Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 103 (102) HYMN NA CZEŚĆ BOŻEJ DOBROCI.
↓JUTRZNIA sześciopsalm cd. ↓BOSKA LITURGIA początek antyfona I 
Ps103(102),1 1 1 Ipsi David. Benedic, anima mea, Domino,
et omnia quæ intra me sunt nomini sancto ejus.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 103:1 2127
ευλόγει
Bless 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 3588
τον
1the 2962
κύριον
2 lord], 2532
και
and 3956
πάντα
all 3588
τα
the things 1787
εντός
within 1473
μου
me, 3588
το
bless 3686
όνομα
[2name 3588
το
39-1473
άγιον αυτού
1his holy]!
Psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu. Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Samemu Dawidowi. Błogosław, duszo moja! Panu: i wszystko, co we mnie jest, imieniowi świętemu jego. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, i wsia wnutrienniaja moja, imia swiatoje jego: Благослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся́ вну́трен­няя моя́, и́мя свято́е его́: Благослови, душа моя, Господа, благослови, сердце мое, имя святое Его!
Ps103(102),2 2 2 Benedic, anima mea, Domino,
et noli oblivisci omnes retributiones ejus.
103:2 2127
ευλόγει
Bless 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 3588
τον
1the 2962
κύριον
2 lord], 2532
και
and 3361-1950
μη επιλανθάνου
forget not 3956
πάσας
all 3588
τας
469-1473
ανταποδόσεις αυτού
his recompenses!
Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Błogosław, duszo moja, PanuI nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Błogosław, duszo moja! Panu, a nie zapamiętywaj wszystkich dobrodziejstw jego. błagosłowi, dusze moja, Gospoda, i nie zabywaj wsiech wozdajanij jego: благослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всѣ́хъ воз­дая́нiй его́: Благослови, душа моя, Господа и не забывай даров благих Его!
Ps103(102),3 3 3 Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis;
qui sanat omnes infirmitates tuas:
103:3 3588
τον
the one 2118.1
ευιλατεύοντα
propitiating 3956
πάσας
all 3588
τας
458-1473
ανομίας σου
your lawlessnesses; 3588
τον
the one 2390
ιώμενον
healing 3956
πάσας
all 3588
τας
3554-1473
νόσους σου
your diseases;
Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje; On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje: który uzdrawia wszystkie choroby twoje. ocziszczajuszczago wsia biezzakonija twoja, izceliajuszczago wsia niedugi twoja, њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰, очища́ющаго вся́ беззако́нiя твоя́, изцѣля́ющаго вся́ неду́ги твоя́, Очищающего от беззаконий тебя, исцеляющего все недуги твои,
Ps103(102),4 4 4 qui redimit de interitu vitam tuam;
qui coronat te in misericordia et miserationibus:
103:4 3588
τον
the one 3084
λυτρούμενον
ransoming 1537
εκ
[2from out of 5356
φθοράς
3corruption 3588
την
2222-1473
ζωήν σου
1your life]; 3588
τον
the one 4737
στεφανούντά
crowning 1473
σε
you 1722
εν
with 1656
ελέει
mercy 2532
και
and 3628
οικτιρμοίς
compassions;
Który wybawia od śmierci żywot twój; który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością: On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. Który odkupuje żywot twój od zatracenia: który cię koronuje miłosierdziem i litościami. izbawliajuszczago ot istlienija żywot twoj, wienczajuszczago tia miłostiju i szczedrotami, и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами, избавля́ющаго от­ истлѣ́нiя живо́тъ тво́й, вѣнча́ющаго тя́ ми́лостiю и щедро́тами, избавляющего от погибели жизнь твою, венчающего тебя милостью и щедротами,
Ps103(102),5 5 5 qui replet in bonis desiderium tuum;
renovabitur ut aquilæ juventus tua:
103:5 3588
τον
the one 1705
εμπιπλώντα
filling 1722
εν
[2with 18
αγαθοίς
3good things 3588
την
1939-1473
επιθυμίαν σου
1your desire]. 340
ανακαινισθήσεται
[2shall be renewed 5613
ως
3as 105
αετού
4an eagle 3588
η
3503-1473
νεότης σου
1Your youth].
Który nasyca dobrem usta twoje, a odnawia jako orła młodość twoję. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Który napełnia dobrami żądzą twoję; odnowi się, jako orłowa młodość twoja. ispołniajuszczago wo błagich żełanije twoje: obnowitsia jako orlia junost' twoja. и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. исполня́ющаго во благи́хъ жела́нiе твое́: обнови́т­ся я́ко о́рля ю́ность твоя́. исполняющего благие желания твои. Обновится, подобно орлиной, юность твоя!
Ps103(102),6 6 6 faciens misericordias Dominus,
et judicium omnibus injuriam patientibus.
103:6 4160
ποιών
The one doing 1654
ελεημοσύνας
charity 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord, 2532
και
and 2917
κρίμα
judgment 3956
πάσι
to all 3588
τοις
the ones 91
αδικουμένοις
having been wronged.
Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i sądy wszystkim uciśnionym. Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Czyniący miłosierdzie Pan, i sąd wszystkim krzywdę cierpiącym. Tworiaj miłostyni Gospod' i sud'bu wsiem obidimym. Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всѣ́мъ оби́димымъ. Творит милость Господь и правый суд всем обиженным;
Ps103(102),7 7 7 Notas fecit vias suas Moysi;
filiis Israël voluntates suas.
103:7 1107
εγνώρισε
He made known 3588
τας
3598-1473
οδούς αυτού
his ways 3588
τω
to *
Μωυσή
Moses; 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Ισραήλ
of Israel 3588
τα
2307-1473
θελήματα αυτού
his wants.
Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, a synom Izraelskim sprawy swoje. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje. Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, i wolą swoję synom Izraelskim. Skaza puti swoja Moisieowi, synowom Izrailiewym chotienija swoja. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Сказа́ пути́ своя́ Моисе́ови, сыново́мъ Изра́илевымъ хотѣ́нiя своя́. открыл пути Свои Моисею, сынам Израилевым – веления Свои.
Ps103(102),8 8 8 Miserator et misericors Dominus:
longanimis, et multum misericors.
103:8 3629
οικτίρμων
Pitying 2532
και
and 1655
ελεήμων
merciful 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord; 3115.1
μακρόθυμος
lenient 2532
και
and 4179.4
πολυέλεος
full of mercy.
Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia. Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci. Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający, a wielce miłosierny. Szczedr i miłostiw Gospod', dołgotierpieliw i mnogomiłostiw. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ. Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив,
Ps103(102),9 9 9 Non in perpetuum irascetur,
neque in æternum comminabitur.
103:9 3756
ουκ
Not 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end 3710
οργισθήσεται
shall he be provoked to anger, 3761
ουδέ
nor 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3376.4
μηνιεί
will he cherish wrath.
Nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował. Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. Nie na wieki się gniewać będzie, ani wiecznie grozić będzie. Nie do konca progniewajetsia, niże wo wiek wrażdujet: Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ: Не до конца́ прогнѣ́вает­ся, ниже́ во вѣ́къ вражду́етъ: не вечно гневается Он и неприязни Своей полагает конец.
Ps103(102),10 10 10 Non secundum peccata nostra fecit nobis,
neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis.
103:10 3756
ου
Not 2596
κατά
according to 3588
τας
458-1473
ανομίας ημών
our lawless deeds 4160
εποίησεν
did he deal 1473
ημίν
with us; 3761
ουδέ
nor 2596
κατά
according to 3588
τας
266-1473
αμαρτίας ημών
our sins 467
ανταπέδωκεν
did he recompense 1473
ημίν
to us.
Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam. Nie postępuje z nami według grzechów naszychAni nie odpłaca nam według win naszych. Nie według grzechów naszych uczynił nam: ani według nieprawości naszych oddał nam. nie po biezzakonijem naszym sotworił jest' nam, niże po griechom naszym wozdał jest' nam. не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. не по беззако́ниемъ на́шымъ сотвори́лъ е́сть на́мъ, ниже́ по грѣхо́мъ на́шымъ воз­да́лъ е́сть на́мъ. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам и не по грехам нашим воздал нам.
Ps103(102),11 11 11 Quoniam secundum altitudinem cæli a terra,
corroboravit misericordiam suam super timentes se;
103:11 3754
ότι
For 2596
κατά
as 3588
το
the 5311
ύψος
height 3588
του
of the 3772
ουρανού
heaven 575
από
from 3588
της
the 1093
γης
earth, 2901-2962
εκραταίωσε κύριος
so the lord fortified 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
his mercy 1909
επί
upon 3588
τους
the 5399
φοβουμένους
ones fearing 1473
αυτόν
him.
Albowiem jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją; Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Albowiem według wysokości nieba od ziemie utwierdził miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się go boją. Jako po wysotie niebiesniej ot ziemli, utwierdił jest' Gospod' miłost' swoju na bojaszczychsia jego: Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2: Я́ко по высотѣ́ небе́снѣй от­ земли́, утверди́лъ е́сть Госпо́дь ми́лость свою́ на боя́щихся его́: Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его;
Ps103(102),12 12 12 quantum distat ortus ab occidente,
longe fecit a nobis iniquitates nostras.
103:12 2596-3745
καθ' όσον
According to as much as 566
απέχουσιν
the distance 395
ανατολαί
eastwards 575
από
from 1424
δυσμών
westwards, 3118.2
εμάκρυνεν
he set afar 575
αφ'
from 1473
ημών
us 3588
τας
458-1473
ανομίας ημών
our lawlessnesses.
A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jako daleko jest wschód od zachodu, daleko oddalił od nas nieprawości nasze. jeliko otstojat wostocy ot zapad, udalił jest' ot nas biezzakonija nasza. є3ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ели́ко от­стоя́тъ восто́цы от­ за́падъ, уда́лилъ е́сть от­ на́съ беззако́нiя на́ша. как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
Ps103(102),13 13 13 Quomodo miseretur pater filiorum,
misertus est Dominus timentibus se.
103:13 2531
καθώς
As 3627
οικτείρει
[2pities 3962
πατήρ
1a father] 5207
υιούς
his sons, 3627-2962
ωκτείρησε κύριος
so the lord pities 3588
τους
the ones 5399
φοβουμένους
fearing 1473
αυτόν
him.
Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją. Jakoże szczedrit otiec syny, uszczedri Gospod' bojaszczychsia jego. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Я́коже ще́дритъ оте́цъ сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся его́. Как милует отец сыновей, так помиловал Господь боящихся Его.
Ps103(102),14 14 14 Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum;
recordatus est quoniam pulvis sumus.
103:14 3754
ότι
For 1473
αυτός
he 1097
έγνω
knew 3588
το
4110-1473
πλάσμα ημών
our shape, 3403
εμνήσθη
he remembered 3754
ότι
that 5522-1510.2.4
χους εσμέν
we are dust.
Onci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem. Boć on zna utworzenie nasze: wspomniał, iżechmy proch. Jako toj pozna sozdanije nasze, pomianu, jako pierst' jesmy. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. Я́ко то́й позна́ созда́нiе на́­ше, помяну́, я́ко пе́рсть есмы́. Ибо Он знает творение Свое, помнит, что мы прах земной.
Ps103(102),15 15 15 Homo, sicut fœnum dies ejus;
tamquam flos agri, sic efflorebit:
103:15 444
άνθρωπος
Man, 5616
ωσεί
as 5528
χόρτος
grass, 3588
αι
2250-1473
ημέραι αυτού
so are his days; 5616
ωσεί
as 438
άνθος
a flower 3588
του
of the 68
αγρού
field, 3779
ούτως
so 1816.1
εξανθήσει
he shall blossom.
Dni człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie. Dni człowieka są jak trawa:Tak kwitnie jak kwiat polny. Człowiek, jako trawa dni jego: jako kwiat polny, tak okwitnie. Cziełowiek, jako trawa dnije jego, jako cwiet siełnyj, tako ocwietiet: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: Человѣ́къ, я́ко трава́ дні́е его́, я́ко цвѣ́тъ се́лный, та́ко оцвѣте́тъ: Человек! Как трава, дни его, как цветение полей, отцветет он,
Ps103(102),16 16 16 quoniam spiritus pertransibit in illo, et non subsistet,
et non cognoscet amplius locum suum.
103:16 3754
ότι
For 4151
πνεύμα
as wind 1330
διήλθεν
goes 1722
εν
by 1473
αυτώ
him, 2532
και
and 3756
ουχ
it no longer 5224
υπάρξει
exists, 2532
και
so also 3756
ουκ
he shall not 1921
επιγνώσεται
recognize 2089
έτι
[2any longer 3588
τον
5117-1473
τόπον αυτού
1his place].
Gdy nań wiatr powienie, aliści go niemasz, ani go więcej pozna miejsce jego. Gdy wiatr nań powieje, już go nie maI już go nie ujrzy miejsce jego. Albowiem powienie wiatr nań, i nie ostoi się, i więcéj nie pozna miejsca swego. jako duch projdie w niem, i nie budiet, i nie poznajet ktomu miesta swojego. ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. я́ко ду́хъ про́йде въ не́мъ, и не бу́детъ, и не позна́етъ ктому́ мѣ́ста сво­его́. ибо дух отлетит от него, и не станет его, и уже не узнает он селения своего.
Ps103(102),17 17 17 Misericordia autem Domini ab æterno,
et usque in æternum super timentes eum.
Et justitia illius in filios filiorum,
103:17 3588-1161
το δε
But the 1656
έλεος
mercy 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 575
από
from 3588
του
the 165
αιώνος
eon, 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon, 1909
επί
is upon 3588
τους
the ones 5399
φοβουμένους
fearing 1473
αυτόν
him. 2532
και
And 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη αυτού
his righteousness 1909
επί
is upon 5207
υιοίς
the sons 5207
υιών
of the sons;
Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów, Lecz łaska Pana od wieków na wiekiDla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów, Ale miłosierdzie Pańskie od wieku i aż do wieku nad tymi, którzy się go boją, Miłost' że Gospodnia ot wieka i do wieka na bojaszczychsia jego, Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, Ми́лость же Госпо́дня от­ вѣ́ка и до вѣ́ка на боя́щихся его́, Милость же Господня во все века на боящихся Его,
Ps103(102),18 18 18 his qui servant testamentum ejus,
et memores sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea.
103:18 3588
τοις
to the ones 5442
φυλάσσουσι
guarding 3588
την
1242-1473
διαθήκην αυτού
his covenant, 2532
και
and 3403
μεμνημένοις
to the ones remembering 3588
των
1785-1473
εντολών αυτού
his commandments 3588
του
4160
ποιήσαι
to observe 1473
αυτάς
them.
Którzy strzegą przymierza jego, i pamiętają na przykazanie jego, aby je czynili. Dla tych, którzy strzegą przymierza jegoI pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. 17 i sprawiedliwość jego na syny synów 18 Tych, którzy chowają Testament jego i pamiętają na przykazania jego, aby je pełnili. i prawda jego na syniech synow, chraniaszczych zawiet jego i pomniaszczych zapowiedi jego tworiti ja. и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. и пра́вда его́ на сынѣ́хъ сыно́въ, храня́щихъ завѣ́тъ его́ и по́мнящихъ за́повѣди его́ твори́ти я́. и правда Его на сыновьях сынов, тех, что хранят завет Его, помнят заповеди Его и соблюдают их.
Ps103(102),19 19 19 Dominus in cælo paravit sedem suam,
et regnum ipsius omnibus dominabitur.
103:19 2962
κύριος
The lord 1722
εν
[3in 3588
τω
4the 3772
ουρανώ
5heaven 2090
ητοίμασε
1prepared 3588
τον
2362-1473
θρόνον αυτού
2his throne], 2532
και
and 3588
η
932-1473
βασιλεία αυτού
[2his kingdom 3956-1202.1
πάντων δεσπόζει
1he is master of all].
Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim. Pan na niebie przygotował stolicę swoję, a królestwo jego nad wszymi panować będzie. Gospod' na niebiesi ugotowa priestoł swoj, i carstwo jego wsiemi obładajet. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́лъ сво́й, и ца́р­ст­во его́ всѣ́ми облада́етъ. Господь на Небесах воздвиг Престол Свой, и Царству Его все подвластно.
Ps103(102),20 20 20 Benedicite Domino, omnes angeli ejus:
potentes virtute, facientes verbum illius,
ad audiendam vocem sermonum ejus.
103:20 2127
ευλογείτε
Bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3956
πάντες
all you 32-1473
αγγελοί αυτού
his angels, 1415
δυνατοί
mighty 2479
ισχύϊ
in strength, 4160
ποιούντες
executing 3588
τον
3056-1473
λόγον αυτού
his word, 3588
του
191
ακούσαι
to hearken to 3588
της
the 5456
φωνής
sound 3588
των
3056-1473
λόγων αυτού
of his words!
Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego! Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie jego możni w sile, którzy czynicie słowo jego na usłyszenie głosu mów jego. Błagosłowitie Gospoda, wsi angieli jego, sil'nii kriepostiju, tworiaszczyi słowo jego, usłyszati głas słowies jego. Благослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Благослови́те Го́спода, вси́ а́нгели его́, си́льнiи крѣ́постiю, творя́щiи сло́во его́, услы́шати гла́съ слове́съ его́. Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силой Его, внемлющие гласу Его и творящие волю Его!
Ps103(102),21 21 21 Benedicite Domino, omnes virtutes ejus;
ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.
103:21 2127
ευλογείτε
Bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3956
πάσαι
all 3588
αι
you 1411-1473
δυνάμεις αυτού
his forces! 3011-1473
λειτουργοί αυτού
his ministers 4160
ποιούντες
performing 3588
το
2307-1473
θέλημα αυτού
his will.
Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, Słudzy jego, pełniący wolę jego! Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolą jego. Błagosłowitie Gospoda, wsia siły jego, sługi jego, tworiaszczyi woliu jego. Благослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Благослови́те Го́спода, вся́ си́лы его́, слуги́ его́, творя́щiи во́лю его́. Благословите Господа, все Небесные силы Его, слуги Его, творящие волю Его!
Ps103(102),22 22 22 Benedicite Domino, omnia opera ejus:
in omni loco dominationis ejus,
benedic, anima mea, Domino.
103:22 2127
ευλογείτε
Bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3956
πάντα
all 3588
τα
you 2041-1473
έργα αυτού
his works, 1722
εν
in 3956
παντί
every 5117
τόπω
place 3588
της
1412.1-1473
δυναστείας αυτού
of his dominion! 2127
ευλόγει
Bless 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 3588
τον
1the 2962
κύριον
2 lord]!
Błogosławcie Panu wszystkie sprawy jego, na wszystkich miejscach panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu. Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jegoNa wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu! Błogosławcie Panu wszystkie uczynki jego, na wszelkiem miejscu panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu. Błagosłowitie Gospoda, wsia dieła jego na wsiakom miestie Władycziestwa jego: błagosłowi, dusze moja, Gospoda. Благослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2: благослови2, душE моS, гDа. Благослови́те Го́спода, вся́ дѣла́ его́ на вся́комъ мѣ́стѣ Влады́че­ст­ва его́: благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослови Господа, все, сотворенное Им, повсюду, где владычествует Он! Благослови, душа моя, Господа!
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm cd. Ps 143(142)  ← dalej BOSKA LITURGIA antyfona II Ps 146(145) 
Chwała