Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 116B (115) CZYM SIĘ PANU ODPŁACĘ?
Ps116,10(115,1) 1 1 Alleluja. Credidi, propter quod locutus sum;
ego autem humiliatus sum nimis.
116:10 4100
επίστευσα
I trusted, 1352
διό
therefore 2980
ελάλησα
I spoke; 1473-1161
εγώ δε
but I 5013
εταπεινώθην
was humbled 4970
σφόδρα
exceedingly.
Uwierzyłem, dlategom mówił, chociażem bardzo był utrapiony. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony. Alleluja. Uwierzyłem, przetóżem mówił: a ja poniżon jestem bardzo. Wierowach, tiemże wozgłagołach: az że smirichsia zieło. Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. Вѣ́ровахъ, тѣ́мже воз­глаго́лахъ: а́зъ же смири́хся зѣло́. Веровал я и говорил себе: "Смирился я глубоко".
Ps116,11(115,2) 2 2 Ego dixi in excessu meo:
Omnis homo mendax.
116:11 1473-1161
εγώ δε
And I 2036
είπα
said 1722
εν
in 3588
τη
1611-1473
εκστάσει μου
my change of state, 3956
πας
Every 444
άνθρωπος
man 5583
ψεύστης
is a liar.
Jam był rzekł w zatrwożeniu mojem: Wszelki człowiek kłamca. Mówiłem w trwodze mojej:Wszyscy ludzie kłamią. Jam rzekł w zachwyceniu mojem: Każdy człowiek kłamca. Az że riech wo izstuplienii mojem: wsiak cziełowiek łoż. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ человёкъ л0жь. А́зъ же рѣ́хъ во изступле́нiи мо­е́мъ: вся́къ человѣ́къ ло́жъ. Сказал я в исступлении моем: "Всяк человек лжив!"
Ps116,12(115,3) 3 3 Quid retribuam Domino
pro omnibus quæ retribuit mihi?
116:12 5100
τι
What 467
ανταποδώσω
shall I recompense 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 4012
περί
for 3956
πάντων
all 3739
ων
which 467
ανταπέδωκέ
he recompensed 1473
μοι
to me?
Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które mi uczynił? Czym odpłacę PanuZa wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze czynił? Czto wozdam Gospodiewi o wsiech, jaże wozdadie mi? Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Что́ воз­да́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воз­даде́ ми? Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне?
Ps116,13(115,4) 4 4 Calicem salutaris accipiam,
et nomen Domini invocabo.
116:13 4221
ποτήριον
The cup 4992
σωτηρίου
of deliverance 2983
λήψομαι
I shall take; 2532
και
and 3588
το
the 3686
όνομα
name 2962
κυρίου
of the lord 1941
επικαλέσομαι
I shall call upon.
Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę, Podniosę kielich zbawieniaI wzywać będę imienia Pana. Kielich zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Czaszu spasienija priimu i imia Gospodnie prizowu: Чaшу спcніz пріимY и3 и4мz гDне призовY: Ча́шу спасе́нiя прiиму́ и и́мя Госпо́дне при­­зову́: Чашу спасения приму и имя Господне призову;
Ps116,14(115,5) 5 5 Vota mea Domino reddam
coram omni populo ejus.
116:14 3588
τας
2171-1473
ευχάς μου
My vows 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 591
αποδώσω
I will render 1726
εναντίον
before 3956
παντός
all 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
his people.
Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego. Spełnię Panu śluby mojeWobec całego ludu jego. Śluby moje Panu oddam przede wszystkim ludem jego. molitwy moja Gospodiewi wozdam pried wsiemi liud'mi jego. моли6твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. моли́твы моя́ Го́сподеви воз­да́мъ предъ всѣ́ми людьми́ его́. обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его.
Ps116,15(115,6) 6 6 Pretiosa in conspectu Domini
mors sanctorum ejus.
116:15 5093
τίμιος
Esteemed 1726
εναντίον
before 2962
κυρίου
the lord 3588
ο
is the 2288
θάνατος
death 3588
των
3741-1473
οσίων αυτού
of his sacred ones.
Droga jest przed oczyma Pańskiemi śmierć świętych jego. Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. Droga przed oblicznością Pańską śmierć świętych jego. Cziestna pried Gospodiem smiert' priepodobnych jego. ЧтcнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ его́. Честна пред Господом смерть праведников Его.
Ps116,16(115,7) 7 7 O Domine, quia ego servus tuus;
ego servus tuus, et filius ancillæ tuæ.
Dirupisti vincula mea:
116:16 5599
ω
O 2962
κύριε
lord 1473
εγώ
I am 1401
δούλος
[2servant 4674
σος
1your]; 1473
εγώ
I am 1401
δούλος
[2servant 4674
σος
1your], 2532
και
and 5207
υιός
a son 3588
της
3814-1473
παιδίσκης σου
of your maidservant. 1284
διέρρηξας
You tore up 3588
τους
1199-1473
δεσμούς μου
my bonds.
O mój Panie! żem ja sługą twoim, jam sługą twoim, synem służebnicy twojej, rozwiązałeś związki moje. O Panie, jam sługa twój, Jam sługa twój, syn służebnicy twojej, Rozwiązałeś pęta moje. O Panie! bom ja sługa twój: jam sługa twój, i syn służebnice twojéj: potargałeś pęta moje. O, Gospodi, az rab twoj, az rab twoj i syn rabyni twojeja: rastierzał jesi uzy moja. Q, гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й и3 сhнъ рабhни твоеS: растерзaлъ є3си2 ќзы мо‰. О, Го́споди, а́зъ ра́бъ тво́й, а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́: растерза́лъ еси́ у́зы моя́. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей! Расторг Ты узы мои.
Ps116,17(115,8) 8 8 tibi sacrificabo hostiam laudis,
et nomen Domini invocabo.
116:17 1473
σοι
To you 2380
θύσω
I shall sacrifice 2378
θυσίαν
a sacrifice 133
αινέσεως
of praise, 2532
και
and 1722
εν
[2in 3686
ονόματι
3 the name 2962
κυρίου
4 of the lord 1941
επικαλέσομαι
1I will call].
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę. Tobie złożę ofiarę dziękczynną I będę wzywał imienia Pana. Tobie ofiaruję ofiarę chwały, a imienia Pańskiego wzywać będę. Tiebie pożru żertwu chwały, i wo imia Gospodnie prizowu. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне призовY. Тебѣ́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне при­­зову́. Тебе принесу жертву хвалою и имя Господне призову.
Ps116,18(115,9) 9 9 Vota mea Domino reddam
in conspectu omnis populi ejus;
116:18 3588
τας
2171-1473
ευχάς μου
[2my vows 3588
τω
3to the 2962
κυρίω
4 lord 591
αποδώσω
1I will render] 1726
εναντίον
before 3956
παντός
all 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
his people,
Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego, Spełnię Panu śluby mojeWobec całego ludu jego. Śluby moje Panu oddam przed oczyma wszystkiego ludu jego: Molitwy moja Gospodiewi wozdam pried wsiemi liud'mi jego, Моли6твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2, Моли́твы моя́ Го́сподеви воз­да́мъ предъ всѣ́ми людьми́ его́, Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его,
Ps116,19(115,10) 10 10 in atriis domus Domini,
in medio tui, Jerusalem.
116:19 1722
εν
in 833
αυλαίς
the courtyards 3624
οίκου
of the house 2962
κυρίου
of the lord, 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 1473
σου
of you, *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem.
W przysionkach domu Pańskiego, w pośrodku ciebie, Jeruzalemie! Halleluja. W przedsionkach domu Pańskiego, Wpośród ciebie, o Jeruzalem! Alleluja. W sieniach domu Pańskiego, w pośrodku ciebie, o Jeruzalem! wo dworiech domu Gospodnia, posriedie tiebie, Iierusalimie. во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебє2, їеrли1ме. во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня, посредѣ́ тебе́, Иерусали́ме. во дворах дома Господня, в ограде твоей, Иерусалим!