J.D.
Tom Bethell, senior editor of The American Spectator and book author
Dr Biagio Buonomo, PhD in Ancient Christianity History and former culture columnist (1990-2013) for L’Osservatore Romano
François Billot de Lochner, President of Liberté politique, France
Rev. Deacon Andrew Carter B.Sc. (Hons.) ARCS DipPFS Leader, Marriage & Family Life Commission, Diocese of Portsmouth, England
Mr. Robert Cassidy, STL
Dr Michael Cawley, PhD, Psychologist, Former University Instructor, Pennsylvania, USA
Dr Erick Chastain, PhD, Postdoctoral Research Associate, Department of Psychiatry, University of Wisconsin-Madison
Fr Linus F Clovis
Lynn Colgan Cohen, M.A., O.F.S.
Dr Colin H. Jory, MA, PhD, Historian, Canberra, Australia
Rev Edward B. Connolly, Pastor Emeritus, St. Joseph Parish St. Vincent de Paul Parish, Girardville PA
Prof. Roberto de Mattei, Former Professor of the History of Christianity, European University of Rome, former Vice President of the National Research Council (CNR)
José Florencio Domínguez, philologist and translator
Deacon Nick Donnelly, MA Catholic Pastoral & Educational Studies (Spiritual Formation), England
Fr Thomas Edward Dorn, pastor of Holy Redeemer Parish in New Bremen OH in the Archdiocese of Cincinnati
Fr Stefan Dreher FSSP, Stuttgart, Germany
Dr Michael B. Ewbank, PhD in Philosophy, Loras College, retired, USA
Fr Jerome Fasano, Pastor, St John the Baptist Church, Front Royal, Virginia, USA
Dr James Fennessy, MA, MSW, JD, LCSW, Matawan, New Jersey, USA
Christopher A. Ferrara, J.D., Founding President of the American Catholic Lawyers’ Association
Fr Jay Finelli, Tiverton, RI, USA
Prof. Michele Gaslini, Professor of Public Law, University of Udine, Italy
Dr Linda M. Gourash, M.D.
Dr Maria Guarini STB, Pontificia Università Seraphicum, Rome; editor of the website Chiesa e postconcilio
Fr Brian W. Harrison, OS, STD, associate professor of theology of the Pontifical Catholic University of Puerto Rico (retired), Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri, USA
Sarah Henderson DCHS MA (RE & Catechetics) BA (Mus)
Prof. Robert Hickson PhD, Retired Professor of Literature and of Strategic-Cultural Studies
Dr Maike Hickson PhD, Writer and Journalist
Prof., Dr.rer.pol., Dr.rer.nat. Rudolf Hilfer, Professor of Theoretical Physics at Universität Stuttgart
Fr John Hunwicke, Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford
Fr Edward J. Kelty, OS, JCD, Defensor Vinculi, SRNC rota romana 2001-19, Former Judicial Vicar,  Archdiocese of Ferrara, Judge, Archdiocese of Ferrara
Dr Ivo Kerže, prof. phil.
Dr Thomas Klibengajtis, former Assistant Professor of Catholic Systematic Theology, Institute of Catholic Theology, Technical University Dresden, Germany
Dr Peter A. Kwasniewski, PhD, USA
Dr John Lamont, DPhil (Oxon.)
Dr Dorotea Lancellotti, catechist, co-founder of the website: https://cooperatores-veritatis.org/
Dr Ester Ledda, consecrated laywoman, co-founder of the website https://cooperatores-veritatis.org/
Fr Patrick Magee, FLHF a Franciscan of Our Lady of the Holy Family, canonical hermit in the Diocese of Fall River, Massachusetts
Dr Carlo Manetti, jurist and lecturer, Italy
Dr Christopher Manion, PhD, KM, Humanae Vitae Coalition, Front Royal, Virginia, USA
Antonio Marcantonio, MA
Michael J. Matt, Editor, The Remnant, USA
Jean-Pierre Maugendre, general delegate, Renaissance catholique, France
Msgr John F. McCarthy, JCD, STD, retired professor of moral theology, Pontifical Lateran University
Prof. Brian M. McCall, Orpha and Maurice Merrill Professor in Law, Editor-in-Chief Catholic Family News
Patricia McKeever, B.Ed. M.Th., Editor, Catholic Truth, Scotland
Mary Angela McMenamin, MA in Biblical Theology from John Paul the Great Catholic University
Fr Cor Mennen, lecturer canon law at the diocesan Seminary of ‘s-Hertogenbosch and member of the cathedral chapter
Rev Michael Menner, Pastor
Dr Stéphane Mercier, Ph.D., S.T.B., former research fellow and lecturer at the University of Louvain
David Moss, President, Association of Hebrew Catholics, St. Louis, Missouri
Dr Claude E Newbury, M.B. B.Ch., D.T.M & H., D.P.H., D.O.H., M.F.G.P., D.C.H., D.A., M. Prax Med.
Prof. Giorgio Nicolini, writer, Director of “Tele Maria”
Fr John O’Neill, STB, Dip TST, Priest of the Diocese of Parramatta, member of Australian Society of Authors
Fr Guy Pagès, Archdiocese of Paris, France
Prof. Paolo Pasqualucci, Professor of Philosophy (retired), University of Perugia, Italy
Fr Dean P. Perri, Diocese of Providence, Our Lady of Loreto Church
Dr Brian Charles Phillips, MD
Dr Mary Elizabeth Phillips, MD
Dr Robert Phillips, Professor (emeritus) Philosophy: Oxford University, Wesleyan University, University of Connecticut
Prof. Claudio Pierantoni, Professor of Medieval Philosophy, University of Chile; former Professor of Church History and Patrology at the Pontifical Catholic University of Chile
Prof. Enrico Maria Radaelli, Professor of Aesthetic Philosophy and Director of the Department of  Aesthetic Philosophy of the International Science and Commonsense Association (ISCA), Rome, Italy
Dr Carlo Regazzoni, Philosopher of Culture, Therwill, Switzerland
Prof. John Rist, Professor emeritus of Classics and Philosophy, University of Toronto
Dr Ivan M. Rodriguez, PhD
Fr Luis Eduardo Rodrìguez Rodríguez, Pastor, Diocesan Catholic Priest, Caracas, Venezuela.
John F. Salza, Esq.
Fr Timothy Sauppé, S.T.L., pastor of St. Mary’s (Westville, IL.) and St. Isaac Jogues (Georgetown, IL.)
Fr John Saward, Priest of the Archdiocese of Birmingham, England
Prof. Dr Josef Seifert, Director of the Dietrich von Hildebrand Institute of Philosophy, at the Gustav Siewerth Akademie, Bierbronnen, Germany
Mary Shivanandan, Author and consultant
Dr Cristina Siccardi, Church Historian and author
Dr Anna M. Silvas, senior research adjunct, University of New England NSW Australia.
Jeanne Smits, journalist, writer, France
Dr Stephen Sniegoski, PhD, historian and book author
Dr Zlatko Šram, PhD, Croatian Center for Applied Social Research
Henry Sire, Church historian and book author, England
Robert J. Siscoe, author
Abbé Guillaume de Tanoüarn, Doctor of Literature
Rev Glen Tattersall, Parish Priest, Parish of St. John Henry Newman, Australia
Gloria, Princess of Thurn und Taxis, Regensburg, Germany
Prof. Giovanni Turco, associate professor of Philosophy of Public Law, University of Udine, Italy
Fr Frank Unterhalt, Pastor, Archdiocese of Paderborn, Germany
José Antonio Ureta, author
Adrie A.M. van der Hoeven, MSc, physicist
Dr Gerd J. Weisensee, Msc, Switzerland
John-Henry Westen, MA, Co-Founder and Editor-in-Chief LifeSiteNews.com
Dr Elizabeth C. Wilhelmsen, Ph.D. in Hispanic Literature, University of Nebraska-Lincoln, retired
Willy Wimmer, Secretary of State, Ministry of Defense, (ret.), Germany
Prof. em. Dr Hubert Windisch, priest and theologian, Germany
Mo Woltering, MTS, Headmaster, Holy Family Academy, Manassas, Virginia, USA
Miguel Ángel Yáñez, editor of Adelante la Fe

List of Signatories


Dr Gerard J.M. van den Aardweg, The Netherlands
Dr Robert Adams, medical physician in Emergency & Family Medicine
Donna F. Bethell, J.D.
Tom Bethell, senior editor of The American Spectator and book author
Dr Biagio Buonomo, PhD in Ancient Christianity History and former culture columnist (1990-2013) for L’Osservatore Romano
François Billot de Lochner, President of Liberté politique, France
Rev. Deacon Andrew Carter B.Sc. (Hons.) ARCS DipPFS Leader, Marriage & Family Life Commission, Diocese of Portsmouth, England
Mr. Robert Cassidy, STL
Dr Michael Cawley, PhD, Psychologist, Former University Instructor, Pennsylvania, USA
Dr Erick Chastain, PhD, Postdoctoral Research Associate, Department of Psychiatry, University of Wisconsin-Madison
Fr Linus F Clovis
Lynn Colgan Cohen, M.A., O.F.S.
Dr Colin H. Jory, MA, PhD, Historian, Canberra, Australia
Rev Edward B. Connolly, Pastor Emeritus, St. Joseph Parish St. Vincent de Paul Parish, Girardville PA
Prof. Roberto de Mattei, Former Professor of the History of Christianity, European University of Rome, former Vice President of the National Research Council (CNR)
José Florencio Domínguez, philologist and translator
Deacon Nick Donnelly, MA Catholic Pastoral & Educational Studies (Spiritual Formation), England
Fr Thomas Edward Dorn, pastor of Holy Redeemer Parish in New Bremen OH in the Archdiocese of Cincinnati
Fr Stefan Dreher FSSP, Stuttgart, Germany
Dr Michael B. Ewbank, PhD in Philosophy, Loras College, retired, USA
Fr Jerome Fasano, Pastor, St John the Baptist Church, Front Royal, Virginia, USA
Dr James Fennessy, MA, MSW, JD, LCSW, Matawan, New Jersey, USA
Christopher A. Ferrara, J.D., Founding President of the American Catholic Lawyers’ Association
Fr Jay Finelli, Tiverton, RI, USA
Prof. Michele Gaslini, Professor of Public Law, University of Udine, Italy
Dr Linda M. Gourash, M.D.
Dr Maria Guarini STB, Pontificia Università Seraphicum, Rome; editor of the website Chiesa e postconcilio
Fr Brian W. Harrison, OS, STD, associate professor of theology of the Pontifical Catholic University of Puerto Rico (retired), Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri, USA
Sarah Henderson DCHS MA (RE & Catechetics) BA (Mus)
Prof. Robert Hickson PhD, Retired Professor of Literature and of Strategic-Cultural Studies
Dr Maike Hickson PhD, Writer and Journalist
Prof., Dr.rer.pol., Dr.rer.nat. Rudolf Hilfer, Professor of Theoretical Physics at Universität Stuttgart
Fr John Hunwicke, Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford
Fr Edward J. Kelty, OS, JCD, Defensor Vinculi, SRNC rota romana 2001-19, Former Judicial Vicar,  Archdiocese of Ferrara, Judge, Archdiocese of Ferrara
Dr Ivo Kerže, prof. phil.
Dr Thomas Klibengajtis, former Assistant Professor of Catholic Systematic Theology, Institute of Catholic Theology, Technical University Dresden, Germany
Dr Peter A. Kwasniewski, PhD, USA
Dr John Lamont, DPhil (Oxon.)
Dr Dorotea Lancellotti, catechist, co-founder of the website: https://cooperatores-veritatis.org/
Dr Ester Ledda, consecrated laywoman, co-founder of the website https://cooperatores-veritatis.org/
Fr Patrick Magee, FLHF a Franciscan of Our Lady of the Holy Family, canonical hermit in the Diocese of Fall River, Massachusetts
Dr Carlo Manetti, jurist and lecturer, Italy
Dr Christopher Manion, PhD, KM, Humanae Vitae Coalition, Front Royal, Virginia, USA
Antonio Marcantonio, MA
Michael J. Matt, Editor, The Remnant, USA
Jean-Pierre Maugendre, general delegate, Renaissance catholique, France
Msgr John F. McCarthy, JCD, STD, retired professor of moral theology, Pontifical Lateran University
Prof. Brian M. McCall, Orpha and Maurice Merrill Professor in Law, Editor-in-Chief Catholic Family News
Patricia McKeever, B.Ed. M.Th., Editor, Catholic Truth, Scotland
Mary Angela McMenamin, MA in Biblical Theology from John Paul the Great Catholic University
Fr Cor Mennen, lecturer canon law at the diocesan Seminary of ‘s-Hertogenbosch and member of the cathedral chapter
Rev Michael Menner, Pastor
Dr Stéphane Mercier, Ph.D., S.T.B., former research fellow and lecturer at the University of Louvain
David Moss, President, Association of Hebrew Catholics, St. Louis, Missouri
Dr Claude E Newbury, M.B. B.Ch., D.T.M & H., D.P.H., D.O.H., M.F.G.P., D.C.H., D.A., M. Prax Med.
Prof. Giorgio Nicolini, writer, Director of “Tele Maria”
Fr John O’Neill, STB, Dip TST, Priest of the Diocese of Parramatta, member of Australian Society of Authors
Fr Guy Pagès, Archdiocese of Paris, France
Prof. Paolo Pasqualucci, Professor of Philosophy (retired), University of Perugia, Italy
Fr Dean P. Perri, Diocese of Providence, Our Lady of Loreto Church
Dr Brian Charles Phillips, MD
Dr Mary Elizabeth Phillips, MD
Dr Robert Phillips, Professor (emeritus) Philosophy: Oxford University, Wesleyan University, University of Connecticut
Prof. Claudio Pierantoni, Professor of Medieval Philosophy, University of Chile; former Professor of Church History and Patrology at the Pontifical Catholic University of Chile
Prof. Enrico Maria Radaelli, Professor of Aesthetic Philosophy and Director of the Department of  Aesthetic Philosophy of the International Science and Commonsense Association (ISCA), Rome, Italy
Dr Carlo Regazzoni, Philosopher of Culture, Therwill, Switzerland
Prof. John Rist, Professor emeritus of Classics and Philosophy, University of Toronto
Dr Ivan M. Rodriguez, PhD
Fr Luis Eduardo Rodrìguez Rodríguez, Pastor, Diocesan Catholic Priest, Caracas, Venezuela.
John F. Salza, Esq.
Fr Timothy Sauppé, S.T.L., pastor of St. Mary’s (Westville, IL.) and St. Isaac Jogues (Georgetown, IL.)
Fr John Saward, Priest of the Archdiocese of Birmingham, England
Prof. Dr Josef Seifert, Director of the Dietrich von Hildebrand Institute of Philosophy, at the Gustav Siewerth Akademie, Bierbronnen, Germany
Mary Shivanandan, Author and consultant
Dr Cristina Siccardi, Church Historian and author
Dr Anna M. Silvas, senior research adjunct, University of New England NSW Australia.
Jeanne Smits, journalist, writer, France
Dr Stephen Sniegoski, PhD, historian and book author
Dr Zlatko Šram, PhD, Croatian Center for Applied Social Research
Henry Sire, Church historian and book author, England
Robert J. Siscoe, author
Abbé Guillaume de Tanoüarn, Doctor of Literature
Rev Glen Tattersall, Parish Priest, Parish of St. John Henry Newman, Australia
Gloria, Princess of Thurn und Taxis, Regensburg, Germany
Prof. Giovanni Turco, associate professor of Philosophy of Public Law, University of Udine, Italy
Fr Frank Unterhalt, Pastor, Archdiocese of Paderborn, Germany
José Antonio Ureta, author
Adrie A.M. van der Hoeven, MSc, physicist
Dr Gerd J. Weisensee, Msc, Switzerland
John-Henry Westen, MA, Co-Founder and Editor-in-Chief LifeSiteNews.com
Dr Elizabeth C. Wilhelmsen, Ph.D. in Hispanic Literature, University of Nebraska-Lincoln, retired
Willy Wimmer, Secretary of State, Ministry of Defense, (ret.), Germany
Prof. em. Dr Hubert Windisch, priest and theologian, Germany
Mo Woltering, MTS, Headmaster, Holy Family Academy, Manassas, Virginia, USA
Miguel Ángel Yáñez, editor of Adelante la Fe

List of Signatories
Archbishop Carlo Maria Viganò
Prof. Dr. Heinz Sproll – University of Augsburg
Edgardo J. Cruz Ramos, President Una Voce Puerto Rico
Rev. Fr. Felice Prosperi
Prof.Growuo Guys PhD
Rev. Nicholas Fleming STL
Drs. N.A.L. van der Sluis pr., Pastoorparochie Maria, Moeder van de Kerk Bisdom ‘s-Hertogenbosch
Rev. Fr Alfredo Maria Morselli
Marco Paganelli, Journalist and writer
Deacon Eugene G. McGuirk, B.A, M.A., M.B.A.
Dr. Lee Fratantuono, AB, AM, PhD
Rev. Fr. Paolo D’Angona, Diocese of Roermond, Netherlands

12th November 2019
Bishop Robert Mutsaerts, auxiliary bishop of ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Marco Tosatti, Stilum Curiae
Enza Pasquali
Fr Domenico Spadafora, OP
Don Michiele Chimienti
Rev. Patrick Fenton
Fr Peter Klos
Paul King, Esq.Fr. Palblo Ormazabal Albistur
Prof. Dr. Felix Fulders
Fr Richard McNally ss.cc
Fr Steven Scherrer, MM, Th D.
Fr Terence Mary Naughtin OFM Conv.
Fr Andrew Szymakowski, JCL
Sac. Bernardo M. Trelle
Dr. Quintilio Paolozzi Ph.D.
Dr. Stefano Gizzi, Comm. S.Gregorio Magno
Fr Bernward Van der Linden FSSP
De Christian Behrendt
Rev. Peter John Dang
Leo Kronberger, MD, MSC
José Narciso Barbosa Soares
Joao Luiz da Costa Carvalho Vidigal
Fr Iouis Guardiola
Fr Roberto J.Perez, O. Carm.
Fr Bob Boomer
Fr Jason Charron
Rev. Fr Edwin Wagner FSO
Fr Fabian Adindu
Fr Frank Watts
Fr David M. Chiantella
Fr Daniel Becker
Fr Fidelis Moscinski
Fr John Boughton
Fr Kenneth Bolin
Fr Matthew DeGance, SDB
Fr Vince Huber
Fr Arnis Suleimanovs
Fr James Mawdsley
Fr John Osman, M.A., S.T.L.
Fr Scott Lemaster, M.A., M.Div.
Fr Mark Desser
Fr Vincenzo Fiore
Fr Michael Magiera
Fr John Fongemie, FSSP
Fr Alex Anderson
Fr Pablo Ormazabal Albistur
Fr Brian Geary
Fr James Gordon
Fr David Kemna
Fr Steven Scherrer, MM, Th. D Scherrer
Fr Andrew Szymakowski, JCL
Fr Terence Mary Naughtin, OFM Conv

za: https://www.contrarecentiasacrilegia.org/pl/#lp-pom-block-11