Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XV
K15Ps 106 (105) NIEWIERNOŚĆ LUDU WYBRANEGO.
Ps106(105),1 1 1 Alleluja. Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in sæculum misericordia ejus.
239
αλληλούϊα
Alleluiah 106:1 1843
εξομολογείσθε
Make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 3754
ότι
for 5543
χρηστός
he is gracious; 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Halleluja. Wysławiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego. Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki! Alleluja. Wyznawajcie Panu; boć dobry, na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Kto wozgłagoliet siły Gospodni, jako błag, jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его!
Ps106(105),2 2 2 Quis loquetur potentias Domini;
auditas faciet omnes laudes ejus?
106:2 5100
τις
Who 2980
λαλήσει
shall speak 3588
τας
the 1412.1
δυναστείας
mighty deeds 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord? 190.8
ακουστάς
Audibly, 4160
ποιήσει
who shall offer 3956
πάσας
all 3588
τας
133-1473
αινέσεις αυτού
his praises?
Któż wysłowi niezmierną moc Pańską, a wypowie wszystkę chwałę jego? Kto wysłowi potężne dzieła Pana, Kto ogłosi całą chwałę jego? Któż wysławi możności Pańskie? da w posłuch wszystkie chwały jego? Kto wozgłagoliet siły Gospodni, słyszany sotworit wsia chwały jego? Кто2 возглаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2; Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́? Кто сможет поведать о могуществе Господа, возгласить хвалу Ему?
Ps106(105),3 3 3 Beati qui custodiunt judicium,
et faciunt justitiam in omni tempore.
106:3 3107
μακάριοι
Blessed are 3588
οι
the ones 5442
φυλάσσοντες
keeping 2920
κρίσιν
equity, 2532
και
and 4160
ποιούντες
doing 1343
δικαιοσύνην
righteousness 1722
εν
in 3956
παντί
every 2540
καιρώ
season.
Błogosławieni, którzy strzegą sądu, a czynią sprawiedliwość na każdy czas. Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! Błogosławieni, którzy strzegą sądu: a czynią sprawiedliwość na każdy czas. Błażeni chraniaszczyi sud i tworiaszczyi prawdu wo wsiakoje wriemia. Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz. Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя. Блаженны те, кто хранит закон и творит правду во всякое время.
Ps106(105),4 4 4 Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui;
visita nos in salutari tuo:
106:4 3403
μνήσθητι
Remember 1473
ημών
us, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
with 3588
τη
the 2107
ευδοκία
benevolence 3588
του
2992-1473
λαού σου
of your people! 1980
επίσκεψαι
Visit 1473
ημάς
us 1722
εν
with 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω σου
your deliverance!
Pamiętaj na mię, Panie! dla miłości ku ludowi swemu; nawiedźże mię zbawieniem swojem, Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, Nawiedź mnie zbawieniem swoim, Wspomnij na nas, Panie, w upodobaniu ludu twego: nawiedź nas przez zbawienie twoje: Pomiani nas, Gospodi, wo błagowolienii liudij twoich, posieti nas spasienijem twoim, Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людjй твои1хъ, посэти2 нaсъ спcніемъ твои1мъ, Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ, Помяни нас, Господи, окажи благоволение народу Твоему, даруй нам спасение,
Ps106(105),5 5 5 ad videndum in bonitate electorum tuorum;
ad lætandum in lætitia gentis tuæ:
ut lauderis cum hæreditate tua.
106:5 3588
του
1492
ιδείν
To behold 1722
εν
in 3588
τη
the thing 5544
χρηστότητι
gracious 3588
των
1588-1473
εκλεκτών σου
of your chosen ones; 3588
του
2165
ευφρανθήναι
to be glad 1722
εν
in 3588
τη
the 2167
ευφροσύνη
gladness 3588
του
1484-1473
έθνους σου
of your nation; 3588
του
1867
επαινείσθαι
to applaud 3326
μετά
with 3588
της
2817-1473
κληρονομίας σου
your inheritance.
Abym używał dobrego z wybranymi twoimi, a weselił się w radości narodu twego, i chlubił się wespół z dziedzictwem twojem. Bym mógł oglądać szczęście wybrańców twoich, Radować się radością ludu twego, Chlubić się razem z dziedzictwem twoim! Abyśmy oglądali dobra wybranych twoich, i rozweselili się weselem ludu twego: abyś był pochwalon z dziedzictwem twojem. widieti wo błagosti izbrannyja twoja, wozwiesielitisia w wiesielii jazyka twojego, chwalitisia s dostojanijem twoim. ви1дэти во блaгости и3збр†нныz тво‰, возвесели1тисz въ весeліи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ. ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ. да узришь Ты благоденствие избранников Твоих, возвеселишься веселием народа Твоего, возрадуешься о достоянии Твоем.
Ps106(105),6 6 6 Peccavimus cum patribus nostris:
injuste egimus; iniquitatem fecimus.
106:6 264
ημάρτομεν
We sinned 3326
μετά
with 3588
των
3962-1473
πατέρων ημών
our fathers; 457.1
ηνομήσαμεν
we acted lawlessly; 91
ηδικήσαμεν
we did wrong.
Zgrzeszyliśmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieśmy czynili, i nieprawość popełniali. Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Zgrzeszyliśmyć z ojcy naszymi: niesprawiedliwieśmy czynili, nieprawość popełnili. Sogrieszychom so otcy naszymi, biezzakonnowachom, nieprawdowachom: Согрэши1хомъ со nтцы6 нaшими, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ: Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ: Согрешили мы подобно отцам нашим, творили беззакония и неправду;
Ps106(105),7 7 7 Patres nostri in Ægypto non intellexerunt mirabilia tua;
non fuerunt memores multitudinis misericordiæ tuæ.
Et irritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum;
106:7 3588
οι
3962-1473
πατέρες ημών
Our fathers 1722
εν
in *
Αιγύπτω
Egypt 3756
ου
did not 4920
συνήκαν
perceive 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders, 3756-3403
ουκ εμνήσθησαν
they remembered not 3588
του
the 4128
πλήθους
magnitude 3588
του
1656-1473
ελέους σου
of your mercy; 2532
και
and 3893
παρεπίκραναν
they rebelled 305
αναβαίνοντες
while ascending 1722
εν
unto 3588
τη
the 2063
ερυθρά
red 2281
θαλάσση
sea.
Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli cudów twoich, ani pamiętali na wielkość miłosierdzia twego; ale odpornymi byli przy morzu Czerwonem. Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym. Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli dziwów twoich: nie pamiętali na wielkość miłosierdzia twego: i draźnili, gdy wstępowali w morze, w morze Czerwone. otcy naszy wo Jegiptie nie razumiesza czudies twoich, ni pomianusza mnożestwa miłosti twojeja: i prieogorczisza woschodiaszcze w cziermnoje morie. nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре. отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре. отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и оскорбили Тебя, входя в Чермное море.
Ps106(105),8 8 8 et salvavit eos propter nomen suum,
ut notam faceret potentiam suam.
106:8 2532
και
And 4982
έσωσεν
he delivered 1473
αυτούς
them 1752
ένεκεν
because of 3588
του
3686-1473
ονόματος αυτού
his name, 3588
του
1107
γνωρίσαι
to make known 3588
την
1412.1-1473
δυναστείαν αυτού
his might.
A wszakże ich wyswobodził dla imienia swego, aby oznajmił moc swoję. A jednak wybawił ich dla imienia swego, Aby okazać moc swoją. I wybawił je dla imienia swego, aby okazał możność swoję. I spasie ich imienie swojego radi, skazati siłu swoju: И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти си1лу свою2: И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́: Но спас их Господь во славу имени Своего, являя силу Свою;
Ps106(105),9 9 9 Et increpuit mare Rubrum et exsiccatum est,
et deduxit eos in abyssis sicut in deserto.
106:9 2532
και
And 2008
επετίμησε
he reproached 3588
τη
the 2063
ερυθρά
red 2281
θαλάσση
sea, 2532
και
and 3583
εξηράνθη
it was dried up. 2532
και
And 3594
ωδήγησεν
he guided 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 12
αβύσσω
the deep 5613
ως
as 1722
εν
in 2048
ερήμω
the wilderness.
Bo zgromił morze Czerwone, i wyschło, a przewiódł ich przez przepaści, jako przez puszczę. Zgromił Morze Czerwone, tak że wyschło, I przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. I sfukał morze Czerwone i wyschnęło: i przewiódł je przez głębokości jako przez puszczą. i zaprieti cziermnomu moriu, i izsiaczie: i nastawi ja w biezdnie jako w pustyni. и3 запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 настaви | въ бeзднэ ћкw въ пустhни. и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни. и повелел Чермному морю, и иссякли воды его, и вел Он их в бездне морской, словно в пустыне.
Ps106(105),10 10 10 Et salvavit eos de manu odientium,
et redemit eos de manu inimici.
106:10 2532
και
And 4982
έσωσεν
he delivered 1473
αυτούς
them 1537
εκ
out of 5495
χειρός
the hand 3404
μισούντος
of the one detesting; 2532
και
and 3084
ελυτρώσατο
he ransomed 1473
αυτούς
them 1537
εκ
out of 5495
χειρός
the hand 2190
εχθρών
of enemies.
A tak zachował ich od ręki tego, który ich miał w nienawiści, a wykupił ich z ręki nieprzyjacielskiej. Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, I wyzwolił ich z ręki wrogów. I wybawił je z ręki tych, którzy ich nienawidzieli, i wykupił je z ręki nieprzyjacielskiéj. I spasie ja iz ruki nienawidiaszczych i izbawi ja iz ruki wragow. И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ. И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ. И спас Он их от руки ненавистников, избавил их от руки врагов.
Ps106(105),11 11 11 Et operuit aqua tribulantes eos;
unus ex eis non remansit.
106:11 2572
εκάλυψεν
[2covered 5204
ύδωρ
1Water] 3588
τους
the 2346
θλίβοντας
ones afflicting 1473
αυτούς
them; 1520
εις
[2one 1537
εξ
3of 1473
αυτών
4them 3756
ουχ
1not] 5275
υπελείφθη
was left behind.
W tem okryły wody tych, którzy ich ciążyli; nie został ani jeden z nich. Wody okryły ich ciemięzców, Ani jeden z nich się nie ostał. I okryła woda te, którzy ich ciążyli: jeden z nich nie został. Pokry woda stużajuszczyja im: ni jedin ot nich izbyst'. Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть. Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть. Покрыла вода гонителей их; ни один из них не уцелел.
Ps106(105),12 12 12 Et crediderunt verbis ejus,
et laudaverunt laudem ejus.
106:12 2532
και
And 4100
επίστευσαν
they trusted 3588
τω
in 3056-1473
λόγω αυτού
his word; 2532
και
and 1510.7.6
ήσαν
they were 3588
την
133-1473
αίνεσιν αυτού
his praise.
A choć uwierzyli słowom jego, i wysławiali chwałę jego: Wtedy uwierzyli słowu jego, Śpiewali pieśni na jego chwałę. I uwierzyli słowom jego: i wysławiali chwałę jego. I wierowasza słowiesi jego i wospiesza chwału jego. И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2. И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́. И поверил народ слову Его и воспел хвалу Ему.
Ps106(105),13 13 13 Cito fecerunt; obliti sunt operum ejus:
et non sustinuerunt consilium ejus.
106:13 5035.1
ετάχυναν
They hastened; 1950
επελάθοντο
they forgot 3588
των
2041-1473
έργων αυτού
his works; 3756
ουχ
they did not 5278
υπέμειναν
wait 3588
την
1012-1473
βουλήν αυτού
for his counsel.
Przecież prędko zapomnieli na sprawy jego, i nie czekali na rady jego. Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego. Prędko odprawili: zapomnieli uczynków jego, a nie czekali rady jego. Uskorisza, zabysza dieła jego, nie stierpiesza sowieta jego: Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2: Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́: Но скоро позабыли они деяния Его, не стали ждать повелений Его;
Ps106(105),14 14 14 Et concupierunt concupiscentiam in deserto,
et tentaverunt Deum in inaquoso.
106:14 2532
και
And 1937
επεθύμησαν
they desired 1939
επιθυμίαν
with desire 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness; 2532
και
and 3985
επείρασαν
they tested 3588
τον
2316
θεόν
God 1722
εν
in 504
ανύδρω
a waterless place.
Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili Boga na pustyniach. Dali upust pożądliwości na pustyniI kusili Boga na pustkowiu. I byli zjęci chciwością na puszczy: i kusili Boga na miejscu bezwodnem. i pochotiesza żełaniju w pustyni i iskusisza Boga w biezwodniej. и3 похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй. и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй. и восхотели они мясной пищи в пустыне безводной и стали искушать Бога.
Ps106(105),15 15 15 Et dedit eis petitionem ipsorum,
et misit saturitatem in animas eorum.
106:15 2532
και
And 1325
έδωκεν
he gave 1473
αυτοίς
them 3588
το
155-1473
αίτημα αυτών
their request; 1821
εξαπέστειλε
he sent 4140
πλησμονήν
fullness 1519
εις
unto 3588
τας
5590-1473
ψυχάς αυτών
their souls.
I dał im, czego żądali, a wszakże przepuścił suchoty na nich. Wtedy dał im, czego żądali, Tyle, że aż chorowali z przesytu. I dał im prośbę ich: i przepuścił nasycenie na dusze ich. I dadie im proszenije ich, posła sytost' w duszy ich. И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ. И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ. И Он исполнил прошения их и насытил их.
Ps106(105),16 16 16 Et irritaverunt Moysen in castris;
Aaron, sanctum Domini.
106:16 2532
και
And 3949-*
παρώργισαν Μωυσήν
they provoked Moses to anger 1722
εν
in 3588
τη
the 3925
παρεμβολή
camp, 2532
και
and *
Ααρών
Aaron 3588
τον
the 39
άγιον
holy one 2962
κυρίου
of the lord.
Zatem gdy się wzruszyli zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, i przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu: Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, Przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu, I rozdraźnili Mojżesza w obozie: Aarona, świętego Pańskiego. I progniewasza Moisiea w stanu, Aarona swiatago Gospodnia. И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна с™aго гDнz. И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. И прогневали они Моисея в стане своем, Аарона, священника Господня.
Ps106(105),17 17 17 Aperta est terra, et deglutivit Dathan,
et operuit super congregationem Abiron.
106:17 455
ηνοίχθη
[3opened 3588
η
1The 1093
γη
2earth] 2532
και
and 2666
κατέπιε
swallowed down *
Δαθάν
Dathan, 2532
και
and 2572
εκάλυψεν
covered over 1909
επί
upon 3588
την
the 4864
συναγωγήν
congregation *
Αβειρών
of Abiram.
Otworzyła się ziemia, i pożarła Datana, i okryła rotę Abironową, Rozwarła się ziemia i połknęła Datana, I pokryła zgraję Abirama. Otworzyła się ziemia, i pożarła Dathana: i okryła zbór Abironów. Otwierziesia ziemlia i pożrie dafana i pokry na sonmiszczy Awirona: Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна: Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на: Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла в сборище Авирона;
Ps106(105),18 18 18 Et exarsit ignis in synagoga eorum:
flamma combussit peccatores.
106:18 2532
και
And 1572
εξεκαύθη
[2was kindled 4442
πυρ
1fire] 1722
εν
in 3588
τη
4864-1473
συναγωγή αυτών
their congregation; 5395
φλοξ
a flame 2705.1
κατέφλεξεν
burnt up 268
αμαρτωλούς
the sinners.
I zapalił się ogień na zebranie ich; płomień spalił niepobożnych. Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai, Płomień strawił bezbożnych, I zapalił się ogień w ich zborze: płomień popalił grzeszniki. i razżżesia ogn' w sonmie ich, płamien' popali grieszniki. и3 разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники. и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники. и возгорелся огонь в сборище их, пламя попалило грешников.
Ps106(105),19 19 19 Et fecerunt vitulum in Horeb,
et adoraverunt sculptile.
106:19 2532
και
And 4160
εποίησαν
they made 3448
μόσχον
a calf 1722
εν
in *
Χωρήβ
Horeb, 2532
και
and 4352
προσεκύνησαν
they did obeisance to 3588
τω
the 1099.3
γλυπτώ
carving.
Sprawili i cielca na Horebie, i kłaniali się bałwanowi litemu, Uczynili cielca na HorebieI kłaniali się ulanemu posągowi, I uczynili cielca przy Horeb: i kłaniali się rycinie. I sotworisza tiełca w Choriwie i pokłoniszasia istukannomu: И# сотвори1ша тельцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaнному: И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному: И сделали они золотого тельца в Хориве, и почитать стали идола;
Ps106(105),20 20 20 Et mutaverunt gloriam suam
in similitudinem vituli comedentis fœnum.
106:20 2532
και
And 236
ηλλάξαντο
they changed 3588
την
1391-1473
δόξαν αυτών
their glory 1722
εν
into 3667
ομοιώματι
a representation 3448
μόσχου
of a calf 2068
εσθίοντος
eating 5528
χόρτον
grass.
I odmienili chwałę swą w podobieństwo wołu, jedzącego trawę. Zamienili chwałę Boga swegoNa obraz wołu jedzącego trawę. I przemienili chwałę swą w podobieństwo cielca, jedzącego trawę. i izmienisza sławu jego w podobije tiełca jaduszczago trawu. и3 и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе тельцA kдyщагw травY. и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́. изменили Господу славы и поклонились тельцу, поядающему траву.
Ps106(105),21 21 21 Obliti sunt Deum qui salvavit eos;
qui fecit magnalia in Ægypto,
106:21 2532
και
And 1950
επελάθοντο
they forgot 3588
του
the 2316
θεού
God, 3588
του
the 4982
σώζοντος
one delivering 1473
αυτούς
them, 3588
του
the 4160
ποιήσαντος
one doing 3173
μεγάλα
great things 1722
εν
in *
Αιγύπτω
Egypt;
Zapomnieli na Boga, wybawiciela swego, który czynił wielkie rzeczy w Egipcie; Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim, Który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, Zapomnieli Boga, który je zbawił: który czynił wielkie rzeczy w Egipcie: I zabysza Boga spasajuszczago ich, sotworszago wielija wo Jegiptie, И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ, И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ, И позабыли Бога, спасающего их, сотворившего великие дела в Египте,
Ps106(105),22 22 22 mirabilia in terra Cham,
terribilia in mari Rubro.
106:22 2297
θαυμάσια
wonders 1722
εν
in 1093
γη
the land *
Χαμ
of Ham; 5398
φοβερά
fearful things 1909
επί
at 2281
θαλάσσης
[2sea 2063
ερυθράς
1 the red].
Rzeczy dziwne w ziemi Chamowej, rzeczy straszne przy morzu Czerwonem. Cudów w krainie Chama, Rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Dziwy w ziemi Cham, straszne rzeczy na Czerwonem morzu. czudiesa w ziemli Chamowie, strasznaja w mori cziermniem. чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ. чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ. чудеса на земле Хамовой, грозное деяние в море Чермном.
Ps106(105),23 23 23 Et dixit ut disperderet eos,
si non Moyses, electus ejus,
stetisset in confractione in conspectu ejus,
ut averteret iram ejus, ne disperderet eos.
106:23 2532
και
And 2036
είπε
he spoke 3588
του
1842
εξολοθρεύσαι
to utterly destroy 1473
αυτούς
them, 1508
ει μη
unless *
Μωυσής
Moses 3588
ο
1588-1473
εκλεκτός αυτού
his chosen one 2476
έστη
stood 1722
εν
among 3588
τη
the 2351.5
θραύσει
devastation 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him, 3588
του
654
αποστρέψαι
to turn 3588
τον
2372-1473
θυμόν αυτού
his rage 3588
του
3361
μη
to not 1842
εξολοθρεύσαι
utterly destroy 1473
αυτούς
them.
Przetoż rzekł, że ich chciał wytracić, gdyby się był Mojżesz, wybrany jego, nie stawił w onem rozerwaniu przed nim, a nie odwrócił popędliwości jego, aby ich nie tracił. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił. I rzekł, że je miał wytracić: by był Mojżesz, wybrany jego, nie zastawił się w przełomieniu przed oczyma jego; aby był odwrócił gniew jego, żeby ich nie wytracał. I rieczie potriebiti ich, aszcze nie by Moisiej izbrannyj jego stał w sokruszenii pried nim, wozwratiti jarost' jego, da nie pogubit ich. И# речE потреби1ти и5хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ. И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ. И Господь готов был истребить их, но Моисей, избранник Его, предстал пред Ним в сокрушении и молил Его отвратить гнев Свой и не погубить их.
Ps106(105),24 24 24 Et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem;
non crediderunt verbo ejus.
106:24 2532
και
And 1847
εξουδένωσαν
they treated [3with contempt 1093
γην
2land 1938.1
επιθυμητήν
1 the desirable]; 3756
ουκ
they did not 4100
επίστευσαν
trust 3588
τω
in 3056-1473
λόγω αυτού
his word.
Wzgardzili też ziemią pożądaną, nie wierząc słowu jego. I wzgardzili ziemią rozkoszną, Nie uwierzyli słowu jego. I za nic sobie nie mieli ziemie pożądliwéj: nie wierzyli słowu jego. I unicziżysza ziemliu żełannuju, nie jasza wiery słowiesi jego: И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша вёры словеси2 є3гw2: И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́: И недостойны стали они земли обетованной. Не дали веры слову Его;
Ps106(105),25 25 25 Et murmuraverunt in tabernaculis suis;
non exaudierunt vocem Domini.
106:25 2532
και
And 1111
εγόγγυσαν
they grumbled 1722
εν
in 3588
τοις
4638-1473
σκηνώμασιν αυτών
their tents; 3756
ουκ
they did not 1522
εισήκουσαν
listen to 3588
της
the 5456
φωνής
voice 2962
κυρίου
of the lord.
I szemrząc w namiotach swoich, nie byli posłuszni głosowi Pańskiemu. Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana. I szemrali w namiotach swoich, nie słuchali głosu Pańskiego. i poroptasza w sielieniich swoich, nie usłyszasza głasa Gospodnia. и3 пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz. и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. и возроптали в шатрах своих, не послушали гласа Господня.
Ps106(105),26 26 26 Et elevavit manum suam super eos
ut prosterneret eos in deserto:
106:26 2532
και
And 1869
επήρε
he lifted up 3588
την
5495-1473
χείρα αυτού
his hand 1909
επ'
against 1473
αυτούς
them, 3588
του
2598
καταβαλείν
to throw 1473
αυτούς
them down 1722
εν
into 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness;
Przetoż podniósł rękę swoję przeciwko nim, aby ich pobił na puszczy; Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni, I podniósł rękę swoję na nie, aby je położył na puszczy: I wozdwiże ruku swoju na nia, nizłożyti ja w pustyni, И# воздви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни, И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни, И занес Он руку Свою на них, чтобы покарать их в пустыне,
Ps106(105),27 27 27 et ut dejiceret semen eorum in nationibus,
et dispergeret eos in regionibus.
106:27 2532
και
and 3588
του
2598
καταβαλείν
to throw down 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτών
their seed 1722
εν
into 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations, 2532
και
and 1287
διασκορπίσαι
to disperse 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 3588
ταις
the 5561
χώραις
places.
A żeby rozrzucił nasienie ich między pogan, i rozproszył ich po ziemiach. Aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodówI rozproszyć ich po wszystkich ziemiach. A żeby porzucił nasienie ich między narody: i rozproszył je po ziemiach. i nizłożyti siemia ich wo jazycech, i rastocziti ja w strany. и3 низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6. и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́. унизить племя их среди народов, рассеять их по всем странам.
Ps106(105),28 28 28 Et initiati sunt Beelphegor,
et comederunt sacrificia mortuorum.
106:28 2532
και
And 5055
ετελέσθησαν
they were initiated 3588
τω
to *
Βεελφεγώρ
Baal-peor, 2532
και
and 2068
έφαγον
they ate 2378
θυσίας
a sacrifice 3498
νεκρών
of the dead.
Sprzęgli się też byli z bałwanem Baalfegorem, a jedli ofiary umarłych. Przyłączyli się do Baal-PeoraI jedli z ofiar składanych umarłym. I poświęcili się Beel-Phegorowi: i jedli ofiary umarłych. I priczastiszasia wiejel'fiegoru i sniedosza żertwy miertwych: И# причасти1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ: И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ: И поклонялись они Ваалфегору, и приносили жертвы идолам бездушным;
Ps106(105),29 29 29 Et irritaverunt eum in adinventionibus suis,
et multiplicata est in eis ruina.
106:29 2532
και
And 3947
παρώξυναν
they provoked 1473
αυτόν
him 1722
εν
in 3588
τοις
2006.1-1473
επιτηδεύμασιν αυτών
their practices; 2532
και
and 4129
επληθύνθη
[3was multiplied 1722
εν
4among 1473
αυτοίς
5them 3588
η
1the 4431
πτώσις
2blow].
A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga; Rozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga. I wzruszyli go ku gniewu wynalazkami swemi: i stał się w nich większy upadek. i razdrażysza jego w naczinaniich swoich, i umnożysia w nich padienije. и3 раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе. и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе. и оскорбили Бога поступками своими, и на многих пришла погибель.
Ps106(105),30 30 30 Et stetit Phinees, et placavit,
et cessavit quassatio.
106:30 2532
και
And 2476-*
έστη Φινεές
Phinehas stood 2532
και
and 1837.2
εξιλάσατο
made atonement, 2532
και
and 2869
εκόπασεν
[3was abated 3588
η
1the 2351.5
θραύσις
2devastation].
Aż się zastawił Finees, a pomstę uczynił, i rozerwana jest ona plaga; Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, I plaga ustała. I stanął Phinees i ubłagał, i przestała porażka. I sta Finiejes i umiłostiwi, i priesta siecz': И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь: И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь: Но предстал пред Богом Финеес, и умилостивил Его, и прекратился мор;
Ps106(105),31 31 31 Et reputatum est ei in justitiam,
in generationem et generationem usque in sempiternum.
106:31 2532
και
And 3049
ελογίσθη
it was imputed 1473
αυτώ
to him 1519
εις
for 1343
δικαιοσύνην
righteousness, 1519
εις
for 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation, 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon.
Co mu poczytano ku sprawiedliwości od narodu do narodu, aż na wieki. Poczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki. I poczytano mu ku sprawiedliwości, od narodu do narodu aż na wieki. i wmienisia jemu w prawdu, w rod i rod do wieka. и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка. и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка. и вменилось это ему в праведность, из род в род и вовеки.
Ps106(105),32 32 32 Et irritaverunt eum ad aquas contradictionis,
et vexatus est Moyses propter eos:
106:32 2532
και
And 3949-1473
παρώργισαν αυτόν
they provoked him to anger 1909
επί
at 5204
ύδατος
Water 485
αντιλογίας
of Dispute; 2532
και
and 2559
εκακώθη
evil was inflicted upon *
Μωυσής
Moses 1223
δι'
because of 1473
αυτούς
them;
Znowu go byli wzruszyli do gniewu u wód Meryba, tak, iż się źle działo i z Mojżeszem dla nich. Potem rozgniewali go u wód MeribaTak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu, I wzruszyli go ku gniewu u wód sprzeciwieństwa: i utrapiony był Mojżesz dla nich: I progniewasza jego na wodie prieriekanija, i ozłoblien byst' Moisiej ich radi: И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди: И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди: Но прогневали они Бога у воды, где возроптали, и потерпел зло Моисей из-за них;
Ps106(105),33 33 33 quia exacerbaverunt spiritum ejus,
et distinxit in labiis suis.
106:33 3754
ότι
for 3893
παρεπίκραναν
they greatly embittered 3588
το
4151-1473
πνεύμα αυτού
his spirit, 2532
και
and 1291
διέστειλεν
he drew apart 1722
εν
with 3588
τοις
5491-1473
χείλεσιν αυτού
his lips.
Albowiem rozdraźnili ducha jego, że wyrzekł co niesłuszne usty swemi. Bo rozgoryczyli ducha jego, I wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Że rozdrażnili ducha jego: i wyraził usty swemi. jako prieogorczisza duch jego i raznstwowa ustnama swoima. ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзнствова ўстнaма свои1ма. я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма. ибо смутили они дух его, и, усомнившись, согрешил он устами своими.
Ps106(105),34 34 34 Non disperdiderunt gentes
quas dixit Dominus illis:
106:34 3756
ουκ
They did not 1842
εξωλόθρευσαν
utterly destroy 3588
τα
the 1484
έθνη
nations 3739
α
which 2036-2962
είπε κύριος
the lord told 1473
αυτοίς
to them.
Nadto nie wytracili onych narodów, o których im był Pan powiedział. Nie wytępili ludówTak, jak Pan im nakazał, Nie wygładzili poganów, o które im był Pan rzekł. Nie potriebisza jazyki, jaże rieczie Gospod' im. Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ. Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ. Не истребили они племена, которые назвал им Господь.
Ps106(105),35 35 35 et commisti sunt inter gentes,
et didicerunt opera eorum;
106:35 2532
και
And 3396
εμίγησαν
they mixed 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations, 2532
και
and 3129
έμαθον
learned 3588
τα
2041-1473
έργα αυτών
their works.
Ale pomięszawszy się z onemi narodami, nauczyli się spraw ich: Ale zmieszali się z poganamiI nauczyli się ich czynów. I pomieszali się z pogany, i nauczyli się uczynków ich: I smiesiszasia wo jazycech i nawykosza diełom ich: И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ: И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ: И смешались с язычниками, и злым делам научились от них;
Ps106(105),36 36 36 et servierunt sculptilibus eorum,
et factum est illis in scandalum.
106:36 2532
και
And 1398
εδούλευσαν
they served 3588
τοις
1099.3-1473
γλυπτοίς αυτών
their carvings, 2532
και
and 1096
εγενήθη
it became 1473
αυτοίς
to them 1519
εις
for 4625
σκάνδαλον
a cause of offence.
I służyli bałwanom ich, które im były sidłem. Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką. I służyli rycinom ich, i stało się im na upad. i porabotasza istukannym ich, i byst' im w sobłazn. и3 пораб0таша и3стук†ннымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ. и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ. и служили идолам их, и впали они в соблазн.
Ps106(105),37 37 37 Et immolaverunt filios suos et filias suas dæmoniis. 106:37 2532
και
And 2380
έθυσαν
they sacrificed 3588
τους
5207-1473
υιούς αυτών
their sons 2532
και
and 3588
τας
2364-1473
θυγατέρας αυτών
their daughters 3588
τοις
to the 1140
δαιμονίοις
demons;
Albowiem dyjabłom ofiarowali synów swoich, i córki swoje, Ofiarowali demonomSynów swych i córki swoje. I ofiarowali syny swoje i córki swoje czartom. I pożrosza syny swoja i dszczeri swoja biesowom, И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ, И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ, И приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам.
Ps106(105),38 38 38 Et effuderunt sanguinem innocentem,
sanguinem filiorum suorum et filiarum suarum,
quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan.
Et infecta est terra in sanguinibus,
106:38 2532
και
and 1632
εξέχεαν
they poured out 129
αίμα
[2blood 121
αθώον
1innocent] — 129
αίμα
the blood 5207-1473
υιών αυτών
of their sons 2532
και
and 2364
θυγατέρων
daughters 3739
ων
whom 2380
έθυσαν
they sacrificed 3588
τοις
to the 1099.3
γλυπτοίς
carvings *
Χαναάν
of Canaan. 2532
και
And 5407.1
εφονοκτονήθη
[3was polluted with murder 3588
η
1the 1093
γη
2land] 1722
εν
by 3588
τοις
their 129
αίμασι
blood,
I wylewali krew niewinną, krew synów swoich, i córek swoich, których ofiarowali bałwanom rytym Chananejskim, tak, że splugawiona była ziemia onem krwi rozlaniem. Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią. I wylewali krew niewinną: krew synów swoich, i córek swoich, które ofiarowali rycinom Chananejskim: i splugawiona była ziemia krwiami: i prolijasza krow' niepowinnuju, krow' synow swoich i dszczeriej, jaże pożrosza istukannym chanaanskim: i ubijena byst' ziemlia ich krow'mi и3 проліsша кр0вь непови1нную, кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ±же пожр0ша и3стук†ннымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2 и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́ И проливали кровь невинную, кровь сынов и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским; и этим поругана была земля;
Ps106(105),39 39 39 et contaminata est in operibus eorum:
et fornicati sunt in adinventionibus suis.
106:39 2532
και
and 3392
εμιάνθη
it was defiled 1722
εν
by 3588
τοις
2041-1473
έργοις αυτών
their works. 2532
και
And 4203
επόρνευσαν
they committed harlotry 1722
εν
by 3588
τοις
2006.1-1473
επιτηδεύμασιν αυτών
their practices.
I zmazali się sprawami swemi, a cudzołożyli wynalazkami swemi. Splugawili się czynami swoimiI cudzołożyli postępkami swymi. I zeszpecona ich uczynkami: i cudzołożyli w wynalazkach swoich. i oskwiernisia w dieliech ich: i sobłudisza w naczinaniich swoich. и3 њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ свои1хъ. и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ. и осквернилась она делами их; они же предавались блуду.
Ps106(105),40 40 40 Et iratus est furore Dominus in populum suum,
et abominatus est hæreditatem suam.
106:40 2532
και
And 3710
ωργίσθη
[2was provoked to anger 2372
θυμώ
3in rage 2962
κύριος
1 the lord] 1909
επί
against 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people; 2532
και
and 948
εβδελύξατο
he abhorred 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν αυτού
his inheritance.
Przetoż zapaliwszy się Pan w popędliwości przeciw ludowi swemu, obrzydził sobie dziedzictwo swoje, Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swójI obrzydził sobie dziedzictwo swoje. I rozgniewał się Pan zapalczywością przeciw ludowi swemu: i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. I razgniewasia jarostiju Gospod' na liudi swoja i omierzi dostojanije swoje: И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE: И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́: И воспылал гневом Господь на народ Свой, и возгнушался достоянием Своим;
Ps106(105),41 41 41 Et tradidit eos in manus gentium;
et dominati sunt eorum qui oderunt eos.
106:41 2532
και
And 3860
παρέδωκεν
he delivered 1473
αυτούς
them 1519
εις
into 5495
χείρας
the hands 2190
εχθρών
of enemies, 2532
και
and 2961
εκυρίευσαν
[4dominated 1473
αυτών
5them 3588
οι
1the 3404
μισούντες
2ones detesting 1473
αυτούς
3them].
I podał ich w ręce poganom; a panowali nad nimi, którzy ich mieli w nienawiści; Wydał ich w ręce narodów; I panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. I podał je w ręce poganom: i panowali nad nimi, którzy je mieli w nienawiści. i priedadie ja w ruki wragow, i obładasza imi nienawidiaszczyi ich. и3 предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ. и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ. и предал их в руки врагов, и взяли власть над ними ненавистники их.
Ps106(105),42 42 42 Et tribulaverunt eos inimici eorum,
et humiliati sunt sub manibus eorum;
106:42 2532
και
And 2346
έθλιψαν
[2afflicted 1473
αυτούς
3them 3588
οι
2190-1473
εχθροί αυτών
1their enemies], 2532
και
and 5013
εταπεινώθησαν
they were humbled 5259
υπό
under 3588
τας
5495-1473
χείρας αυτών
their hands.
I uciskali ich nieprzyjaciele ich, tak, że poniżeni byli pod ręką ich. Gnębili ich wrogowie, Ujarzmiając ich swoją ręką. I ciążyli je nieprzyjaciele ich: i byli uniżeni pod rękami ich. I stużysza im wrazi ich: i smiriszasia pod rukami ich. И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ. И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ. И угнетали их враги, и смирили их рукою своей.
Ps106(105),43 43 43 sæpe liberavit eos.
Ipsi autem exacerbaverunt eum in consilio suo,
et humiliati sunt in iniquitatibus suis.
106:43 4121.1
πλεονάκις
Many times 4506
ερρύσατο
he rescued 1473
αυτούς
them, 1473-1161
αυτοί δε
but they 3893
παρεπίκραναν
greatly embittered 1473
αυτόν
him 1722
εν
by 3588
τη
1012-1473
βουλή αυτών
their counsel, 2532
και
and 5013
εταπεινώθησαν
they were humbled 1722
εν
in 3588
ταις
458-1473
ανομίαις αυτών
their lawless deeds.
Częstokroć ich wybawiał; wszakże go oni wzruszali do gniewu radami swemi, zaczem poniżeni byli dla nieprawości swoich. Wiele razy ich wybawiał, Lecz oni buntowali się w zamysłach swoich I upadli przez winy swoje. Często je wybawiał; ale oni do gniewu go przywodzili radami swemi: i poniżeni byli dla nieprawości swoich. Mnożyceju izbawi ja: tii że prieogorczisza jego sowietom swoim, i smiriszasia w biezzakoniich swoich. Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ, и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ. Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ. Много раз избавлял Он их; они же оскорбляли Его упорством своим и унижены были за грехи свои.
Ps106(105),44 44 44 Et vidit cum tribularentur,
et audivit orationem eorum.
106:44 2532
και
And 1492-2962
είδε κύριος
the lord beheld 1722
εν
in 3588
τω
2346-1473
θλίβεσθαι αυτούς
their being afflicted 1722
εν
while at 3588
τω
the 1473
αυτόν
same time 1522
εισακούσαι
listening to 3588
της
1162-1473
δεήσεως αυτών
their supplication.
A wszakże wejrzał na ucisk ich, i usłyszał wołanie ich. Lecz wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania. I widział, kiedy byli uciśnieni: i wysłuchał ich modlitwę. I widie Gospod', wniegda skorbieti im, wniegda usłyszasze molienije ich: И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ: И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ: Но видел Господь скорби их, и внимал молениям их.
Ps106(105),45 45 45 Et memor fuit testamenti sui,
et pœnituit eum secundum multitudinem misericordiæ suæ:
106:45 2532
και
And 3403
εμνήσθη
he remembered 3588
της
1242-1473
διαθήκης αυτού
his covenant, 2532
και
and 3338
μετεμελήθη
repented 2596
κατά
according to 3588
το
the 4128
πλήθος
magnitude 3588
του
1656-1473
ελέους αυτού
of his mercy.
Bo sobie wspomniał na przymierze swoje z nimi, a żałował tego według wielkiej litości swojej. Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimiI zlitował się według wielkiej łaski swojej. I wspomniał na Testament swój: i żal mu było według wielkości miłosierdzia swego. i pomianu zawiet swoj, i raskajasia po mnożestwu miłosti swojeja: и3 помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS: и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́: Помнил Он завет Свой и сжалился по великой милости Своей;
Ps106(105),46 46 46 et dedit eos in misericordias,
in conspectu omnium qui ceperant eos.
106:46 2532
και
And 1325
έδωκεν
he gave 1473
αυτούς
them 1519
εις
over for 3628
οικτιρμούς
compassions 1726
εναντίον
before 3956
πάντων
all 3588
των
the 162
αιχμαλωτευσάντων
ones having captured 1473
αυτούς
them.
Tak, że im zjednał miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy ich byli pojmali. Wzbudził dla nich miłosierdzieU wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę. I dał je na miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy je byli poimali. i dadie ja w szczedroty pried wsiemi plieniwszymi ja. и3 дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |. и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́. и склонил к милосердию сердца покорителей их.
Ps106(105),47 47 47 Salvos nos fac, Domine Deus noster,
et congrega nos de nationibus:
ut confiteamur nomini sancto tuo,
et gloriemur in laude tua.
106:47 4982
σώσον
Deliver 1473
ημάς
us, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God, 2532
και
and 1996
επισυνάγαγε
assemble 1473
ημάς
us 1537
εκ
from out of 3588
των
the 1484
εθνών
nations! 3588
του
1843
εξομολογήσασθαι
to acknowledge 3588
τω
3686
ονόματί
[3name 1473
σου
1your 3588
τω
39
αγίω
2holy]; 3588
του
1460.2
εγκαυχάσθαι
to boast 1722
εν
in 3588
τη
133-1473
αινέσει σου
your praise.
Wybawże nas, Panie, Boże nasz! a zgromadź nas z tych pogan, abyśmy wysławiali imię świętobliwości twojej, a chlubili się w chwale twojej. Zbaw nas, Panie, Boże nasz, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie! Wybawże nas, Panie, Boże nasz, a zgromadź nas z narodów, abyśmy wyznawali imieniowi twemu świętemu: a chlubili się w chwale twojéj. Spasi ny, Gospodi, Boże nasz, i sobieri ny ot jazyk, ispowiedatisia imieni twojemu swiatomu, chwalitisia wo chwalie twojej. Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му, хвали1тисz во хвалЁ твоeй. Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас, избавь от ига язычников, да прославим имя Твое святое, да похвалимся славою Твоей.
Ps106(105),48 48 48 Benedictus Dominus Deus Israël, a sæculo et usque in sæculum;
et dicet omnis populus: Fiat, fiat.
106:48 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316
θεός
God *
Ισραήλ
of Israel, 575
από
from 3588
του
the 165
αιώνος
eon 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon. 2532
και
And 2046
ερεί
[4shall say 3956
πας
1all 3588
ο
2the 2992
λαός
3people], 1096
γένοιτο
May it be. 1096
γένοιτο
May it be.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieków aż na wieki; na co niech rzecze wszystek lud: Amen, Halleluja. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! Niech wszystek lud powie: Amen! Alleluja! Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki: a niechaj rzecze wszystek lud: Stań się, stań się. Błagosłowien Gospod' Bog Izrailiew ot wieka i do wieka. I riekut wsi liudije: budi, budi. Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, бyди. Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди. Благословен Господь Бог Израилев во все века! И скажет весь народ: "Да будет так, да будет!"
Chwała