Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 11 (10) MODLITWA UFNOŚCI.
Ps11(10),1 1 1 In finem. Psalmus David.2 In Domino confido; quomodo dicitis animæ meæ:
Transmigra in montem sicut passer?
1519
εις
For 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 11:1 1909
επί
Upon 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord 3982
πέποιθα
I have yielded. 4459
πως
How 2046
ερείτε
shall you say 3588
τη
to 5590-1473
ψυχή μου
my soul, 3339.1
μεταναστεύου
Migrate 1909
επί
unto 3588
τα
the 3735
όρη
mountains 5613
ως
as 4765
στρουθίον
a sparrow?
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. W Panu ja ufam. Jakoż tedy mówicie duszy mojej: Ulatuj jako ptak z góry swojej? Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Zaufałem Panu: Jakże możecie mówić do mnie: Ulatuj jak ptak w góry! (11:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. 2 (11:2) W Panu ja ufam: jakóż mówicie duszy mojéj: Uciekaj na górę jako wróbel? Na Gospoda upowach, kako rieczietie duszy mojej: priewitaj po goram, jako ptica? На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ, ћкw пти1ца; На Го́спода упова́хъ, ка́ко рече́те души́ мо­е́й: превита́й по гора́мъ, я́ко пти́ца? На Господа уповаю, как же говорите вы душе моей: “Улетай в горы, как птица!”?
Ps11(10),2 2 3 Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum;
paraverunt sagittas suas in pharetra,
ut sagittent in obscuro rectos corde:
11:2 3754
ότι
For 2400
ιδού
behold, 3588
οι
the 268
αμαρτωλοί
sinners 1780.2
ενέτειναν
stretch tight 5115
τόξον
the bow; 2090
ητοίμασαν
they prepare 956
βέλη
arrows 1519
εις
for 5329.1
φαρέτραν
the quiver, 3588
του
2700
κατατοξεύσαι
to shoot 1722
εν
in 4654.1
σκοτομήνη
moonlight 3588
τους
the 2117
ευθείς
straight 3588
τη
2588
καρδία
in heart.
Bo oto niepobożni naciągają łuk, przykładają strzałę swą na cięciwę, aby strzelali w ciemności na uprzejmych sercem. Bo oto bezbożni napinają łuk, Przykładają strzałę do cięciwy, Aby ukradkiem miotać ją na prawych. 3 (11:3) Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk: nagotowali strzały swe w sajdaku, aby postrzelali w ciemności prawych sercem. Jako sie, griesznicy naliakosza łuk, ugotowasza strieły w tulie, sostrieliati wo mrace prawyja sierdcem. Ћкw сE, грBшницы налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, сострэлsти во мрaцэ пр†выz сeрдцемъ. Я́ко се́, грѣ́шницы наляко́ша лу́къ, угото́ваша стрѣ́лы въ ту́лѣ, сострѣля́ти во мра́цѣ пра́выя се́рдцемъ. Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтобы стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем.
Ps11(10),3 3 4 quoniam quæ perfecisti destruxerunt;
justus autem, quid fecit?
11:3 3754
ότι
That 3739
α
which 1473
συ
you 2675
κατηρτίσω
readied, 1473
αυτοί
they 2507
καθείλον
demolished; 3588-1161
ο δε
but the 1342
δίκαιος
just, 5100
τι
what 4160
εποίησε
did they do?
Ale zamysły ich będą skażone; bo sprawiedliwy cóż uczynił? Kiedy będą zburzone podstawy, Cóż pocznie sprawiedliwy? 4 (11:4) Albowiem, coś był sprawił, skazili: sprawiedliwy lepak co uczynił? Zanie jaże ty sowierszył jesi, oni razruszysza: prawiednik że czto sotwori? ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 сотвори2; Зане́ я́же ты́ соверши́лъ еси́, они́ разруши́ша: пра́ведникъ же что́ сотвори́? Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают; а праведник что совершил дурного?
Ps11(10),4 4 5 Dominus in templo sancto suo;
Dominus in cælo sedes ejus.
Oculi ejus in pauperem respiciunt;
palpebræ ejus interrogant filios hominum.
11:4 2962
κύριος
The lord 1722
εν
is in 3485
ναώ
[2temple 39-1473
αγίω αυτού
1his holy]; 2962
κύριος
the lord 1722
εν
is in 3772
ουρανώ
heaven 3588
ο
2362-1473
θρόνος αυτού
his throne; 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί αυτού
his eyes 1519
εις
[2unto 3588
τον
3the 3993
πένητα
4needy 1914
επιβλέπουσι
1pay attention]; 3588
τα
991.1-1473
βλέφαρα αυτού
his eyelids 1833
εξετάζει
inquire diligently 3588
τους
of the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
Pan jest w kościele świętem swoim, stolica Pańska jest na niebie; oczy jego upatrują, powieki jego doświadczają synów ludzkich. Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie; oczy jego widzą, Powieki jego badają ludzi. 5 (11:5) Pan w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego: oczy jego na ubogiego patrzą: powieki jego pytają synów ludzkich. Gospod' wo chramie swiatiem swojem. Gospod', na niebiesi priestoł jego: oczi jego na niszczago prizirajetie, wieżdi jego ispytajetie syny cziełowieczieskija. ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, вBжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz. Госпо́дь во хра́мѣ святѣ́мъ сво­е́мъ. Госпо́дь, на небеси́ престо́лъ его́: о́чи его́ на ни́щаго при­­зира́етѣ, вѣ́жди его́ испыта́етѣ сы́ны человѣ́ческiя. Господь в храме святом Своем. Господь! На Небесах Престол Его; очи Его на нищего взирают, взор Его испытует сынов человеческих.
Ps11(10),5 5 6 Dominus interrogat justum et impium;
qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam.
11:5 2962
κύριος
The lord 1833
εξετάζει
inquires diligently to 3588
τον
the 1342
δίκαιον
just 2532
και
and 3588
τον
the 765
ασεβή
impious; 3588-1161
ο δε
but the one 25
αγαπών
loving 93
αδικίαν
injustice 3404
μισεί
detests 3588
την
1438
εαυτού
his own 5590
ψυχήν
soul.
Pan doświadcza sprawiedliwego; ale niepobożnego i miłującego nieprawość ma w nienawiści dusza jego. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. 6 (11:6) Pan pyta sprawiedliwego i niezbożnego: lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoję. Gospod' ispytajet prawiednago i niecziestiwago: liubiaj że nieprawdu nienawidit swoju duszu. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй же непрaвду ненави1дитъ свою2 дyшу. Госпо́дь испыта́етъ пра́веднаго и нечести́ваго: любя́й же непра́вду ненави́дитъ свою́ ду́шу. Господь испытует праведника и нечестивца; а любящий неправду ненавидит свою душу.
Ps11(10),6 6 7 Pluet super peccatores laqueos;
ignis et sulphur, et spiritus procellarum, pars calicis eorum.
11:6 1917.2
επιβρέξει
He shall rain 1909
επί
[2upon 268
αμαρτωλούς
3sinners 3803
παγίδας
1snares]; 4442
πυρ
fire 2532
και
and 2303
θείον
sulphur 2532
και
and 4151
πνεύμα
[2wind 2616.6
καταιγίδος
1a gale] 3588
η
shall be the 3310
μερίς
portion 3588
του
4221-1473
ποτηρίου αυτών
of their cup.
Wyleje jako deszcz na niepobożnych sidła, ogień i siarkę, a wicher będzie cząstką kielicha ich. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich. 7 (11:7) Wyleje jako deszcz na grzeszniki sidła: ogień i siarka i wiatr nawałności, część kubka ich. Odożdit na grieszniki sieti: ogn' i żupieł, i duch burien czast' czaszy ich. Њдожди1тъ на грёшники сBти: џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ бyренъ чaсть чaши и4хъ. Одожди́тъ на грѣ́шники сѣ́ти: о́гнь и жу́пелъ, и ду́хъ бу́ренъ ча́сть ча́ши и́хъ. Как ливень низведет Он сети на грешников; огонь, сера и вихрь бурный – участь их.
Ps11(10),7 7 8 Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit:
æquitatem vidit vultus ejus.
11:7 3754
ότι
For 1342-2962
δίκαιος κύριος
the lord is just, 2532
και
and 1343
δικαιοσύνας
[2righteousness 25
ηγάπησεν
1he loves]; 2118
ευθύτητας
[3straightness 1492
είδε
2perceived 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτού
1his face].
Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego. 8 (11:8) Albowiem sprawiedliwy Pan, i sprawiedliwość miłuje: prawość widziało oblicze jego. Jako prawiedien Gospod' i prawdy wozliubi: prawoty widie lice jego. Ћкw првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правоты6 ви1дэ лицE є3гw2. Я́ко пра́веденъ Госпо́дь и пра́вды воз­люби́: правоты́ ви́дѣ лице́ его́. Ибо праведен Господь и правду возлюбил; правоту видят очи Его.
Chwała