Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 108 (107) BÓG NADZIEJĄ SWEGO LUDU!
Ps108(107),1 1 1 Canticum Psalmi, ipsi David. 5603
ωδή
Ode 5568
ψαλμού
of a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 108:1 2092
ετοίμη
[2 is prepared 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2092
ετοίμη
[2 is prepared 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart]. 103
άσομαι
I shall sing 2532
και
and 5567
ψαλώ
strum 1722
εν
in 3588
τη
1391-1473
δόξη μου
my glory.
Pieśń psalmu samego Dawida. (108:1) Pieśń. Psalm Dawidowy. (108:1) Pienie Psalmu samemu Dawidowi. Piesn', psałom Dawidu. Пёснь, pал0мъ дв7ду Пѣ́снь, псало́мъ Дави́ду. Песнь, псалом Давида, 107
Ps108(107),2 2 2 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum;
cantabo, et psallam in gloria mea.
108:2 1825
εξεγέρθητι
Awake, 3588
η
O 1391
δόξα μου
my glory! 1825
εξεγέρθητι
Awake, 5568.1
ψαλτήριον
psaltery 2532
και
and 2788
κιθάρα
harp! 1825
εξεγερθήσομαι
I will be awakened 3722
όρθρου
at dawn.
(108:2) Gotowe jest serce moje, Boże! śpiewać i wysławiać cię będę, także i chwała moja. (108:2) Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja! (108:2) Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje: będę śpiewał i grał w chwale mojéj. Gotowo sierdce moje, Boże, gotowo sierdce moje: wospoju i poju wo sławie mojej. Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́вѣ мо­е́й. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое; воспою и пою в славе моей!
Ps108(107),3 3 3 Exsurge, gloria mea; exsurge, psalterium et cithara;
exsurgam diluculo.
108:3 1843
εξομολογήσομαί
I will make acknowledgment 1473
σοι
to you 1722
εν
among 2992
λαοίς
peoples, 2962
κύριε
O lord; 5567
ψαλώ
I shall strum 1473
σοι
to you 1722
εν
among 1484
έθνεσιν
nations.
(108:3) Ocućże się lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję. (108:3) Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę! (108:3) Powstań, chwało moja, powstań, arfo i cytro! wstanę na świtaniu. Wostani, sława moja, wostani, psałtiriu i gusli: wostanu rano. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. Воста́ни, сла́ва моя́, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но. Воспрянь, слава моя! Воспряньте, псалтирь и гусли! Я восстану рано.
Ps108(107),4 4 4 Confitebor tibi in populis, Domine,
et psallam tibi in nationibus:
108:4 3754
ότι
For 3173
μέγα
great 1883
επάνω
above 3588
των
the 3772
ουρανών
heavens 3588
το
is 1656-1473
έλεός σου
your mercy; 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
των
the 3507
νεφελών
clouds 3588
η
is 225
αλήθειά σου
your truth.
(108:4) Wysławiać cię będę między ludźmi, Panie! a będęć śpiewał między narodami. (108:4) Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów, (108:4) Będęć wyznawał między ludem, Panie: a będę tobie śpiewał między narody. Ispowiemsia tiebie w liudiech, Gospodi, poju tiebie wo jazycech: И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, пою2 тебЁ во kзhцэхъ: Исповѣ́мся тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, пою́ тебѣ́ во язы́цѣхъ: Прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен;
Ps108(107),5 5 5 quia magna est super cælos misericordia tua,
et usque ad nubes veritas tua.
108:5 5312
υψώθητι
Be raised up high 1909
επί
above 3588
τους
the 3772
ουρανούς
heavens, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2532
και
and 1909
επί
above 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth 3588
η
with 1391-1473
δόξα σου
your glory!
(108:5) Albowiem większe jest nad niebiosa miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja. (108:5) Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twojaI aż do obłoków sięga wierność twoja. (108:5) Albowiem wielkie jest nad niebiosa miłosierdzie twoje: i aż pod obłoki prawda twoja. jako wielija wierchu niebies miłost' twoja i do obłak istina twoja. ћкw вeліz верхY нб7съ млcть твоS и3 до w4блакъ и4стина твоS. я́ко ве́лiя верху́ небе́съ ми́лость твоя́ и до о́блакъ и́стина твоя́. ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя.
Ps108(107),6 6 6 Exaltare super cælos, Deus,
et super omnem terram gloria tua:
108:6 3704
όπως
so 302
αν
that 4506
ρυσθώσιν
[2should be rescued 3588
οι
27-1473
αγαπητοί σου
1your beloved]. 4982
σώσον
Deliver 3588
τη
with 1188-1473
δεξιά σου
your right hand, 2532
και
and 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me!
(108:6) Wywyszże się nad niebiosa, o Boże! a nad wszystkę ziemię chwała twoja. (108:6) Wznieś się nad niebiosa, Boże, Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią, (108:6) Wywyższże się nad niebiosa, Boże! a po wszystkiéj ziemi chwała twoja. Wozniesisia na niebiesa, Boże, i po wsiej ziemliawa twoja, Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS, Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва твоя́, Вознесись на Небеса, Боже, и по всей земле воссияет слава Твоя!
Ps108(107),7 7 7 ut liberentur dilecti tui.
Salvum fac dextera tua, et exaudi me.
108:7 3588
ο
2316
θεός
God 2980
ελάλησεν
spoke 1722
εν
in 3588
τω
39-1473
αγίω αυτού
his holy place. 5312
υψωθήσομαι
I shall be raised up high, 2532
και
and 1266-*
διαμεριώ Σίκιμα
I shall divide Shechem into parts; 2532
και
and 3588
την
the 2835.1
κοιλάδα
valley 3588
των
of the 4633
σκηνών
tents 1267.1
διαμετρήσω
I will measure out.
(108:7) Niech będą wybawieni umiłowami twoi; zachowajże ich prawicą swoją, a wysłuchaj mię. (108:7) Aby ocaleli umiłowani twoi! Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas! (108:7) Aby byli wybawieni umiłowani twoi: wybaw prawicą twoją, a wysłuchaj mię. jako da izbawiatsia wozliubliennii twoi: spasi diesniceju twojeiu i usłyszy mia. ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2: сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши мS. я́ко да изба́вят­ся воз­лю́блен­нiи тво­и́: спаси́ десни́цею тво­е́ю и услы́ши мя́. Да избегнут гибели возлюбленные Твои! Спаси нас десницею Твоей и услышь меня!
Ps108(107),8 8 8 Deus locutus est in sancto suo:
Exsultabo, et dividam Sichimam;
et convallem tabernaculorum dimetiar.
108:8 1699
εμός
Mine 1510.2.3
εστι
is *
Γαλαάδ
Gilead; 2532
και
and 1699
εμός
mine 1510.2.3
εστι
is *
Μανασσής
Manasseh; 2532
και
and *
Εφραϊμ
Ephraim 484
αντίληψις
is the assistance 3588
της
2776-1473
κεφαλής μου
of my head;
(108:8) Bóg mówił przez świętobliwość swoję; dlatego się weselić będę, że rozdzielę Sychem, a dolinę Sukkot rozmierzę. (108:8) Bóg przemówił w świątyni swojej:Rozraduję się i rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot. (108:8) Bóg mówił w świątnicy swojéj: Rozweselę się, i będę dzielił Sychimę, i dolinę Namiotów pomierzę. Bog wozgłagoła wo swiatiem swojem: wozniesusia i razdieliu Sikimu, i udol' sielienij razmieriu. БGъ возгlа во с™ёмъ своeмъ: вознесyсz и3 раздэлю2 сікjму, и3 ўд0ль селeній размёрю. Бо́гъ воз­глаго́ла во святѣ́мъ сво­е́мъ: воз­несу́ся и раздѣлю́ Сики́му, и удо́ль селе́нiй размѣ́рю. Бог возгласил во святилище Своем: "Вознесусь и разделю Сихем и долину шатров измерю!
Ps108(107),9 9 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses,
et Ephraim susceptio capitis mei.
Juda rex meus;
108:9 *
Ιούδας
Judah 935-1473
βασιλεύς μου
is my king; *
Μωάβ
Moab 3003.1
λέβης
the kettle 3588
της
1680-1473
ελπίδος μου
of my hope; 1909
επί
upon 3588
την
*
Ιδουμαίαν
Edom 1911
επιβαλώ
I will put 3588
το
5266-1473
υπόδημά μου
my sandal; 1473
εμοί
[3to me 246
αλλόφυλοι
1 the Philistines 5293
υπετάγησαν
2are submitted].
(108:9) Mojeć jest Galaad, mój i Manases, a Efraim mocą głowy mojej, Juda zakonodawca mój. (108:9) Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej, Juda zaś berłem moim. (108:9) Mój jest Galaad, i mój Manasses, i Ephraim obrona głowy mojéj, Juda król mój. Moj jest' Gałaad, i moj jest' Manassij, i Jefriem zastuplienije gławy mojeja: Iuda car' moj, М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 моеS: їyда цaрь м0й, Мо́й е́сть Галаа́дъ, и мо́й е́сть Манассі́й, и Ефре́мъ заступле́нiе главы́ мо­ея́: Иу́да ца́рь мо́й, Мой Галаад, и Мой Манассия, Ефрем – утверждение главы Моей, Иуда – царь, поставленный Мной!
Ps108(107),10 10 10 Moab lebes spei meæ:
in Idumæam extendam calceamentum meum;
mihi alienigenæ amici facti sunt.
108:10 5100
τις
Who 520-1473
απάξει με
shall take me away 1519
εις
into 4172
πόλιν
a city 4042
περιοχής
of a citadel? 2228
η
or 5100
τις
who 3594
οδηγήσει
shall guide 1473
με
me 2193
έως
to 3588
της
*
Ιδουμαίας
Edom?
(108:10) Moab jest miednicą do umywania mego, na Edoma porzucę obuwie moje: przeciwko Filistynom trąbić będę. (108:10) Moab miednicą moją do obmywania, Na Edom rzucę sandał mój; Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą! (108:10) Moab garniec nadzieje mojéj, na Idumeą rozciągnę bót mój: mnie cudzoziemcy stali się przyjacioły. Moaw konob upowanija mojego: na Idumieju nałożu sapog moj: mnie inopliemiennicy pokoriszasia. мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю наложY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz. Моа́въ коно́бъ упова́нiя мо­его́: на Идуме́ю наложу́ сапо́гъ мо́й: мнѣ́ иноплеме́н­ницы покори́шася. Моав – надежный сосуд Мой, на Идумею наступлю стопой Моей! Мне иноплеменники покорились".
Ps108(107),11 11 11 Quis deducet me in civitatem munitam?
quis deducet me usque in Idumæam?
108:11 3780
ουχί
Is it not 1473
συ
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
ο
the one 683-1473
απωσάμενος ημάς
thrusting us away? 2532
και
And 3756
ουκ
will you not 1831
εξελεύση
go forth, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
with 3588
ταις
1411-1473
δυνάμεσιν ημών
our forces?
(108:11) Któż mię zaprowadzi do miasta obronnego? Któż mię przywiedzie aż do ziemi edomskiej? (108:11) Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu? (108:11) Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? kto mię doprowadzi aż do Idumei? Kto wwiediet mia wo grad ograżdienija? ili kto nastawit mia do Idumiei? Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи; Кто́ введе́тъ мя́ во гра́дъ огражде́нiя? или́ кто́ наста́витъ мя́ до Идуме́и? Кто введет меня (Давида) в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи?
Ps108(107),12 12 12 nonne tu, Deus, qui repulisti nos?
et non exibis, Deus, in virtutibus nostris?
108:12 1325
δος
Give 1473
ημίν
to us 996
βοήθειαν
help 1537
εκ
from out of 2347
θλίψεως
affliction, 2532
και
for 3152
ματαία
[3 is vain 4991
σωτηρία
1deliverance 444
ανθρώπου
2of man]!
(108:12) Izali nie ty, o Boże! któryś nas był odrzucił, a nie wychodziłeś, o Boże! z wojskami naszemi? (108:12) Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? (108:12) Izali nie ty, Boże, któryś nas odrzucił? i nie wynidziesz, Boże, z wojski naszemi? Nie ty li, Boże, otrinuwyj nas, i nie izydieszy, Boże, w siłach naszych? Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ; Не ты́ ли, Бо́же, от­ри́нувый на́съ, и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших!
Ps108(107),13 13 13 Da nobis auxilium de tribulatione,
quia vana salus hominis.
108:13 1722
εν
In 3588
τω
2316
θεώ
God 4160
ποιήσομεν
we shall execute 1411
δύναμιν
power, 2532
και
and 1473
αυτός
he 1847
εξουδενώσει
shall treat [2with contempt 3588
τους
2190-1473
εχθρούς ημών
1our enemies].
(108:13) Dajże nam pomoc z ucisku; albowiem omylna jest pomoc ludzka. (108:13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo niczym jest pomoc ludzka! (108:13) Daj nam ratunek w utrapieniu; boć omylne wybawienie człowiecze. Dażd' nam pomoszcz' ot skorbi: i sujetno spasienije cziełowiecziesko. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо. Да́ждь на́мъ по́мощь от­ ско́рби: и су́етно спасе́нiе человѣ́ческо. Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения!
Ps108(107),14 14 14 In Deo faciemus virtutem;
et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros.
(108:14) W Bogu sobie mężnie poczynać będziemy, a on podepcze nieprzyjaciół naszych. (108:14) W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych. (108:14) W Bogu uczynimy moc: a on wniwecz obróci nieprzyjacioły nasze. O Bozie sotworim siłu, i toj unicziżyt wragi naszia. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaшz. О Бо́зѣ сотвори́мъ си́лу, и то́й уничижи́тъ враги́ на́шя. С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших.