VIII Sobór Prawosławny ? – materiały pomocnicze do jego oceny

Rok 2016 może okazać się przełomowym dla wyznawców Prawosławia, czyli dla wiernych Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego. Otóż w tym właśnie roku ma odbyć się Sobór Wszechprawosławny który ma mieć charakter Soboru Powszechnego Cerkwi Prawosławnej, a skutki jego mogą być nieobliczalne. Sobór przyniesie albo wzmocnienie i pokrzepienie wiary dla nas, Chrześcijan czasów ostatnich, albo szkody i spustoszenie, jeśli okaże się anty-soborem.

Moderniści, liberałowie oraz wszelkiej maści reformatorzy pokładają w soborze wielkie nadzieje na to by cerkiew „uwspółcześnić”. Natomiast tradycjonaliści i konserwatyści obawiają się rewolucji takiej jak dokonano w kościele rzymsko-katolickim podczas soboru Vaticanum II. Nasz więc stosunek do postanowień soborowych będzie kluczowy w walce o zbawienie duszy. Tylko do nas – do wiernych prawosławnych – należy ocena czy sobór był autentyczny, czy raczej był wyrazem Prawosławnych „scholastyków”, którzy uważają, że Cerkiew Św. przez ostatnie wieki była na błędnym tropie, a oni, „oświeceni”, swoim wyższym intelektem, wyprowadzą nas, wbrew Św. Tradycji, na nową drogę. Ale zanim omówimy rodzaj publikowanych przez nas materiałów pomocniczych w ocenie zbliżającego się soboru warto przypomnieć kluczowe punkty odniesienia.

Otóż jak pisał jeden z wybitnych teologów: „Kościół Prawosławny wierzy, iż jest jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem”. To Św. Cerkiew Prawosławna zachowała Apostolską wiarę w pełni bez żadnych zmian, bez żadnego dodatku lub uszczerbku. Cerkiew Prawosławna jest katolicką ( kafoliczeska lub soborna) ponieważ obejmuje prawowiernych wyznawców wszystkich miejsc, czasów, i ludów, oraz zawiera pełną prawdę, oraz posiada pełnie zbawiennych środków.

Do roku 1054, istniał jeden, niepodzielony Kościół, wschodu i zachodu. Właśnie Prawosławie zachowało tą wspólną wiarę, kierując się słowami Św. Pawła z Pisma Św. (1:8), „ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty”. Niestety od końca X w., Kościół Rzymski uległ przemożnym wpływom politycznym i teologicznym (i.e. filioque) zlatynizowanych barbarzyńców germańsko-frankońskich, i nie zachował owej zbawczej czystości wiary. Uległ też pokusom spekulatywnej teologii scholastycznej, wprowadzając w drugim millenium różne błędy i innowacje nie znane ani w Piśmie Św., ani w Tradycji (jak na przykład: dodanie filioque do Credo, wyznawanie supremacji i nieomylności papieży, nauki o czyśćcu i o niepokalanym poczęciu, użytek komunii z niekwaszonego chleba, komunia udzielana wiernym bez Krwi Św., nieudzielanie bierzmowania i komunii niemowlętom i dzieciom, Msza/Liturgia bez epiklezy, powszechnie stosowany chrzest przez polewanie, przymusowy celibat kleru etc.). Podczas gdy u Protestantów każdy stał się własnym papieżem interpretującym wiarę po swojemu, i dlatego dziś istnieją tysiące reformacyjnych sekt.

Sam ten fakt stoi już w jaskrawym przeciwieństwie do nauki Pisma Św.:, „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef.4:5).

Z tego co dotychczas wiadomo, Sobór, między innymi, będzie poruszał sprawy dyscypliny kościelnej, reformy liturgicznej, ekumenizmu, rasizmu oraz unii z Rzymem.

A teraz przystąpmy do krótkiej charakterystyki  materiałów, które zamierzamy państwu udostępnić w ramach cyklu publikującego materiały pomocnicze do oceny zbliżającego się soboru. Będą to:

1.) Dokumenty autorytatywne i oficjalne: Kanony (tzn. prawa) Apostolskie oraz z Siedmiu Soborów Powszechnych, oraz encykliki wschodnich patriarchów wyrażające nieomylną naukę Świętej Tradycji niepodzielonego Kościoła, ze szczególnym skupieniem na moralnie obowiązującym, stosunku Prawosławia do wspólnot innowierców;

2.) Materiały prezentujące prawosławną  eschatologię (tzn. naukę o rzeczach ostatecznych) jak tło pomagające w ocenie pewnych zjawisk które coraz powszechniej występują wokół nas: globalizm, dążenia do zjednoczenia politycznego bez Boga (czyli zmierzanie odbudowy wieży Babel ) oraz nieuchronne panowania antychrysta;

3.) Materiały pomocne do oceny praworządności i prawowierności soborowych postanowień. (Czy to co postanowią wyższe władze lub większość jest zawsze legalne i moralnie obowiązująca?);

4.) Czy tak zwany Patriarcha Ekumeniczny czyli Patriarcha Konstantynopola jest Prawosławnym papieżem? Jaką rolę odegrał Patriarchat Konstantynopol w czasach współczesnych, jeśli chodzi o obronę lub niszczenie wiary;

5.) Uwypuklenie  różnic pomiędzy Ortodoksyjną wiarą Katolicką a papizmem.

6.) Nauka o papiestwie. Co na ten temat uczą Ojcowie wschodu i zachodu.

7.) Krótkie biografia kluczowych postaci:

a.) Św. Atanazy Wielki obrońca wiary przeciw herezji, który został ekskomunikowany i strącony ze swojej biskupiej stolicy przez „wyższe władze”, podczas gdy ostatecznie okazało się iż owa większość episkopatu myliła się popadając w arianizm;

b.) Św. Marek z Efezu – jedyny biskup prawosławny sprzeciwiający się unii z Rzymem na soborze Florenckim (1439), który samodzielnie uratował Cerkiew od zagłady;

c.) Św. Jan Chryzostom (tzn. Złotousty) – jeden z największych Ojców Kościoła, który za swoje prawdziwe reformy w kierunku przestrzegania kanonów i przywrócenia dyscypliny cerkiewnej został strącony ze swojej stolicy biskupiej w Konstantynopolu i kilkakrotnie zesłany na wygnanie przez „wyższe władze”;

d.) Św. Aleksy Toth (Towt) – Apostoł Zjednoczenia, prawdziwy ekumenista, który na ziemi amerykańskiej pod koniec XIX w. przywrócił ok. 30,000 błądzących Unitów (czyli Greko-Katolików) do swej matczynej Ortodoksyjno-Katolickiej Cerkwi;

e.) Przykłady męczenników, ofiary watykańskiego wyznaniowego, „drang nach osten”.

f.) Patriarcha Melitios Metaxakis (mason) i jego próby zniszczenia Cerkwi od wewnątrz.

g.) Słowo o teologach modernistach – co wyznają i kim są.

8.) Próby Reformy liturgii – czy raczej jej zniszczenia. o. Schmemann vs. o. Pomazansky. Oraz przykłady zniszczenia Apostolskiej Liturgii Rzymskiej przez modernistów i masonów podczas Vaticanum II.

9.) Rasizm – Czy rasy, narody, i grupy etniczne są dziełem Bożym i mają prawo do niezależnego bytu, kultury, terytorium, i posłannictwa, czy muszą wtopić się w bezpłciowy mętny tygiel (tzw. melting-pot) propagowany przez globalistów?

10.) Organizacje pracujące na zagładę Christianitas oraz Cerkwi Chrystusowej;

11.) O ekumenizmie i czym on jest. O tym iż, w imię miłości bliźniego, musimy nawracać odłączonych braci do powrotu do Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego. a nie utwierdzać ich błędną i zgubną drogę.

Dokumenty, artykuły, i opracowania będą podawane po polsku, angielsku, oraz po rosyjsku. Niestety nie posiadamy możliwości tłumaczeń na wszystkie trzy języki naraz.

Sprawy, ja na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę ducha czasów współczesnych oraz powszechnie wyznawaną ekumeniczną herezję , przedstawiają się bardzo krytycznie. Św. Gennadios Scholarios ostrzegał nas: ”Miejcie na oku waszych biskupów, jeśli chodzi o ich ortodoksje, aby nie posunęli się tak daleko aż do uczenie doktryn przeciw prawdziwej wierze, oraz celebrowania z heretykami i schizmatykami”. W toku prawosławnej historii, takie postępowanie nie było rzadkością. Wiemy że mamy wśród nas pobożnych, prawowiernych biskupów, ale są i tacy którzy, świadomie lub nieświadomie, łamią kanony oraz wygłaszają błędne nauki. Chodzi o nieskazitelne zachowanie wiary Apostołów i Ojców, która została nam przekazana. Chodzi również o zbawienie duszy, jak również też o zabezpieczenie lokalnych prawosławnych wspólnot przed rozkładem w obliczu synkretycznego ekumenizmu. Modlimy się żeby nasz episkopat mężnie stanął w obronie starej wiary i naszej lokalnej cerkwi i nie uległ żadnej presji wynikającej z politycznej poprawności.

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl