Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 100 (99) HYMN DZIĘKCZYNNY PODCZAS PROCESJI DO ŚWIĄTYNI.
Ps100(99),1 1 1 Psalmus in confessione.2 Jubilate Deo, omnis terra;
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 1843.1
εξομολόγησιν
acknowledgment. 100:1 214
αλαλάξατε
Shout 3588
τω
to 2316
θεώ
God 3956
πάσα
all 3588
η
the 1093
γη
earth!
Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Psalm na wyznawanie. Wykrzykajcie Bogu, wszystka ziemio! Woskliknitie bogowi wsia ziemlia: Воскли1кните бGови всS землS: Воскли́кните богови вся́ земля́: Воззови к Богу, вся земля!
Ps100(99),2 2 servite Domino in lætitia.
Introite in conspectu ejus in exsultatione.
100:2 1398
δουλεύσατε
Give service 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
with 2167
ευφροσύνη
gladness! 1525
εισέλθατε
Enter 1799-1473
ενώπιον αυτού
his presence 1722
εν
with 20
αγαλλιάσει
exultation!
Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością. Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Służcie Panu z weselem: wchódźcie przed obliczności jego z radością. rabotajtie Gospodiewi w wiesielii, wniditie pried nim w radosti. раб0тайте гDеви въ весeліи, вни1дите пред8 ни1мъ въ рaдости. рабо́тайте Го́сподеви въ весе́лiи, вни́дите предъ ни́мъ въ ра́дости. Служите Господу в веселии, предстаньте пред Ним в радости!
Ps100(99),3 3 3 Scitote quoniam Dominus ipse est Deus;
ipse fecit nos, et non ipsi nos:
populus ejus, et oves pascuæ ejus.
100:3 1097
γνώτε
Know 3754
ότι
that 2962
κύριος
the lord, 1473
αυτός
he 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God! 1473
αυτός
He 4160
εποίησεν
made 1473
ημάς
us, 2532
και
and 3756
ουχ
not 1473
ημείς
we. 1473-1161
ημείς δε
But we 2992-1473
λαός αυτού
are his people, 2532
και
and 4263
πρόβατα
the sheep 3588
της
3542-1473
νομής αυτού
of his pasture.
Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wiedzcie, iż Pan sam jest Bóg: on nas uczynił, a nie my sami siebie: ludu jego, i owce pastwiska jego. Uwieditie, jako Gospod' toj jest' Bog nasz: toj sotwori nas, a nie my: my że liudije jego i owcy pażyti jego. Ўвёдите, ћкw гDь т0й є4сть бGъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ, ґ не мы2: мh же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2. Увѣ́дите, я́ко Госпо́дь то́й е́сть Бо́гъ на́шъ: то́й сотвори́ на́съ, а не мы́: мы́ же лю́дiе его́ и о́вцы па́жити его́. Познайте, что Господь – воистину Бог Наш! Он сотворил нас, а не мы сотворили Его; мы народ Его, овцы на полях Его.
Ps100(99),4 4 4 Introite portas ejus in confessione;
atria ejus in hymnis:
confitemini illi.
Laudate nomen ejus,
100:4 1525
εισέλθατε
Enter 1519
εις
into 3588
τας
4439-1473
πύλας αυτού
his gates 1722
εν
with 1843.1
εξομολογήσει
acknowledgment, 1519
εις
into 3588
τας
833-1473
αυλάς αυτού
his courtyards 1722
εν
with 5215
ύμνοις
hymns! 1843
εξομολογείσθε
Make acknowledgment 1473
αυτώ
to him! 134
αινείτε
Praise 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name!
Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobroPPP rzeczcież imieniowi jego; Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Wchódźcie w bramy jego w wyznawaniu, do sieni jego z pieśniami: wyznawajcie mu, chwalcie imię jego. Wniditie wo wrata jego wo ispowiedanii, wo dwory jego w pieniich: ispowiedajtiesia jemu, chwalitie imia jego. Вни1дите во вратA є3гw2 во и3сповёданіи, во дворы2 є3гw2 въ пёніихъ: и3сповёдайтесz є3мY, хвали1те и4мz є3гw2. Вни́дите во врата́ его́ во исповѣ́данiи, во дворы́ его́ въ пѣ́нiихъ: исповѣ́дайтеся ему́, хвали́те и́мя его́. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с песнопением! Славьте Его, восхваляйте имя Его!
Ps100(99),5 5 5 quoniam suavis est Dominus,
in æternum misericordia ejus,
et usque in generationem et generationem veritas ejus.
100:5 3754
ότι
For 5543
χρηστός
[2 is gracious 2962
κύριος
1 the lord]; 1519
εις
[2 is into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
1his mercy], 2532
και
and 2193
έως
[2unto 1074
γενεάς
3generation 2532
και
4and 1074
γενεάς
5generation 3588
η
225-1473
αλήθεια αυτού
1his truth].
Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie. Boć słodki jest Pan: na wieki miłosierdzie jego, i aż od rodzaju do rodzaju prawda jego. Jako błag Gospod', w wiek miłost' jego, i daże do roda i roda istina jego. Ћкw бlгъ гDь, въ вёкъ млcть є3гw2, и3 дaже до р0да и3 р0да и4стина є3гw2. Я́ко бла́гъ Госпо́дь, въ вѣ́къ ми́лость его́, и да́же до ро́да и ро́да и́стина его́. Ибо благ Господь, вовеки живет милость Его, из рода в род истина Его.