Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XIV
K14Ps 102 (101) MODLITWA O WYBAWIENIE LUDU.
↓WIELKA KOMPLETA cd. 
Ps102(101),1 1 1 Oratio pauperis, cum anxius fuerit, et in conspectu Domini effuderit precem suam. 4335
προσευχή
A prayer 3588
τω
to the 4434
πτωχώ
poor 3752
όταν
whenever 185.2
ακηδιάση
he is discouraged, 2532
και
and 1726
εναντίον
[3before 2962
κυρίου
4 the lord 1632
εκχέη
1he should pour out 3588
την
1162-1473
δέησιν αυτού
2his supplication]. 102:1 2962
κύριε
O lord, 1522
εισάκουσον
listen to 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer, 2532
και
and 3588
η
2906-1473
κραυγή μου
[2my cry 4314
προς
4unto 1473
σε
5you 2064
ελθέτω
1let 3come]!
Modlitwa utrapionego, gdy będąc w ucisku, przed Panem wylewa żądość swoję. (102:1) Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem. (102:1) Modlitwa ubogiego, kiedy jest w ucisku, a wylewa przed Panem prośbę swoję. Molitwa niszczago, jegda unyjet i pried Gospodiem prolijet molienije swoje. Моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́етъ и предъ Го́сподемъ пролiе́тъ моле́нiе свое́. Молитва убогого, когда унывает он и пред Господом изливает моление свое.
Ps102(101),2 2 2 Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.
102:2 3361
μη
You should not 654
αποστρέψης
turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
απ'
from 1473
εμού
me 1722
εν
in 3739
η
which 302
αν
ever 2250
ημέρα
day 2346
θλίβομαι
I should be afflicted. 2827
κλίνον
Lean 4314
προς
to 1473
με
me 3588
το
3775-1473
ους σου
your ear! 1722
εν
in 3739
η
which 302
αν
ever 2250
ημέρα
day 1941
επικαλέσωμαί
I should call upon 1473
σε
you. 5036
ταχύ
Quickly 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me!
(102:2) Panie! wysłuchaj modlitwę moję, a wołanie moje niechaj przyjdzie do ciebie. (102:2) Panie, wysłuchaj modlitwy mojejI wołanie moje niech dojdzie do ciebie! (102:2) Panie, wysłuchaj modlitwę moję: a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie. Gospodi, usłyszy molitwu moju, i wopl' moj k tiebie da priidiet. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́ да прiи́детъ. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да вознесется!
Ps102(101),3 3 3 Non avertas faciem tuam a me:
in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam;
in quacumque die invocavero te, velociter exaudi me.
102:3 3754
ότι
For 1587
εξέλιπον
[2dissipated 5616
ωσεί
3as 2586
καπνός
4smoke 3588
αι
2250-1473
ημέραι μου
1my days], 2532
και
and 3588
τα
3747-1473
οστά μου
my bones 5616
ωσεί
[2as 5435.1
φρύγιον
3dried sticks 4852.4
συνεφρύγησαν
1are parched].
(102:3) Nie ukrywaj oblicza twego przedemną; w dzień ucisku mego nakłoń ku mnie ucha twego; w dzień którego cię wzywam, prędko mię wysłuchaj. (102:3) Nie ukrywaj oblicza swego przede mną W dniu niedoli mojej, nakłoń ku mnie swe ucho, W dniu, kiedy cię wzywam, Spiesznie mnie wysłuchaj! (102:3) Nie odwracaj oblicza twego odemnie: któregokolwiek dnia jestem uciśniony, nakłoń ku mnie ucha twego: któregokolwiek dnia wzywać cię będę, prędko wysłuchaj mię. Nie otwrati lica twojego ot mienie: w on'że aszcze dien' skorbliu, prikłoni ko mnie ucho twoje: w on'że aszcze dien' prizowu tia, skoro usłyszy mia. Не tврати2 лицA твоегw2 t менє2: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS. Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́: въ о́ньже а́ще де́нь скорблю́, при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́: въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́. Не отвращай лица Твоего от меня; в день, когда я скорблю, приклони ко мне ухо Твое; в день, когда призову Тебя, вскоре услышь меня!
Ps102(101),4 4 4 Quia defecerunt sicut fumus dies mei,
et ossa mea sicut cremium aruerunt.
102:4 4141
επλήγην
[2 is struck down 5616
ωσεί
3as 5528
χόρτος
4grass 2532
και
5and 3583
εξηράνθη
6is dried up 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart], 3754
ότι
so that 1950
επελαθόμην
I forgot 3588
του
2068
φαγείν
to eat 3588
τον
740-1473
άρτον μου
my bread.
(102:4) Albowiem niszczeją jako dym dni moje, a kości moje jako ognisko wypalone są. (102:4) Bo nikną jak dym dni moje, A kości moje są rozpalone jak ognisko. (102:4) Albowiem ustały jako dym dni moje: a kości moje jako skwarczki wyschły. Jako izcziezosza jako dym dnije moi, i kosti moja jako suszyło soschoszasia. Ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. Я́ко изчезо́ша я́ко ды́мъ дні́е мо­и́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Ибо исчезают, как дым, дни мои, и кости мои, подобно хворосту, высохли.
Ps102(101),5 5 5 Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum,
quia oblitus sum comedere panem meum.
102:5 575
από
From 5456
φωνής
the sound 3588
του
4726-1473
στεναγμού μου
of my moaning 2853
εκολλήθη
[2cleaves 3588
το
3747-1473
οστούν μου
1my bone] 3588
τη
to 4561-1473
σαρκί μου
my flesh.
(102:5) Porażone jest jako trawa, i uwiędło serce moje, tak, żem zapomniał jeść chleba swego. (102:5) Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje, Zapomniałem jeść chleb. (102:5) Zwiądłem jako siano, i wyschło serce moje, iżem zapomniał pożywać chleba mego. Ujazwlien bych jako trawa, i izssze sierdce moje, jako zabych sniesti chlieb moj. Ўsзвленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. Уя́звленъ бы́хъ я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й. Срезан был я, как трава, иссохло сердце мое, и даже забывал я вкушать хлеб мой.
Ps102(101),6 6 6 A voce gemitus mei
adhæsit os meum carni meæ.
102:6 3666
ωμοιώθην
I became like 3989.2
πελεκάνι
[2pelican 2047.1
ερημικώ
1a solitary]; 1096
εγενήθην
I became 5616
ωσεί
as 3563.3
νυκτικόραξ
the long-eared owl 1722
εν
in 3623.1
οικοπέδω
its area.
(102:6) Od głosu wzdychania mego przylgnęły kości moje do ciała mego. (102:6) Od głośnej skargi mojejKości przyschły mi do ciała. (102:6) Dla głosu wzdychania mojego przyschły kości moje do ciała mego. Ot głasa wozdychanija mojego pril'pie kost' mojaoti mojej. T глaса воздыхaніz моегw2 прильпE к0сть моS пл0ти моeй. От гла́са воз­дыха́нiя мо­его́ при­­льпе́ ко́сть моя́ пло́ти мо­е́й. От непрестанных стенаний моих присохла кость моя к плоти моей.
Ps102(101),7 7 7 Similis factus sum pellicano solitudinis;
factus sum sicut nycticorax in domicilio.
102:7 69
ηγρύπνησα
I was sleepless 2532
και
and 1096
εγενόμην
I became 5616
ωσεί
as 4765
στρουθίον
a sparrow 3437.1
μονάζον
living alone 1909
επί
upon 1430
δώματος
a roof.
(102:7) Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy; jestem jako puhacz na pustyniach. (102:7) Jestem podobny do pelikana na pustyni, Jestem jak sowa wśród ruin. (102:7) Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy: i stałem się jako kruk nocny w pustkach. Upodobichsia niejasyti pustynniej, bych jako noszcznyj wran na nyriszczy . Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи. Уподо́бихся нея́сыти пусты́н­нѣй, бы́хъ я́ко нощны́й вра́нъ на ны́рищи . Уподобился я птице пустынной, был я как филин в ночи на развалинах.
Ps102(101),8 8 8 Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto. 102:8 3650
όλην
All 3588
την
the 2250
ημέραν
day 3679
ωνείδιζόν
[2berated 1473
με
3me 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies], 2532
και
and 3588
οι
the 1867
επαινούντές
ones praising 1473
με
me 2596
κατ'
[2against 1473
εμού
3me 3660
ώμνυον
1swore an oath].
(102:8) Czuję, a jestem jako wróbel samotny na dachu. (102:8) Nie śpię i jęczę Jak ptak samotny na dachu. (102:8) Nie spałem, i stałem się jako wróbel sam jeden na dachu. Bdiech i bych jako ptica osobiaszczajasia na zdie . Бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ. Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осо́бящаяся на здѣ́ . Бодрствовал я и был как птица одинокая на кровле.
Ps102(101),9 9 9 Tota die exprobrabant mihi inimici mei,
et qui laudabant me adversum me jurabant:
102:9 3754
ότι
For 4700
σποδόν
[2ashes 5616
ωσεί
3as 740
άρτον
4bread 2068
έφαγον
1I ate], 2532
και
and 3588
το
4188-1473
πόμα μου
my drink 3326
μετά
[2with 2805
κλαυθμού
3weeping 2796.2
εκίρνων
1is being diluted];
(102:9) Przez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi przeklinają mię. (102:9) Codziennie lżą mnie wrogowie moi, Złorzeczą mi ci, którzy szaleją przeciwko mnie. (102:9) Przez cały dzień urągali mi nieprzyjaciele moi: a ci, którzy mię chwalili, przeciwko mnie przysięgali. Wies' dien' ponoszachu mi wrazi moi, i chwaliaszczyi mia mnoju klieniachusia. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю кленsхусz. Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, и хва́лящiи мя́ мно́ю кленя́хуся. Всяк день поносили меня враги мои и те, кто прежде хвалили меня, клятвенно от меня отрекались.
Ps102(101),10 10 10 quia cinerem tamquam panem manducabam,
et potum meum cum fletu miscebam,
102:10 575
από
because of 4383
προσώπου
the face 3588
της
3709-1473
οργής σου
of your anger, 2532
και
and 3588
του
2372-1473
θυμού σου
your rage; 3754
ότι
for 1869
επάρας
having lifted me up 2674.2-1473
κατέρραξάς με
you broke me down.
(102:10) Bo jadam popiół jako chleb, a napój mój mięszam ze łzami, (102:10) Bo jadam popiół jak chleb, A napój mój mieszam ze łzami, (102:10) Bom popiół jako chleb jadał; a picie moje mieszałem z płaczem: Zanie piepieł jako chlieb jadiach i pitije moje s płacziem rastworiach, ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ, Зане́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питiе́ мое́ съ пла́чемъ ра­ст­воря́хъ, Пепел я ел с хлебом и воду пил со слезами,
Ps102(101),11 11 11 a facie iræ et indignationis tuæ:
quia elevans allisisti me.
102:11 3588
αι
2250-1473
ημέραι μου
My days 5616
ωσεί
[2as 4639
σκιά
3a shadow 2827
εκλίθησαν
1declined], 2504
καγώ
and I 5616
ωσεί
as 5528
χόρτος
grass 3583
εξηράνθην
am dried up.
(102:11) Dla rozgniewania twego, i dla zapalczywości gniewu twego; albowiem podniósłszy mię porzuciłeś mię. (102:11) Z powodu gniewu twego i zapalczywości twojej, Gdyż podniosłeś mnie i strąciłeś. (102:11) Dla gniewu i popędliwości twojéj; albowiem podniósłszy, roztrąciłeś mię. ot lica gniewa twojego i jarosti twojeja: jako woznies nizwiergł mia jesi. t лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS: ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́ и я́рости тво­ея́: я́ко воз­не́съ низве́рглъ мя́ еси́. удрученный гневом Твоим и яростью Твоей, ибо Ты вознес меня, но затем низверг.
Ps102(101),12 12 12 Dies mei sicut umbra declinaverunt,
et ego sicut fœnum arui.
102:12 1473-1161
συ δε
But you, 2962
κύριε
O lord, 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3306
μένεις
1abide], 2532
και
and 3588
το
3422-1473
μνημόσυνόν σου
your memorial 1519
εις
unto 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation.
(102:12) Dni moje są jako cień nachylony, a jam jako trawa uwiądł; (102:12) Dni moje są jak cień wydłużony, A ja usycham jak trawa. (102:12) Dni moje zeszły jako cień; a jam usechł jako siano. Dnije moi jako sien' ukłoniszasia, i az jako sieno izschoch. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. Дні́е мо­и́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и а́зъ я́ко сѣ́но изсхо́хъ. Дни мои, словно тень, канули, и я, будто сено, иссох.
Ps102(101),13 13 13 Tu autem, Domine, in æternum permanes,
et memoriale tuum in generationem et generationem.
102:13 1473
συ
In your 450
αναστάς
rising up 3627
οικτειρήσεις
you shall pity 3588
την
*
Σιών
Zion, 3754
ότι
for 2540
καιρός
it is time 3588
του
3627
οικτειρήσαι
to pity 1473
αυτήν
it, 3754
ότι
for 2240
ήκει
[2comes 2540
καιρός
1 the time].
(102:13) Ale ty, Panie! trwasz na wieki, a pamiątka twoja od narodu do narodu. (102:13) Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, A pamięć o tobie z pokolenia w pokolenie. (102:13) Ale ty, Panie, trwasz na wieki, a pamiątka twoja od rodzaju do rodzaju. Ty że, Gospodi, wo wiek priebywajeszy, i pamiat' twoja w rod i rod. Тh же, гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. Ты́ же, Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ. А Ты, Господи, вовеки пребываешь, и помнят Тебя из рода в род.
Ps102(101),14 14 14 Tu exsurgens misereberis Sion,
quia tempus miserendi ejus, quia venit tempus:
102:14 3754
ότι
For 2106
ευδόκησαν
[2thought well of 3588
οι
1401-1473
δούλοί σου
1your servants] 3588
τους
3037-1473
λίθους αυτής
her stones, 2532
και
and 3588
τον
5522-1473
χουν αυτής
[2her dust 3627
οικτειρήσουσι
1shall pity].
(102:14) Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony. (102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. (102:14) Ty powstawszy, zmiłujesz się nad Syonem; boć czas zmiłowania nad nim, bo przyszedł czas. Ty woskries uszczedriszy Siona: jako wriemia uszczedriti jego, jako priidie wriemia. Ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. Ты́ воскре́съ уще́дриши Сiо́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прiи́де вре́мя. Ты, восстанешь и явишь милость Сиону, ибо время явить милость, уже пришло время!
Ps102(101),15 15 15 quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus,
et terræ ejus miserebuntur.
102:15 2532
και
And 5399
φοβηθήσονται
[3shall fear 3588
τα
1the 1484
έθνη
2nations] 3588
το
the 3686
όνομα
name 2962
κυρίου
of the lord, 2532
και
and 3956
πάντες
all 3588
οι
the 935
βασιλείς
kings 3588
της
of the 1093
γης
earth 3588
την
1391-1473
δόξαν σου
your glory.
(102:15) Albowiem upodobały się sługom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmiłują się; (102:15) Słudzy twoi bowiem kochają jego kamienie I żalą się nad jego ruiną. (102:15) Albowiem upodobało się sługom twoim kamienie jego: a użalą się ziemie jego. Jako błagowolisza rabi twoi kamienije jego, i pierst' jego uszczedriat. Ћкw благоволи1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. Я́ко благоволи́ша раби́ тво­и́ ка́менiе его́, и пе́рсть его́ уще́дрятъ. Ибо возлюбили рабы Твои камни Сиона, и даже прах его дорог сердцу их.
Ps102(101),16 16 16 Et timebunt gentes nomen tuum, Domine,
et omnes reges terræ gloriam tuam:
102:16 3754
ότι
For 3618-2962
οικοδομήσει κύριος
the lord shall build up 3588
την
*
Σιών
Zion, 2532
και
and 3708
οφθήσεται
he shall appear 1722
εν
in 3588
τη
1391-1473
δόξη αυτού
his glory.
(102:16) Aby się bali poganie imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy chwały twojej; (102:16) Narody bać się będą imienia Pana, A królowie ziemscy chwały twojej. (102:16) I będą się narody bały imienia twego, Panie, i wszyscy królowie ziemscy chwały twojéj. I ubojatsia jazycy imienie Gospodnia, i wsi carije ziemstii sławy twojeja: И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS: И убоя́т­ся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рiе зе́мстiи сла́вы тво­ея́: И устрашатся народы имени Господа, и цари земные – славы Его;
Ps102(101),17 17 17 quia ædificavit Dominus Sion,
et videbitur in gloria sua.
102:17 1914
επέβλεψεν
He looked 1909
επί
upon 3588
την
the 4335
προσευχήν
prayer 3588
των
of the 5011
ταπεινών
humble, 2532
και
and 3756
ουκ
did not 1847
εξουδένωσε
treat [2with contempt 3588
την
1162-1473
δέησιν αυτών
1their supplication].
(102:17) Gdy pobuduje Pan Syon, i okaże się w chwale swojej; (102:17) Gdy Pan odbuduje Syjon, Ukaże się w chwale swojej, (102:17) Albowiem Pan pobudował Syon, i okaże się w chwale swojéj. jako soziżdiet Gospod' Siona i jawitsia wo sławie swojej. ћкw сози1ждетъ гDь сіHна и3 kви1тсz во слaвэ своeй. я́ко сози́ждетъ Госпо́дь Сiо́на и яви́т­ся во сла́вѣ сво­е́й. ибо Господь воздвигнет Сион и явится в славе Своей.
Ps102(101),18 18 18 Respexit in orationem humilium
et non sprevit precem eorum.
102:18 1125-3778
γραφήτω αύτη
Let this be written 1519
εις
for 1074
γενεάν
[2generation 2087
ετέραν
1another]! 2532
και
and 2992
λαός
the people 3588
ο
2936
κτιζόμενος
being created 134
αινέσει
shall praise 3588
τον
the 2962
κύριον
lord.
(102:18) Gdy wejrzy na modlitwę poniżonych, nie gardząc modlitwą ich. (102:18) Przychyli się do modlitwy opuszczonychI nie pogardzi ich prośbą. (102:18) Wejrzał na modlitwę poniżonych, i nie wzgardził ich prośbą. Prizrie na molitwu smiriennych i nie unicziży molienija ich. ПризрЁ на моли1тву смирeнныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. Призрѣ́ на моли́тву смире́н­ныхъ и не уничижи́ моле́нiя и́хъ. Услышал Он молитву смиренных, не отверг моления их.
Ps102(101),19 19 19 Scribantur hæc in generatione altera,
et populus qui creabitur laudabit Dominum.
102:19 3754
ότι
For 1582.2
εξέκυψεν
he looked out 1537
εξ
from 5311
ύψους
the height 39-1473
αγίου αυτού
of his holy place. 2962
κύριος
The lord 1537
εξ
[2from 3772
ουρανού
3heaven 1909
επί
4upon 3588
την
5the 1093
γην
6earth 1914
επέβλεψε
1looked],
(102:19) To zapiszą dla narodu potomnego, a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana, (102:19) Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłegoI niech chwali Pana lud, który będzie stworzony, (102:19) Niech to napiszą rodzajowi potomnemu: a lud, który będzie stworzony, będzie Pana chwalił. Da napiszetsia sije w rod in, i liudije ziżdiemii woschwaliat Gospoda: Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа: Да напи́шет­ся сiе́ въ ро́дъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхва́лятъ Го́спода: Да возвестится это поколениям грядущим, и потомки наши восхвалят Господа;
Ps102(101),20 20 20 Quia prospexit de excelso sancto suo;
Dominus de cælo in terram aspexit:
102:20 3588
του
191
ακούσαι
to hear 3588
του
the 4726
στεναγμού
moaning 3588
των
of the 3975.2
πεπεδημένων
ones being shackled, 3588
του
3089
λύσαι
to untie 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
of the 2289
τεθανατωμένων
ones being killed,
(102:20) Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał; (102:20) Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, (102:20) Albowiem wejrzał z wysokiéj świątnice swojéj: Pan z nieba na ziemię pojrzał; jako priniczie s wysoty swiatyja swojeja, Gospod' s niebiesie na ziemliu prizrie, ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ, я́ко при­­ни́че съ высоты́ святы́я сво­ея́, Госпо́дь съ небесе́ на зе́млю при­­зрѣ́, ибо Он приклонился с высоты святой Своей, Господь с Небес на землю воззрел;
Ps102(101),21 21 21 ut audiret gemitus compeditorum;
ut solveret filios interemptorum:
102:21 3588
του
312
αναγγείλαι
to announce 1722
εν
in *
Σιών
Zion 3588
το
the 3686
όνομα
name 2962
κυρίου
of the lord, 2532
και
and 3588
την
133-1473
αίνεσιν αυτού
his praise 1722
εν
in *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem,
(102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów, i rozwiązał na śmierć skazanych; (102:21) Aby wysłuchać jęku więźniówI uwolnić skazanych na śmierć, (102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów; aby rozwiązał syny pomordowanych; usłyszati wozdychanije okowannych, razrieszyti syny umierszczwliennych: ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: услы́шати воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвле́н­ныхъ: услышит Он воздыхания пленников, развяжет узы сыновей убитых отцов.
Ps102(101),22 22 22 ut annuntient in Sion nomen Domini,
et laudem ejus in Jerusalem:
102:22 1722
εν
in 3588
τω
the 1996
επισυναχθήναι
assembling 2992
λαούς
of peoples 2009.1
επιτοαυτό
together, 2532
και
and 935
βασιλείς
kings 3588
του
1398
δουλεύειν
to serve 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord.
(102:22) Aby opowiadali na Syonie imię Pańskie, a chwałę jego w Jeruzalemie, (102:22) By głoszono na Syjonie imię PańskieI chwałę jego w Jeruzalemie, (102:22) Aby wystawiono imię Pańskie na Syonie, i chwałę jego w Jeruzalem. wozwiestiti w Sionie imia Gospodnie i chwału jego wo Iierusalimie, возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ, воз­вѣсти́ти въ Сiо́нѣ и́мя Госпо́дне и хвалу́ его́ во Иерусали́мѣ, И возвестится на Сионе имя Господне, прославят Его в Иерусалиме,
Ps102(101),23 23 23 in conveniendo populos in unum, et reges,
ut serviant Domino.
102:23 611
απεκρίθη
It shall be answered 1473
αυτώ
by him 1722
εν
in 3598
οδώ
the way 2479-1473
ισχύος αυτού
of his strength; 3588
την
[3the 3641.2
ολιγότητα
4fewness 3588
των
2250-1473
ημερών μου
5of my days 312
ανάγγειλόν
1he announced 1473
μοι
2to me].
(102:23) Gdy się pospołu zgromadzą narody i królestwa, aby służyły Panu. (102:23) Gdy się zgromadzą razem narodyI królestwa, aby służyć Panu. (102:23) Gdy się narodowie zbiorą w jedno: i królowie, aby służyli Panu. wniegda sobratisia liudiem wkupie i cariem, jeże rabotati Gospodiewi. внегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDеви. внегда́ собра́тися лю́демъ вку́пѣ и царе́мъ, е́же рабо́тати Го́сподеви. когда соберутся воедино народы и цари служить Господу.
Ps102(101),24 24 24 Respondit ei in via virtutis suæ:
Paucitatem dierum meorum nuntia mihi:
102:24 3361
μη
You should not 321-1473
αναγάγης με
lead me away 1722
εν
in 2255
ημίσει
half 2250-1473
ημερών μου
of my days; 1722
εν
[2are in 1074
γενεά
3generation 1074
γενεών
4of generations 3588
τα
2094-1473
έτη σου
1your years].
(102:24) Utrapił w drodze siłę moję, ukrócił dni moich; (102:24) Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje. (102:24) Odpowiedział mu w drodze mocy swojéj: Krótkość dni moich objaw mi. Otwieszcza jemu na puti krieposti jego: umalienije dnij moich wozwiesti mi: TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2: ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти1 ми: Отвѣща́ ему́ на пути́ крѣ́пости его́: умале́нiе дні́й мо­и́хъ воз­вѣсти́ ми: Говорил я Богу, когда был в полноте сил своих: "Поведай мне, много ли еще осталось дней жизни моей.
Ps102(101),25 25 25 ne revoces me in dimidio dierum meorum,
in generationem et generationem anni tui.
102:25 2596
κατ'
At 746
αρχάς
the beginning, 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
[2for the 1093
γην
3earth 2311
εθεμελίωσας
1laid a foundation]; 2532
και
and 2041
έργα
the works 3588
των
5495-1473
χειρών σου
of your hands 1510.2.6
εισίν
are 3588
οι
the 3772
ουρανοί
heavens.
(102:25) Ażem rzekł; Boże mój! nie bierz mię w połowie dni moich; od narodu bowiem aż do narodu trwają lata twoje. (102:25) Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie. (102:25) Nie bierz mię w połowicy dni moich: lata twoje od wieku do wieku. nie wozwiedi mienie wo priepołowienije dnij moich: w rodie rodow lieta twoja. не возведи2 менE во преполовeніе днjй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. не воз­веди́ мене́ во преполове́нiе дні́й мо­и́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та твоя́. Не отними жизнь мою на половине лет моих!" Неисчислимы годы Твои!
Ps102(101),26 26 26 Initio tu, Domine, terram fundasti,
et opera manuum tuarum sunt cæli.
102:26 1473
αυτοί
They 622
απολούνται
shall perish, 1473-1161
συ δε
but you 1265
διαμένεις
shall abide. 2532
και
And 3956
πάντες
all 5613
ως
as 2440
ιμάτιον
a garment 3822
παλαιωθήσονται
shall become old; 2532
και
and 5616
ωσεί
as 4018
περιβόλαιον
a wrap-around garment 1667
ελίξεις
you shall coil 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 236
αλλαγήσονται
they shall be changed.
(102:26) I pierwej niżeliś założył ziemię, i niebiosa, dzieło rąk twoich. (102:26) Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. (102:26) Tyś, Panie, na początku ziemię ugruntował, a dzieła rąk twoich są niebiosa. W naczaliech ty, Gospodi, ziemliu osnował jesi, i dieła ruku twojeiu sut' niebiesa. Въ начaлэхъ ты2, гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть небесA. Въ нача́лѣхъ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́. В начале Ты, Господи, сотворил землю, и дело рук Твоих – небеса.
Ps102(101),27 27 27 Ipsi peribunt, tu autem permanes;
et omnes sicut vestimentum veterascent.
Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur;
102:27 1473-1161
συ δε
But you 3588
ο
[2the 1473
αυτός
3same 1510.2.2
ει
1are], 2532
και
and 3588
τα
2094-1473
έτη σου
your years 3756
ουκ
shall not 1587
εκλείψουσιν
cease.
(102:27) One pominą, ale ty zostajesz; wszystkie te rzeczy jako szata zwiotszeją, jako odzienie odmienisz je, i odmienione będą. (102:27) One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. (102:27) One poginą; ale ty zostajesz: i wszystkie jako szata zwiotszeją. 28 (102:28) I jako odzienie odmienisz je, i odmienią się; Ta pogibnut, ty że priebywajeszy: i wsia jako riza obietszajut, i jako odieżdu swijeszy ja, i izmieniatsia. Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. Та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ютъ, и я́ко оде́жду свiе́ши я́, и измѣня́т­ся. Они погибнут, а Ты пребываешь вовеки; и словно ризу, совьешь их, и преобразятся;
Ps102(101),28 28 28 tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. 102:28 3588
οι
The 5207
υιοί
sons 3588
των
1401-1473
δούλων σου
of your servants 2681
κατασκηνώσουσι
shall encamp, 2532
και
and 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτών
their seed 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 2720
κατευθυνθήσεται
1shall conduct matters].
(102:28) Ale ty tenżeś zawżdy jest, a lata twoje nigdy nie ustaną. (102:28) Ale Ty pozostaniesz ten samI nie skończą się lata twoje. 28 ale ty tenżeś jest, i lata twoje nie ustaną. Ty że tojżdie jesi, i lieta twoja nie oskudiejut. Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ. Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ. а Ты пребываешь неизменным, и годы Твои не иссякнут.
Ps102(101),29 29 29 Filii servorum tuorum habitabunt,
et semen eorum in sæculum dirigetur.
(102:29) Synowie sług twoich, u ciebie mieszkać będą, a nasienie ich zmocni się przed tobą. (102:29) Synowie sług twoich będą mieszkać bezpiecznieI potomstwo ich będzie utwierdzone przed tobą. (102:29) Synowie sług twoich mieszkać będą; a nasienie ich na wieki będzie szczęśliwie prowadzone. Synowie rab twoich wsieliatsia, i siemia ich wo wiek isprawitsia. Сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz. Сы́нове ра́бъ тво­и́хъ вселя́т­ся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испра́вит­ся. Сыновья рабов Твоих вселятся с праведными, и потомство их вовеки будет жить в правде.
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 70(69)