Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 118 (117) ŚWIĄTECZNA PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA.
Ps118(117),1 1 1 Alleluja. Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in sæculum misericordia ejus.
239
αλληλούϊα
Alleluiah 118:1 1843
εξομολογείσθε
Make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 3754
ότι
for 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
is 1656-1473
έλεος αυτού
his mercy!
Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego; Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki! Alleluja. Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi ... Da riecziet ubo dom Izrailiew, jako błag, jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви ... Да рече́тъ у́бо до́мъ Изра́илевъ, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его!
Ps118(117),2 2 2 Dicat nunc Israël: Quoniam bonus,
quoniam in sæculum misericordia ejus.
118:2 2036
ειπάτω
Say 1211
δη
indeed, 3624
οίκος
O house *
Ισραήλ
of Israel, 3754
ότι
that 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy!
Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego. Niech powie Izrael:Tak, łaska jego trwa na wieki! Niechaj teraz mówi Izrael, że dobry; bo na wieki miłosierdzie jego. Da riecziet ubo dom Izrailiew: jako błag, jako w wiek miłost' jego. Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Да рече́тъ у́бо до́мъ Изра́илевъ: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Да скажет так дом Израилев: Он благ, и навеки милость Его.
Ps118(117),3 3 3 Dicat nunc domus Aaron:
Quoniam in sæculum misericordia ejus.
118:3 2036
ειπάτω
Say 1211
δη
indeed, 3624
οίκος
O house *
Ααρών
of Aaron, 3754
ότι
that 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
is 1656-1473
έλεος αυτού
his mercy!
Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego. Niech powie dom Aarona:Tak, łaska jego trwa na wieki! Niechaj teraz mówi dom Aaronów: że na wieki miłosierdzie jego. Da riecziet ubo dom Aaron': jako błag, jako w wiek miłost' jego. Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Да рече́тъ у́бо до́мъ Ааро́нь: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Да скажет так дом Ааронов: Он благ, и навеки милость Его.
Ps118(117),4 4 4 Dicant nunc qui timent Dominum:
Quoniam in sæculum misericordia ejus.
118:4 2036
ειπάτωσαν
Say 1211
δη
indeed, 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 5399
φοβούμενοι
fearing 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3754
ότι
that 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
is 1656-1473
έλεος αυτού
his mercy!
Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego. Niech mówią ci, którzy się boją Pana:Tak, łaska jego trwa na wieki! Niechaj teraz mówią, którzy się boją Pana: że na wieki miłosierdzie jego. Da riekut ubo wsi bojaszczyisia Gospoda: jako błag, jako w wiek miłost' jego. Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Да реку́тъ у́бо вси́ боя́щiися Го́спода: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Да скажут боящиеся Господа: Он благ, и навеки милость Его.
Ps118(117),5 5 5 De tribulatione invocavi Dominum,
et exaudivit me in latitudine Dominus.
118:5 1537
εκ
From out of 2347
θλίψεως
affliction 1941
επεκαλεσάμην
I called upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 1873
επήκουσέ
he heeded 1473
μου
me 1519
εις
in 4116.1
πλατυσμόν
an enlargement.
W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Z ucisku wzywałem Pana: i wysłuchał mię na przestrzeństwie Pan. Ot skorbi prizwach Gospoda, i usłysza mia w prostranstwo. T ск0рби призвaхъ гDа, и3 ўслhша мS въ прострaнство. От ско́рби при­­зва́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ въ простра́н­ство. В скорби призвал я Господа, и Он услышал меня и даровал сердцу моему простор.
Ps118(117),6 6 6 Dominus mihi adjutor;
non timebo quid faciat mihi homo.
118:6 2962
κύριος
The lord 1473
εμοί
to me 998
βοηθός
is a helper; 2532
και
and 3756
ου
I shall not 5399
φοβηθήσομαι
fear 5100
τι
what 4160
ποιήσει
[2shall do 1473
μοι
3to me 444
άνθρωπος
1man].
Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek? Pan pomocnikiem moim: nie będę się bał, coby mi uczynił człowiek. Gospod' mnie pomoszcznik, i nie ubojusia: czto sotworit mnie cziełowiek? ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ; Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ? Господь подает мне помощь, и я не устрашусь: что сотворит мне человек?
Ps118(117),7 7 7 Dominus mihi adjutor,
et ego despiciam inimicos meos.
118:7 2962
κύριος
The lord 1473
εμοί
to me 998
βοηθός
is a helper, 2504
καγώ
and I 2029
επόψομαι
will scrutinize 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies.
Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści. Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Pan pomocnikiem moim: a ja wzgardzę nieprzyjacioły moje. Gospod' mnie pomoszcznik, i az wozzriu na wragi moja. гDь мнЁ пом0щникъ, и3 ѓзъ воззрю2 на враги2 мо‰. Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и а́зъ воз­зрю́ на враги́ моя́. Господь подает мне помощь, и я буду взирать без страха на врагов моих.
Ps118(117),8 8 8 Bonum est confidere in Domino,
quam confidere in homine.
118:8 18
αγαθόν
It is good 3982
πεποιθέναι
to yield 1909
επί
unto 2962
κύριον
the lord, 2228
η
than 3982
πεποιθέναι
to yield 1909
επ'
unto 444
άνθρωπον
man.
Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Lepiej ufać PanuNiż polegać na ludziach. Lepiéj jest ufać w Panu, niźli ufać w człowieku. Błago jest' nadiejatisia na Gospoda, nieżeli nadiejatisia na cziełowieka: Бlго є4сть надёzтисz на гDа, нeжели надёzтисz на человёка: Благо е́сть надѣ́ятися на Го́спода, не́жели надѣ́ятися на человѣ́ка: Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека;
Ps118(117),9 9 9 Bonum est sperare in Domino,
quam sperare in principibus.
118:9 18
αγαθόν
It is good 1679
ελπίζειν
to hope 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord, 2228
η
than 1679
ελπίζειν
to hope 1909
επ'
upon 758
άρχουσι
rulers.
Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach. Lepiej ufać PanuNiż polegać na możnych. Lepiéj jest mieć nadzieję w Panu, niźli mieć nadzieję w książętach. błago jest' upowati na Gospoda, nieżeli upowati na kniazi. бlго є4сть ўповaти на гDа, нeжели ўповaти на кн‰зи. благо е́сть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей.
Ps118(117),10 10 10 Omnes gentes circuierunt me,
et in nomine Domini, quia ultus sum in eos.
118:10 3956
πάντα
All 3588
τα
the 1484
έθνη
nations 2944
εκύκλωσάν
encircled 1473
με
me, 2532
και
and 3588
τω
in the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord 292
ημυνάμην
I repulsed 1473
αυτούς
them.
Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich. Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana. Wszyscy narodowie obtoczyli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi. Wsi jazycy obydosza mia, i imieniem Gospodnim protiwliachsia im: Вси2 kзhцы њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ: Вси́ язы́цы обыдо́ша мя́, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ: Все народы окружили меня. Но именем Господним боролся я с ними.
Ps118(117),11 11 11 Circumdantes circumdederunt me,
et in nomine Domini, quia ultus sum in eos.
118:11 2944
κυκλώσαντες
In encircling, 2944
εκύκλωσάν
they encircled 1473
με
me; 2532
και
and 3588
τω
in the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord 292
ημυνάμην
I repulsed 1473
αυτούς
them.
Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana. Obstąpiwszy ogarnęli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi. obyszedsze obydosza mia, i imieniem Gospodnim protiwliachsia im: њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ: обыше́дше обыдо́ша мя́, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ: Обступили, окружили меня, но именем Господним боролся я с ними.
Ps118(117),12 12 12 Circumdederunt me sicut apes,
et exarserunt sicut ignis in spinis:
et in nomine Domini, quia ultus sum in eos.
118:12 2944
εκύκλωσάν
They encircled 1473
με
me 5616
ωσεί
as 3192.2
μέλισσαι
bees 2781
κηρίον
at a honeycomb; 2532
και
and 1572
εξεκαύθησαν
they burned away 5613
ως
as 4442
πυρ
fire 1722
εν
among 173
ακάνθαις
thorn-bushes; 2532
και
and 3588
τω
in the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord 292
ημυνάμην
I repulsed 1473
αυτούς
them.
Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich. Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana. Obstąpili mię jako pszczoły, i rozpalili się jak ogień w cierniu: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi. obydosza mia jako pczieły sot, i razgorieszasia jako ogn' w tiernii: i imieniem Gospodnim protiwliachsia im. њбыд0ша мS ћкw пчeлы с0тъ, и3 разгорёшасz ћкw џгнь въ тeрніи: и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ. обыдо́ша мя́ я́ко пче́лы со́тъ, и разгорѣ́шася я́ко о́гнь въ те́рнiи: и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ. Окружили меня, будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике, но именем Господним боролся я с ними.
Ps118(117),13 13 13 Impulsus eversus sum, ut caderem,
et Dominus suscepit me.
118:13 5605.2
ωσθείς
Being thrust through, 396
ανετράπην
I was prostrated 3588
του
4098
πεσείν
to fall, 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 482
αντελάβετό
took hold of 1473
μου
me.
Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię. Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie. Potrącony wywróciłem się, abym upadł: a Pan wspomógł mię. Otrinowien priewratichsia pasti, i Gospod' prijat mia. Tриновeнъ преврати1хсz пaсти, и3 гDь пріsтъ мS. Отринове́нъ преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прiя́тъ мя́. Низринут был я и едва не упал, но Господь поддержал меня.
Ps118(117),14 14 14 Fortitudo mea et laus mea Dominus,
et factus est mihi in salutem.
118:14 2479-1473
ισχύς μου
[3 is my strength 2532
και
4and 5214.1-1473
ύμνησίς μου
5my singing of praise 3588
ο
1The 2962
κύριος
2 lord]; 2532
και
and 1096
εγένετό
he became 1473
μοι
to me 1519
εις
for 4991
σωτηρίαν
deliverance;
Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem. Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim. Moc moja i chwała moja Pan: i stał mi się zbawieniem. Kriepost' moja i pienije moje Gospod', i byst' mi wo spasienije. Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, и3 бhсть ми2 во спcніе. Крѣ́пость моя́ и пѣ́нiе мое́ Госпо́дь, и бы́сть ми́ во спасе́нiе. Крепость моя Господь, Его воспеваю, и был Он мне во спасение.
Ps118(117),15 15 15 Vox exsultationis et salutis
in tabernaculis justorum.
118:15 5456
φωνή
a voice 20
αγαλλιάσεως
of exultation 2532
και
and 4991
σωτηρίας
deliverance 1722
εν
in 4633
σκηναίς
the tents 1342
δικαίων
of the just. 1188
δεξιά
The right hand 2962
κυρίου
of the lord 4160
εποίησε
acted 1411
δύναμιν
in power.
Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy; Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych:Prawica Pana odnosi zwycięstwo, Głos wesela i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych. as radosti i spasienija w sielieniich prawiednych: diesnica Gospodnia sotwori siłu. Глaсъ рaдости и3 спcніz въ селeніихъ првdныхъ: десни1ца гDнz сотвори2 си1лу. Гла́съ ра́дости и спасе́нiя въ селе́нiихъ пра́ведныхъ: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Клики радостные спасенных слышны в обителях праведных: десница Господня явила силу.
Ps118(117),16 16 16 Dextera Domini fecit virtutem;
dextera Domini exaltavit me:
dextera Domini fecit virtutem.
118:16 1188
δεξιά
The right hand 2962
κυρίου
of the lord 5312
ύψωσέ
exalted 1473
με
me. 1188
δεξιά
The right hand 2962
κυρίου
of the lord 4160
εποίησε
acted 1411
δύναμιν
in power.
Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy. Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pańska uczyniła moc: prawica Pańska wywyższyła mię: prawica Pańska dokazała mocy. Diesnica Gospodnia wozniesie mia, diesnica Gospodnia sotwori siłu. Десни1ца гDнz вознесe мz, десни1ца гDнz сотвори2 си1лу. Десни́ца Госпо́дня воз­несе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Десница Господня вознесла меня, десница Господня явила силу.
Ps118(117),17 17 17 Non moriar, sed vivam,
et narrabo opera Domini.
118:17 3756
ουκ
I shall not 599
αποθανούμαι
die, 235
αλλά
but 2198
ζήσομαι
I shall live; 2532
και
and 1334
διηγήσομαι
I shall describe 3588
τα
the 2041
έργα
works 2962
κυρίου
of the lord.
Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie. Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana. Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie. Nie umru, no żyw budu i powiem dieła Gospodnia. Не ўмрY, но жи1въ бyду и3 повёмъ дэлA гDнz. Не умру́, но жи́въ бу́ду и повѣ́мъ дѣла́ Госпо́дня. Не умру, но жив буду и поведаю дела Господни.
Ps118(117),18 18 18 Castigans castigavit me Dominus,
et morti non tradidit me.
118:18 3811
παιδεύων
In correcting, 3811
επαίδευσέ
[3corrected 1473
με
4me 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord]; 2532
και
and 3588
τω
[3 to 2288
θανάτω
4death 3756
ου
1he shall not 3860-1473
παρέδωκέ με
2deliver me].
Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał. Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć. Karząc karał mię Pan: a nie zdał mię na śmierć. Nakazuja nakaza mia Gospod', smierti że nie priedadie mia. Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. Наказывая, поучал меня Господь, смерти же не предал меня.
Ps118(117),19 19 19 Aperite mihi portas justitiæ:
ingressus in eas confitebor Domino.
118:19 455
ανοίξατέ
Open 1473
μοι
to me 4439
πύλας
the gates 1343
δικαιοσύνης
of righteousness, 1525
εισελθών
and entering 1722
εν
in 1473
αυταίς
them 1843
εξομολογήσομαι
I shall confess 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu! Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: wszedłszy w nie będę Panu wyznawał. Otwierzitie mnie wrata prawdy: wszed w nia, ispowiemsia Gospodiewi. Tвeрзите мнЁ вратA прaвды: вшeдъ въ нS, и3сповёмсz гDеви. Отве́рзите мнѣ́ врата́ пра́вды: в­ше́дъ въ ня́, исповѣ́мся Го́сподеви. Отверзите мне врата правды! Войдя в них, я прославлю Господа.
Ps118(117),20 20 20 Hæc porta Domini:
justi intrabunt in eam.
118:20 3778
αύτη
This is 3588
η
the 4439
πύλη
gate 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord; 1342
δίκαιοι
the just 1525
εισελεύσονται
shall enter 1722
εν
in 1473
αυτή
it.
Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą. Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi. Ta brama Pańska: sprawiedliwi przez nię będą chodzić. Sija wrata Gospodnia: prawiednii wnidut w nia. Сі‰ вратA гDнz: првdніи вни1дутъ въ нS. Сiя́ врата́ Госпо́дня: пра́веднiи вни́дутъ въ ня́. Вот врата Господни; только праведники войдут в них.
Ps118(117),21 21 21 Confitebor tibi quoniam exaudisti me,
et factus es mihi in salutem.
118:21 1843
εξομολογήσομαί
I shall confess 1473
σοι
to you, 3754
ότι
for 1873
επήκουσάς
you took heed 1473
μου
of me, 2532
και
and 1096
εγένου
you became 1473
μου
for me 1519
εις
as 4991
σωτηρίαν
deliverance.
Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim. Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim. Będęć wysławiał, żeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem. Ispowiemsia tiebie, jako usłyszał mia jesi i był jesi mnie wo spasienije. И#сповёмсz тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 и3 бhлъ є3си2 мнЁ во спcніе. Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ́ во спасе́нiе. Прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение.
Ps118(117),22 22 22 Lapidem quem reprobaverunt ædificantes,
hic factus est in caput anguli.
118:22 3037
λίθον
The stone 3739
ον
which 593
απεδοκίμασαν
[3rejected 3588
οι
1the 3618
οικοδομούντες
2builders], 3778
ούτος
this one 1096
εγενήθη
became 1519
εις
for 2776
κεφαλήν
the head 1137
γωνίας
of the corner.
Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym. Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła. Kamien', jegoże niebriegosza ziżduszczyi, siej byst' wo gławu ugła: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла: Камень, что отвергнут был строителями, встал во главу угла;
Ps118(117),23 23 23 A Domino factum est istud,
et est mirabile in oculis nostris.
118:23 3844
παρά
[2by 2962
κυρίου
3 the lord 1096-3778
εγένετο αύτη
1This happened], 2532
και
and 1510.2.3
έστι
it is 2298
θαυμαστή
wonderful 1722
εν
in 3788-1473
οφθαλμοίς ημών
our eyes.
Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych. Przez Pana się to stałoI to jest cudowne w oczach naszych. Od Pana się to stało: a jest dziwno w oczach naszych. ot Gospoda byst' siej, i jest' diwien wo ocziesiech naszych. t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ. от­ Го́спода бы́сть се́й, и е́сть ди́венъ во очесѣ́хъ на́шихъ. от Господа был он, и дивен взорам нашим.
Ps118(117),24 24 24 Hæc est dies quam fecit Dominus;
exsultemus, et lætemur in ea.
118:24 3778
αύτη
This 3588
η
is the 2250
ημέρα
day 3739
ην
which 4160
εποίησεν
[3made 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord], 21
αγαλλιασόμεθα
we shall exult 2532
και
and 2165
ευφρανθώμεν
be glad 1722
εν
in 1473
αυτή
it.
Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń. Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim. Ten jest dzień, który uczynił Pan: radujmy się i weselmy się weń. Siej dien', jegoże sotwori Gospod', wozradujemsia i wozwiesielimsia w on'. Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь. Се́й де́нь, его́же сотвори́ Госпо́дь, воз­ра́дуемся и воз­весели́мся въ о́нь. Сей день сотворен Господом, возрадуемся же и возвеселимся!
Ps118(117),25 25 25 O Domine, salvum me fac;
o Domine, bene prosperare.
118:25 5599
ω
O 2962
κύριε
lord, 4982
σώσον
deliver 1211
δη
indeed! 5599
ω
O 2962
κύριε
lord, 2137
ευόδωσον
prosper the way 1211
δη
indeed!
Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz. O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić! O Panie! zbaw mię: o Panie! zdarz dobrze. O, Gospodi, spasi że, o, Gospodi, pospieszy że. Q, гDи, сп7си1 же: q, гDи, поспэши1 же. О, Го́споди, спаси́ же, о, Го́споди, поспѣши́ же. О, Господи, спаси нас! О, Господи, поспеши помочь!
Ps118(117),26 26 26 Benedictus qui venit in nomine Domini:
benediximus vobis de domo Domini.
118:26 2127
ευλογημένος
Being blessed 3588
ο
is the 2064
ερχόμενος
one coming 1722
εν
in 3686
ονόματι
the name 2962
κυρίου
of the lord. 2127
ευλογήκαμεν
We blessed 1473
υμάς
you 1537
εξ
from out of 3624
οίκου
the house 2962
κυρίου
of the lord.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego. Błagosłowien griadyj wo imia Gospodnie: błagosłowichom wy iz domu Gospodnia. Блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне: благослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz. Благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне: благослови́хомъ вы́ изъ до́му Госпо́дня. Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!
Ps118(117),27 27 27 Deus Dominus, et illuxit nobis.
Constituite diem solemnem in condensis,
usque ad cornu altaris.
118:27 2316
θεός
God 2962
κύριος
is the lord, 2532
και
and 2014
επέφανεν
he shined upon 1473
ημίν
us. 4921
συστήσασθε
Stand together 1859
εορτήν
for a holiday 1722
εν
with 3588
τοις
the ones 4436.1
πυκάζουσιν
making dense the victims 2193
έως
unto 3588
των
the 2768
κεράτων
horns 3588
του
of the 2379
θυσιαστηρίου
altar.
Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza! Bóg Pan, i oświecił nas. Postanówcie dzień uroczysty w gęstwie, aż do rogu ołtarza. Bog Gospod', i jawisia nam: sostawitie prazdnik wo uczaszczajuszczych do rog ołtariewych. БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: состaвите прaздникъ во ўчащaющихъ до рHгъ nлтарeвыхъ. Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ: соста́вите пра́здникъ во учаща́ющихъ до ро́гъ олтаре́выхъ. Бог наш Господь, и явился Он нам. Соберитесь во множестве на праздник в храме перед жертвенником!
Ps118(117),28 28 28 Deus meus es tu, et confitebor tibi;
Deus meus es tu, et exaltabo te.
Confitebor tibi quoniam exaudisti me,
et factus es mihi in salutem.
118:28 2316-1473
θεός μου
[2my God 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 2532
και
and 1843
εξομολογήσομαί
I shall confess 1473
σοι
to you. 2316-1473
θεός μου
[2my God 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 2532
και
and 5312
υψώσω
I will exalt 1473
σε
you. 1843
εξομολογήσομαί
I will confess 1473
σοι
to you, 3754
ότι
for 1873
επήκουσάς
you took heed 1473
μου
of me; 2532
και
and 1096
εγένου
you became 1473
μοι
to me 1519
εις
for 4991
σωτηρίαν
deliverance.
Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał. Bóg mój jesteś ty, i wyznawać ci będę: Bóg mój jesteś ty, i wywyższać cię będę. Będęć wyznawał, iżeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem. Bog moj jesi ty, i ispowiemsia tiebie: Bog moj jesi ty, i wozniesu tia: ispowiemsia tiebie, jako usłyszał mia jesi i był jesi mnie wo spasienije. БGъ м0й є3си2 ты2, и3 и3сповёмсz тебЁ: бGъ м0й є3си2 ты2, и3 вознесy тz: и3сповёмсz тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 и3 бhлъ є3си2 мнЁ во спcніе. Бо́гъ мо́й еси́ ты́, и исповѣ́мся тебѣ́: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, и воз­несу́ тя: исповѣ́мся тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ́ во спасе́нiе. Ты Бог мой, и прославлю Тебя; Ты Бог мой, и превознесу Тебя; прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение.
Ps118(117),29 29 29 Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in sæculum misericordia ejus.
118:29 1843
εξομολογείσθε
I will confess 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 3754
ότι
for 18
αγαθός
he is good, 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
is his mercy.
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki! Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. Ispowiedajtiesia Gospodiewi, jako błag, jako w wiek miłost' jego. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его!
Chwała