Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 105 (104) WIERNOŚĆ BOGA W DOCHOWANIU PRZYMIERZA.
Ps105(104),1 1 1 Alleluja. Confitemini Domino, et invocate nomen ejus;
annuntiate inter gentes opera ejus.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 105:1 1843
εξομολογείσθε
Make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 2532
και
and 1941
επικαλείσθε
call upon 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name! 518
απαγγείλατε
Report 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations 3588
τα
2041-1473
έργα αυτού
of his works!
Wysławiajcie Pana; ogłaszajcie imię jego; opowiadajcie między narodami sprawy jego. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego! Alleluja. Wyznawajcie Panu, i wzywajcie imienia jego, opowiadajcie między pogany sprawy jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi i prizywajtie imia jego, wozwiestitie wo jazycech dieła jego: И#сповёдайтесz гDеви и3 призывaйте и4мz є3гw2, возвэсти1те во kзhцэхъ дэлA є3гw2: Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте и́мя его́, воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ дѣла́ его́: Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите народам деяния Его!
Ps105(104),2 2 2 Cantate ei, et psallite ei;
narrate omnia mirabilia ejus.
105:2 103
άσατε
Sing 1473
αυτώ
to him, 2532
και
and 5567
ψάλατε
strum 1473
αυτώ
to him! 1334
διηγήσασθε
Describe 3956
πάντα
all 3588
τα
2297-1473
θαυμάσια αυτού
his wonders!
Śpiewajcie mu, śpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cudach jego. Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego! Śpiewajcie mu, i grajcie mu: oznajmiajcie wszystkie dziwy jego. wospojtie jemu i pojtie jemu, powieditie wsia czudiesa jego. восп0йте є3мY и3 п0йте є3мY, повёдите вс‰ чудесA є3гw2. воспо́йте ему́ и по́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́. Воспойте Его и пойте Ему; поведайте чудеса Его!
Ps105(104),3 3 3 Laudamini in nomine sancto ejus;
lætetur cor quærentium Dominum.
105:3 1867
επαινείσθε
Applaud 1722
εν
in 3588
τω
3686
ονόματι
[2name 3588
τω
39-1473
αγίω αυτού
1his holy]! 2165
ευφρανθήτω
Let [5be glad 2588
καρδία
1 the heart 2212
ζητούντων
2seeking 3588
τον
3the 2962
κύριον
4 lord]!
Chlubcie się imieniem świętem jego; niech się weseli serce szukających Pana. Chlubcie się imieniem jego świętym, Niech raduje się serce szukających Pana! Chlubcie się w imieniu świętem jego: niech się weseli serce szukających Pana. Chwalitiesia o imieni swiatiem jego: da wozwiesielitsia sierdce iszczuszczych Gospoda: Хвали1тесz њ и4мени с™ёмъ є3гw2: да возвесели1тсz сeрдце и4щущихъ гDа: Хвали́теся о и́мени святѣ́мъ его́: да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущихъ Го́спода: Хвалитесь именем святым Его! Да возрадуется сердце ищущих Господа!
Ps105(104),4 4 4 Quærite Dominum, et confirmamini;
quærite faciem ejus semper.
105:4 2212
ζητήσατε
Seek 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 2901
κραταιώθητε
be fortified! 2212
ζητήσατε
Seek 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face 1275
διαπαντός
always!
Szukajcież Pana i mocy jego; szukajcie oblicza jego zawsze. Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! Szukajcie Pana, a bądźcie umocnieni: szukajcie oblicza jego zawsze. wzyszczytie Gospoda i utwierditiesia, wzyszczytie lica jego wynu. взыщи1те гDа и3 ўтверди1тесz, взыщи1те лицA є3гw2 вhну. взыщи́те Го́спода и утверди́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну. Ищите Господа и укрепляйтесь, ищите Его непрестанно!
Ps105(104),5 5 5 Mementote mirabilium ejus quæ fecit;
prodigia ejus, et judicia oris ejus:
105:5 3403
μνήσθητε
You should remember 3588
των
2297-1473
θαυμασίων αυτού
his wonders 3739
ων
of which 4160
εποίησε
he did; 3588
τα
5059-1473
τέρατα αυτού
his miracles, 2532
και
and 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
του
4750-1473
στόματος αυτού
of his mouth;
Przypominajcie sobie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego. Pamiętajcie na dziwy jego, które uczynił: na cuda jego, i sądy ust jego. Pomianitie czudiesa jego, jaże sotwori, czudiesa jego i sud'by ust jego, Помzни1те чудесA є3гw2, ±же сотвори2, чудесA є3гw2 и3 судьбы6 ќстъ є3гw2, Помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, чудеса́ его́ и судьбы́ у́стъ его́, Вспоминайте чудеса Его, сотворенные Им, знамения Его и приговоры Его!
Ps105(104),6 6 6 semen Abraham servi ejus;
filii Jacob electi ejus.
105:6 4690
σπέρμα
seed *
Αβραάμ
of Abraham 1401-1473
δούλοι αυτού
his servants; 5207
υιοί
sons *
Ιακώβ
of Jacob 1588-1473
εκλεκτοί αυτού
his chosen.
Wy nasienie Abrahama, sługi jego! Wy synowie Jakóbowi, wybrani jego! Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego! Nasienie Abrahamowe, słudzy jego! synowie Jakóbowi, wybrani jego! siemia Awraamlie rabi jego, synowie Iakowli izbrannii jego. сёмz ґвраaмле раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли и3збрaнніи є3гw2. сѣ́мя Авраа́мле раби́ его́, сы́нове Иа́ковли избра́н­нiи его́. Потомство Авраама – верные рабы Его, сыны Иакова – избранники Его.
Ps105(104),7 7 7 Ipse Dominus Deus noster;
in universa terra judicia ejus.
105:7 1473
αυτός
He is 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God; 1722
εν
[2 are in 3956
πάση
3all 3588
τη
4the 1093
γη
5earth 3588
τα
2917-1473
κρίματα αυτού
1his judgments].
Onci jest Pan, Bóg nasz, po wszystkiej ziemi sądy jego. On jest Panem, Bogiem waszym, Prawa jego na całej ziemi. Onci Pan, Bóg nasz: po wszystkiéj ziemi sądy jego. Toj Gospod' Bog nasz: po wsiej ziemli sud'by jego. Т0й гDь бGъ нaшъ: по всeй земли2 судьбы6 є3гw2. То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ: по все́й земли́ судьбы́ его́. Он Господь Бог наш; вершит Он суд по всей земле.
Ps105(104),8 8 8 Memor fuit in sæculum testamenti sui;
verbi quod mandavit in mille generationes:
105:8 3403
εμνήσθη
He remembered 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 1242-1473
διαθήκης αυτού
1his covenant]; 3056
λόγου
the word 3739
ου
which 1781
ενετείλατο
he gave charge 1519
εις
for 5507
χιλίας
a thousand 1074
γενεάς
of generations;
Pamięta wiecznie na przymierze swoje: na słowo, które przykazał aż do tysiącznego pokolenia; Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom, Pamiętał wiecznie na Testament swój: na słowo, które przykazał na tysiąc narodów. Pomianu w wiek zawiet swoj, słowo, jeże zapowieda w tysiaszczy rodow, ПомzнY въ вёкъ завётъ св0й, сл0во, є4же заповёда въ тhсzщы родHвъ, Помяну́ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й, сло́во, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ, Вовеки помнит Он завет Свой, слово, что заповедал Он тысячам родов,
Ps105(104),9 9 9 quod disposuit ad Abraham,
et juramenti sui ad Isaac:
105:9 3739
ον
which 1303
διέθετο
he ordained 3588
τω
with *
Αβραάμ
Abraham, 2532
και
and 3588
του
3727-1473
όρκου αυτού
his oath 3588
τω
to *
Ισαάκ
Isaac.
Które postanowił z Abrahamem, i na przysięgę swą uczynioną Izaakowi. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, I o przysiędze swej dla Izaaka. Które postanowił z Abrahamem: i na przysięgę swą z Izaakiem. jeże zawieszcza Awraamu, i kliatwu swoju Isaaku: є4же завэщA ґвраaму, и3 клsтву свою2 їсаaку: е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку: что завещал Он Аврааму, в чем клятву давал Исааку;
Ps105(104),10 10 10 et statuit illud Jacob in præceptum,
et Israël in testamentum æternum,
105:10 2532
και
And 2476
έστησεν
he established 1473
αυτόν
it 3588
τω
to *
Ιακώβ
Jacob 1519
εις
for 4366.2
πρόσταγμα
an order, 2532
και
and 3588
τω
to *
Ισραήλ
Israel 1519
εις
for 1242
διαθήκην
[2covenant 166
αιώνιον
1an eternal],
Bo je postanowił Jakóbowi za ustawę, a Izraelowi za umowę wieczną. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, Dla Izraela jako przymierze wieczne, I postanowił ją Jakóbowi za przykazanie: a Izraelowi za Testament wieczny, i postawi ju Iakowu w powielienije i Izrailiu w zawiet wieczien, и3 постaви ю5 їaкwву въ повелёніе и3 ї}лю въ завётъ вёченъ, и поста́ви ю́ Иа́кову въ повелѣ́нiе и Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, и вменил Он клятву Свою Иакову в повеление, Израилю – в завет вечный,
Ps105(104),11 11 11 dicens: Tibi dabo terram Chanaan,
funiculum hæreditatis vestræ:
105:11 3004
λέγων
saying, 1473
σοι
To you 1325
δώσω
I give 3588
την
the 1093
γην
land *
Χαναάν
of Canaan, 4979.1
σχοίνισμα
a piece of measured out land 2817-1473
κληρονομίας υμών
for your inheritance.
Mówiąc: Tobie dam ziemię Chananejską za sznur dziedzictwa waszego; Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, W dziedziczne wasze posiadanie. Mówiąc: Tobie dam ziemię Chanaan, sznur dziedzictwa waszego. głagolia: tiebie dam ziemliu Chanaaniu, uże dostojanija waszego. гlz: тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ќже достоsніz вaшегw. глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего. говоря: "Тебе дарую землю Ханаанскую, удел и наследие твое!"
Ps105(104),12 12 12 cum essent numero brevi,
paucissimi, et incolæ ejus.
105:12 1722
εν
In 3588
τω
1510.1-1473
είναι αυτούς
their being 706
αριθμώ
[2in number 1024
βραχείς
1few], 3641.1
ολιγοστούς
very few, 2532
και
and 3941
παροίκους
sojourners 1722
εν
in 1473
αυτή
it;
Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami. Gdy było ich jeszcze niewielu, Nieliczni i obcy w niej, Gdy byli w małéj liczbie, bardzo trocha, i obywatele ich: Wniegda byti im małym czisłom, maliejszym i priszełcem w niej, ВнегдA бhти и5мъ м†лымъ числ0мъ, малёйшымъ и3 пришeльцємъ въ нeй, Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, малѣ́йшымъ и при­­ше́лцемъ въ не́й, Когда были они еще в малом числе, в малых силах, были пришельцами на той земле,
Ps105(104),13 13 13 Et pertransierunt de gente in gentem,
et de regno ad populum alterum.
105:13 2532
και
that 1330
διήλθον
they went 1537
εξ
from 1484
έθνους
nation 1519
εις
to 1484
έθνος
nation, 2532
και
and 1537
εκ
from 932
βασιλείας
a kingdom 1519
εις
to 2992
λαόν
[2people 2087
έτερον
1another].
Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu; Wędrowali wtedy od narodu do narodu, Z jednego królestwa do innego ludu. I przechodzili od narodu do narodu, i z królestwa do innego ludu: i prieidosza ot jazyka w jazyk i ot carstwija w liudi iny: и3 преид0ша t kзhка въ kзhкъ и3 t цaрствіz въ лю1ди и4ны: и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя въ лю́ди и́ны: и переходили от племени к племени, от одного царства к другому народу,
Ps105(104),14 14 14 Non reliquit hominem nocere eis:
et corripuit pro eis reges.
105:14 3756
ουκ
He did not 863
αφήκεν
let 444
άνθρωπον
a man 91
αδικήσαι
wrong 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 1651
ηλέγξεν
he reproved 5228
υπέρ
[2for 1473
αυτών
3them 935
βασιλείς
1kings], saying,
Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić; nawet karał dla nich i królów, mówiąc: Nikomu nie dozwolił ich krzywdzić I z powodu nich karał nawet królów: Nie dopuścił im krzywdy czynić człowiekowi: i pokarał dla nich króle. nie ostawi cziełowieka obidieti ich i obliczi o nich cari: не њстaви человёка њби1дэти и5хъ и3 њбличи2 њ ни1хъ цари6: не оста́ви человѣ́ка оби́дѣти и́хъ и обличи́ о ни́хъ цари́: никому не давал Он их в обиду и обличал царей, угнетателей их:
Ps105(104),15 15 15 Nolite tangere christos meos,
et in prophetis meis nolite malignari.
105:15 3361
μη
Do not 680
άπτεσθε
touch 3588
των
5547-1473
χριστών μου
my anointed ones! 2532
και
and 1722
εν
among 3588
τοις
4396-1473
προφήταις μου
my prophets 3361
μη
do not 4188.2
πονηρεύεσθε
do wickedly!
Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. Nie tykajcie pomazańców moichI nie czyńcie nic złego prorokom moim! Nie tykajcie pomazańców moich: a na proroki moje nie bądźcie złośliwymi. nie prikasajtiesia pomazannym moim, i wo prorocech moich nie łukawnujtie. не прикасaйтесz пом†заннымъ мои6мъ, и3 во прbр0цэхъ мои1хъ не лукaвнуйте. не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте. "Не прикасайтесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не делайте зла!"
Ps105(104),16 16 16 Et vocavit famem super terram,
et omne firmamentum panis contrivit.
105:16 2532
και
And 2564
εκάλεσε
he called 3042
λιμόν
famine 1909
επί
upon 3588
την
the 1093
γην
land; 3956
παν
[2all 4739.6
στήριγμα
3reliance 740
άρτου
4on bread 4937
συνέτριψεν
1he broke].
Gdy przywoławszy głód na ziemię, wszystkę podporę chleba pokruszył. Przywołał głód na ziemię I pozbawił wszelkich zasobów chleba, I zawołał głodu na ziemię, i skruszył wszystko posilenie chleba. I prizwaad na ziemliu: wsiako utwierżdienije chliebnoje sotry. И# призвA глaдъ на зeмлю: всsко ўтверждeніе хлёбное сотры2. И при­­зва́ гла́дъ на зе́млю: вся́ко утвержде́нiе хлѣ́бное сотры́. И призвал Он голод на землю их; всякий хлебный злак истребил.
Ps105(104),17 17 17 Misit ante eos virum:
in servum venundatus est, Joseph.
105:17 649
απέστειλεν
He sent 1715
έμπροσθεν
in front of 1473
αυτών
them 444
άνθρωπον
a man; 1519
εις
[3for 1401
δούλον
4a servant 4097
επράθη
2was sold *
Ιωσήφ
1Joseph].
Posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany, to jest Józefa; Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę, Posłał przed nimi męża: za niewolnika przedan jest Józeph. Posła pried nimi cziełowieka: w raba prodan byst' Iosif. ПослA пред8 ни1ми человёка: въ рабA пр0данъ бhсть їHсифъ. Посла́ предъ ни́ми человѣ́ка: въ раба́ про́данъ бы́сть Ио́сифъ. Послал пред ними человека; в рабы продан был Иосиф.
Ps105(104),18 18 18 Humiliaverunt in compedibus pedes ejus;
ferrum pertransiit animam ejus:
105:18 5013
εταπείνωσαν
They humbled 1722
εν
[2with 3976
πέδαις
3shackles 3588
τους
4228-1473
πόδας αυτού
1his feet]; 4604
σίδηρον
[3iron 1330
διήλθεν
2went through 3588
η
5590-1473
ψυχή αυτού
1his soul];
Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego, Nogi jego skrępowano pętami; Dostał się w żelazne kajdany Poniżyli w pętach nogi jego, żelazo przeszło duszę jego: Smirisza wo okowach nozie jego, żeliezo projdie dusza jego, Смири1ша во њк0вахъ н0зэ є3гw2, желёзо пр0йде душA є3гw2, Смири́ша во око́вахъ но́зѣ его́, желѣ́зо про́йде душа́ его́, Сдавили оковы ноги его, железо вонзилось в тело его.
Ps105(104),19 19 19 donec veniret verbum ejus.
Eloquium Domini inflammavit eum.
105:19 3360
μέχρι
until 3588
του
2064
ελθείν
[2came 3588
τον
3056-1473
λόγον αυτού
1his word]; 3588
το
the 3051
λόγιον
oracle 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 4448
επύρωσεν
purified 1473
αυτόν
him.
Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go. Aż do czasu, gdy się spełniło słowo jegoI wyrok Pana go uniewinnił, Aż przyszło słowo jego: mówienie Pańskie zapaliło go. dondieże priidie słowo jego: słowo Gospodnie razżże jego. д0ндеже пріи1де сл0во є3гw2: сл0во гDне разжжE є3го2. до́ндеже прiи́де сло́во его́: сло́во Госпо́дне разжже́ его́. Но вот сбылось толкование его; слово Господне озарило его.
Ps105(104),20 20 20 Misit rex, et solvit eum;
princeps populorum, et dimisit eum.
105:20 649
απέστειλε
[2sent 935
βασιλεύς
1 The king] 2532
και
and 3089
έλυσεν
untied 1473
αυτόν
him, 758
άρχων
even a ruler 2992
λαού
of the people, 2532
και
and 863-1473
αφήκεν αυτόν
let him go.
Posławszy król kazał go puścić; ten, który panował nad narodami, wolnym go uczynił. Posłał król mężów i uwolnił go, Władca ludów wypuścił go na wolność, Posłał król, i rozwiązał go: Pan ludu, i wypuścił go. Posła car' i razrieszy jego: kniaz' liudij, i ostawi jego. ПослA цaрь и3 разрэши2 є3го2: кнsзь людjй, и3 њстaви є3го2. Посла́ ца́рь и разрѣши́ его́: кня́зь люді́й, и оста́ви его́. Послал царь слуг расторгнуть цепи его, властитель народа освободил его.
Ps105(104),21 21 21 Constituit eum dominum domus suæ,
et principem omnis possessionis suæ:
105:21 2525
κατέστησεν
He placed 1473
αυτόν
him 2962
κύριον
as master 3588
του
3624-1473
οίκου αυτού
of his house, 2532
και
and 758
άρχοντα
ruler 3956
πάσης
of all 3588
της
2934.3-1473
κτήσεως αυτού
his possessions;
Postanowił go panem domu swego, i książęciem nad wszystką dzierżawą swoją, Ustanowił go panem domu swegoI włodarzem całego mienia swego, Postanowił go panem domu swego: i książęciem wszystkiéj dzierżawy swojéj: Postawi jego gospodina domu swojemu i kniazia wsiemu stiażaniju swojemu, Постaви є3го2 господи1на д0му своемY и3 кнsзz всемY стzжaнію своемY, Поста́ви его́ господи́на до́му сво­ему́ и кня́зя всему́ стяжа́нiю сво­ему́, Поставил его правителем дома своего и начальником над всеми владениями своими,
Ps105(104),22 22 22 ut erudiret principes ejus sicut semetipsum,
et senes ejus prudentiam doceret.
105:22 3588
του
3811
παιδεύσαι
to instruct 3588
τους
758-1473
άρχοντας αυτού
his rulers 5613
ως
as 1438
εαυτόν
he himself, 2532
και
and 3588
τους
4245-1473
πρεσβυτέρους αυτού
[2his elders 4679
σοφίσαι
1to make] wise.
Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał. Aby szkolił książąt jego według swego uznaniaI nauczał mądrości starszych jego. Aby ćwiczył książętą jego jako siebie samego: a starce jego mądrości nauczył. nakazati kniazi jego jako siebie i starcy jego umudriti. наказaти кн‰зи є3гw2 ћкw себE и3 стaрцы є3гw2 ўмудри1ти. наказа́ти кня́зи его́ я́ко себе́ и ста́рцы его́ умудри́ти. чтоб вразумлял Иосиф вельмож царя, как вразумил его самого, и чтоб старейшин его умудрил.
Ps105(104),23 23 23 Et intravit Israël in Ægyptum,
et Jacob accola fuit in terra Cham.
105:23 2532
και
And 1525-*
εισήλθεν Ισραήλ
Israel entered 1519
εις
into *
Αίγυπτον
Egypt, 2532
και
and *
Ιακώβ
Jacob 3939
παρώκησεν
sojourned 1722
εν
in 1093
γη
the land *
Χαμ
of Ham.
Potem wszedł Izrael do Egiptu, a Jakób był gościem w ziemi Chamowej; Przybył tedy Izrael do Egiptu, Jakub był przybyszem w ziemi Chama, I wszedł Izrael do Egiptu: i Jakób był obywatelem w ziemi Cham. I wnidie Izrail' wo Jegipiet, i Iakow priszełstwowa w ziemliu Chamowu. И# вни1де ї}ль во є3гЂпетъ, и3 їaкwвъ пришeльствова въ зeмлю хaмову. И вни́де Изра́иль во Еги́петъ, и Иа́ковъ при­­ше́л­ст­вова въ зе́млю Ха́мову. И вошел Израиль в Египет, Иаков поселился на земле Хамовой.
Ps105(104),24 24 24 Et auxit populum suum vehementer,
et firmavit eum super inimicos ejus.
105:24 2532
και
And 837
ηύξησε
[2grew 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
1his people] 4970
σφόδρα
exceedingly; 2532
και
and 2901
εκραταίωσεν
he fortified 1473
αυτόν
it 5228
υπέρ
above 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
his enemies.
Gdzie rozmnożył Bóg lud swój bardzo, i uczynił go możniejszym nad nieprzyjaciół jego. I rozmnożył lud swój bardzo, I uczynił go potężniejszym niż nieprzyjaciół jego. I rozmnożył lud swój bardzo: i zmocnił go nad nieprzyjacioły jego. I wozrasti liudi swoja zieło i ukriepi ja paczie wragow ich. И# возрасти2 лю1ди сво‰ ѕэлw2 и3 ўкрэпи2 | пaче врагHвъ и4хъ. И воз­расти́ лю́ди своя́ зѣло́ и укрѣпи́ я́ па́че враго́въ и́хъ. И приумножил Господь народ Свой, и стал он сильнее врагов своих.
Ps105(104),25 25 25 Convertit cor eorum, ut odirent populum ejus,
et dolum facerent in servos ejus.
105:25 3344
μετέστρεψε
He converted 3588
την
2588-1473
καρδίαν αυτού
his heart 3588
του
3404
μισήσαι
to detest 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people; 3588
του
1387
δολιούσθαι
to use deceit 1722
εν
with 3588
τοις
1401-1473
δούλοις αυτού
his servants.
Odmienił serce ich, iż mieli w nienawiści lud jego, a zmyślali zdrady przeciw sługom jego. Odmienił serce ich tak, że znienawidzili lud jego, Działali podstępnie wobec sług jego. Odmienił serce ich, aby nienawidzieli ludu jego, i czynili zdrady nad sługami jego. Priewrati sierdce ich woznienawidieti liudi jego, liest' sotworiti w rabiech jego. Преврати2 сeрдце и4хъ возненави1дэти лю1ди є3гw2, лeсть сотвори1ти въ рабёхъ є3гw2. Преврати́ се́рдце и́хъ воз­ненави́дѣти лю́ди его́, ле́сть сотвори́ти въ рабѣ́хъ его́. Склонил Он сердца египтян возненавидеть народ Его, коварство учинить рабам Его.
Ps105(104),26 26 26 Misit Moysen servum suum;
Aaron quem elegit ipsum.
105:26 1821
εξαπέστειλε
He sent out *
Μωυσήν
Moses 3588
τον
1401-1473
δούλον αυτού
his servant; *
Ααρών
Aaron 3739
ον
whom 1586
εξελέξατο
he chose 1438
εαυτώ
for himself.
Posłał Mojżesza, sługę swego i Aarona, którego obrał; Posłał Mojżesza sługę swego, Aarona, którego sobie wybrał. Posłał Mojżesza, sługę swego: Aarona, którego obrał. Posła Moisiea raba swojego, Aarona, jegoże izbra siebie: ПослA мwmсeа рабA своего2, ґарHна, є3г0же и3збрA себЁ: Посла́ Моисе́а раба́ сво­его́, Ааро́на, его́же избра́ себѣ́: Послал Моисея, раба Своего, Аарона, избранника Своего;
Ps105(104),27 27 27 Posuit in eis verba signorum suorum,
et prodigiorum in terra Cham.
105:27 5087
έθετο
He put 1722
εν
among 1473
αυτοίς
them 3588
τους
the 3056
λόγους
matters 3588
των
4592-1473
σημείων αυτού
of his signs, 2532
και
and 3588
των
5059-1473
τεράτων αυτού
of his miracles 1722
εν
in 1093
γη
the land *
Χαμ
of Ham.
Którzy im przedłożyli słowa znaków jego, i cuda w ziemi Chamowej. Czynili wśród nich znaki jegoI cuda w ziemi Chama. Położył w nich słowa znaków swoich, i cudów w ziemi Cham. położy w nich słowiesa znamienij swoich i czudies swoich w ziemli Chamowie. положи2 въ ни1хъ словесA знaменій свои1хъ и3 чудeсъ свои1хъ въ земли2 хaмовэ. положи́ въ ни́хъ словеса́ зна́менiй сво­и́хъ и чуде́съ сво­и́хъ въ земли́ Ха́мовѣ. поведал им о грядущих знамениях Своих и чудесах на земле Хамовой.
Ps105(104),28 28 28 Misit tenebras, et obscuravit;
et non exacerbavit sermones suos.
105:28 1821
εξαπέστειλε
He sent out 4655
σκότος
darkness, 2532
και
and 4651.1
εσκότασε
it darkened; 2532
και
and 3893
παρεπίκραναν
they rebelled against 3588
τους
3056-1473
λόγους αυτού
his words.
Posłał ciemności, i zaćmiło się, a nie byli odpornymi słowu jego. Zesłał ciemności i nastała ciemność, Lecz nie zważali na jego słowo. Puścił ciemności i zaćmił: i nie uprzykrzył słów swoich. Posła tmu i pomraczi, jako prieogorczisza słowiesa jego. ПослA тьмY и3 помрачи2, ћкw преwгорчи1ша словесA є3гw2. Посла́ тму́ и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ его́. И навел Он тьму и мрак на египтян, ибо отвергли они слова Его.
Ps105(104),29 29 29 Convertit aquas eorum in sanguinem,
et occidit pisces eorum.
105:29 3344
μετέστρεψε
He converted 3588
τα
5204-1473
ύδατα αυτών
their waters 1519
εις
into 129
αίμα
blood, 2532
και
and 615
απέκτεινε
killed 3588
τους
2486-1473
ιχθύας αυτών
their fishes.
Obrócił wody ich w krew, a pomorzył ryby w nich. Zamienił wody ich w krewI wygubił ryby ich. Obrócił wody ich w krew: a ryby ich pomorzył. Priełoży wody ich w krow' i izmori ryby ich. Преложи2 в0ды и4хъ въ кр0вь и3 и3змори2 ры6бы и4хъ. Преложи́ во́ды и́хъ въ кро́вь и измори́ ры́бы и́хъ. Обратил воды их в кровь и уморил рыб в них.
Ps105(104),30 30 30 Edidit terra eorum ranas
in penetralibus regum ipsorum.
105:30 1830.3
εξήρψεν
[2crept forth 3588
η
1093-1473
γη αυτών
3 in their land 944
βατράχους
1Frogs]; 1722
εν
in 3588
τοις
the 5009
ταμείοις
closets 3588
των
935-1473
βασιλέων αυτών
of their kings.
Wydała ziemia ich mnóstwo żab, i były w pałacach królów ich. Ziemia ich zaroiła się od żab, Były nawet w komnatach ich królów. Zrodziła ziemia ich żaby w pokojach królów ich. Woskipie ziemlia ich żabami w sokrowiszcznicach cariej ich. ВоскипЁ землS и4хъ жaбами въ сокр0вищницахъ царeй и4хъ. Воскипѣ́ земля́ и́хъ жа́бами въ сокро́вищницахъ царе́й и́хъ. Вскипела земля их жабами проникали они даже в сокровищницы царей.
Ps105(104),31 31 31 Dixit, et venit cœnomyia et ciniphes
in omnibus finibus eorum.
105:31 2036
είπε
He spoke, 2532
και
and 2064
ήλθε
there came 2952.4
κυνόμυια
the dog-fly 2532
και
and 4645.2
σκνίπες
midges 1722
εν
in 3956
πάσι
all 3588
τοις
3725-1473
ορίοις αυτών
their borders.
Rzekł, a przyszła rozmaita mucha, i mszyce we wszystkich granicach ich. Rzekł, i zjawiło się robactwo, Muchy w całym ich kraju, Rozkazał, i przyszła rozmaita mucha: i mszyce we wszystkich granicach ich. Rieczie, i priidosza piesija muchi i sknipy wo wsia priedieły ich. РечE, и3 пріид0ша пє1сіz м{хи и3 скн‡пы во вс‰ предёлы и4хъ. Рече́, и прiидо́ша пе́сiя му́хи и скни́пы во вся́ предѣ́лы и́хъ. Повелел и налетели песьи мухи и вредные мошки во все пределы их;
Ps105(104),32 32 32 Posuit pluvias eorum grandinem:
ignem comburentem in terra ipsorum.
105:32 5087
έθετο
He made 3588
τας
1028-1473
βροχάς αυτών
their rains 5464
χάλαζαν
into hail, 4442
πυρ
and fire 2705.1
καταφλέγον
burning up 1722
εν
in 3588
τη
1093-1473
γη αυτών
their land.
Dał grad miasto deszczu, ogień palący na ziemię ich. Zesłał grad zamiast deszczu, Płomienie ognia na ich ziemię; Uczynił dżdże ich gradem: i ogień palący na ich ziemi. Położy dożdi ich grady, ogn' popaliajuszcz' w ziemli ich: Положи2 дожди6 и4хъ грaды, џгнь попалsющь въ земли2 и4хъ: Положи́ дожди́ и́хъ гра́ды, о́гнь попаля́ющь въ земли́ и́хъ: наслал на них вместо дождей град и огонь, опаляющий землю их;
Ps105(104),33 33 33 Et percussit vineas eorum, et ficulneas eorum,
et contrivit lignum finium eorum.
105:33 2532
και
And 3960
επάταξε
he struck 3588
τας
288-1473
αμπέλους αυτών
their grapevines, 2532
και
and 3588
τας
4808-1473
συκάς αυτών
their fig-trees; 2532
και
and 4937
συνέτριψε
he broke 3956
παν
every 3586
ξύλον
tree 3725-1473
ορίου αυτών
of their border.
Także potłukł winnice ich, i figi ich, a pokruszył drzewa w granicach ich. Zniszczył ich winorośle i figowceI połamał drzewa ich kraju. I potłukł winnice ich i figi ich: i pokruszył drzewa w ich granicach. i porazi winogrady ich i smokwy ich, i sotry wsiakoje driewo priedieł ich. и3 порази2 віногрaды и4хъ и3 смHквы и4хъ, и3 сотры2 всsкое дрeво предBлъ и4хъ. и порази́ виногра́ды и́хъ и смо́квы и́хъ, и сотры́ вся́кое дре́во предѣ́лъ и́хъ. и поразил виноградники и смоковницы их, и сокрушил все деревья в пределах их.
Ps105(104),34 34 34 Dixit, et venit locusta,
et bruchus cujus non erat numerus:
105:34 2036
είπε
He spoke, 2532
και
and 2064
ήλθεν
there came forth 200
ακρίς
the locust 2532
και
and 1027.2
βρούχος
grasshopper, 3739
ου
of which 3756-1510.7.3
ουκ ην
there was no 706
αριθμός
number.
Rzekł, a przyszła szarańcza, i chrząszczów niezliczone mnóstwo; Rzekł, i spadła szarańczaI niezliczone mnóstwo chrząszczy. Rzekł, i przyszła szarańcza, i chrząszcz, któremu nie było liczby. Rieczie, i priidosza pruzi i gusienicy, imże nie bie czisła, РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсєницы, и5мже не бЁ числA, Рече́, и прiидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бѣ́ числа́, Повелел, и появились саранча и гусеницы, не было им числа;
Ps105(104),35 35 35 et comedit omne fœnum in terra eorum,
et comedit omnem fructum terræ eorum.
105:35 2532
και
And 2719
κατέφαγε
they devoured 3956
πάντα
all 3588
τον
the 5528
χόρτον
grass 1722
εν
in 3588
τη
1093-1473
γη αυτών
their land, 2532
και
and 2719
κατέφαγε
devoured 3588
τον
the 2590
καρπόν
fruit 3588
της
1093-1473
γης αυτών
of their land.
I pożarły wszelkie ziele w ziemi ich, a pojadły urodzaje ziemi ich. I pożarły one wszelką zieleń w ich ziemi, I zjadły plon ich roli. I pojadł wszystkę trawę w ich ziemi: i pojadł wszystek owoc ziemie ich. i sniedosza wsiaku trawu w ziemli ich, i pojadosza wsiak płod ziemli ich. и3 снэд0ша всsку травY въ земли2 и4хъ, и3 поzд0ша всsкъ пл0дъ земли2 и4хъ. и снѣдо́ша вся́ку траву́ въ земли́ и́хъ, и поядо́ша вся́къ пло́дъ земли́ и́хъ. и съели всю траву на земле их, и пожрали все плоды земли их.
Ps105(104),36 36 36 Et percussit omne primogenitum in terra eorum,
primitias omnis laboris eorum.
105:36 2532
και
And 3960
επάταξε
he struck 3956
παν
every 4416
πρωτότοκον
first-born 1722
εν
in 3588
τη
1093-1473
γη αυτών
their land, 536
απαρχήν
first-fruit 3956
παντός
of all 4192-1473
πόνου αυτών
their toil.
Nawet pobił wszystko pierworodztwo w ziemi ich, początek wszystkiej siły ich. Potem pobił wszystkich pierworodnych w ich kraju, Pierwociny wszystkiej ich siły. I pobił wszystkie pierworodne w ziemi ich: pierwiastki wszelkiéj prace ich. I porazi wsiakago pierwienca w ziemli ich, naczatok wsiakago truda ich: И# порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 и4хъ, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ: И порази́ вся́каго пе́рвенца въ земли́ и́хъ, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ: И поразил Он всякого первенца на земле их, начатки всех трудов их.
Ps105(104),37 37 37 Et eduxit eos cum argento et auro,
et non erat in tribubus eorum infirmus.
105:37 2532
και
And 1806-1473
εξήγαγεν αυτούς
he led them out 1722
εν
with 694
αργυρίω
silver 2532
και
and 5553
χρυσίω
gold; 2532
και
and 3756-1510.7.3
ουκ ην
there was not 1722
εν
one among 3588
ταις
5443-1473
φυλαίς αυτών
their tribes 3588
ο
770
ασθενών
being weak.
Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich. Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, A nie było ułomnych wśród ich plemion. I wyprowadził je ze śrebrem i złotem: a nie był między ich pokoleniem chory. i izwiedie ja s sriebrom i złatom: i nie bie w kolieniech ich boliaj. и3 и3зведE | съ сребр0мъ и3 злaтомъ: и3 не бЁ въ колёнэхъ и4хъ болsй. и изведе́ я́ съ сребро́мъ и зла́томъ: и не бѣ́ въ колѣ́нѣхъ и́хъ боля́й. И вывел народ Свой, обогащенный серебром и золотом; и не было в их коленах больных.
Ps105(104),38 38 38 Lætata est Ægyptus in profectione eorum,
quia incubuit timor eorum super eos.
105:38 2165-*
ευφράνθη Αίγυπτος
Egypt was glad 1722
εν
in 3588
τη
1841-1473
εξόδω αυτών
their exodus; 3754
ότι
for 1968
επέπεσεν
[4fell 3588
ο
1the 5401
φόβος
2fear 1473
αυτών
3of them] 1909
επ'
upon 1473
αυτούς
them.
Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich. Egipt uradował się z ich wyjścia, Bo padł na nich strach przed nimi. Radował się Egipt z wyjścia ich; bo był przyszedł na nie strach ich. Wozwiesielisia Jegipiet wo ischożdienii ich: jako napadie strach ich na nia. Возвесели1сz є3гЂпетъ во и3схождeніи и4хъ: ћкw нападE стрaхъ и4хъ на нS. Возвесели́ся Еги́петъ во исхожде́нiи и́хъ: я́ко нападе́ стра́хъ и́хъ на ня́. Обрадован был Египет уходом их, ибо страх пред ними напал на него.
Ps105(104),39 39 39 Expandit nubem in protectionem eorum,
et ignem ut luceret eis per noctem.
105:39 1276.1
διεπέτασε
He opened and spread out 3507
νεφέλην
a cloud 1519
εις
for 4629.2-1473
σκέπην αυτοίς
their protection, 2532
και
and 4442
πυρ
fire 3588
του
5461
φωτίσαι
to give light 1473
αυτοίς
to them 3588
την
3571
νύκτα
at night.
Rozpostarł obłok na okrycie ich, a ogień na oświecanie nocy. Rozpostarł obłok jak zasłonę I ogień, by rozświetlał noc. Rozciągnął obłok na okrycie ich: a ogień, aby im świecił w nocy. Rasprostrie obłak w pokrow im, i ogn', jeże proswietiti im noszczyju. РаспрострE w4блакъ въ покр0въ и5мъ, и3 џгнь, є4же просвэти1ти и5мъ н0щію. Распростре́ о́блакъ въ покро́въ и́мъ, и о́гнь, е́же просвѣти́ти и́мъ но́щiю. Распростер Господь облако, как покров над ними, и послал огонь, да светит им ночью.
Ps105(104),40 40 40 Petierunt, et venit coturnix,
et pane cæli saturavit eos.
105:40 154
ήτησαν
They asked for, 2532
και
and 2064
ήλθεν
[2came 3735.3
ορτυγομήτρα
1 the mother-quail], 2532
και
and 740
άρτον
the bread 3772
ουρανού
of heaven 1705
ενέπλησεν
filled 1473
αυτούς
them.
Na żądanie ich przywiódł przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił ich. Prosili, a On zesłał przepiórkiI chlebem niebieskim ich nasycił, Żądali i przyleciała przepiórka: i chlebem niebieskim nasycił je. Prosisza, i priidosza krastieli, i chlieba niebiesnago nasyti ja: Проси1ша, и3 пріид0ша крaстєли, и3 хлёба небeснагw насhти |: Проси́ша, и прiидо́ша кра́стели, и хлѣ́ба небе́снаго насы́ти я́: Просили они, и налетели перепела, и хлебом небесным насытил Он народ Свой;
Ps105(104),41 41 41 Dirupit petram, et fluxerunt aquæ:
abierunt in sicco flumina.
105:41 1284
διέρρηξε
He tore open 4073
πέτραν
the rock, 2532
και
and 4482
ερρύησαν
[2flowed 5204
ύδατα
1 the waters]; 4198
επορεύθησαν
[2went 1722
εν
3to 504
ανύδροις
4waterless places 4215
ποταμοί
1rivers].
Otworzył skałę i wypłynęły wody, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka. Rozszczepił skałę i trysnęły wody, Popłynęły strumieniem w pustyni. Rozszczepił opokę, i wypłynęły wody: płynęły rzeki na suszy. razwierzie kamien', i potiekosza wody, potiekosza w biezwodnych rieki: развeрзе кaмень, и3 потек0ша в0ды, потек0ша въ безв0дныхъ рёки: разве́рзе ка́мень, и потеко́ша во́ды, потеко́ша въ безво́дныхъ рѣ́ки: разверз Он камень, и потекли воды, потекли в пустыне безводной реки;
Ps105(104),42 42 42 Quoniam memor fuit verbi sancti sui,
quod habuit ad Abraham puerum suum.
105:42 3754
ότι
For 3403
εμνήσθη
he remembered 3588
του
3056
λόγου
[2word 3588
του
39-1473
αγίου αυτού
1his holy] 3588
του
4314
προς
spoken to *
Αβραάμ
Abraham 3588
τον
1401-1473
δούλον αυτού
his servant.
Albowiem wspomniał na słowo świętobliwości swojej, które rzekł do Abrahama, sługi swego. Wspomniał bowiem na słowo swoje święte, Na Abrahama, sługę swego. Albowiem pomniał na słowo święte swoje, które miał do Abrahama, sługi swego. jako pomianuowo swiatoje swoje, jeże ko Awraamu rabu swojemu. ћкw помzнY сл0во с™0е своE, є4же ко ґвраaму рабY своемY. я́ко помяну́ сло́во свято́е свое́, е́же ко Авраа́му рабу́ сво­ему́. ибо Он помнил слово святое Свое, сказанное Аврааму, рабу Его.
Ps105(104),43 43 43 Et eduxit populum suum in exsultatione,
et electos suos in lætitia.
105:43 2532
και
And 1806
εξήγαγε
he led out 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people 1722
εν
in 20
αγαλλιάσει
exultation, 2532
και
and 3588
τους
1588-1473
εκλεκτούς αυτού
his chosen ones 1722
εν
in 2167
ευφροσύνη
gladness.
Przetoż wywiódł lud swój z weselem, a z śpiewaniem wybranych swoich. I wyprowadził lud swój wśród wesela, Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich. I wywiódł lud swój z weselem, a wybrane swe z radością. I izwiedie liudi swoja w radosti i izbrannyja swoja w wiesielii. И# и3зведE лю1ди сво‰ въ рaдости и3 и3збр†нныz сво‰ въ весeліи. И изведе́ лю́ди своя́ въ ра́дости и избра́н­ныя своя́ въ весе́лiи. И вывел Он народ Свой в радости, избранников Своих в веселии.
Ps105(104),44 44 44 Et dedit illis regiones gentium,
et labores populorum possederunt:
105:44 2532
και
And 1325
έδωκεν
he gave 1473
αυτοίς
to them 5561
χώρας
the places 1484
εθνών
of nations, 2532
και
and 4192
πόνους
produce of the toils 2992
λαών
of the peoples 2624.1
κατεκληρονόμησαν
that they inherited;
I podał im ziemię pogan, a posiedli prace narodów. Potem dał im ziemię narodów, I posiedli dorobek ludów, I dał im krainy poganów: a roboty narodów posiedli: I dadie im strany jazyk, i trudy liudij nasliedowasza: И# дадE и5мъ страны6 kзы6къ, и3 труды2 людjй наслёдоваша: И даде́ и́мъ страны́ язы́къ, и труды́ люді́й наслѣ́доваша: И даровал им земли язычников, плоды труда народов унаследовали они,
Ps105(104),45 45 45 ut custodiant justificationes ejus,
et legem ejus requirant.
105:45 3704
όπως
so 302
αν
that 5442
φυλάξωσι
they should guard 3588
τα
1345-1473
δικαιώματα αυτού
his ordinances, 2532
και
and 3588
τον
3551-1473
νόμον αυτού
[2his law 1567
εκζητήσωσιν
1seek after].
Aby zachowali ustawy jego, a prawa jego przestrzegali. Halleluja. Aby przestrzegali ustaw jegoI zachowali zakon jego. Alleluja. Aby przestrzegali usprawiedliwienia jego, i o zakonie jego się badali. jako da sochraniat oprawdanija jego i zakona jego wzyszczut. ћкw да сохранsтъ њправд†ніz є3гw2 и3 зак0на є3гw2 взhщутъ. я́ко да сохраня́тъ оправда́нiя его́ и зако́на его́ взы́щутъ. чтоб сохраняли повеления и закон Его соблюдали.
Chwała