Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 109 (108) PROŚBA O UKARANIE WROGÓW.
Ps109(108),1 1 1 In finem. Psalmus David.2 Deus, laudem meam ne tacueris,
1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 109:1 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
την
133-1473
αίνεσίν μου
of my praise, 3361
μη
you should not 3902.1
παρασιωπήσης
remain silent;
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. O Boże chwały mojej! nie milcz; Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Boże chwały mojej, nie milcz, Na koniec. Psalm Dawidowi. Boże chwały mojéj, nie zamilczaj! Boże, chwały mojeja nie priemołczi: Б9е, хвалы2 моеS не премолчи2: Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́: Боже, не безмолвствуй, когда я восхвалю Тебя!
Ps109(108),2 2 quia os peccatoris et os dolosi super me apertum est. 3 Locuti sunt adversum me lingua dolosa,
109:2 3754
ότι
for 4750
στόμα
the mouth 268
αμαρτωλού
of the sinner, 2532
και
and 4750
στόμα
the mouth 1386
δολίου
of the deceitful one 1909
επ'
[2against 1473
εμέ
3me 455
ηνοίχθη
1opened]; 2980
ελάλησαν
they spoke 2596
κατ'
against 1473
εμού
me 1100
γλώσση
[2tongue 1386
δολία
1 with a deceitful];
Bo się usta niepobożnego, i usta kłamliwe przeciwko mnie otworzyły; mówili przeciwko mnie językiem kłamliwym, Bo otworzyły się przeciwko mnieUsta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym! Boć usta grzesznika i zdrajce przeciwko mnie się otworzyły: mówili przeciwko mnie językiem zdradliwym. jako usta griesznicza i usta l'stiwago na mia otwierzoszasia, głagołasza na mia jazykom l'stiwym, ћкw ўстA грBшнича и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz, глаг0лаша на мS љзhкомъ льсти1вымъ, я́ко уста́ грѣ́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ от­верзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ, Ибо уста грешника, уста лукавого на меня отверзлись, оклеветали меня языком лукавым,
Ps109(108),3 3 et sermonibus odii circumdederunt me:
et expugnaverunt me gratis.
109:3 2532
και
and 3056
λόγοις
with words 3411.1
μίσους
of hatred 2944
εκύκλωσάν
they encircled 1473
με
me; 2532
και
and 4170
επολέμησάν
they waged war against 1473
με
me 1431
δωρεάν
without charge.
A słowy jadowitemi ogarnęli mię, walcząc przeciwko mnie bez wszekiej przyczyny. Słowami nienawistnymi otaczają mnieI zwalczają mnie bez przyczyny. I ogarnęli mię mowami nienawistnemi: i walczyli na mię bez przyczyny. i słowiesy nienawistnymi obydosza mia, i braszasia so mnoju tunie. и3 словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS, и3 брaшасz со мн0ю тyне. и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не. словами ненависти опутали меня и ополчились на меня напрасно.
Ps109(108),4 4 4 Pro eo ut me diligerent, detrahebant mihi;
ego autem orabam.
109:4 473
αντί
Instead 3588
του
of the 25
αγαπάν
loving 1473
με
me, 1736.1
ενδιέβαλλόν
they slandered 1473
με
me; 1473-1161
εγώ δε
but I 4336
προσηυχόμην
prayed.
Przeciwili mi się za miłość moję, chociażem się za nich modlił. Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. Miasto tego, co mię miłować mieli, uwłaczali mi: a jam się modlił. Wmiesto jeże liubiti mia, obołgachu mia, az że moliachsia: Вмёстw є4же люби1ти мS, њболгaху мS, ѓзъ же молsхсz: Вмѣ́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́зъ же моля́хся: Вместо того, чтобы любить меня, оболгали меня, а я молился Богу;
Ps109(108),5 5 5 Et posuerunt adversum me mala pro bonis,
et odium pro dilectione mea.
109:5 2532
και
And 5087
έθεντο
they placed 2596
κατ'
against 1473
εμού
me 2556
κακά
bad things 473
αντί
for 18
αγαθών
good things; 2532
και
and 3411.1
μίσος
hatred 473
αντί
for 3588
της
26.1-1473
αγαπήσεώς μου
my affection.
Oddawają mi złem za dobre; a nienawiścią za miłość moję. Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją. I oddawali mi złem za dobre: a nienawiścią za miłość moję. i położysza na miaaja za błagaja, i nienawist' za wozliublienije moje. и3 положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нeнависть за возлюблeніе моE. и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за воз­любле́нiе мое́. и воздали мне злом за добро, и ненавистью за любовь мою.
Ps109(108),6 6 6 Constitue super eum peccatorem,
et diabolus stet a dextris ejus.
109:6 2525
κατάστησον
Place 1909
επ'
[2against 1473
αυτόν
3him 268
αμαρτωλόν
1 the sinner], 2532
και
and 1228
διάβολος
let the devil 2476
στήτω
stand 1537
εκ
at 1188-1473
δεξιών αυτού
his right hand!
Postawże nad nim bezbożnika, a przeciwnik niech stoi po prawej ręce jego. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy! Postawże nad nim grzesznika: a djabeł niech stoi po prawicy jego. Postawi na niego griesznika, i diawoł da staniet odiesnuju jego: Постaви на него2 грёшника, и3 діaволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2: Поста́ви на него́ грѣ́шника, и дiа́волъ да ста́нетъ одесну́ю его́: Подчини врага грешнику, и диавол да станет рядом с ним!
Ps109(108),7 7 7 Cum judicatur, exeat condemnatus;
et oratio ejus fiat in peccatum.
109:7 1722
εν
In 3588
τω
2919-1473
κρίνεσθαι αυτόν
his being judged, 1831
εξέλθοι
may he go forth 2613
καταδεδικασμένος
having been condemned; 2532
και
and 3588
η
4335-1473
προσευχή αυτού
[2his prayer 1096
γενέσθω
1let] become 1519
εις
as 266
αμαρτίαν
sin!
Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech! Gdy go sądzą, niech wynidzie potępiony: a modlitwa jego niech się w grzech obróci. wniegda suditisia jemu, da izydiet osużdien, i molitwa jego da budiet w griech. внегдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуждeнъ, и3 моли1тва є3гw2 да бyдетъ въ грёхъ. внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ. Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех!
Ps109(108),8 8 8 Fiant dies ejus pauci,
et episcopatum ejus accipiat alter.
109:8 1096
γενηθήτωσαν
Let [2become 3588
αι
2250-1473
ημέραι αυτού
1his days] 3641
ολίγαι
few, 2532
και
and 3588
την
1984-1473
επισκοπήν αυτού
[4his overseeing 2983
λάβοι
1may 3take 2087
έτερος
2another]!
Niech będą dni jego krótkie, a przełożeństwo jego niech inny weźmie. Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! Dni jego niechaj będą krótkie: a biskupstwo jego niechaj weźmie inny. Da budut dnije jego mali, i jepiskopstwo jego da priimiet in: Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ: Да бу́дутъ дні́е его́ ма́ли, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ: Да будут дни его кратки, и достоинство его да приимет иной!
Ps109(108),9 9 9 Fiant filii ejus orphani,
et uxor ejus vidua.
109:9 1096
γενηθήτωσαν
Let [2become 3588
οι
5207-1473
υιοί αυτού
1his sons] 3737
ορφανοί
orphans, 2532
και
and 3588
η
1135-1473
γυνή αυτού
his wife 5503
χήρα
a widow!
Niech dzieci jego będą sierotami, a żona jego wdową. Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! Synowie jego niech będą sierotami: a żona jego wdową. da budut synowie jego siri, i żena jego wdowa: да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ри, и3 женA є3гw2 вдовA: да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́: Да станут сыновья его сиротами, а жена его вдовою!
Ps109(108),10 10 10 Nutantes transferantur filii ejus et mendicent,
et ejiciantur de habitationibus suis.
109:10 4531
σαλευόμενοι
In being shaken up, 3339.2
μεταναστήτωσαν
let [2change residence 3588
οι
5207-1473
υιοί αυτού
1his sons], 2532
και
and 1871
επαιτησάτωσαν
let them beg! 1544
εκβληθήτωσαν
Let them be cast out 1537
εκ
from 3588
των
3623.1-1473
οικοπέδων αυτών
their areas!
Niech będą biegunami i tułaczami synowie jego, niech żebrzą, a niech żebrzą wychodząc z pustek swoich. Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! Niech się tułający przenoszą synowie jego, a niech żebrzą i niech będą wyrzuceni z mieszkania swego. dwiżuszczesia da priesieliatsia synowie jego i wosprosiat, da izgnani budut iz domow swoich. дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2 и3 воспр0сzтъ, да и3згнaни бyдутъ и3з8 домHвъ свои1хъ. дви́жущеся да преселя́т­ся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ сво­и́хъ. Да скитаются непрестанно сыновья его и просят подаяния, и да изгнаны будут из домов своих!
Ps109(108),11 11 11 Scrutetur fœnerator omnem substantiam ejus,
et diripiant alieni labores ejus.
109:11 1830
εξερευνησάτω
Let [2search out 1157
δανειστής
1 the money-lender] 3956
πάντα
all 3745
όσα
as much as 5224
υπάρχει
exists 1473
αυτώ
to him, 2532
και
and 1283
διαρπασάτωσαν
let [2plunder 245
αλλότριοι
1strangers] 3588
τους
4192-1473
πόνους αυτού
his toils!
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy! Niech szperuje lichwiarz wszystkę majętność jego: a niech rozchwycą obcy prace jego. Da wzyszczet zaimodawiec wsia, jelika sut' jego: i da woschitiat czużdii trudy jego. Да взhщетъ заимодaвецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2: и3 да восхи1тzтъ чуждjи труды2 є3гw2. Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тятъ чужді́и труды́ его́. Да взыщет взаимодавец все имущество его, и чужие да расхитят плоды трудов его!
Ps109(108),12 12 12 Non sit illi adjutor,
nec sit qui misereatur pupillis ejus.
109:12 3361
μη
Let there not 5224
υπαρξάτω
exist 1473
αυτώ
to him 483.1
αντιλήπτωρ
a shielder, 3366
μηδέ
nor 1096
γενηθήτω
let there be 3629
οικτίρμων
one pitying 3588
τοις
3737-1473
ορφανοίς αυτού
his orphans!
Niech nie będzie ktoby mu miłosierdzie pokazał, niech nie będzie, ktoby się zmiłował nad sierotami jego. Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego! Niechaj nie ma pomocnika: a niech nie będzie, ktoby się zlitował nad sierotami jego. Da nie budiet jemu zastupnika, niże da budiet uszczedriajaj siroty jego: Да не бyдетъ є3мY застyпника, нижE да бyдетъ ўщедрszй сирwты2 є3гw2: Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́: Да не будет ему заступника, и никто да не окажет милости сиротам его!
Ps109(108),13 13 13 Fiant nati ejus in interitum;
in generatione una deleatur nomen ejus.
109:13 1096
γενηθήτω
Let [2be 3588
τα
5043-1473
τέκνα αυτού
1his children] 1519
εις
given for 1841.5
εξολόθρευσιν
devastation! 1722
εν
In 1074
γενεά
[2generation 1520
μία
1one] 1813
εξαλειφθείη
let [2be wiped away 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
1his name]!
Potomkowie jego niech z korzenia wycięci będą; w drugiem pokoleniu niech będzie wygładzone imię ich. Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu! Dzieci jego niech będą zniszczone: w jednym rodzie niech zginie imię jego. da budut czada jego w pogublienije, w rodie jediniem da potriebitsia imia jego. да бyдутъ ч†да є3гw2 въ погублeніе, въ р0дэ є3ди1нэмъ да потреби1тсz и4мz є3гw2. да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́нiе, въ ро́дѣ еди́нѣмъ да потреби́т­ся и́мя его́. Да постигнет детей его погибель, в одном поколении да изгладится имя его!
Ps109(108),14 14 14 In memoriam redeat iniquitas patrum ejus in conspectu Domini,
et peccatum matris ejus non deleatur.
109:14 363
αναμνησθείη
May [4be called to mind 3588
η
1the 458
ανομία
2lawlessness 3588
των
3962-1473
πατέρων αυτού
3of his fathers] 1725
έναντι
before 2962
κυρίου
the lord; 2532
και
and 3588
η
[2the 266
αμαρτία
3sin 3588
της
3384-1473
μητρός αυτού
4of his mother 3361
μη
5not 1813
εξαλειφθείη
1may] be wiped away.
Niech przyjdzie na pamięć nieprawość przodków jego przed Panem, a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony! Niech przyjdzie na pamięć przed oczyma Pańskiemi nieprawość ojców jego: a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Da wospomianietsia biezzakonije otiec jego pried Gospodiem, i griech matierie jego da nie oczistitsia: Да воспомzнeтсz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ, и3 грёхъ мaтере є3гw2 да не њчи1ститсz: Да воспомяне́т­ся беззако́нiе оте́цъ его́ предъ Го́сподемъ, и грѣ́хъ ма́тере его́ да не очи́стит­ся: Да помянет Господь беззакония отцов его, и да не простит грех матери его!
Ps109(108),15 15 15 Fiant contra Dominum semper,
et dispereat de terra memoria eorum:
109:15 1096
γενηθήτωσαν
Let them be 1726
εναντίον
before 2962
κυρίου
the lord 1275
διαπαντός
always! 2532
και
and 1842
εξολοθρευθείη
may [2be utterly destroyed 1537
εκ
3from 1093
γης
4 the land 3588
το
3422-1473
μνημόσυνον αυτών
1their memorial].
Niech będą przed Panem ustawicznie, ażby wygładził z ziemi pamiątkę ich, Niech będą zawsze przed PanemI niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich! Niechaj będą przed Panem zawżdy: a niech wyginie z ziemie pamiątka ich: da budut pried Gospodiem wynu, i da potriebitsia ot ziemli pamiat' ich: да бyдутъ пред8 гDемъ вhну, и3 да потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ: да бу́дутъ предъ Го́сподемъ вы́ну, и да потреби́т­ся от­ земли́ па́мять и́хъ: Да будут их грехи всегда пред Господом, и да истребится с земли память о них,
Ps109(108),16 16 16 pro eo quod non est recordatus facere misericordiam, 17 et persecutus est hominem inopem et mendicum,
et compunctum corde, mortificare.
109:16 446.2
ανθ' ων
Because 3756
ουκ
he did not 3403
εμνήσθη
remember 4160
ποιήσαι
to perform 1656
έλεος
mercy, 2532
και
but 2614
κατεδίωξεν
pursued 444
άνθρωπον
[4man 3993
πένητα
1a needy 2532
και
2and 4434
πτωχόν
3poor], 2532
και
and 2660
κατανενυγμένον
vexing 3588
τη
the 2588
καρδία
heart 3588
του
2289
θανατώσαι
to kill him.
Przeto, że nie pamiętał, aby czynił miłosierdzie, ale prześladował człowieka nędznego i ubogiego, a tego, który był serca utrapionego, chciał zamordować. Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić. Przeto, że nie pamiętał czynić miłosierdzia: i prześladował człowieka niedostatecznego i żebraka: a skruszonego na sercu, aby go zamordował. zanieże nie pomianu sotworiti miłost', i pogna cziełowieka niszcza i uboga, i umiliena sierdcem umiertwiti. занeже не помzнY сотвори1ти ми1лость, и3 погнA человёка ни1ща и3 ўб0га, и3 ўмилeна сeрдцемъ ўмертви1ти. зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ человѣ́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцемъ умертви́ти. за то, что не захотел враг мой сотворить милость и преследовал человека бедного, убогого и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его.
Ps109(108),17 17 18 Et dilexit maledictionem, et veniet ei;
et noluit benedictionem, et elongabitur ab eo.
109:17 2532
και
And 25
ηγάπησε
he loved 2671
κατάραν
a curse, 2532
και
and 2240
ήξει
it shall come 1473
αυτώ
to him; 2532
και
and 3756
ουκ
he did not 2309
ηθέλησεν
want 2129
ευλογίαν
a blessing, 2532
και
and 3118.2
μακρυνθήσεται
it shall be far 575
απ'
from 1473
αυτού
him.
Ponieważ umiłował przeklęstwo, niechże przyjdzie na niego; niechciał błogosławieństwa niechże będzie oddalone od niego. Umiłował przekleństwo – niech ono nań spadnie! Nie chciał błogosławieństwa – niech będzie dalekie od niego! I umiłował przeklęctwo, i przyjdzie nań: i nie chciał błogosławieństwa, a będzie oddalone od niego. I wozliubi kliatwu, i priidiet jemu: i nie woschotie błagosłowienija, i udalitsia ot niego. И# возлюби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY: и3 не восхотЁ блгcвeніz, и3 ўдали1тсz t негw2. И воз­люби́ кля́тву, и прiи́детъ ему́: и не восхотѣ́ благослове́нiя, и удали́т­ся от­ него́. И заслужил он проклятие, и падет на него; и не восхотел благословения, и отступит от него.
Ps109(108),18 18 Et induit maledictionem sicut vestimentum;
et intravit sicut aqua in interiora ejus,
et sicut oleum in ossibus ejus.
109:18 2532
και
And 1746
ενεδύσατο
he put on 2671
κατάραν
the curse 5613
ως
as 2440
ιμάτιον
a cloak, 2532
και
and 1525
εισήλθεν
it entered 5616
ωσεί
as 5204
ύδωρ
water 1519
εις
into 3588
τα
1458.3-1473
έγκατα αυτού
his insides, 2532
και
and 5616
ωσεί
as 1637
έλαιον
oil 1722
εν
in 3588
τοις
3747-1473
οστέοις αυτού
his bones.
A tak niech będzie obleczony w przeklęstwo, jako w szatę swoję; a niech wnijdzie jako woda we wnętrzności jego, a jako olej w kości jego. Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego! I oblókł się w przeklęctwo jako w szatę: i weszło jako woda we wnętrzności jego, a jako oliwa w kości jego. I obliecziesia w kliatwu jako w rizu, i wnidie jako woda wo utrobu jego i jako jeliej w kosti jego: И# њблечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу, и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2 и3 ћкw є3лeй въ кHсти є3гw2: И облече́ся въ кля́тву я́ко въ ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́ и я́ко еле́й въ ко́сти его́: И облечется он проклятием, словно одеждой, и проникнет оно, как вода, в утробу его и, словно елей, в кости его;
Ps109(108),19 19 19 Fiat ei sicut vestimentum quo operitur,
et sicut zona qua semper præcingitur.
109:19 1096
γενηθήτω
Let it be 1473
αυτώ
to him 5613
ως
as 2440
ιμάτιον
a cloak 3739
ο
which 4016
περιβάλλεται
he puts around, 2532
και
and 5616
ωσεί
as 2223
ζώνη
a belt 3739
ην
which 1275
διαπαντός
he always 4024
περιζώννυται
girds himself!
Niech mu to będzie jako płaszcz do przodziania, a jako pas dla ustawicznego opasywania. Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje! Niechże mu będzie jako odzienie, którem się okrywa: i jako pas, którym się zawżdy opasuje. da budiet jemu jako riza, w niuże obłaczitsia, i jako pojas, imże wynu opojasujetsia. да бyдетъ є3мY ћкw ри1за, въ ню1же њблачи1тсz, и3 ћкw п0zсъ, и4мже вhну њпоzсyетсz. да бу́детъ ему́ я́ко ри́за, въ ню́же облачи́т­ся, и я́ко по́ясъ, и́мже вы́ну опоясу́ет­ся. да будет оно ему, словно одежда, что носит он, и как пояс, каким опоясывается!
Ps109(108),20 20 20 Hoc opus eorum qui detrahunt mihi apud Dominum,
et qui loquuntur mala adversus animam meam.
109:20 3778
τούτο
This is 3588
το
the 2041
έργον
work 3588
των
of the ones 1736.1
ενδιαβαλλόντων
slandering 1473
με
me 3844
παρά
by 2962
κυρίου
the lord, 2532
και
and 3588
των
the ones 2980
λαλούντων
speaking 4190
πονηρά
evil 2596
κατά
against 3588
της
5590-1473
ψυχής μου
my soul.
Takowa zapłata niech będzie przeciwnikom moim od Pana, i tym, którzy źle mówią przeciwko duszy mojej. Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią! To dzieło tych, którzy mi u Pana uwłaczają: i którzy źle mówią przeciw duszy mojéj. Sije dieło obołgajuszczych mia u Gospoda i głagoliuszczych łukawaja na duszu moju. СіE дёло њболгaющихъ мS ў гDа и3 глаг0лющихъ лук†ваz на дyшу мою2. Сiе́ дѣ́ло оболга́ющихъ мя́ у Го́спода и глаго́лющихъ лука́вая на ду́шу мою́. Такова участь тех, кто клевещет на меня пред Господом и говорит дурное о душе моей!
Ps109(108),21 21 21 Et tu, Domine, Domine, fac mecum propter nomen tuum,
quia suavis est misericordia tua.
109:21 2532
και
And 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 2962
κύριε
O Lord, 4160
ποίησον
deal 3326
μετ'
with 1473
εμού
me 1752
ένεκεν
because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name, 3754
ότι
for 5543
χρηστόν
[2 is gracious 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy]!
Ale ty, Panie! o Panie! użyj nademną litości dla imienia twego; a iż dobre jest miłosierdzie twoje, wyrwijże mię. Ale Ty, Boże, Panie mój, Bądź ze mną dla imienia swego, A że dobra jest łaska twoja, Wybaw mnie! A ty, Panie, Panie! uczyń zemną dla imienia twego; albowiem słodkie jest miłosierdzie twoje. I ty, Gospodi, Gospodi, sotwori so mnoju imienie radi twojego, jako błaga miłost' twoja: И# ты2, гDи, гDи, сотвори2 со мн0ю и4мене рaди твоегw2, ћкw бlга млcть твоS: И ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди тво­его́, я́ко бла́га ми́лость твоя́: Но Ты, Господи, Господи, защити меня во имя Твое, по благой милости Твоей!
Ps109(108),22 22 22 Libera me, quia egenus et pauper ego sum,
et cor meum conturbatum est intra me.
109:22 4506
ρύσαί
Rescue 1473
με
me, 3754
ότι
for 4434
πτωχός
[2poor 2532
και
3and 3993
πένης
4needy 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am]! 2532
και
and 3588
η
2588-1473
καρδία μου
my heart 5015
τετάρακται
is disturbed 1787
εντός
within 1473
μου
me.
Bomci ja jest ubogi i nędzny, a serce moje zranione jest w wnętrznościach moich. Bom jest nędzny i biedny, A serce moje zranione jest we mnie! Wyzwól mię; bom ja jest ubogi i nędzny: i serce me we mnie jest utrapione. izbawi mia, jako niszcz i ubog jesm' az, i sierdce moje smiatiesia wnutr' mienie. и3збaви мS, ћкw ни1щь и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, и3 сeрдце моE смzтeсz внyтрь менє2. изба́ви мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́. Избавь меня, ибо я беден и убог, и сердце мое содрогнулось во мне!
Ps109(108),23 23 23 Sicut umbra cum declinat ablatus sum,
et excussus sum sicut locustæ.
109:23 5616
ωσεί
As 4639
σκιά
shade 1722
εν
in 3588
τω
1578-1473
εκκλίναι αυτήν
its turning aside, 465.3
αντανηρέθην
I was taken away in return; 1621
εξετινάχθην
I was shaken away 5616
ωσεί
as 200
ακρίδες
locusts.
Jako cień, który ustępuje, uchodzić muszę; zganiają mię jako szarańczę. Niknę jak cień pod wieczór, Strząsają mnie jak szarańczę. Przeminąłem jako cień, kiedy schodzi: i jestem strząśniony jako szarańcza. Jako sien', wniegda ukłonitisia jej, otiachsia: striasochsia jako pruzi. Ћкw сёнь, внегдA ўклони1тисz є4й, tsхсz: стрzс0хсz ћкw прyзи. Я́ко сѣ́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъ­я́хся: стрясо́хся я́ко пру́зи. Как тень бегущая, исчезаю; как саранчу гонят меня.
Ps109(108),24 24 24 Genua mea infirmata sunt a jejunio,
et caro mea immutata est propter oleum.
109:24 3588
το
1119-1473
γόνατά μου
My knees 770
ησθένησαν
weakened 575
από
from 3521
νηστείας
fasting, 2532
και
and 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
my flesh 241.2
ηλλοιώθη
was changed 1223
δι'
through 1637
έλαιον
want of oil.
Kolana moje upadają od postu, a ciało moje wychudło z tłustości. Kolana mi się chwieją od postu, A ciało me bez tłuszczu wychudło. Kolana moje zemdlały od postu, a ciało moje odmieniło się od oleju. Koliena moja izniemogosta ot posta, i płot' moja izmienisia jeliea radi. Кwлёна мо‰ и3знемог0ста t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди. Колѣ́на моя́ изнемо́госта от­ поста́, и пло́ть моя́ измѣни́ся еле́а ра́ди. Колена мои ослабели от поста, и тело мое изнемогло без елея.
Ps109(108),25 25 25 Et ego factus sum opprobrium illis;
viderunt me, et moverunt capita sua.
109:25 2504
καγώ
And I 1096
εγενήθην
became 3681
όνειδος
scorn 1473
αυτοίς
to them; 1492
είδοσάν
they beheld 1473
με
me; 4531
εσάλευσαν
they shook 2776-1473
κεφαλάς αυτών
their heads.
Nadto stałem się im pośmiewiskiem; gdy mię widzą, kiwają głowami swemi. Stałem się im pośmiewiskiem, Gdy mnie widzą, kiwają głowami. A ja stałem się u nich naśmiewiskiem: patrzali na mię i kiwali głowami swemi. I az bych ponoszenije im: widiesza mia, pokiwasza gławami swoimi. И# ѓзъ бhхъ поношeніе и5мъ: ви1дэша мS, покивaша главaми свои1ми. И а́зъ бы́хъ поноше́нiе и́мъ: ви́дѣша мя́, покива́ша глава́ми сво­и́ми. И стал я посмешищем для врагов своих; глядя на меня, кивают они головами.
Ps109(108),26 26 26 Adjuva me, Domine Deus meus;
salvum me fac secundum misericordiam tuam.
109:26 997
βοήθησόν
Help 1473
μοι
me, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 4982
σώσόν
deliver 1473
με
me 2596
κατά
according to 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy!
Wspomóżże mię, o Panie, Boże mój! zachowaj mię według miłosierdzia swego, Wspomóż mnie. Panie, Boże mój, Wybaw mnie dla łaski swojej! Wspomóżże mię, Panie, Boże mój: zbaw mię według miłosierdzia swego. Pomozi mi, Gospodi Boże moj, i spasi mia po miłosti twojej: Помози1 ми, гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти твоeй: Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости тво­е́й: Помоги мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей!
Ps109(108),27 27 27 Et sciant quia manus tua hæc,
et tu, Domine, fecisti eam.
109:27 2532
και
And 1097
γνώτωσαν
let them know 3754
ότι
that 3588
η
5495-1473
χειρ σου
[2your hand 3778
αύτη
1this is]! 2532
και
and 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 4160
εποίησας
did 1473
αυτήν
it.
Tak, aby poznać mogli, iż to ręka twoja, a żeś ty, Panie! to uczynił. Niechaj poznają, iż to ręka twoja, Żeś to Ty, Panie, uczynił! A niech poznają, że to ręka twoja: a żeś ty, Panie, uczynił ją. i da razumiejut, jako ruka twoja sija, i ty, Gospodi, sotworił jesi ju. и3 да разумёютъ, ћкw рукA твоS сіS, и3 ты2, гDи, сотвори1лъ є3си2 ю5. и да разумѣ́ютъ, я́ко рука́ твоя́ сiя́, и ты́, Го́споди, сотвори́лъ еси́ ю́. И да познают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, это сотворишь!
Ps109(108),28 28 28 Maledicent illi, et tu benedices:
qui insurgunt in me confundantur;
servus autem tuus lætabitur.
109:28 2672
καταράσονται
They shall curse 1473
αυτοί
themselves, 2532
και
but 1473
συ
you 2127
ευλογήσεις
shall bless. 3588
οι
The 1881
επανιστάμενοί
ones rising up against 1473
μοι
me, 153
αισχυνθήτωσαν
let them be ashamed! 3588
ο
1161
δε
but 1401-1473
δούλός σου
your servant 2165
ευφρανθήσεται
shall be glad.
Niechże oni przeklinają, ty błogosław; którzy powstali, niech będą zawstydzeni, aby się weselił sługa twój. Oni przeklinają, lecz Ty błogosław, Niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, A sługa twój radować się będzie. Oni będą złorzeczyć, a ty racz błogosławić: którzy powstają przeciwko mnie, niech będą zawstydzeni: a sługa twój będzie się weselił. Proklienut tii, i ty błagosłowiszy: wostajuszczyi na mia da postydiatsia, rab że twoj wozwiesielitsia. Прокленyтъ тjи, и3 ты2 блгcви1ши: востаю1щіи на мS да постыдsтсz, рaбъ же тв0й возвесели1тсz. Проклену́тъ ті́и, и ты́ благослови́ши: востаю́щiи на мя́ да постыдя́т­ся, ра́бъ же тво́й воз­весели́т­ся. Проклянут они меня, а Ты благословишь; восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится.
Ps109(108),29 29 29 Induantur qui detrahunt mihi pudore,
et operiantur sicut diploide confusione sua.
109:29 1746
ενδυσάσθωσαν
Let [4put on 3588
οι
1the ones 1736.1
ενδιαβάλλοντές
2slandering 1473
με
3me] 1791
εντροπήν
shame, 2532
και
and 4016
περιβαλέσθωσαν
let them put [2around 5613
ως
3as 1361.4
διπλοϊδα
4a garment 152-1473
αισχύνην αυτών
1their shame]!
Niech będą przeciwnicy moi w hańbę obleczeni, a niech się przyodzieją, jako płaszczem, zelżywością swoją. Niech okryją się hańbą oskarżyciele moiI niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem! Niechaj będą ci, którzy mi uwłóczą, sromotą obleczeni: a niech się przyodzieją, jako dwoistym płaszczem, zelżywością swoją. Da obliekutsia obołgajuszczyi mia w sramotu i odieżdutsia jako odieżdoju studom swoim. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срамотY и3 њдeждутсz ћкw nдeждою студ0мъ свои1мъ. Да облеку́т­ся оболга́ющiи мя́ въ срамоту́ и оде́ждут­ся я́ко оде́ждою студо́мъ сво­и́мъ. Да облекутся позором те, что клевещут на меня, и оденутся, словно одеждою, стыдом своим!
Ps109(108),30 30 30 Confitebor Domino nimis in ore meo,
et in medio multorum laudabo eum:
109:30 1843
εξομολογήσομαι
I will make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord4970
σφόδρα
exceedingly. 1722
εν
With 3588
τω
4750-1473
στόματί μου
my mouth 2532
και
and 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 4183
πολλών
of many 134
αινέσω
I will praise 1473
αυτόν
him.
Będę Pana wielce wysławiał usty swemi, a w pośród wielu chwalić go będę. Wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, A wobec wielu chwalić go będę, Będę bardzo wyznawał Panu usty memi: a wpośród wiela chwalić go będę: Ispowiemsia Gospodiewi zieło usty moimi i posriedie mnogich woschwaliu jego: И#сповёмсz гDеви ѕэлw2 ўсты6 мои1ми и3 посредЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2: Исповѣ́мся Го́сподеви зѣло́ усты́ мо­и́ми и посредѣ́ мно́гихъ восхвалю́ его́: Возглашу славу Господа устами своими, среди множества людей восхвалю Его;
Ps109(108),31 31 31 quia astitit a dextris pauperis,
ut salvam faceret a persequentibus animam meam.
109:31 3754
ότι
For 3936
παρέστη
he stands 1537
εκ
at 1188
δεξιών
the right hand 3993
πένητος
of the needy, 3588
του
4982
σώσαι
to deliver 1537
εκ
from 3588
των
the ones 2614
καταδιωκόντων
pursuing 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
Przeto, że stoi po prawej stronie nędznemu, aby go wybawił od tych, którzy osądzają duszę jego. Bo staje po prawicy ubogiego, Aby go wybawić od tych, którzy go osądzają. Iż on stanął po prawéj stronie ubogiego, aby wybawił od prześladowców duszę moję. jako priesta odiesnuju ubogago, jeże spasti ot goniaszczych duszu moju. ћкw престA њдеснyю ўб0гагw, є4же спcти2 t гонsщихъ дyшу мою2. я́ко преста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от­ гоня́щихъ ду́шу мою́. ибо явился Он мне убогому, спасти от гонителей душу мою.
Chwała