Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 111 (110) WIELKIE DZIEŁA BOGA.
Ps111(110),1 1 1 Alleluja. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
in consilio justorum, et congregatione.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 111:1 1843
εξομολογήσομαί
I shall make acknowledgment 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
with 3650
όλη
[2entire 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my], 1722
εν
in 1012
βουλή
the counsel 2117
ευθέων
of the upright, 2532
και
and 4864
συναγωγή
in the congregation.
Halleluja. Będę wysławiał Pana całem sercem w radzie szczerych, i w zgromadzeniu. Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu. Alleluja. Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem, w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu. Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim w sowietie prawych i sonmie. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ въ совётэ прaвыхъ и3 с0нмэ. Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ въ совѣ́тѣ пра́выхъ и со́нмѣ. Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете и сонме праведных.
Ps111(110),2 2 2 Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates ejus.
111:2 3173
μεγάλα
Great are 3588
τα
the 2041
έργα
works 2962
κυρίου
of the lord, 1567
εξεζητημένα
being inquired 1519
εις
for 3956
πάντα
all 3588
τα
2307-1473
θελήματα αυτού
his wants.
Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają. Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Wielkie sprawy Pańskie, doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego. Wielija dieła Gospodnia, izyskana wo wsiech woliach jego: Вє1ліz дэлA гDнz, и3зы6скана во всёхъ в0лzхъ є3гw2: Ве́лiя дѣла́ Госпо́дня, изы́скана во всѣ́хъ во́ляхъ его́: Велики дела Господни, прекрасны все деяния Его;
Ps111(110),3 3 3 Confessio et magnificentia opus ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
111:3 1843.1
εξομολόγησις
[2 is acknowledgeable 2532
και
3and 3168.1
μεγαλοπρέπεια
4with majesty 3588
το
2041-1473
έργον αυτού
1His work]; 2532
και
and 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη αυτού
his righteousness 3306
μένει
abides 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
Chwalebne i ozdobne dzieło jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki. Wyznanie i wielmożność dzieło jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków. ispowiedanije i wielikoliepije dieło jego, i prawda jego priebywajet w wiek wieka. и3сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. исповѣ́данiе и великолѣ́пiе дѣ́ло его́, и пра́вда его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. слава и великолепие присущи делам Его, и правда Его живет вовеки.
Ps111(110),4 4 4 Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus.
111:4 3417
μνείαν
[2a memorial 4160
εποιήσατο
1He made] 3588
των
2297-1473
θαυμασίων αυτού
for his wonders; 1655
ελεήμων
merciful 2532
και
and 3629
οικτίρμων
pitying 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord.
Pamiątkę cudów swoich uczynił miłosierny a litościwy Pan. Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan. Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan. Pamiat' sotworił jest' czudies swoich: miłostiw i szczedr Gospod'. Пaмzть сотвори1лъ є4сть чудeсъ свои1хъ: млcтивъ и3 щeдръ гDь. Па́мять сотвори́лъ е́сть чуде́съ сво­и́хъ: ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь. Памятными соделал чудеса Свои. Милостив и щедр Господь.
Ps111(110),5 5 5 Escam dedit timentibus se;
memor erit in sæculum testamenti sui.
111:5 5160
τροφήν
A nourishment 1325
έδωκε
he gave 3588
τοις
to the 5399
φοβουμένοις
ones fearing 1473
αυτόν
him; 3403
μνησθήσεται
[2shall be remembered 1519
εις
3into 3588
τον
4the 165
αιώνα
5eon 1242-1473
διαθήκης αυτού
1his covenant].
Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje. Daje pożywienie tym, którzy się go boją; Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Dał pokarm tym, którzy się go boją: pamiętać będzie wiecznie na Testament swój. Piszczu dadie bojaszczymsia jego: pomianiet w wiek zawiet swoj. Пи1щу дадE боsщымсz є3гw2: помzнeтъ въ вёкъ завётъ св0й. Пи́щу даде́ боя́щымся его́: помяне́тъ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й. Пищу даровал боящимся Его; помнит вечно завет Свой;
Ps111(110),6 6 6 Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo, 111:6 2479
ισχύν
The strength 2041-1473
έργων αυτού
of his works 312
ανήγγειλε
he announced 3588
τω
to 2992-1473
λαώ αυτού
his people; 3588
του
1325
δούναι
to give 1473
αυτοίς
to them 2817
κληρονομίαν
the inheritance 1484
εθνών
of nations.
Moc spraw swoich oznajmił ludowi swemu, dawszy im dziedzictwo pogan. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, Dając im dziedzictwo narodów. Moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu, aby im dał dziedzictwo poganów. Kriepost' dieł swoich wozwiesti liudiem swoim, dati im dostojanije jazyk. Крёпость дёлъ свои1хъ возвэсти2 лю1демъ свои6мъ, дaти и5мъ достоsніе kзы6къ. Крѣ́пость дѣ́лъ сво­и́хъ воз­вѣсти́ лю́демъ сво­и́мъ, да́ти и́мъ достоя́нiе язы́къ. могущество Свое явил народу Своему, даровал ему достояние язычников.
Ps111(110),7 7 7 ut det illis hæreditatem gentium.
Opera manuum ejus veritas et judicium.
111:7 2041
έργα
The works 5495-1473
χειρών αυτού
of his hands 225
αλήθεια
are truth 2532
και
and 2920
κρίσις
equity; 4103
πισταί
trustworthy 3956
πάσαι
are all 3588
αι
1785-1473
εντολαί αυτού
his commandments;
Uczynki rąk jego prawda i sąd; nieodmienne są wszystkie przykazania jego, Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne, Uczynki rąk jego prawda i sąd: pewne są wszystkie przykazania jego: Dieła ruk jego istina i sud, wierny wsia zapowiedi jego, ДэлA рyкъ є3гw2 и4стина и3 сyдъ, вBрны вс‰ зaпwвэди є3гw2, Дѣла́ ру́къ его́ и́стина и су́дъ, вѣ́рны вся́ за́повѣди его́, Дела рук Его исполнены истины и правды, непреложны заповеди Его,
Ps111(110),8 8 8 Fidelia omnia mandata ejus,
confirmata in sæculum sæculi,
facta in veritate et æquitate.
111:8 4741
εστηριγμέναι
fixed 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon; 4160
πεποιημέναι
done 1722
εν
in 225
αλήθεια
truth 2532
και
and 2118
ευθύτητι
uprightness.
Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w szczerości. Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości. Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w prawości. utwierżeny w wiek wieka, sotworieny wo istinie i prawotie. ўтвержє1ны въ вёкъ вёка, сотворє1ны во и4стинэ и3 правотЁ. утверже́ны въ вѣ́къ вѣ́ка, сотворе́ны во и́стинѣ и правотѣ́. утверждены навеки, сотворены по истине и правде.
Ps111(110),9 9 9 Redemptionem misit populo suo;
mandavit in æternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus.
111:9 3085
λύτρωσιν
[2a ransoming 649
απέστειλε
1He sent] 3588
τω
to 2992-1473
λαώ αυτού
his people; 1781
ενετείλατο
he gave charge 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1242-1473
διαθήκην αυτού
concerning his covenant; 39
άγιον
holy 2532
και
and 5398
φοβερόν
fearful 3588
το
is 3686-1473
όνομα αυτού
his name.
Wykupienie posławszy ludowi swemu, przykazał na wieki strzedź przymierza swego; święte i straszne jest imię jego. Zesłał odkupienie ludowi swemu, Ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego. Posłał odkupienie ludowi swemu: postanowił na wieki Testament swój: święte i straszne imię jego. Izbawlienije posła liudiem swoim: zapowieda w wiek zawiet swoj: swiato i straszno imia jego. И#збавлeніе послA лю1демъ свои6мъ: заповёда въ вёкъ завётъ св0й: с™о и3 стрaшно и4мz є3гw2. Избавле́нiе посла́ лю́демъ сво­и́мъ: заповѣ́да въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й: свято и стра́шно и́мя его́. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и грозно имя Его.
Ps111(110),10 10 10 Initium sapientiæ timor Domini;
intellectus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio ejus manet in sæculum sæculi.
111:10 746
αρχή
The beginning 4678
σοφίας
of wisdom 5401
φόβος
is fear 2962
κυρίου
of the lord; 4907
σύνεσις
[3understanding 1161
δε
1and 18
αγαθή
2good] 3956
πάσι
to all 3588
τοις
the 4160
ποιούσιν
ones observing 1473
αυτήν
it. 3588
η
The 133
αίνεσις
praise 1473
αυτού
of him 3306
μένει
abides 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki. Początek mądrości bojaźń Pańska: wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wieki wieków. Naczało priemudrosti strach Gospodien', razum że błag wsiem tworiaszczym i: chwała jego priebywajet w wiek wieka. Начaло премdрости стрaхъ гDень, рaзумъ же бlгъ всBмъ творsщымъ и5: хвалA є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ и́: хвала́ его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. Начало премудрости – страх пред Господом; всем, кто живет в ней, разум светлый дарован. Слава Божья пребывает вовеки.