Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 104 (103) HYMN NA CZEŚĆ BOGA-STWÓRCY.
↓NIESZPORY początek 
Ps104(103),1 1 1 Ipsi David. Benedic, anima mea, Domino:
Domine Deus meus, magnificatus es vehementer.
Confessionem et decorem induisti,
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David . 104:1 2127
ευλόγει
Bless 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 3588
τον
1the 2962
κύριον
2 lord]! 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 3170
εμεγαλύνθης
you are magnified 4970
σφόδρα
exceedingly. 1843.1
εξομολόγησιν
[2acknowledgment 2532
και
3and 3168.1
μεγαλοπρέπειαν
4majesty 1746
ενεδύσω
1You clothed yourself with];
Błogosław, duszo moja! Panu. Panie, Boże mój! wielceś jest wielmożnym; chwałę i ozdobę przyoblokłeś. Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i majestat. Samemu Dawidowi. Błogosław, duszo moja! Panu. Panie, Boże mój! bardzoś się wielmożnym okazał. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda. Gospodi Boże moj, wozwielicziłsia jesi zieło: wo ispowiedanije i w wielieliepotu obliekłsia jesi: Благослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди Бо́же мо́й, воз­вели́чил­ся еси́ зѣло́: во исповѣ́данiе и въ велелѣ́поту обле́кл­ся еси́: Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, безмерно величие Твое! Великолепием и славою облекся Ты.
Ps104(103),2 2 2 amictus lumine sicut vestimento.
Extendens cælum sicut pellem,
104:2 306
αναβαλλόμενος
cloaking on 5457
φως
light 5613
ως
as 2440
ιμάτιον
a garment; 1614
εκτείνων
stretching out 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven 5616
ωσεί
as 1193.1
δέρριν
a hide covering ;
Przyodziałeś się światłością jako szatą; rozciągnąłeś niebiosa jako oponę. Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Oblokłeś się w wyznanie i ozdobę; odziany światłością jako szatą. odiejajsia swietom jako rizoju, prostirajaj niebo jako kożu: њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу: одѣя́йся свѣ́томъ я́ко ри́зою, простира́яй не́бо я́ко ко́жу: Одеваешься Ты светом, словно ризою, простираешь небо, как шатер кожаный;
Ps104(103),3 3 3 qui tegis aquis superiora ejus:
qui ponis nubem ascensum tuum;
qui ambulas super pennas ventorum:
104:3 3588
ο
4720.3
στεγάζων
roofing 1722
εν
[2with 5204
ύδασι
3waters 3588
τα
5253-1473
υπερώα αυτού
1his upper rooms]; 3588
ο
5087
τιθείς
placing 3509
νέφη
clouds 3588
την
1912.1-1473
επίβασιν αυτού
for his step; 3588
ο
the one 4043
περιπατών
walking 1909
επί
upon 4420
πτερύγων
the wings 417
ανέμων
of the winds;
Któryś zasklepił na wodach pałace swoje; który używasz obłoków miasto wozów; który chodzisz na skrzydłach wiatrowych; Budujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz obłoki rydwanem swoim, Suniesz na skrzydłach wiatru. Który rozciągasz niebo jako skórę: który okrywasz wodami wierzch jego: który kładziesz obłoki wstępem twoim, który chodzisz na skrzydłach wiatrowych. pokrywajaj wodami priewysprienniaja swoja, połagajaj obłaki na woschożdienije swoje, chodiaj na kriłu wietrieniu: покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй w4блаки на восхождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню: покрыва́яй вода́ми превы́спрен­няя своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́нiе свое́, ходя́й на крилу́ вѣ́треню: покрываешь водами высоты Свои, на облаках совершаешь восхождение Свое, шествуешь на крыльях ветра;
Ps104(103),4 4 4 qui facis angelos tuos spiritus,
et ministros tuos ignem urentem.
104:4 3588
ο
the one 4160
ποιών
making 3588
τους
32-1473
αγγέλους αυτού
his angels 4151
πνεύματα
winds , 2532
και
and 3588
τους
3011-1473
λειτουργούς αυτού
his ministers 4442
πυρός
[2of fire 5395
φλόγα
1a flame];
Który czynisz duchy posłami swymi; ty czynisz sługi swe ogniem pałającym. Czynisz wiatry posłańcami swymi, Ogień płonący sługami swymi. Który czynisz Anioły twoje duchy, i sługi twoje ogień palący. tworiaj angieły swoja duchi, i sługi swojaamien' ogniennyj: творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный: творя́й а́нгелы своя́ ду́хи, и слуги́ своя́ пла́мень о́гнен­ный: Ты сотворил духов Своих – Ангелов, и облек слуг Своих в пламя огненное.
Ps104(103),5 5 5 Qui fundasti terram super stabilitatem suam:
non inclinabitur in sæculum sæculi.
104:5 3588
ο
the one 2311
θεμελιών
laying the foundation 3588
την
for the 1093
γην
earth 1909
επί
in 3588
την
803-1473
ασφάλειαν αυτής
its stability 3756
ου
(it shall not 2827
κλιθήσεται
lean 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon);
Ugruntowałeś ziemię na słupach jej, tak, że się nie poruszy na wieki wieczne. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, By się nie zachwiała na wieki wieczne. Któryś ugruntował ziemię na jéj stałości: nie nachyli się na wieki wieków. osnowajaj ziemliu na twierdi jeia: nie priekłonitsia w wiek wieka. њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ вёка. основа́яй зе́млю на тве́рди ея́: не преклони́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка. Незыблемо утвердил Ты землю; не уклонится от пути своего вовеки.
Ps104(103),6 6 6 Abyssus sicut vestimentum amictus ejus;
super montes stabunt aquæ.
104:6 12
άβυσσος
the deep 5613
ως
as 2440
ιμάτιον
a garment 3588
το
4018-1473
περιβόλαιον αυτού
of his wrap. 1909
επί
Upon 3588
των
the 3735
ορέων
mountains 2476
στήσονται
[2shall stand 5204
ύδατα
1waters];
Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami. Okryłeś ją głębią jak szatą, Wody stanęły nad górami. Głębokości jako szata odzienie jéj; nad górami staną wody. Biezdna jako riza odiejanije jeia, na gorach stanut wody: Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды: Бе́здна я́ко ри́за одѣя́нiе ея́, на гора́хъ ста́нутъ во́ды: Бездна, словно риза, одеяние ее; на горах станут воды.
Ps104(103),7 7 7 Ab increpatione tua fugient;
a voce tonitrui tui formidabunt.
104:7 575
από
from 2008.1-1473
επιτιμήσεως σου
your reproach 5343
φεύξονται
they shall flee; 575
από
from 5456
φωνής
the sound 1027-1473
βροντής σου
of your thunder 1168
δειλιάσουσιν
they shall show timidity.
Na zgromienie twoje rozbiegły się, a na głos pogromu twego prędko zuciekały. Ustąpiły, gdyś je zgromił, Rozpierzchły się na głos grzmotu twego. Na fukanie twoje ucieka, ulękną się głosu gromu twego. ot zaprieszczenija twojego pobiegnut, ot głasa groma twojego ubojatsia. t запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. от­ запреще́нiя тво­его́ побѣ́гнутъ, от­ гла́са гро́ма тво­его́ убоя́т­ся. От угрозы Твоей побегут, гласа грома Твоего убоятся;
Ps104(103),8 8 8 Ascendunt montes, et descendunt campi,
in locum quem fundasti eis.
104:8 305
αναβαίνουσιν
They ascend 3735
όρη
the mountains, 2532
και
and 2597
καταβαίνουσι
go down 3977.1
πεδία
to the plains, 1519
εις
to 5117
τόπον
a place 3739
ον
where 2311
εθεμελίωσας
you laid a foundation 1473
αυτά
for them.
Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył. Podniosły się góry, Opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Podnoszą się góry, i zniżają pola na miejsce, któreś im założył. Woschodiat gory, i nizchodiat polia, w miesto jeże osnował jesi im. Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. Восхо́дятъ го́ры, и низхо́дятъ поля́, въ мѣ́сто е́же основа́лъ еси́ и́мъ. вздымаются волны горами и падают вниз, куда предназначил Ты им.
Ps104(103),9 9 9 Terminum posuisti quem non transgredientur,
neque convertentur operire terram.
104:9 3725
όριον
[2a limit 5087
έθου
1You placed] 3739
ο
which 3756
ου
they shall not 3928
παρελεύσονται
pass, 3761
ουδέ
nor 1994
επιστρέψουσι
shall they return 2572
καλύψαι
to cover 3588
την
the 1093
γην
earth.
Zamierzyłeś im kres, aby go nie przestępowały, ani się wracały na okrycie ziemi. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, By znów nie okryły ziemi. Zamierzyłeś kres, którego nie przestąpią, ani się wrócą okryć ziemię. Priedieł położył jesi, jegoże nie priejdut, niże obratiatsia pokryti ziemliu. Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. Предѣ́лъ положи́лъ еси́, его́же не пре́йдутъ, ниже́ обратя́т­ся покры́ти зе́млю. Ты положил предел, воды не перейдут его, не затопят они землю.
Ps104(103),10 10 10 Qui emittis fontes in convallibus;
inter medium montium pertransibunt aquæ.
104:10 3588
ο
The 1821
εξαποστέλλων
one sending out 4077
πηγάς
springs 1722
εν
in 5327
φάραγξιν
ravines; 303.1
αναμέσον
[3in the midst 3588
των
4of the 3735
ορέων
5mountains 1330
διελεύσονται
2shall go through 5204
ύδατα
1waters];
Który wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami, Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, Płyną między górami. Który wypuszczasz źródła po dolinach: pośrodkiem między górami popłyną wody. Posyłajaj istoczniki w diebriech, posriedie gor projdut wody. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Посыла́яй исто́чники въ де́брехъ, посредѣ́ го́ръ про́йдутъ во́ды. Направляешь потоки в дебри,: среди гор текут воды.
Ps104(103),11 11 11 Potabunt omnes bestiæ agri;
expectabunt onagri in siti sua.
104:11 4222
ποτιούσι
they shall water 3956
πάντα
all 3588
τα
the 2342
θηρία
wild beasts 3588
του
of the 68
αγρού
field; 4327
προσδέξονται
[2shall receive it 3676.1
όναγροι
1wild donkeys] 1519
εις
for 1371.2-1473
δίψαν αυτών
their thirst;
A napój dawały wszystkiemu zwierzowi polnemu; a z nich gaszą leśne osły pragnienie swoje. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, Dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Będą pić wszystkie zwierzęta polne: osłowie dzicy czekać będą w pragnieniu swojem. Napajaiut wsia zwieri siełnyja, żdut onagri w żażdu swoju. Напаsютъ вс‰ ѕвBри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. Напая́ютъ вся́ звѣ́ри се́лныя, жду́тъ она́гри въ жа́жду свою́. Напоют они зверей полевых, утолят онагры жажду свою.
Ps104(103),12 12 12 Super ea volucres cæli habitabunt;
de medio petrarum dabunt voces.
104:12 1909
επ'
by 1473
αυτά
them 3588
τα
the 4071
πετεινά
winged creatures 3588
του
of the 3772
ουρανού
heaven 2681
κατασκηνώσει
shall encamp; 1537
εκ
from 3319
μέσου
between 3588
των
the 4073
πετρών
rocks 1325
δώσουσι
they shall give out 5456
φωνήν
a sound;
Przy nich mieszka ptastwo niebieskie, a z pośród gałązek głos wydaje. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, Świergoce pośród gałęzi. Nad nimi mieszkać będą ptaszkowie powietrzni; z pośrodka skał wydadzą głosy. Na tych pticy niebiesnyja priwitajut: ot sriedy kamienija dadiat głas. На тhхъ пти6цы небє1сныz привитaютъ: t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. На ты́хъ пти́цы небе́сныя при­­вита́ютъ: от­ среды́ ка́менiя дадя́тъ гла́съ. У воды птицы небесные обитают; среди скал подают голос.
Ps104(103),13 13 13 Rigans montes de superioribus suis;
de fructu operum tuorum satiabitur terra:
104:13 4222
ποτίζων
watering 3735
όρη
mountains 1537
εκ
from out of 3588
των
5253-1473
υπερώων αυτού
his upper rooms. 575
από
By 2590
καρπού
the fruit 3588
των
2041-1473
έργων σου
of your works 5526
χορτασθήσεται
[3shall be filled 3588
η
1the 1093
γη
2earth].
Który pokrapiasz góry z pałaców swoich, aby się z owoców spraw twoich nasycała ziemia. Zraszasz góry z górnych swych komnat, Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Który pokrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu spraw twoich nasyci się ziemia. Napajaiaj gory ot priewyspriennich swoich: ot płoda dieł twoich nasytitsia ziemlia. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. Напая́яй го́ры от­ превы́спрен­нихъ сво­и́хъ: от­ плода́ дѣ́лъ тво­и́хъ насы́тит­ся земля́. Напояешь Ты горы с высот Своих; плодами дел Твоих насытится земля.
Ps104(103),14 14 14 producens fœnum jumentis,
et herbam servituti hominum,
ut educas panem de terra,
104:14 3588
ο
The one 1816
εξανατέλλων
causing [2to rise up 5528
χόρτον
1grass] 3588
τοις
to the 2934
κτήνεσι
cattle, 2532
και
and 5514
χλόην
tender shoots 3588
τη
to the 1397
δουλεία
service 3588
των
of the 444
ανθρώπων
men, 3588
του
1806
εξαγαγείν
to bring 740
άρτον
bread 1537
εκ
from 3588
της
the 1093
γης
earth;
Za twoją sprawą rośnie trawa dla bydła, a zioła na pożytek człowieczy; ty wywodzisz chleb z ziemi: Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydłaI rośliny na użytek człowieka, By dobywał chleb z ziemi Który czynisz, że siano rośnie bydłu: a zioła na posługę człowieczą, abyś wywiódł chleb z ziemie: Proziabajaj trawu skotom, i złak na służbu cziełowiekom, izwiesti chlieb ot ziemli: Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2: Прозяба́яй траву́ ското́мъ, и зла́къ на слу́жбу человѣ́комъ, извести́ хлѣ́бъ от­ земли́: Произрастает трава для скота, и злаки на пользу человеку, да принесет ему хлеб земля;
Ps104(103),15 15 15 et vinum lætificet cor hominis:
ut exhilaret faciem in oleo,
et panis cor hominis confirmet.
104:15 2532
και
and 3631
οίνος
wine 2165
ευφραίνει
makes glad 2588
καρδίαν
the heart 444
ανθρώπου
of man; 3588
του
2432.1
ιλαρύναι
to make [2happy 4383
πρόσωπον
1 his face] 1722
εν
with 1637
ελαίω
olive oil; 2532
και
and 740
άρτος
bread 2588
καρδίαν
[2 the heart 444
ανθρώπου
3of man 4741
στήριζει
1supports].
I wino, które uwesela serce człowiecze, od którego się lśni twarz jako od oleju; i chleb, który zatrzymuje żywot ludzki. I wino, które rozwesela serce człowieka, Oliwę, od której lśni się oblicze, I chleb, co wzmacnia serce człowieka. Aby wino uweseliło serce człowiecze; aby uweselił oblicze oliwą, a chleb serce człowiecze potwierdził. i wino wiesielit sierdce cziełowieka, umastiti lice jeliejem: i chlieb sierdce cziełowieka ukriepit. и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. и вино́ весели́тъ се́рдце человѣ́ка, ума́стити лице́ еле́емъ: и хлѣ́бъ се́рдце человѣ́ка укрѣпи́тъ. и вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, как помазанное елеем, и хлеб сердце человека укрепит.
Ps104(103),16 16 16 Saturabuntur ligna campi,
et cedri Libani quas plantavit:
104:16 5526
χορτασθήσονται
[5shall be filled 3588
τα
1The 3586
ξύλα
2woods 3588
του
3of the 3977.1
πεδίου
4plain] 3588
αι
with the 2748
κέδροι
cedars 3588
του
*
Λιβάνου
of Lebanon 3739
ας
which 5452
εφύτευσας
you planted.
Nasycone bywają i drzewa Pańskie, i cedry Libanu, których nasadził; Obficie napojone są drzewa Pańskie, Cedry Libanu, które posadził, Nasycają się drzewa polne i cedry Libanu, których nasadził. Nasytiatsia driewa pol'skaja, kiedri Liwanstii, ichże jesi nasadił: Насhтzтсz древA пwльскaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ: Насы́тят­ся древа́ поль­ска́я, ке́дри Лива́нстiи, и́хже еси́ насади́лъ: Напьются влаги деревья среди полей, кедры ливанские, насажденные Тобой;
Ps104(103),17 17 17 illic passeres nidificabunt:
herodii domus dux est eorum.
104:17 1563
εκεί
There 4765
στρουθία
the sparrows 1772.2
εννοσσεύσουσι
will nest; 3588
του
[2of the 2064.1
ερωδιού
3heron 3588
η
2733
κατοικία
1 the dwelling] 2233
ηγείται
takes lead over 1473
αυτών
them;
Na których ptaki gniazda swe mają, i bocian na jedlinach ma dom swój. Na których ptaki budują gniazda, Bocian na szczytach ich ma swój domek. Tam się wróble gnieździć będą: Herodyona gniazdo jest wodzem ich. tamo pticy wogniezdiatsia, jerodijewo żyliszcze priedwoditiełstwujet imi. тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. та́мо пти́цы вогнѣздя́т­ся, ероді́ево жили́ще предводи́тел­ст­вуетъ и́ми. там птицы обитают, гнездо аиста высится над ними.
Ps104(103),18 18 18 Montes excelsi cervis;
petra refugium herinaciis.
104:18 3735
όρη
[2mountains 3588
τα
5308
υψηλά
1 the high] 3588
ταις
for the 1643.1
ελάφοις
stags; 4073
πέτρα
a rock 2707.1
καταφυγή
of refuge 3588
τοις
for the 5518.1
χοιρογρυλλίοις
hyrax.
Góry wysokie dzikim kozom, a skały są ucieczką królikom. Góry wysokie są dla kozic, Skały są schronieniem świstaków. Góry wysokie jeleniom; opoki ucieczka jeżom. Gory wysokija jelieniem, kamien' pribieżyszcze zajacem. Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. Го́ры высо́кiя еле́немъ, ка́мень при­­бѣ́жище за́яцемъ. Горы высокие – прибежище оленей, скалы – приют зайцев.
Ps104(103),19 19 19 Fecit lunam in tempora;
sol cognovit occasum suum.
104:19 4160
εποίησε
He made 4582
σελήνην
the moon 1519
εις
for 2540
καιρούς
seasons; 3588
ο
the 2246
ήλιος
sun 1097
έγνω
knows 3588
την
1421.1-1473
δύσιν αυτού
his setting.
Uczynił miesiąc dla pewnych czasów, a słońce zna zachód swój. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód. Uczynił księżyc dla czasów: słońce poznało zachód swój. Sotworił jest' łunu wo wriemiena: sołnce pozna zapad swoj. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й. Сотвори́лъ е́сть луну́ во времена́: со́лнце позна́ за́падъ сво́й. Сотворил Ты луну для указания времен; солнце знает час захода своего.
Ps104(103),20 20 20 Posuisti tenebras, et facta est nox;
in ipsa pertransibunt omnes bestiæ silvæ:
104:20 5087
έθου
You made 4655
σκότος
darkness, 2532
και
and 1096
εγένετο
[2happened 3571
νυξ
1night]; 1722
εν
[7in 1473
αυτή
8it 1330
διελεύσονται
6go 3956
πάντα
1all 3588
τα
2the 2342
θηρία
3wild beasts 3588
του
4of the 1409.1
δρυμού
5forest].
Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc:Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Przywiodłeś ciemność, i stała się noc: w nię przechodzić będą wszystkie zwierzęta leśne. Położył jesi tmu, i byst' noszcz', w niejże projdut wsi zwierije dubrawnii, Положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи, Положи́лъ еси́ тму́, и бы́сть но́щь, въ не́йже про́йдутъ вси́ звѣ́рiе дубра́внiи, Простираешь мрак, и настает ночь, и во тьме бродят звери дубравные;
Ps104(103),21 21 21 catuli leonum rugientes ut rapiant,
et quærant a Deo escam sibi.
104:21 4661.1
σκύμνοι
Lion cubs 5612
ωρυόμενοι
roaring 3588
του
726
αρπάσαι
to seize by force; 2532
και
and 2212
ζητήσαι
seeking 3844
παρά
from 3588
τω
2316
θεώ
God 1035
βρώσιν
food 1473
αυτοίς
for themselves.
Lwięta ryczą do łupu, i szukają od Boga pokarmu swego. Lwięta ryczą za łupemI domagają się żeru od Boga. Szczenięta lwie ryczące, aby porwały i szukały od Boga pokarmu sobie. skimni rykajuszczyi woschititi i wzyskati ot Boga piszczu siebie. скЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. ски́мни рыка́ющiи восхи́тити и взыска́ти от­ Бо́га пи́щу себѣ́. молодые львы, рычат, алчут добычи и просят у Бога пищи себе.
Ps104(103),22 22 22 Ortus est sol, et congregati sunt,
et in cubilibus suis collocabuntur.
104:22 393
ανέτειλεν
[3arose 3588
ο
1The 2246
ήλιος
2sun], 2532
και
and 4863
συνήχθησαν
they were brought together, 2532
και
and 1722
εις
in 3588
τας
3128.1-1473
μάνδρας αυτών
their lairs 2844.1
κοιτασθήσονται
they shall lay down.
Lecz gdy słońce wznijdzie, zaś się zgromadzają, i w jamach swoich kładą się. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają I kładą się w swych legowiskach. Wzeszło słońce, i zgromadzili się, i w jamach swoich położą się. Wozsija sołnce, i sobraszasia, i w łożach swoich liagut. ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. Возсiя́ со́лнце, и собра́шася, и въ ло́жахъ сво­и́хъ ля́гутъ. Воссияет солнце, и возвратятся они, в логова свои залягут.
Ps104(103),23 23 23 Exibit homo ad opus suum,
et ad operationem suam usque ad vesperum.
104:23 1831
εξελεύσεται
[2shall go forth 444
άνθρωπος
1Man] 1909
επί
unto 3588
το
2041-1473
έργον αυτού
his work, 2532
και
even 1909
επί
unto 3588
την
2039-1473
εργασίαν αυτού
his work 2193
έως
until 2073
εσπέρας
evening.
Tedy wychodzi człowiek do roboty swojej, i do pracy swojej aż do wieczora. Człowiek wychodzi do pracy swojej, Do pracy swej aż do wieczora. Wynidzie człowiek na robotę swoję, i na sprawy swoje aż do wieczora. Izydiet cziełowiek na dieło swoje i na diełanije swoje do wiecziera. И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера. Изы́детъ человѣ́къ на дѣ́ло свое́ и на дѣ́ланiе свое́ до ве́чера. Выйдет человек на дела свои, на деяния свои до вечера.
Ps104(103),24 24 24 Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
omnia in sapientia fecisti;
impleta est terra possessione tua.
104:24 5613
ως
How 3170
εμεγαλύνθη
[2were magnified 3588
τα
2041-1473
έργα σου
1your works], 2962
κύριε
O lord; 3956
πάντα
[2all 1722
εν
3in 4678
σοφία
4wisdom 4160
εποίησας
1you made]; 4137
επληρώθη
[3was filled 3588
η
1the 1093
γη
2earth] 3588
της
2937-1473
κτίσεώς σου
of your creation;
O jakoż wielkie są sprawy twoje, Panie! te wszystkie mądrześ uczynił, a napełniona jest ziemia bogactwem twojem. O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! Jako wielmożne są, Panie, uczynki twoje: wszystkoś w mądrości uczynił: napełniona jest ziemia osiadłością twoją. Jako wozwielicziszasia dieła twoja, Gospodi: wsia priemudrostiju sotworił jesi: ispołnisia ziemlia twari twojeja. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. Я́ко воз­вели́чишася дѣла́ твоя́, Го́споди: вся́ прему́дростiю сотвори́лъ еси́: испо́лнися земля́ тва́ри тво­ея́. Как величественны дела Твои, Господи! Как премудро Ты все сотворил! Населили землю создания Твои.
Ps104(103),25 25 25 Hoc mare magnum et spatiosum manibus;
illic reptilia quorum non est numerus:
animalia pusilla cum magnis.
104:25 3778
αύτη
this 3588
η
the 2281
θάλασσα
[2sea 3588
η
3173
μεγάλη
1great] 2532
και
and 2149
ευρύχωρος
broad space; 1563
εκεί
located there 2062
ερπετά
are reptiles 3739
ων
which 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 706
αριθμός
count; 2226
ζώα
living creatures — 3397
μικρά
small 3326
μετά
with 3173
μεγάλων
the great;
W morzu zaś wielkiem i bardzo szerokiem, tam są płazy, którym nie masz liczby, i zwierzęta małe i wielkie. Oto morze – wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez liku, Małych i wielkich zwierząt. To morze wielkie, i szerokie odnogami: tam płazy, których niemasz liczby: zwierzęta małe z wielkiemi. Sije morie wielikoje i prostrannoje: tamo gadi, ichże niest' czisła, żywotnaja małaja s wielikimi: СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими: Сiе́ мо́ре вели́кое и простра́н­но­е: та́мо га́ди, и́хже нѣ́сть числа́, живо́тная ма́лая съ вели́кими: Вот море великое и пространное; там гадам нет числа, рыбам малым и великим;
Ps104(103),26 26 26 Illic naves pertransibunt;
draco iste quem formasti ad illudendum ei.
104:26 1563
εκεί
there 4143
πλοία
boats 1279
διαπορεύονται
travel over; 1404-3778
δράκων ούτος
this dragon 3739
ον
whom 4111
έπλασας
you shaped 1702
εμπαίζειν
to sport 1473
αυτώ
in it.
Po niem okręty przechodzą, i wieloryb, któregoś ty stworzył, aby w niem igrał. Okręty płyną po nim; Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Tam okręty pływać będą: smok ten, któregoś stworzył ku naigraniu jemu. tamo korabli priepławajut, zmij siej, jegoże sozdał jesi rugatisia jemu. тaмw корабли6 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. та́мо корабли́ препла́ваютъ, змі́й се́й, его́же созда́лъ еси́ руга́тися ему́. там корабли плавают, там змей, сотворенный Тобой, чтоб веселился в море.
Ps104(103),27 27 27 Omnia a te expectant
ut des illis escam in tempore.
104:27 3956
πάντα
All 4314
προς
[2from 1473
σε
3you 4328
προσδοκώσι
1expect] 1325
δούναι
to give 3588
την
5160-1473
τροφήν αυτών
them nourishment 1519
εις
in 2121
εύκαιρον
an opportune time.
Wszystko to na cię oczekuje, abyś im dał pokarm czasu swego. Wszystko to oczekuje na ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie. Wszystkie na cię czekają, abyś im dał pokarm czasu swego. Wsia k tiebie czajut, dati piszczu im wo błago wriemia. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. Вся́ къ тебѣ́ ча́ютъ, да́ти пи́щу и́мъ во бла́го вре́мя. Все ждут от Тебя, что даруешь им пищу во время свое.
Ps104(103),28 28 28 Dante te illis, colligent;
aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate.
104:28 1325-1473
δόντος σου
At your giving 1473
αυτοίς
to them, 4816
συλλέξουσιν
they shall collect; 455
ανοίξαντός
opening 1473
σου
your 3588
την
5495
χείρα
hand, 3588
τα
4840.2
σύμπαντα
all things 4130
πλησθήσονται
shall be filled 5544
χρηστότητος
by that which is good.
Gdy im dajesz, zbierają; gdy otwierasz rękę twoję, nasycone bywają dobremi rzeczami. Gdy dajesz im, zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Gdy im ty dasz, będą zbierać: gdy otworzysz rękę twoję, wszystkie się dobrem napełnią. Dawszu tiebie im, sobierut: otwierzszu tiebie ruku, wsiaczieskaja ispołniatsia błagosti: Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz блaгости: Да́в­шу тебѣ́ и́мъ, соберу́тъ: от­ве́рзшу тебѣ́ ру́ку, вся́ческая испо́лнят­ся бла́гости: Подаешь Ты им, и принимают; простираешь руку, и все насыщаются благами;
Ps104(103),29 29 29 Avertente autem te faciem, turbabuntur;
auferes spiritum eorum, et deficient,
et in pulverem suum revertentur.
104:29 654-1161
αποστρέψαντος δε
But at the turning 1473
σου
of your 3588
το
4383
πρόσωπον
face 5015
ταραχθήσονται
they shall be disturbed; 465.3
αντανελείς
you shall take away in return 3588
το
4151-1473
πνεύμα αυτών
their spirit , 2532
και
and 1587
εκλείψουσι
they shall fail, 2532
και
and 1519
εις
unto 3588
τον
5522-1473
χουν αυτών
their dust 1994
επιστρέψουσιν
they shall return.
Lecz gdy ukrywasz oblicze twoje, trwożą sobą; gdy odbierasz ducha ich, giną, i w proch się swój obracają. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w proch się obracają. Ale gdy ty odwrócisz oblicze, zatrwożą się: odejmiesz ducha ich, i ustaną, i w proch się swój obrócą. otwraszczszu że tiebie lice, wozmiatutsia: otimieszy duch ich, i izczieznut i w pierst' swoju wozwratiatsia: tврaщшу же тебЁ лицE, возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz: от­вра́щшу же тебѣ́ лице́, воз­мяту́т­ся: отъ­и́меши ду́хъ и́хъ, и изче́знутъ и въ пе́рсть свою́ воз­вратя́т­ся: отвратишь лице Твое, и придут в смятенье; отнимешь дыханье у них, и исчезнут, и в прах земной возвратятся;
Ps104(103),30 30 30 Emittes spiritum tuum, et creabuntur,
et renovabis faciem terræ.
104:30 1821
εξαποστελείς
You shall send out 3588
το
4151-1473
πνεύμά σου
your spirit, 2532
και
and 2936
κτισθήσονται
they shall be created; 2532
και
and 340
ανακαινιείς
you shall renew 3588
το
the 4383
πρόσωπον
face 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Gdy wysyłasz ducha twego, stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi. Wypuścisz ducha twego, a będą stworzone, i odnowisz oblicze ziemie. poslieszy Ducha twojego, i soziżdutsia, i obnowiszy lice ziemli. п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. по́слеши Ду́ха тво­его́, и сози́ждут­ся, и обнови́ши лице́ земли́. пошлешь Духа Твоего, и возникнут иные твари, и Ты обновишь лицо земли.
Ps104(103),31 31 31 Sit gloria Domini in sæculum;
lætabitur Dominus in operibus suis.
104:31 1510.5
ήτω
Let [4be 3588
η
1the 1391
δόξα
2glory 2962
κυρίου
3 of the lord] 1519
εις
into 3588
τους
the 165
αιώνας
eons! 2165-2962
ευφρανθήσεται κύριος
The lord shall be glad 1909
επί
over 3588
τοις
2041-1473
έργοις αυτού
his works;
Niechajże będzie chwała Pańska na wieki; niech się rozweseli Pan w sprawach swoich. Niech chwała Pana trwa na wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi! Niechajże chwała Pańska będzie na wieki: będzie się Pan weselił w uczynkach swoich. Budi sława Gospodnia wo wieki: wozwiesielitsia Gospod' o dieliech swoich: Бyди слaва гDнz во вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: Бу́ди сла́ва Госпо́дня во вѣ́ки: воз­весели́т­ся Госпо́дь о дѣ́лѣхъ сво­и́хъ: Да будет слава Господу вовеки! Возрадуется Господь о делах Своих.
Ps104(103),32 32 32 Qui respicit terram, et facit eam tremere;
qui tangit montes, et fumigant.
104:32 3588
ο
the one 1914
επιβλέπων
looking 1909
επί
upon 3588
την
the 1093
γην
earth, 2532
και
and 4160
ποιών
making 1473
αυτήν
it 5141
τρέμειν
to tremble; 3588
ο
the 680
απτόμενος
one touching 3588
των
the 3735
ορέων
mountains 2532
και
and 2585.2
καπνίζονται
they smoke.
On gdy wejrzy na ziemię, zadrży; dotknie się gór, a zakurzą się. Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, Gdy dotknie gór, dymią. Który patrzy na ziemię, i czyni, że drży: który tyka gór, i kurzą się. prizirajaj na ziemliu i tworiaj ju triastisia: prikasajajsia goram, i dymiatsia. призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. при­­зира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся: при­­каса́яйся гора́мъ, и дымя́т­ся. Взирает он на землю, и сотрясается она; прикоснется к горам, и дымятся.
Ps104(103),33 33 33 Cantabo Domino in vita mea;
psallam Deo meo quamdiu sum.
104:33 103
άσω
I shall sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
in 3588
τη
2222-1473
ζωή μου
my life. 5567
ψαλώ
I shall strum 3588
τω
to 2316-1473
θεώ μου
my God 2193
έως
while 5224
υπάρχω
I exist.
Będę śpiewał Panu za żywota mego; będę śpiewał Bogu memu, póki mię staje. Będę śpiewał Panu, pókim żyw, Będę grał Bogu memu, póki jestem. Będę śpiewał Panu za żywota mego: będę grał Bogu memu, póki mię stawa. Wospoju Gospodiewi w żywotie mojem, poju Bogu mojemu, dondieże jesm': Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь: Воспою́ Го́сподеви въ животѣ́ мо­е́мъ, пою́ Бо́гу мо­ему́, до́ндеже е́смь: Воспою Господу во все дни жизни моей; пою Богу моему, доколе я есть.
Ps104(103),34 34 34 Jucundum sit ei eloquium meum;
ego vero delectabor in Domino.
104:34 2237.1
ηδυνθείη
Let [2be delicious 1473
αυτώ
3to him 3588
η
1259.2-1473
διαλογή μου
1my versification], 1473-1161
εγώ δε
and I 2165
ευφρανθήσομαι
shall be glad 1909
επί
in 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord.
O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu. Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu! Niech mu będzie wdzięczna wymowa moja, a ja się rozkocham w Panu. da usładitsia jemu biesieda moja, az że wozwiesieliusia o Gospodie. да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. да услади́т­ся ему́ бесѣ́да моя́, а́зъ же воз­веселю́ся о Го́сподѣ. Да будет угодна Ему молитвенная беседа моя, а я возвеселюсь о Господе!
Ps104(103),35 35 35 Deficiant peccatores a terra,
et iniqui, ita ut non sint.
Benedic, anima mea, Domino.
104:35 1587
εκλείποιεν
[2failed 268
αμαρτωλοί
1Sinners] 575
από
from 3588
της
the 1093
γης
earth, 2532
και
and 459
άνομοι
lawless ones 5620
ώστε
so as for 3361
μη
[2to not 5224
υπάρχειν
3exist 1473
αυτούς
1them]. 2127
ευλόγει
Bless 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 3588
τον
1the 2962
κύριον
2 lord]!
Oby byli wytraceni grzesznicy z ziemi, a niezbożnych aby już nie było! Błogosław, duszo moja! Panu. Halleluja. Niech znikną grzesznicy z ziemiI niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław, duszo moja, Panu! Alleluja. Niechaj ustaną grzesznicy z ziemie, a złośnicy tak, że ich nie będzie. Błogosław, duszo moja! Panu. Da izczieznut griesznicy ot ziemli, i biezzakonnicy, jakoże nie byti im. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda. Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ. Благослови2, душE моS, гDа. Да изче́знутъ грѣ́шницы от­ земли́, и беззако́н­ницы, я́коже не бы́ти и́мъ. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Да исчезнут грешники с лица земли и беззаконники, да не будет их! Благослови, душа моя, Господа!
← dalej NIESZPORY jedna katyzma (z sob. na niedź. katyzma I.) Ps 1 
Chwała