Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XVI
K16Ps 110 (109) MESJASZ KRÓLEM I KAPŁANEM.
Ps110(109),1 1 1 Psalmus David. Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 110:1 2036
είπεν
[3said 3588
ο
1The 2962
κύριος
2 lord] 3588
τω
to 2962-1473
κυρίω μου
my Lord, 2521
κάθου
Sit down 1537
εκ
at 1188-1473
δεξιών μου
my right hand 2193
έως
until 302
αν
whenever 5087
θω
I should make 3588
τους
2190-1473
εχθρούς σου
your enemies 5286
υποπόδιον
a footstool 3588
των
4228-1473
ποδών σου
for your feet.
Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! Psalm Dawidowi. Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich. Rieczie Gospod' Gospodiewi mojemu: siedi odiesnuju mienie, dondieże położu wragi twoja podnożyje nog twoich. РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ. Рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе но́гъ тво­и́хъ. Сказал Господь Господу моему: "Сиди справа от Меня, доколе не повергну врагов Твоих к подножию ног Твоих!"
Ps110(109),2 2 2 Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
110:2 4464
ράβδον
[4a rod 1411
δυνάμεως
5of power 1821
εξαποστελεί
2shall send out 1473
σοι
3to you 2962
κύριος
1 The lord] 1537
εκ
from out of *
Σιών
Zion; 2532
και
and 2634
κατακυρίευε
you dominate 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 3588
τον
2190-1473
εχθρών σου
of your enemies!
Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół twoich. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu:Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! Laskę mocy twojéj wypuści Pan z Syonu: panuj w pośród nieprzyjaciół twoich. Żezł siły posliet ti Gospod' ot Siona, i Gospodstwuj posriedie wragow twoich. Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ. Же́злъ си́лы по́слетъ ти́ Госпо́дь от­ Сiо́на, и Го́спод­ст­вуй посредѣ́ враго́въ тво­и́хъ. Жезл власти дарует Тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами Твоими!
Ps110(109),3 3 3 Tecum principium in die virtutis tuæ
in splendoribus sanctorum:
ex utero, ante luciferum, genui te.
110:3 3326
μετά
With 1473
σου
you 3588
η
is the 746
αρχή
sovereignty 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 3588
της
1411-1473
δυνάμεώς σου
of your power, 1722
εν
with 3588
ταις
the 2987
λαμπρότησι
brightness 3588
των
39-1473
αγίων σου
of your holy ones. 1537
εκ
From out of 1064
γαστρός
the womb 4253
προ
before 2193.1
Εωσφόρου
the morning star 1080
εγέννησά
I engendered 1473
σε
you.
Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu. Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej. Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojéj w jasnościach świątości: z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię. S toboju naczało w dien' siły twojeja, wo swietłostiech swiatych twoich: iz czriewa prieżdie diennicy rodich tia. Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS, во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ: и3з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS. Съ тобо́ю нача́ло въ де́нь си́лы тво­ея́, во свѣ́тлостехъ святы́хъ тво­и́хъ: изъ чре́ва пре́жде ден­ни́цы роди́хъ тя́. Ты явишь могущество в день славы Твоей, в сиянии святых Твоих. "Из чрева Моего до зари мироздания рожден Ты".
Ps110(109),4 4 4 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum:
Tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.
110:4 3660-2962
ώμοσε κύριος
The lord swore by an oath, 2532
και
and 3756
ου
shall not 3338
μεταμεληθήσεται
repent, saying, 1473
συ
You are 2409
ιερεύς
a priest 1519
εις
unto 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 2596
κατά
according to 3588
την
the 5010
τάξιν
order *
Μελχισεδέκ
of Melchisedek.
Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego. Przysiągł Pan i nie pożałuje:Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedechowego. Kliatsia Gospod' i nie raskajetsia: ty ijeriej wo wiek po czinu Miełchisiediekowu. Клsтсz гDь и3 не раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. Кля́т­ся Госпо́дь и не раска́ет­ся: ты́ иере́й во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову. Клялся Господь и не отречется от слов Своих: "Ты священник навеки по чину Мелхиседекову!"
Ps110(109),5 5 5 Dominus a dextris tuis;
confregit in die iræ suæ reges.
110:5 2962
κύριος
The lord 1537
εκ
at 1188-1473
δεξιών σου
your right hand 4917
συνέθλασεν
fractured [2in pieces 1722
εν
3in 2250
ημέρα
4 the day 3709-1473
οργής αυτού
5of his anger 935
βασιλείς
1kings].
Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego. Pan po prawicy twojejZetrze królów w dzień swego gniewu. Pan po prawicy twojéj, poraził w dzień gniewu swego króle. Gospod' odiesnuju tiebie sokruszył jest' w dien' gniewa swojego cari: ГDь њдеснyю тебє2 сокруши1лъ є4сть въ дeнь гнёва своегw2 цари6: Госпо́дь одесну́ю тебе́ сокруши́лъ е́сть въ де́нь гнѣ́ва сво­его́ цари́: Господь пред Тобою низверг царей в день гнева Своего;
Ps110(109),6 6 6 Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
conquassabit capita in terra multorum.
110:6 2919
κρινεί
He shall judge 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations; 4137
πληρώσει
he shall fill up with 4430
πτώματα
corpses; 4917
συνθλάσει
he shall fracture in pieces 2776
κεφαλάς
heads 1909
επί
upon 1093
γης
the earth — 4183
πολλών
many.
Będzie sądził narody, i wszystko napełni trupami; potłucze głowę nad wielą ziem panującą. Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie sądził narody, napełni upaści: potłucze głowy wielu na ziemi. sudit wo jazycech, ispołnit padienija, sokruszyt gławy na ziemli mnogich. сyдитъ во kзhцэхъ, и3сп0лнитъ падє1ніz, сокруши1тъ главы6 на земли2 мн0гихъ. су́дитъ во язы́цѣхъ, испо́лнитъ паде́нiя, сокруши́тъ главы́ на земли́ мно́гихъ. судить будет Он народы, устелит землю телами павших, сокрушит головы врагов Своих;
Ps110(109),7 7 7 De torrente in via bibet;
propterea exaltabit caput.
110:7 1537
εκ
[2from out of 5493
χειμάρρου
3 the rushing stream 1722
εν
4in 3598
οδώ
5 the way 4095
πίεται
1He shall drink]; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 5312
υψώσει
he shall raise up high 2776
κεφαλήν
a head.
Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie. Z strumienia na drodze pić będzie: dlatego wywyższy głowę. Ot potoka na puti pijet: siego radi wozniesiet gławu. T пот0ка на пути2 піeтъ: сегw2 рaди вознесeтъ главY. От пото́ка на пути́ пiе́тъ: сего́ ра́ди воз­несе́тъ главу́. из потока на пути Своем будет пить; и высоко поднимет Он чело Свое.