Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XVII
K17Ps 119 (118) POCHWAŁA PRAWA BOŻEGO.
↓O PÓŁNOCY katyzma XVII (dź.powszedni) ↓JUTRZNIA po katyzmach (poza świętami) 
Szczęśliwi ci, którzy prawo Boże zachowują; obym do nich należał!
Ps119(118),1 1 1 Alleluja. Beati immaculati in via,
qui ambulant in lege Domini.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 119:1 3107
μακάριοι
Blessed are 299
άμωμοι
the unblemished 1722
εν
in 3598
οδώ
the way; 3588
οι
the ones 4198
πορευόμενοι
going 1722
εν
by 3551
νόμω
the law 2962
κυρίου
of the lord.
Błogosławieni, którzy żyją bez nagany, którzy chodzą w zakonie Pańskim, Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu Pana! Alleluja. (Aleph.) Błogosławieni niepokalani w drodze: którzy chodzą w zakonie Pańskim. Błażeni nieporocznii w put' , chodiaszczyi w zakonie Gospodni. Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ гDни. Блаже́ни непоро́чнiи въ пу́ть , ходя́щiи въ зако́нѣ Госпо́дни. Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие закон Господень.
Ps119(118),2 2 2 Beati qui scrutantur testimonia ejus;
in toto corde exquirunt eum.
119:2 3107
μακάριοι
Blessed are 3588
οι
the ones 1830
εξερευνώντες
searching out 3588
τα
3142-1473
μαρτύρια αυτού
his testimonies; 1722
εν
with 3650
όλη
the entire 2588
καρδία
heart 1567
εκζητήσουσιν
they shall seek after 1473
αυτόν
him.
Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają; Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca, Błogosławieni, którzy się pilno pytają o świadectwach jego: szukają go ze wszystkiego serca. Błażeni ispytajuszczyi swidienija jego, wsiem sierdcem wzyszczut jego. Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ срdцемъ взhщутъ є3го2. Блаже́ни испыта́ющiи свидѣ́нiя его́, всѣ́мъ се́рдцемъ взы́щутъ его́. Блаженны познающие откровения Его, всем сердцем ищут они Его.
Ps119(118),3 3 3 Non enim qui operantur iniquitatem
in viis ejus ambulaverunt.
119:3 3756
ου
[6not 1063
γαρ
1For 3588
οι
2the ones 2038
εργαζόμενοι
3practicing 3588
την
458
ανομίαν
4lawlessness 1722
εν
8in 3588
ταις
3598-1473
οδοίς αυτού
9his ways 4198
επορεύθησαν
5were 7gone].
I którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą drogami jego. Którzy nie czynią krzywdy, Ale chodzą drogami jego. Nie chodzili bowiem w drogach jego, którzy nieprawość czynią. Nie diełajuszczyi bo biezzakonija w putiech jego chodisza. Не дёлающіи бо беззак0ніz въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. Не дѣ́ла­ю­щiи бо беззако́нiя въ путе́хъ его́ ходи́ша. Ибо те, кто не творит беззакония, путями Его ходят.
Ps119(118),4 4 4 Tu mandasti mandata tua
custodiri nimis.
119:4 1473
συ
You 1781
ενετείλω
gave charge 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 3588
του
5442
φυλάξασθαι
1to keep] 4970
σφόδρα
exceedingly.
Tyś przykazał, aby pilnie strzeżono rozkazań twoich. Tyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono: Tyś rozkazał, aby przykazania twego strzeżono bardzo. Ty zapowiedał jesi zapowiedi twoja sochraniti zieło: Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2: Ты́ заповѣ́далъ еси́ за́повѣди твоя́ сохрани́ти зѣло́: Ты заповедал крепко хранить заповеди Твои;
Ps119(118),5 5 5 Utinam dirigantur viæ meæ
ad custodiendas justificationes tuas.
119:5 3784
όφελον
Ought that 2720
κατευθυνθείησαν
[2be straightened out 3588
αι
3598-1473
οδοί μου
1my ways] 3588
του
5442
φυλάξασθαι
to keep 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances;
Oby wyprostowane były drogi moje ku przestrzeganiu praw twoich! Oby drogi moje były nakierowaneNa przestrzeganie ustaw twoich! Daj, Boże, aby się prostowały drogi moje, ku strzeżeniu usprawiedliwienia twoich. daby isprawilisia putije moi, sochraniti oprawdanija twoja. дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰. дабы́ испра́вилися путiе́ мо­и́, сохрани́ти оправда́нiя твоя́. да будут правыми пути мои, и сохраню повеления Твои!
Ps119(118),6 6 6 Tunc non confundar,
cum perspexero in omnibus mandatis tuis.
119:6 5119
τότε
then 3766.2
ου μη
in no way 153
αισχυνθώ
should I be ashamed 1722
εν
in 3588
τω
1473
με
my 1914
επιβλέπειν
paying attention 1909
επί
concerning 3956
πάσας
all 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
of your commandments.
Tedy nie będę zawstydzony, gdy się będę oglądał na wszystkie rozkazania twoje. Wtedy nie doznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje. Tedy się nie zawstydzę, gdy wejrzę we wszystkie rozkazania twoje. Togda nie postyżusia, wniegda prizrieti mi na wsia zapowiedi twoja. ТогдA не постыжyсz, внегдA призрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ при­­зрѣ́ти ми́ на вся́ за́повѣди твоя́. Тогда не постыжусь я, взирая на заповеди Твои.
Ps119(118),7 7 7 Confitebor tibi in directione cordis,
in eo quod didici judicia justitiæ tuæ.
119:7 1843
εξομολογήσομαί
I shall confess 1473
σοι
to you 1722
εν
in 2118
ευθύτητι
uprightness 2588
καρδίας
of heart 1722
εν
in 3588
τω
3129-1473
μεμαθηκέναι με
my learning 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
Będę cię wysławiał w szczerości serca, gdy się nauczę praw sprawiedliwości twojej. Dziękować ci będę szczerym sercem, Gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich. Wyznawać ci będę w prostości serca: przetóżem się nauczył sądów sprawiedliwości twojéj. Ispowiemsia tiebie w prawosti sierdca, wniegda nauczitimisia sud'bam prawdy twojeja. И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1тимисz судьбaмъ прaвды твоеS. Исповѣ́мся тебѣ́ въ пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́мъ пра́вды тво­ея́. Прославлю Тебя в правде сердца моего, когда постигну праведные суды Твои.
Ps119(118),8 8 8 Justificationes tuas custodiam;
non me derelinquas usquequaque.
119:8 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
Your ordinances 5442
φυλάξω
I will keep. 3361
μη
You should not 1473-1459
με εγκαταλίπης
abandon me 2193
έως
unto 4970
σφόδρα
an exceeding amount.
Ustaw twoich z pilnością strzedz będę; tylko mię nie opuszczaj. Będę przestrzegał ustaw twoich, Nie opuszczaj mnie nigdy. Sprawiedliwości twoich będę strzedz, nie opuszczaj mię do końca! Oprawdanija twoja sochraniu: nie ostawi mienie do zieła. Њправд†ніz тво‰ сохраню2: не њстaви менE до ѕэлA. Оправда́нiя твоя́ сохраню́: не оста́ви мене́ до зѣла́. Повеления Твои сохраню; не оставляй меня.
O zachowaniu prawa myślę, mówię, nim się rozkoszuję.
Ps119(118),9 9 9 In quo corrigit adolescentior viam suam?
in custodiendo sermones tuos.
119:9 1722-5100
εν τίνι
How 2734.2
κατορθώσει
shall [2keep straight 3501
νεώτερος
1a younger man] 3588
την
3598-1473
οδόν αυτού
his way? 1722
εν
by 3588
τω
the 5442
φυλάξασθαι
keeping 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
of your words.
Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieszkę swoję? Gdy się zachowa według słowa twego. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. (Beth.) Czemże poprawia młody człowiek drogi swojéj? gdy zachowa mowy twoje. W cziesom isprawit juniejszyj put' swoj? wniegda sochraniti słowiesa twoja. Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰. Въ чесо́мъ испра́витъ юнѣ́йшiй пу́ть сво́й? внегда́ сохрани́ти словеса́ твоя́. Как исправит юноша путь свой? Когда сохранит он слова Твои.
Ps119(118),10 10 10 In toto corde meo exquisivi te;
ne repellas me a mandatis tuis.
119:10 1722
εν
With 3650
όλη
[2whole 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my] 1567
εξεζήτησά
I inquired 1473
σε
of you; 3361
μη
you should not 683
απώση
thrust 1473
με
me 575
από
from 3588
των
1785-1473
εντολών σου
your commandments.
Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich. Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! Ze wszystkiego serca mego szukałem ciebie: nie odpędzaj mię od mandatów twoich. Wsiem sierdcem moim wzyskach tiebie: nie otrini mienie ot zapowiedij twoich. Всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE: не tри1ни менE t зaповэдій твои1хъ. Всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ взыска́хъ тебе́: не от­ри́ни мене́ от­ за́повѣдiй тво­и́хъ. Всем сердцем моим искал я Тебя; не отстрани меня от заповедей Твоих!
Ps119(118),11 11 11 In corde meo abscondi eloquia tua,
ut non peccem tibi.
119:11 1722
εν
In 3588
τη
2588-1473
καρδία μου
my heart 2928
έκρυψα
I hid 3588
τα
3051-1473
λόγιά σου
your oracles, 3704
όπως
so 302
αν
that 3361
μη
I should not 264
αμάρτω
sin 1473
σοι
against you.
W sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. W sercu mojem skryłem słowa twoje, abych nie grzeszył tobie. W sierdcy mojem skrych słowiesa twoja, jako da nie sogrieszu tiebie. Въ сeрдцы моeмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ. Въ се́рдцы мо­е́мъ скры́хъ словеса́ твоя́, я́ко да не согрѣшу́ тебѣ́. В сердце моем сберег я слова Твои, да не согрешу пред Тобою.
Ps119(118),12 12 12 Benedictus es, Domine;
doce me justificationes tuas.
119:12 2128
ευλογητός
Blessed 1510.2.2
ει
are you, 2962
κύριε
O lord. 1321
δίδαξόν
Teach 1473
με
me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances!
Błogosławionyś ty, Panie! nauczże mię ustaw twoich. Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich! Błogosławionyś jest, Panie: naucz mię sprawiedliwości twoich. Błagosłowien jesi, Gospodi: nauczi mia oprawdanijem twoim. Блгcвeнъ є3си2, гDи: научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Благослове́нъ еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ. Благословен Ты, Господи; научи меня повелениям Твоим!
Ps119(118),13 13 13 In labiis meis pronuntiavi omnia judicia oris tui. 119:13 1722
εν
With 3588
τοις
5491-1473
χείλεσί μου
my lips 1804
εξήγγειλα
I will declare 3956
πάντα
all 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
του
4750-1473
στόματός σου
of your mouth.
Wargami mojemi opowiadam wszystkie sądy ust twoich. Wargami swymi opowiadamWszystkie wskazania ust twoich. Wargami mojemi opowiadałem wszystkie sądy ust twoich. Ustnama moima wozwiestich wsia sud'by ust twoich. Ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ. Устна́ма мо­и́ма воз­вѣсти́хъ вся́ судьбы́ у́стъ тво­и́хъ. Устами моими возвещал я изреченное устами Твоими.
Ps119(118),14 14 14 In via testimoniorum tuorum delectatus sum,
sicut in omnibus divitiis.
119:14 1722
εν
[2in 3588
τη
3the 3598
οδώ
4way 3588
των
3142-1473
μαρτυρίων σου
5of your testimonies 5059.6
ετέρφθην
1I delighted] 5613
ως
as 1909
επί
above 3956
παντί
all 4149
πλούτω
riches.
W drodze świadectw twoich kocham się więcej, niż we wszystkich bogactwach. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, Jak z wielkiego bogactwa. Kochałem się w drodze świadectw twoich, jako we wszystkich bogactwach. Na puti swidienij twoich nasładichsia, jako o wsiakom bogatstwie. На пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaтствэ. На пути́ свидѣ́нiй тво­и́хъ наслади́хся, я́ко о вся́комъ бога́т­ст­вѣ. На пути откровений Твоих услаждался я, словно великим богатством.
Ps119(118),15 15 15 In mandatis tuis exercebor,
et considerabo vias tuas.
119:15 1722
εν
In 3588
ταις
1785-1473
εντολαίς σου
your commandments 96.1
αδολεσχήσω
I shall meditate; 2532
και
and 2657
κατανοήσω
I shall contemplate 3588
τας
3598-1473
οδούς σου
your ways.
O przykazaniach twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom twoim. Rozmyślam o rozkazach twoichI patrzę na drogi twoje. Będę się ćwiczył w rozkazaniach twoich: i przypatrzę się drogom twoim. W zapowiediech twoich pogłumliusia, i urazumieju puti twoja. Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути6 тво‰. Въ за́повѣдехъ тво­и́хъ поглумлю́ся, и уразумѣ́ю пути́ твоя́. О заповедях Твоих размышлять буду и уразумею пути Твои.
Ps119(118),16 16 16 In justificationibus tuis meditabor:
non obliviscar sermones tuos.
119:16 1722
εν
[2in 3588
τοις
1345-1473
δικαιώμασί σου
3your ordinances 3191
μελετήσω
1I shall meditate]; 3756
ουκ
I shall not 1950
επιλήσομαι
forget 3588
των
3056-1473
λόγων σου
your words.
W ustawach twoich kocham się, i nie zapominam słów twoich. Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego. Będę rozmyślał w sprawiedliwościach twoich: nie zapomnę mów twoich. Wo oprawdaniich twoich pouczusia: nie zabudu słowies twoich. Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz: не забyду словeсъ твои1хъ. Во оправда́нiихъ тво­и́хъ по­учу́ся: не забу́ду слове́съ тво­и́хъ. Повелениям Твоим научусь; не забуду слов Твоих.
Naucz mię pełnić prawo twoje mimo prześladowania!
Ps119(118),17 17 17 Retribue servo tuo, vivifica me,
et custodiam sermones tuos.
119:17 467
ανταπόδος
Recompense 3588
τω
to 1401-1473
δούλω σου
your servant! 2198
ζήσόν
Enliven 1473
με
me! 2532
και
and 5442
φυλάξω
I will keep 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words
Daruj to słudze twemu, abym żył, a przestrzegał słów twoich. Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego! (Gimel.) Uczyń dobrze słudze twemu, ożyw mię: a będę strzegł mów twoich. Wozdażd' rabu twojemu: żywi mia, i sochraniu słowiesa twoja. Воздaждь рабY твоемY: живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰. Возда́ждь рабу́ тво­ему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ твоя́. Воздай должное мне, рабу Твоему; даруй мне жизнь, и сохраню я слова Твои!
Ps119(118),18 18 18 Revela oculos meos,
et considerabo mirabilia de lege tua.
119:18 601
αποκάλυψον
Uncover 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes! 2532
και
and 2657
κατανοήσω
I shall contemplate 3588
τα
the 2297
θαυμάσια
wonders 1537
εκ
of 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law.
Odsłoń oczy moje, abym się przypatrzył dziwom z zakonu twego. Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego. Odsłoń oczy moje: a przypatrzę się dziwom zakonu twego. Otkryj oczi moi, i urazumieju czudiesa ot zakona twojego. Tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2. Откры́й о́чи мо­и́, и уразумѣ́ю чудеса́ от­ зако́на тво­его́. Отверзи очи мои, и уразумею чудеса, явленные законом Твоим.
Ps119(118),19 19 19 Incola ego sum in terra:
non abscondas a me mandata tua.
119:19 3941
πάροικος
[3a sojourner 1473
εγώ
1I 1510.2.1
ειμι
2am] 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth; 3361
μη
you should not 613
αποκρύψης
conceal 575
απ'
from 1473
εμού
me 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Jestem gościem na ziemi; nie ukrywaj przedemną rozkazań twoich. Jestem gościem na ziemi, Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich! Jestem ja gościem na ziemi: nie kryj przedemną mandatów twoich. Priszliec az jesm' na ziemli: nie skryj ot mienie zapowiedi twoja. Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2: не скрhй t менє2 зaпwвэди тво‰. Пришле́цъ а́зъ е́смь на земли́: не скры́й от­ мене́ за́повѣди твоя́. Пришлец я на земле; не скрой от меня заповедей Твоих!
Ps119(118),20 20 20 Concupivit anima mea
desiderare justificationes tuas in omni tempore.
119:20 1971
επεπόθησεν
[2longed 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 3588
του
1937
επιθυμήσαι
to desire 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
your judgments 1722
εν
at 3956
παντί
every 2540
καιρώ
occasion.
Omdlewa dusza moja, pragnąc sądów twoich na każdy czas. Dusza moja omdlewa ustawicznieZ tęsknoty za prawami twoimi. Pożądała dusza moja, żądać sprawiedliwości twoich na każdy czas. Wozliubi dusza moja wozżełati sud'by twoja na wsiakoje wriemia. Возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz. Возлюби́ душа́ моя́ воз­жела́ти судьбы́ твоя́ на вся́кое вре́мя. Отрадно душе моей внимать судам Твоим во всякое время.
Ps119(118),21 21 21 Increpasti superbos;
maledicti qui declinant a mandatis tuis.
119:21 2008
επετίμησας
You reproached 5244
υπερηφάνοις
the proud; 1944
επικατάρατοι
accursed 3588
οι
are the ones 1578
εκκλίνοντες
turning aside 575
από
from 3588
των
1785-1473
εντολών σου
your commandments.
Wytraciłeś pysznych; przeklęci są ci, którzy błądzą od rozkazań twoich. Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich! Zgromiłeś pyszne: przeklęci, którzy odstępują od mandatów twoich. Zaprietił jesi gordym: prokliati ukłoniajuszczyisia ot zapowiedij twoich. Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ: пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдій твои1хъ. Запрети́лъ еси́ го́рдымъ: про́кляти уклоня́ющiися от­ за́повѣдiй тво­и́хъ. Наказал Ты гордых. Прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих!
Ps119(118),22 22 22 Aufer a me opprobrium et contemptum,
quia testimonia tua exquisivi.
119:22 4014
περίελε
Remove 575
απ'
from 1473
εμού
me 3681
όνειδος
scorn 2532
και
and 1847.2
εξουδένωσιν
contempt! 3754
ότι
for 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
[2of your testimonies 1567
εξεζήτησα
1I inquired].
Oddal odemnie pohańbienie i wzgardę, gdyż strzegę świadecwt twoich. Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, Bo strzegę świadectw twoich! Oddal odemnie pohańbienie i wzgardę; bom się badał o świadectwach twoich. Otimi ot mienie ponos i unicziżenije, jako swidienij twoich wzyskach. Tими2 t менє2 пон0съ и3 ўничижeніе, ћкw свидёній твои1хъ взыскaхъ. Отими́ от­ мене́ поно́съ и уничиже́нiе, я́ко свидѣ́нiй тво­и́хъ взыска́хъ. Сними с меня позор и унижение, ибо искал я откровений Твоих.
Ps119(118),23 23 23 Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur;
servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.
119:23 2532-1063
και γαρ
For even 2523
εκάθισαν
[2sat 758
άρχοντες
1rulers] 2532
και
and 2596
κατ'
[2against 1473
εμού
3me 2635
κατελάλουν
1spoke ill]; 3588
ο
1161
δε
but 1401-1473
δούλός σου
your servant 96.1
ηδολέσχει
meditated 1722
εν
in 3588
τοις
1345-1473
δικαιώμασί σου
your ordinances.
I książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie; wszakże sługa twój rozmyśla w ustawach twoich. Choć książęta zasiadają społem i zmawiają się przeciwko mnie, Jednak sługa twój rozmyśla o ustawach twoich. Bo i książęta siadały i przeciwko mnie mówiły: ale sługa twój ćwiczył się w sprawiedliwościach twoich. Ibo siedosza kniazi i na mia kliewietachu, rab że twoj głumliaszesia wo oprawdaniich twoich: И$бо сэд0ша кн‰зи и3 на мS клеветaху, рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ твои1хъ: И́бо сѣдо́ша кня́зи и на мя́ клевета́ху, ра́бъ же тво́й глумля́шеся во оправда́нiихъ тво­и́хъ: Ибо собрались князья и на меня клеветали, раб же Твой размышлял о повелениях Твоих;
Ps119(118),24 24 24 Nam et testimonia tua meditatio mea est,
et consilium meum justificationes tuæ.
119:24 2532-1063
και γαρ
For even 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies 3191.1-1473
μελέτη μου
[2my meditation 1510.2.3
εστί
1are]; 2532
και
and 3588
αι
4823.1-1473
συμβουλίαι μου
[2 are my advice 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
1your ordinances].
Świadectwa twoje zaiste są mojem kochaniem, i radcami mymi. Zaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, Doradcami moimi. Bo i świadectwa twoje są rozmyślanie moje: i sprawiedliwości twoje radą moją. ibo swidienija twoja pouczienije moje jest', i sowieti moi oprawdanija twoja. и4бо свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть, и3 совёти мои2 њправд†ніz тво‰. и́бо свидѣ́нiя твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть, и совѣ́ти мо­и́ оправда́нiя твоя́. ибо откровения Твои – в поучение мне, и советниками моими стали повеления Твои.
Przygnębionego, wzmocnij mię prawem Twoim!
Ps119(118),25 25 25 Adhæsit pavimento anima mea:
vivifica me secundum verbum tuum.
119:25 2853
εκολλήθη
[2cleaved 3588
τω
3to the 1475
εδάφει
4floor 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul]; 2198-1473
ζήσόν με
let me live 2596
κατά
according to 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word!
Przylgnęła do prochu dusza moja; ożywże mię według słowa twego. Dusza moja przylgnęła do prochu, Ożyw mnie według słowa twego (Daleth.) Przylgnęła do ziemie dusza moja; ożyw mię według słowa twego. Pril'pie ziemli dusza moja: żywi mia po słowiesi twojemu. ПрильпE земли2 душA моS: живи1 мz по словеси2 твоемY. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ тво­ему́. Поникла душа моя; возврати мне жизнь словом Твоим!
Ps119(118),26 26 26 Vias meas enuntiavi, et exaudisti me;
doce me justificationes tuas.
119:26 3588
τας
3598-1473
οδούς μου
My ways 1804
εξήγγειλα
I declared, 2532
και
and 1873
επήκουσάς
you heeded 1473
μου
me. 1321
δίδαξόν
Teach 1473
με
me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances!
Drogi moje rozpowiedziałem, a wysłuchałeś mię; naucz mię ustaw twoich. Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; Naucz mnie ustaw twoich! Drogi moje rozpowiedziałem, i wysłuchałeś mię: naucz mię sprawiedliwości twoich. Puti moja wozwiestich, i usłyszał mia jesi: nauczi mia oprawdanijem twoim. Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2: научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Пути́ моя́ воз­вѣсти́хъ, и услы́шалъ мя́ еси́: научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ. Пути мои возвестил я Тебе, и услышал Ты меня; научи меня повелениям Твоим!
Ps119(118),27 27 27 Viam justificationum tuarum instrue me,
et exercebor in mirabilibus tuis.
119:27 3598
οδόν
[3 in the way 1345-1473
δικαιωμάτων σου
4of your ordinances 4907.3
συνέτισόν
1Bring understanding to 1473
με
2me]! 2532
και
and 96.1
αδολεσχήσω
I will meditate 1722
εν
in 3588
τοις
2297-1473
θαυμασίοις σου
your wonders.
Daj, abym zrozumiał drogę rozkazań twoich, ażebym rozmyślał o dziwnych sprawach twoich. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich! Naucz mię drogi sprawiedliwości twoich: a będę się ćwiczył w cudach twoich. Put' oprawdanij twoich wrazumi mi, i pogłumliusia w czudiesiech twoich. Пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ. Пу́ть оправда́нiй тво­и́хъ вразуми́ ми, и поглумлю́ся въ чудесѣ́хъ тво­и́хъ. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, размышлять буду о чудесах Твоих.
Ps119(118),28 28 28 Dormitavit anima mea præ tædio:
confirma me in verbis tuis.
119:28 3573
ενύσταξεν
[2slumbered 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 575
από
from 185.1
ακηδίας
indifference. 950
βεβαίωσόν
Firm 1473
με
me 1722
εν
in 3588
τοις
3056-1473
λόγοις σου
your words!
Rozpływa się od smutku dusza moja; utwierdźże mię według słowa twego. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, Podźwignij mnie słowem swoim! Drzymała dusza moja od tęsknice: posil mię w słowiech twoich. Wozdriema dusza moja ot unynija: utwierdi mia w słowiesiech twoich. ВоздремA душA моS t ўнhніz: ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ. Воздрема́ душа́ моя́ от­ уны́нiя: утверди́ мя въ словесѣ́хъ тво­и́хъ. Впала в дремоту душа моя от уныния; утверди меня в словах Твоих!
Ps119(118),29 29 29 Viam iniquitatis amove a me,
et de lege tua miserere mei.
119:29 3598
οδόν
[2 the way 93
αδικίας
3of injustice 868
απόστησον
1Remove] 575
απ'
from 1473
εμού
me, 2532
και
and 3588
τω
3551-1473
νόμω σου
[3by your law 1653
ελέησόν
1show mercy 1473
με
2to me]!
Drogę kłamliwą oddal odemnie, a zakonem twoim udaruj mię. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego! Drogę nieprawości oddal odemnie: a w zakonie twoim zmiłuj się nademną. Put' nieprawdy otstawi ot mienie i zakonom twoim pomiłuj mia. Пyть непрaвды tстaви t менє2 и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. Пу́ть непра́вды от­ста́ви от­ мене́ и зако́номъ тво­и́мъ поми́луй мя́. Удали от меня пути неправды и по закону Твоему помилуй меня!
Ps119(118),30 30 30 Viam veritatis elegi;
judicia tua non sum oblitus.
119:30 3598
οδόν
The way 225
αληθείας
of truth 140
ηρετισάμην
I took up, 2532
και
and 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
your judgments 3756
ουκ
I did not 1950
επελαθόμην
forget.
Obrałem drogę prawdy, a sądy twoje przekładam sobie. Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą. Obrałem drogę prawdy: nie zapomniałem sądów twoich. Put' istiny izwolich i sud'by twoja nie zabych. Пyть и4стины и3зв0лихъ и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ. Пу́ть и́стины изво́лихъ и судьбы́ твоя́ не забы́хъ. Путь истины избрал я и судов Твоих не забыл.
Ps119(118),31 31 31 Adhæsi testimoniis tuis, Domine;
noli me confundere.
119:31 2853
εκολλήθην
I cleaved 3588
τοις
to 3142-1473
μαρτυρίοις σου
your testimonies, 2962
κύριε
O lord; 3361
μη
you should not 1473-2617
με καταισχύνης
put me to shame.
Przystałem do świadectw twoich; Panie! nie zawstydzajże mię. Przylgnąłem do świadectw twoich. Panie! Nie dopuść, bym doznał wstydu! Przystałem do sądów twoich, Panie! nie zawstydzaj mię. Priliepichsia swidienijem twoim, Gospodi, nie posrami mienie. Прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE. Прилѣпи́хся свидѣ́ниемъ тво­и́мъ, Го́споди, не посрами́ мене́. Припал я к откровениям Твоим, Господи, не посрами меня!
Ps119(118),32 32 32 Viam mandatorum tuorum cucurri,
cum dilatasti cor meum.
119:32 3598
οδόν
[2 the way 1785-1473
εντολών σου
3of your commandments 5143
έδραμον
1I ran], 3752
όταν
whenever 4115
επλάτυνας
you widened 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart.
Drogą przykazań twoich pobieżę, gdy rozszerzysz serce moje. Biegnę drogą przykazań twoich, Bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Bieżałem drogą mandatów twoich, gdyś rozszerzył serce moje. Put' zapowiedij twoich tiekoch, jegda razszyrił jesi sierdce moje. Пyть зaповэдій твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE. Пу́ть за́повѣдiй тво­и́хъ теко́хъ, егда́ разшири́лъ еси́ се́рдце мое́. Путем заповедей Твоих ходил я, когда расширил Ты душу мою.
Daj mi łaskę zachowania prawa!
Ps119(118),33 33 33 Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum,
et exquiram eam semper.
119:33 3549
νομοθέτησόν
Establish 1473
με
for me, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
the 3598
οδόν
way 3588
των
1345-1473
δικαιωμάτων σου
of your ordinances! 2532
και
and 1567
εκζητήσω
I will seek after 1473
αυτήν
them 1275
διαπαντός
always.
Naucz mię, Panie! drogi ustaw twoich, a będę jej strzegł aż do końca. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca. (He.) Postaw mi zakon, Panie! drogę sprawiedliwości twoich: a będę jéj szukał zawsze. Zakonopołoży mnie, Gospodi, put' oprawdanij twoich, i wzyszczu i wynu: Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY и5 вhну: Законоположи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть оправда́нiй тво­и́хъ, и взыщу́ и́ вы́ну: Сделай законом для меня, Господи, путь повелений Твоих, и буду вечно искать его;
Ps119(118),34 34 34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam,
et custodiam illam in toto corde meo.
119:34 4907.3
συνέτισόν
Bring understanding to 1473
με
me! 2532
και
and 1830
εξερευνήσω
I will search out 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law, 2532
και
and 5442
φυλάξω
I will guard 1473
αυτόν
it 1722
εν
with 3650
όλη
[2whole 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my].
Daj mi rozum, abym strzegł zakonu twego, ażebym go przestrzegał ze wszystkiego serca. Daj mi rozum, abym zachował zakon twójI przestrzegał go całym sercem! Daj mi zrozumienie, a będę się badał zakonu twego: i będę go strzegł ze wszystkiego serca mego. wrazumi mia, i ispytaju zakon twoj i sochraniu i wsiem sierdcem moim. вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. вразуми́ мя, и испыта́ю зако́нъ тво́й и сохраню́ и́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ. вразуми меня, да познаю закон Твой и сохраню его в сердце моем.
Ps119(118),35 35 35 Deduc me in semitam mandatorum tuorum,
quia ipsam volui.
119:35 3594
οδήγησόν
Guide 1473
με
me 1722
εν
in 3588
τη
the 5147
τρίβω
road 3588
των
1785-1473
εντολών σου
of your commandments! 3754
ότι
for 1473-2309
αυτήν ηθέλησα
I wanted it.
Daj, abym chodził ścieżką przykazań twoich, gdyż w tem jest upodobanie moje. Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich, Bo w niej mam upodobanie! Prowadź mię ścieżką mandatów twoich; bom jéj pragnął. Nastawi mia na stieziu zapowiedij twoich, jako tuju woschotiech. Настaви мS на стезю2 зaповэдій твои1хъ, ћкw тyю восхотёхъ. Наста́ви мя́ на стезю́ за́повѣдiй тво­и́хъ, я́ко ту́ю восхотѣ́хъ. Наставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо она желанна мне.
Ps119(118),36 36 36 Inclina cor meum in testimonia tua,
et non in avaritiam.
119:36 2827
κλίνον
Lean 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart 1519
εις
unto 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies, 2532
και
and 3361
μη
not 1519
εις
unto 4124
πλεονεξίαν
the desire for wealth!
Nakłoń serce moje do świadectw twoich, a nie do łakomstwa. Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości! Nakłoń serce moje ku świadectwom twoim, a nie ku łakomstwu. Prikłoni sierdce moje wo swidienija twoja, a nie w lichoimstwo. Приклони2 сeрдце моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство. Приклони́ се́рдце мое́ во свидѣ́нiя твоя́, а не въ лихо­и́м­ст­во. Склони сердце мое к откровениям Твоим, а не к наживе неправедной!
Ps119(118),37 37 37 Averte oculos meos, ne videant vanitatem;
in via tua vivifica me.
119:37 654
απόστρεψον
Turn 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes 3588
του
3361
μη
to not 1492
ιδείν
behold 3153
ματαιότητα
folly! 1722
εν
[3in 3588
τη
3598-1473
οδώ σου
4your way 2198
ζήσόν
1Enliven 1473
με
2me]!
Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na marność; na drodze twojej ożyw mię. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej! Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na próżność: ożyw mię na drodze twojéj. Otwrati oczi moi jeże nie widieti sujety: w puti twojem żywi mia. Tврати2 џчи мои2 є4же не ви1дэти суеты2: въ пути2 твоeмъ живи1 мz. Отврати́ о́чи мо­и́ е́же не ви́дѣти суеты́: въ пути́ тво­е́мъ живи́ мя. Отврати очи мои, дабы не узреть мне суеты; на пути Твоем даруй мне жизнь!
Ps119(118),38 38 38 Statue servo tuo eloquium tuum
in timore tuo.
119:38 2476
στήσον
Establish 3588
τω
to 1401-1473
δούλω σου
your servant 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle, 1519
εις
so as to 3588
τον
5401
φόβον
fear 1473
σου
you!
Utwierdź wyrok twój słudze twemu, który się oddał bojaźni twojej. Spełnij słudze twemu obietnicę swoją, Daną tym, którzy się ciebie boją! Potwierdź słudze twemu wyrok twój w bojaźni twojéj. Postawi rabu twojemuowo twoje w strach twoj. Постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. Поста́ви рабу́ тво­ему́ сло́во твое́ въ стра́хъ тво́й. Дай рабу Твоему принять слово Твое со страхом!
Ps119(118),39 39 39 Amputa opprobrium meum quod suspicatus sum,
quia judicia tua jucunda.
119:39 4014
περίελε
Remove 3588
τον
3680-1473
ονειδισμόν μου
my scorn! 3739
ον
which 5286.1
υπώπτευσα
I dreaded, 3754
ότι
for 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
your judgments 5543
χρηστά
are gracious.
Oddal odemnie pohańbienie moje, którego się boję; bo sądy twoje dobre. Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, Bo prawa twoje są dobre! Odetnij pohańbienie moje, któregom się obawiał; albowiem sądy twoje ucieszne. Otimi ponoszenije moje, jeże niepszczewach: jako sud'by twojaagi. Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ: ћкw судьбы6 тво‰ бlги. Отими́ поноше́нiе мое́, е́же непщева́хъ: я́ко судьбы́ твоя́ бла́ги. Сними с меня поношение, о котором я помышляю, ибо суды Твои благи.
Ps119(118),40 40 40 Ecce concupivi mandata tua:
in æquitate tua vivifica me.
119:40 2400
ιδού
Behold, 1937
επεθύμησα
I desired 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments; 1722
εν
[3in 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
4your righteousness 2198
ζήσόν
1enliven 1473
με
2me]!
Oto pragnę rozkazań twoich; w sprawiedliwości twojej ożyw mię. Oto tęsknię do przykazań twoich, Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie! Otom pożądał mandatów twoich: ożyw mię w sprawiedliwości twojéj. Sie, wozżełach zapowiedi twoja: w prawdie twojej żywi mia. СE, возжелaхъ зaпwвэди тво‰: въ прaвдэ твоeй живи1 мz. Се́, воз­жела́хъ за́повѣди твоя́: въ пра́вдѣ тво­е́й живи́ мя. Возжелал заповедей Твоих; правдою Твоею даруй мне жизнь!
Daj mi przyznawać się do prawa bez bojaźni ludzkiej.
Ps119(118),41 41 41 Et veniat super me misericordia tua, Domine;
salutare tuum secundum eloquium tuum.
119:41 2532
και
And 2064
έλθοι
may [2come 1909
επ'
3upon 1473
εμέ
4me 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy], 2962
κύριε
O lord; 3588
το
even 4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance 2596
κατά
according to 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word.
Niech na mię przyjdą litości twoje, Panie! i zbawienie twoje według wyroku twego. Niech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, Zbawienie twoje według obietnicy twojej, (Vau.) A niech na mię przyjdzie, Panie, miłosierdzie twoje: zbawienie twoje według wyroku twego. I da priidiet na mia miłost' twoja, Gospodi, spasienije twoje po słowiesi twojemu: И# да пріи1детъ на мS млcть твоS, гDи, спcніе твоE по словеси2 твоемY: И да прiи́детъ на мя́ ми́лость твоя́, Го́споди, спасе́нiе твое́ по словеси́ тво­ему́: И да низойдет на меня милость Твоя, Господи, и буду спасен по слову Твоему;
Ps119(118),42 42 42 Et respondebo exprobrantibus mihi verbum,
quia speravi in sermonibus tuis.
119:42 2532
και
Then 611
αποκριθήσομαι
I shall answer 3588
τοις
to the ones 3679
ονειδίζουσί
berating 1473
μοι
against me 3056
λόγον
in a matter, 3754
ότι
for 1679
ήλπισα
I hoped 1909
επί
upon 3588
τοις
3056-1473
λόγοις σου
your words.
Tak abym odpowiedź mógł dać samą rzeczą temu, który mi urąga, gdyż ufam w słowie twojem. Abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga, Bo zaufałem słowu twemu. I odpowiem tym, którzy mi urągają, słowo: iżem nadzieję miał w słowiech twoich. i otwieszczaju ponoszajuszczym miowo, jako upowach na słowiesa twoja. и3 tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰. и от­вѣща́ю поноша́ющымъ ми́ сло́во, я́ко упова́хъ на словеса́ твоя́. и дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я уповаю на слова Твои.
Ps119(118),43 43 43 Et ne auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque,
quia in judiciis tuis supersperavi.
119:43 2532
και
For 3361
μη
you should not 4014
περιέλης
remove 1537
εκ
from out of 3588
του
4750-1473
στόματός μου
my mouth 3056
λόγον
the word 225
αληθείας
of truth 2193
έως
unto 4970
σφόδρα
an exceeding amount; 3754
ότι
for 1909
επί
upon 3588
τοις
2917-1473
κρίμασί σου
your judgments 1901.1
επήλπισα
I raised hope.
A nie wyjmuj z ust moich słowa najprawdziwszego; albowiem sądów twoich oczekuję. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, Gdy pokładam nadzieję w prawach twoich! A nie odejmuj nigdy z ust moich słowa prawdy; gdyżem bardzo nadzieją miał w sądziech twoich. I nie otimi ot ust moich słowiesie istinna do zieła, jako na sud'by twoja upowach: И# не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ: И не от­ими́ от­ у́стъ мо­и́хъ словесе́ и́стин­на до зѣла́, я́ко на судьбы́ твоя́ упова́хъ: И не отними слов правды от уст моих, ибо я на суды Твои уповаю;
Ps119(118),44 44 44 Et custodiam legem tuam semper,
in sæculum et in sæculum sæculi.
119:44 2532
και
And 5442
φυλάξω
I shall guard 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law 1275
διαπαντός
always, 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
I będę strzegł zakonu twego zawsze, aż na wieki wieczne. Zawsze strzec będę zakonu twego, Po wieki wieczne. I będę strzegł zakonu twego zawżdy, na wieki i na wielki wieków. i sochraniu zakon twoj wynu, w wiek i w wiek wieka. и3 сохраню2 зак0нъ тв0й вhну, въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. и сохраню́ зако́нъ тво́й вы́ну, въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. и сохраню навсегда закон Твой, на вечные времена.
Ps119(118),45 45 45 Et ambulabam in latitudine,
quia mandata tua exquisivi.
119:45 2532
και
For 4198
επορευόμην
I went 1722
εν
into 4116.1
πλατυσμώ
an enlargement; 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 1567
εξεζήτησα
1I sought after].
A ustawicznie będę chodził na przestrzeństwie, bom się dopytał rozkazań twoich. I chodzić będę na wolności, Bo szukam rozkazów twoich. I chodziłem na przestrzeństwie: iżem pilnie szukał przykazania twego. I chożdach w szyrotie, jako zapowiedi twoja wzyskach: И# хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ: И хожда́хъ въ широтѣ́, я́ко за́повѣди твоя́ взыска́хъ: Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей Твоих.
Ps119(118),46 46 46 Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu regum,
et non confundebar.
119:46 2532
και
And 2980
ελάλουν
I spoke 1722
εν
by 3588
τοις
3142-1473
μαρτυρίοις σου
your testimonies 1726
εναντίον
before 935
βασιλέων
kings, 2532
και
and 3756
ουκ
I was not 153
ησχυνόμην
ashamed.
Owszem, będę mówił o świadectwach twoich przed królmi, a nie będę zawstydzony. Przed królami mówić będę o świadectwach twoichI nie będę się wstydził. I mówiłem o świadectwach twoich przed oczyma królów, a nie wstydziłem się. i głagołach o swidieniich twoich pried cari i nie stydiachsia: и3 глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цари6 и3 не стыдsхсz: и глаго́лахъ о свидѣ́нiихъ тво­и́хъ предъ цари́ и не стыдя́хся: И говорил я об откровениях Твоих пред царями и не смущался;
Ps119(118),47 47 47 Et meditabar in mandatis tuis,
quæ dilexi.
119:47 2532
και
And 3191
εμελέτων
I meditated 1722
εν
in 3588
ταις
1785-1473
εντολαίς σου
your commandments 3739
αις
which 25
ηγάπησα
I loved 4970
σφόδρα
very much.
Bom się rozkochał w przykazaniach twoich, którem umiłował. Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem. I rozmyślałem w przykazaniach twoich, którem umiłował. i pouczachsia w zapowiediech twoich, jaże wozliubich zieło: и3 поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2: и по­уча́хся въ за́повѣдехъ тво­и́хъ, я́же воз­люби́хъ зѣло́: и поучался заповедям Твоим, которые возлюбил;
Ps119(118),48 48 48 Et levavi manus meas ad mandata tua, quæ dilexi,
et exercebar in justificationibus tuis.
119:48 2532
και
And 142
ήρα
I lifted 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
my hands 4314
προς
to 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments 3739
ας
which 25
ηγάπησα
I loved; 2532
και
and 96.1
ηδολέσχουν
I meditated 1722
εν
in 3588
τοις
1345-1473
δικαιώμασί σου
your ordinances.
Przyłożę i ręce moje do rozkazań twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach twoich. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich. I podniosłem ręce swe ku mandatom twoim, którem umiłował: i ćwiczyłem się w sprawiedliwościach twoich. i wozdwigoch ruce moi k zapowiediem twoim, jaże wozliubich, i głumliachsia wo oprawdaniich twoich. и3 воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ, и3 глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ. и воз­двиго́хъ ру́цѣ мо­и́ къ за́повѣдемъ тво­и́мъ, я́же воз­люби́хъ, и глумля́хся во оправда́нiихъ тво­и́хъ. и простирал я руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и углублялся в оправдания Твои.
Prawo jest mą pociechą i mocą.
Ps119(118),49 49 49 Memor esto verbi tui servo tuo,
in quo mihi spem dedisti.
119:49 3403
μνήσθητι
Remember 3588
των
3056-1473
λόγων σου
your words 3588
τω
to 1401-1473
δούλω σου
your servant! 3739
ων
which 1901.1-1473
επήλπισάς με
you raised my hope.
Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył. Pomnij na słowo do sługi twego, Na którym kazałeś mi polegać. (Zajin.) Pomnij na słowo twoje słudze twemu, w któremeś mi nadzieję uczynił. Pomiani słowiesa twoja rabu twojemu, ichże upowanije dał mi jesi. Помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2. Помяни́ словеса́ твоя́ рабу́ тво­ему́, и́хже упова́нiе да́лъ ми́ еси́. Дай мне, рабу Твоему, помнить слова Твои, на которые Ты велел мне уповать.
Ps119(118),50 50 50 Hæc me consolata est in humilitate mea,
quia eloquium tuum vivificavit me.
119:50 3778
αύτη
This 1473-3870
με παρεκάλεσεν
comforted me 1722
εν
in 3588
τη
5014-1473
ταπεινώσει μου
my humiliation; 3754
ότι
for 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle 2198
έζησέ
enlivened 1473
με
me.
Toć pociecha moja w utrapieniu mojem, że mię wyrok twój ożywia. To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia. To mię cieszyło w utrapieniu mojem; bo wyrok twój ożywił mię. To mia utieszy wo smirienii mojem, jako słowo twoje żywi mia. Т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz. То́ мя утѣ́ши во смире́нiи мо­е́мъ, я́ко сло́во твое́ живи́ мя. Утешило это меня в унижении моем, ибо слово Твое вернуло мне жизнь.
Ps119(118),51 51 51 Superbi inique agebant usquequaque;
a lege autem tua non declinavi.
119:51 5244
υπερήφανοι
The proud 3891
παρηνόμουν
acted unlawfully 2193
έως
unto 4970
σφόδρα
exceedingly; 575-1161
από δε
but from 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law 3756
ουκ
I did not 1578
εξέκλινα
turn aside.
Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają; wszakże się od zakonu twego nie uchylam. Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego. Pyszni bardzo niesprawiedliwie czynili: a nie odstąpiłem od zakonu twego. Gordii zakonopriestupowachu do zieła: ot zakona że twojego nie ukłonichsia. Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA: t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. Го́рдiи законопреступова́ху до зѣла́: от­ зако́на же тво­его́ не уклони́хся. Гордые дерзостно попирали закон; но не уклонился я от закона Твоего.
Ps119(118),52 52 52 Memor fui judiciorum tuorum a sæculo, Domine,
et consolatus sum.
119:52 3403
εμνήσθην
I remembered 3588
των
2917-1473
κριμάτων σου
your judgments 575
απ'
of 165
αιώνος
the eon, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3870
παρεκλήθην
I was comforted.
Bo pamiętam na sądy twoje wieczne, Panie! któremi się cieszę. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach twoichI doznaję pocieszenia. Pamiętałem, Panie, na sądy twoje od wieku: i ucieszyłem się. Pomianuch sud'by twoja ot wieka, Gospodi, i utieszychsia. Помzнyхъ судьбы6 тво‰ t вёка, гDи, и3 ўтёшихсz. Помяну́хъ судьбы́ твоя́ от­ вѣ́ка, Го́споди, и утѣ́шихся. Вспоминал я суды Твои от века, Господи, и утешался.
Ps119(118),53 53 53 Defectio tenuit me,
pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam.
119:53 120.1
αθυμία
Depression 2722-1473
κατέσχε με
held me down 575
από
because of 268
αμαρτωλών
the sinners — 3588
των
the ones 1459.1
εγκαταλιμπανόντων
abandoning 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law.
Strach mię ogarnął nad niezbożnymi, którzy opuszczają zakon twój. Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, Którzy porzucają zakon twój. Mdłość mię zdejmowała dla grzeszników opuszczających zakon twój. Pieczal' prijat mia ot griesznik, ostawliajuszczych zakon twoj. Печaль пріsтъ мS t грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й. Печа́ль прiя́тъ мя́ от­ грѣ́шникъ, оставля́ющихъ зако́нъ тво́й. Печаль объяла меня при виде грешников, отвергающих закон Твой.
Ps119(118),54 54 54 Cantabiles mihi erant justificationes tuæ
in loco peregrinationis meæ.
119:54 5568.2
ψαλτά
[3as strummed chords of music 1510.7.6
ήσαν
2were 1473
μοι
4to me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
1Your ordinances] 1722
εν
in 5117
τόπω
the place 3940-1473
παροικίας μου
of my sojourn.
Są mi ustawy twoje pieśniami w domu pielgrzymstwa mego. Ustawy twoje są mi pieśniamiW domu pielgrzymki mojej. Pieśniami były mi ustawy twoje, na miejscu pielgrzymowania mego. Pieta biachu mnie oprawdanija twoja na miestie priszełstwija mojego. ПBта бsху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мёстэ пришeльствіz моегw2. Пѣ́та бя́ху мнѣ́ оправда́нiя твоя́ на мѣ́стѣ при­­ше́л­ст­вiя мо­его́. Воспевал я повеления Твои во время странствия моего.
Ps119(118),55 55 55 Memor fui nocte nominis tui, Domine,
et custodivi legem tuam.
119:55 3403
εμνήσθην
I remembered 1722
εν
[2in 3571
νυκτί
3 the night 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
1your name], 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 5442
εφύλαξα
I kept 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law.
Wspominam sobie i w nocy na imię twoje, Panie! i strzegę zakonu twego. Wspominam w nocy imię twoje, Panie, I strzegę zakonu twego. Pamiętałem w nocy na imię twoje, Panie: i strzegłem zakonu twego. Pomianuch w noszczy imia twoje, Gospodi, i sochranich zakon twoj. Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE, гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. Помяну́хъ въ нощи́ и́мя твое́, Го́споди, и сохрани́хъ зако́нъ тво́й. Вспоминал я в ночи имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
Ps119(118),56 56 56 Hæc facta est mihi,
quia justificationes tuas exquisivi.
119:56 3778
αύτη
This 1096
εγενήθη
happened 1473
μοι
to me, 3754
ότι
for 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[2your ordinances 1567
εξεζήτησα
1I sought after].
Toć mam z tego, że przestrzegam przykazań twoich. Udziałem moim jestPrzestrzegać ustaw twoich. To mi się stało, iżem pilnie szukał sprawiedliwości twoich. Siej byst' mnie, jako oprawdanij twoich wzyskach. Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. Се́й бы́сть мнѣ́, я́ко оправда́нiй тво­и́хъ взыска́хъ. Был он в сердце моем, ибо я искал повелений Твоих.
Zajęciem moim jest badać i pełnić prawo Boże!
Ps119(118),57 57 57 Portio mea, Domine,
dixi custodire legem tuam.
119:57 3310-1473
μερίς μου
[2my portion 1510.2.2
ει
1You are], 2962
κύριε
O lord. 2036
είπα
I spoke 3588
του
5442
φυλάξασθαι
concerning guarding 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law.
Rzekłem: Panie! to jest cząstka moja, przestrzegać słów twoich. Rzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich. (Cheth.) Cząstka moja: obiecałem strzedz zakonu twego. Czast' moja jesi, Gospodi: riech sochraniti zakon twoj. Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. Ча́сть моя́ еси́, Го́споди: рѣ́хъ сохрани́ти зако́нъ тво́й. Ведом Тебе удел мой, Господи; сказал я: "Сохраню закон Твой".
Ps119(118),58 58 58 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo;
miserere mei secundum eloquium tuum.
119:58 1189
εδεήθην
I beseeched 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
your face 1722
εν
with 3650
όλη
[2entire 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my]. 1653
ελέησόν
Show mercy 1473
με
on me 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle!
Modlę się przed obliczem twojem ze wszystkiego serca; zmiłujże się nademną według słowa twego. Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej! Prosiłem oblicza twego ze wszystkiego serca mego: zmiłuj się nademną według mowy twojéj. Pomolichsia licu twojemu wsiem sierdcem moim: pomiłuj mia po słowiesi twojemu. Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 твоемY. Помоли́хся лицу́ тво­ему́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ: поми́луй мя́ по словеси́ тво­ему́. Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему!
Ps119(118),59 59 59 Cogitavi vias meas,
et converti pedes meos in testimonia tua.
119:59 1260
διελογισάμην
I argued 3588
τας
3598-1473
οδούς σου
your ways, 2532
και
and 1994
επέστρεψα
I turned 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
my feet 1519
εις
to 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies.
Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom twoim. Zastanawiam się nad drogami moimiI zwracam kroki moje ku świadectwom twoim. Rozmyślałem drogi moje: a obracałem nogi moje ku świadectwom twoim. Pomyslich puti twoja i wozwratich nozie moi wo swidienija twoja. Помhслихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰. Помы́слихъ пути́ твоя́ и воз­врати́хъ но́зѣ мо­и́ во свидѣ́нiя твоя́. Помыслил я о путях Твоих и вновь направил стопы мои к откровениям Твоим.
Ps119(118),60 60 60 Paratus sum, et non sum turbatus,
ut custodiam mandata tua.
119:60 2090
ητοιμάσθην
I prepared myself, 2532
και
and 3756
ουκ
was not 5015
εταράχθην
disturbed 3588
του
5442
φυλάξασθαι
to keep 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Śpieszę się, a nie omieszkuję przestrzegać rozkazań twoich. Śpieszę, a nie opóźniam się Wypełniać przykazania twoje. Jestem gotów, a nie strwożyłem się, abych strzegł mandatów twoich. Ugotowichsia i nie smutichsia sochraniti zapowiedi twoja. Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́повѣди твоя́. Приготовился я и не смутился, сохраняя заповеди Твои.
Ps119(118),61 61 61 Funes peccatorum circumplexi sunt me,
et legem tuam non sum oblitus.
119:61 4979
σχοινία
The rough cords 268
αμαρτωλών
of sinners 4045.1
περιεπλάκησάν
twist 1473
μοι
me, 2532
και
but 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law 3756
ουκ
I did not 1950
επελαθόμην
forget.
Hufy niepobożnych złupiły mię; ale na zakon twój nie zapominam. Sidła bezbożnych omotały mnie, Lecz nie zapominam zakonu twego. Powrozy grzeszników uplotły mię: a nie przepomniałem zakonu twego. Użia griesznik obiazaszasia mnie, i zakona twojego nie zabych. Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. У́жя грѣ́шникъ обяза́шася мнѣ́, и зако́на тво­его́ не забы́хъ. Сети грешников опутали меня. Но я закона Твоего не забыл.
Ps119(118),62 62 62 Media nocte surgebam ad confitendum tibi,
super judicia justificationis tuæ.
119:62 3317
μεσονύκτιον
At midnight 1825
εξεγειρόμην
I awoke 3588
του
1843
εξομολογείσθαί
to confess 1473
σοι
to you 1909
επί
over 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
O północy wstaję, abym cię wysławiał w sądach sprawiedliwości twojej. O północy wstaję, aby ci dziękować Za sprawiedliwe sądy twoje. Wstawałem o północy, abych ci wyznawał dla sądów sprawiedliwości twojéj. Połunoszczy wostach ispowiedatisia tiebie o sud'bach prawdy twojeja. Полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS. Полу́нощи воста́хъ исповѣ́датися тебѣ́ о судьба́хъ пра́вды тво­ея́. В полночь вставал я прославлять Тебя за правые суды Твои.
Ps119(118),63 63 63 Particeps ego sum omnium timentium te,
et custodientium mandata tua.
119:63 3353
μέτοχος
[3a partner 1473
εγώ
1I 1510.2.1
ειμι
2am] 3956
πάντων
of all 3588
των
of the ones 5399
φοβουμένων
fearing 1473
σε
you, 2532
και
and 3588
των
of the ones 5442
φυλασσόντων
keeping 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Jestem towarzyszem wszystkich, którzy się ciebie boją, i tych, którzy przestrzegają przykazań twoich. Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się ciebie boją I przestrzegają ustaw twoich. Uczęstnikiem ja jestem wszystkich, którzy się boją ciebie i strzegą przykazania twego. Priczastnik az jesm' wsiem bojaszczymsia tiebie i chraniaszczym zapowiedi twoja. Причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебє2 и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰. Прича́ст­никъ а́зъ е́смь всѣ́мъ боя́щымся тебе́ и храня́щымъ за́повѣди твоя́. Друг я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои.
Ps119(118),64 64 64 Misericordia tua, Domine, plena est terra;
justificationes tuas doce me.
119:64 3588
του
1656-1473
ελέους σου
Of your mercy, 2962
κύριε
O lord, 4134
πλήρης
[3 is full 3588
η
1the 1093
γη
2earth]; 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[3your ordinances 1321
δίδαξόν
1teach 1473
με
2me]!
Panie! pełna jest ziemia miłosierdzia twego; nauczże mię ustaw twoich. Pełna jest ziemia łaski twojej, Panie, naucz mnie ustaw twoich! Miłosierdzia twego, Panie, pełna jest ziemia: naucz mię sprawiedliwości twoich. Miłosti twojeja, Gospodi, ispołn' ziemlia: oprawdanijem twoim nauczi mia. Млcти твоеS, гDи, и3сп0лнь землS: њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. Ми́лости тво­ея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́ниемъ тво­и́мъ научи́ мя. Милости Твоей, Господи, исполнена земля; повелениям Твоим научи меня!
W szkole cierpienia nauczyłem się pełnić wolę Bożą.
Ps119(118),65 65 65 Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine,
secundum verbum tuum.
119:65 5544
χρηστότητα
That which is good 4160
εποίησας
you did 3326
μετά
with 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant, 2962
κύριε
O lord, 2596
κατά
according to 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word.
Łaskawieś postąpił ze sługą twoim, Panie! według słowa twego. Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego. (Teth.) Uczyniłeś łaskę z sługą twoim, Panie, według słowa twojego. agost' sotworił jesi s rabom twoim, Gospodi, po słowiesi twojemu: Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ, гDи, по словеси2 твоемY: Бла́гость сотвори́лъ еси́ съ рабо́мъ тво­и́мъ, Го́споди, по словеси́ тво­ему́: Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему;
Ps119(118),66 66 66 Bonitatem, et disciplinam, et scientiam doce me,
quia mandatis tuis credidi.
119:66 5544
χρηστότητα
That which is good, 2532
και
and 3809
παιδείαν
instruction, 2532
και
and 1108
γνώσιν
knowledge, 1321
δίδαξόν
teach 1473
με
me! 3754
ότι
for 3588
ταις
1785-1473
εντολαίς σου
[2your commandments 4100
επίστευσα
1I trusted]!
Dobrego rozumu i umiejętności naucz mię; bom przykazaniom twoim uwierzył. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim! Naucz mię dobroci i karności i umiejętności; bo uwierzył mandatom twoim. agosti i nakazaniju i razumu nauczi mia, jako zapowiediem twoim wierowach. бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои6мъ вёровахъ. бла́гости и наказа́нiю и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́повѣдемъ тво­и́мъ вѣ́ровахъ. милосердию, покорности и разумению научи меня, ибо я верю заповедям Твоим.
Ps119(118),67 67 67 Priusquam humiliarer ego deliqui:
propterea eloquium tuum custodivi.
119:67 4253
προ
Before 3588
του
1473
με
my 5013
ταπεινωθήναι
being humbled, 1473
εγώ
I 4131.2
επλημμέλησα
committed trespasses; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
[2your oracle 5442
εφύλαξα
1I guarded].
Pierwej niżem się był uniżył, błądziłem; ale teraz wyroku twego przestrzegam. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa. Pierwéj niźlim był uniżon, jam wykroczył: dlatego strzegłem wyroku twego. Prieżdie daże nie smiritimisia, az priegrieszych: siego radi słowo twoje sochranich. Прeжде дaже не смири1тимисz, ѓзъ прегрэши1хъ: сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. Пре́жде да́же не смири́тимися, а́зъ прегрѣши́хъ: сего́ ра́ди сло́во твое́ сохрани́хъ. Доколе не испытал я уничижений, я согрешал, но ныне храню слово Твое.
Ps119(118),68 68 68 Bonus es tu, et in bonitate tua
doce me justificationes tuas.
119:68 5543
χρηστός
[2gracious 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 2962
κύριε
O lord; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τη
5544-1473
χρηστότητί σου
your graciousness 1321
δίδαξόν
teach 1473
με
me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances!
Dobryś ty i dobrotliwy; nauczże mię ustaw twoich. Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich! Dobryżeś ty: a według dobroci twéj naucz mię sprawiedliwości twojéj. ag jesi ty, Gospodi: i błagostiju twojeiu nauczi mia oprawdanijem twoim. Бlгъ є3си2 ты2, гDи: и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Бла́гъ еси́ ты́, Го́споди: и бла́гостiю тво­е́ю научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ. Благ Ты, Господи, и по благости Твоей научи меня повелениям Твоим!
Ps119(118),69 69 69 Multiplicata est super me iniquitas superborum;
ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua.
119:69 4129
επληθύνθη
[3was multiplied 1909
επ'
4against 1473
εμέ
5me 93
αδικία
1 The injustice 5244
υπερηφάνων
2of the proud]; 1473-1161
εγώ δε
but I 1722
εν
[3with 3650
όλη
5whole 2588
καρδία
6heart 1473
μου
4my 1830
εξερευνήσω
1shall search out 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
2your commandments].
Uknowali hardzi kłamstwo przeciwko mnie; ale ja ze wszystkiego serca strzegę przykazań twoich. Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich. Rozmnożyła się nademną nieprawość pysznych; a ja ze wszystkiego serca będę badał mandatów twoich. Umnożysia na mia nieprawda gordych: az że wsiem sierdcem moim ispytaju zapowiedi twoja. Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ: ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3спытaю зaпwвэди тво‰. Умно́жися на мя́ непра́вда го́рдыхъ: а́зъ же всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ испыта́ю за́повѣди твоя́. Умножилась и восстала на меня неправда людей гордых, я же всем сердцем моим познавать буду заповеди Твои.
Ps119(118),70 70 70 Coagulatum est sicut lac cor eorum;
ego vero legem tuam meditatus sum.
119:70 5184.1
ετυρώθη
[2was curdled 5613
ως
3as 1051
γάλα
4milk 3588
η
2588-1473
καρδία αυτών
1Their heart]; 1473-1161
εγώ δε
but I 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
[2your law 3191
εμελέτησα
1meditated upon].
Serce ich zatyło jako sadło; ale się ja zakonem twoim cieszę. Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, Ja zaś mam rozkosz w zakonie twym. Zsiadło się jak mleko serce ich: a jam rozmyślał w zakonie twoim. Usyrisia jako mlieko sierdce ich: az że zakonu twojemu pouczichsia. Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ: ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце и́хъ: а́зъ же зако́ну тво­ему́ по­учи́хся. Отвердело, будто сыр, сердце у них; я же закону Твоему поучаюсь.
Ps119(118),71 71 71 Bonum mihi quia humiliasti me,
ut discam justificationes tuas.
119:71 18
αγαθόν
It is good 1473
μοι
for me 3754
ότι
that 5013
εταπείνωσάς
you humbled 1473
με
me, 3704
όπως
so 302
αν
that 3129
μάθω
I should learn 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances.
Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich. Dobrze mi, żem został upokorzony, Abym się nauczył ustaw twoich. Dobrze na mię, iżeś mię uniżył, abych się nauczył sprawiedliwości twoich. Błago mnie, jako smirił mia jesi, jako da nauczusia oprawdanijem twoim. Бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ. Благо мнѣ́, я́ко смири́лъ мя́ еси́, я́ко да научу́ся оправда́ниемъ тво­и́мъ. Благо мне, что смирил Ты меня. Да научусь я повелениям Твоим.
Ps119(118),72 72 72 Bonum mihi lex oris tui,
super millia auri et argenti.
119:72 18
αγαθός
[4 is good 1473
μοι
5to me 3588
ο
1The 3551
νόμος
2law 3588
του
4750-1473
στόματός σου
3of your mouth], 5228
υπέρ
above 5505
χιλιάδας
a thousand pieces 5553
χρυσίου
of gold 2532
και
and 694
αργυρίου
silver.
Lepszy mi jest zakon ust twoich, niżeli tysiące złota i srebra. Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra. Lepszy mi jest zakon ust twoich, niźli tysiące złota i śrebra. ag mnie zakon ust twoich paczie tysiaszcz złata i sriebra. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA. Бла́гъ мнѣ́ зако́нъ у́стъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ зла́та и сребра́. Благ мне закон уст Твоих, дороже он многого множества золота и серебра.
Chwała
Pociesz mię Panie, według obietnicy Twojej ku radości bogobojnych!
Ps119(118),73 73 73 Manus tuæ fecerunt me, et plasmaverunt me:
da mihi intellectum, et discam mandata tua.
119:73 3588
αι
5495-1473
χείρές σου
Your hands 4160
εποίησάν
made 1473
με
me, 2532
και
and 4111
έπλασάν
shaped 1473
με
me. 4907.3
συνέτισόν
Bring understanding to 1473
με
me! 2532
και
and 3129
μαθήσομαι
I shall learn 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Ręce twoje uczyniły mię, i wykształtowały mię; dajże mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich; Ręce twoje uczyniły mnie i ukształtowały, Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich! (Jod.) Ręce twoje uczyniły mię, i ulepiły mię: daj mi rozum, a nauczę się mandatów twoich. Ruce twoi sotworistie mia i sozdastie mia: wrazumi mia, i nauczusia zapowiediem twoim. Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ. Ру́це тво­и́ сотвори́стѣ мя́ и созда́стѣ мя́: вразуми́ мя, и научу́ся за́повѣдемъ тво­и́мъ. Руки Твои сотворили меня и создали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
Ps119(118),74 74 74 Qui timent te videbunt me et lætabuntur,
quia in verba tua supersperavi.
119:74 3588
οι
The 5399
φοβούμενοί
ones fearing 1473
σε
you 3708
όψονταί
shall see 1473
με
me 2532
και
and 2165
ευφρανθήσονται
shall be glad; 3754
ότι
for 1519
εις
in 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words 1901.1
επήλπισα
I raised hope.
Aby się radowali bojący się ciebie, ujrzawszy mię, że na słowo twoje oczekuję. Ci, którzy się ciebie boją, patrzą na mnie i radują się, Że pokładam nadzieję w słowie twoim. Którzy się ciebie boją, ujrzą mię i rozweselą się, iżem bardzo nadzieję miał w słowiech twoich. Bojaszczyisia tiebie uzriat mia i wozwiesieliatsia, jako na słowiesa twoja upowach. Боsщіисz тебє2 ќзрzтъ мS и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ. Боя́щiися тебе́ у́зрятъ мя́ и воз­веселя́т­ся, я́ко на словеса́ твоя́ упова́хъ. Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова Твои уповал.
Ps119(118),75 75 75 Cognovi, Domine, quia æquitas judicia tua,
et in veritate tua humiliasti me.
119:75 1097
έγνων
I knew, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
that 1343
δικαιοσύνη
[2 are righteousness 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
1your judgments], 2532
και
and 225
αληθεία
in truth 5013
εταπείνωσάς
you humbled 1473
με
me.
Znam, Panie! iż są sprawiedliwe sądy twoje, a iżeś mię słusznie utrapił. Wiem, Panie, że sądy twoje są sprawiedliweI żeś mię słusznie upokorzył. Poznałem, Panie, że sprawiedliwość sądy twoje: a w prawdzie twojéj uniżyłeś mię. Razumiech, Gospodi, jako prawda sud'by twoja, i woistinnu smirił mia jesi. Разумёхъ, гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. Разумѣ́хъ, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ твоя́, и во­и́стин­ну смири́лъ мя́ еси́. Уразумел я, Господи, что праведны суды Твои, и воистину смирил Ты меня.
Ps119(118),76 76 76 Fiat misericordia tua ut consoletur me,
secundum eloquium tuum servo tuo.
119:76 1096
γενηθήτω
Let [3be 1211
δη
2indeed 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy] 3588
του
3870
παρακαλέσαι
to comfort 1473
με
me 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle 3588
τω
to 1401-1473
δούλω σου
your servant!
Niechajże mię, proszę, ucieszy miłosierdzie twoje według wyroku twego, któryś uczynił słudze twemu. Niechaj łaska twoja będzie pociechą moją, Jak przyrzekłeś słudze swemu! Niechaj będzie miłosierdzie twoje aby mię cieszyło: według wyroku twego słudze twemu. Budi że miłost' twoja, da utieszyt mia, po słowiesi twojemu rabu twojemu: Бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS, по словеси2 твоемY рабY твоемY: Бу́ди же ми́лость твоя́, да утѣ́шитъ мя́, по словеси́ тво­ему́ рабу́ тво­ему́: Да осенит меня милость Твоя, да утешит меня по слову Твоему, что сказал Ты рабу Твоему;
Ps119(118),77 77 77 Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam,
quia lex tua meditatio mea est.
119:77 2064
ελθέτωσάν
Let [2come 1473
μοι
3to me 3588
οι
3628-1473
οικτιρμοί σου
1your compassions]! 2532
και
and 2198
ζήσομαι
I shall live; 3754
ότι
for 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
your law 3191.1
μελέτη
[2meditation 1473-1510.2.3
μου εστιν
1is my].
Niechże na mię przyjdą litości twoje, abym żył; bo zakon twój jest kochaniem mojem. Niech zstąpi na mnie miłosierdzie twoje, abym żył, Bo zakon twój jest rozkoszą moją! Niechaj na mię przyjdą litości twoje: a będę żył; bo zakon twój jest rozmyślanie moje. da priidut mnie szczedroty twoja, i żyw budu, jako zakon twoj pouczienije moje jest'. да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. да прiи́дутъ мнѣ́ щедро́ты твоя́, и жи́въ бу́ду, я́ко зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть. да низойдут на меня щедроты Твои, и жив буду, ибо закон Твой наставляет меня.
Ps119(118),78 78 78 Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me;
ego autem exercebor in mandatis tuis.
119:78 153
αισχυνθήτωσαν
Let [2be shamed 5244
υπερήφανοι
1 the proud]! 3754
ότι
for 95
αδίκως
unjustly 457.1
ηνόμησαν
they acted lawlessly 1519
εις
against 1473
εμέ
me. 1473-1161
εγώ δε
But I 96.1
αδολεσχήσω
shall meditate 1722
εν
in 3588
ταις
1785-1473
εντολαίς σου
your commandments.
Niech będą zawstydzeni pyszni, przeto, że mię chytrze podwrócić chcieli; ale ja rozmyślać będę w przykazaniach twoich. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie, Ja zaś rozmyślam o ustawach twoich! Niechaj będą zawstydzeni hardzi; bo niesłusznie niesprawiedliwość nademną czynili: a ja będę się ćwiczył w mandatach twoich. Da postydiatsia gordii, jako nieprawiedno biezzakonnowasza na mia: az że pogłumliusia w zapowiediech twoich. Да постыдsтсz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS: ѓзъ же поглумлю1сz въ зaповэдехъ твои1хъ. Да постыдя́т­ся го́рдiи, я́ко непра́ведно беззако́н­новаша на мя́: а́зъ же поглумлю́ся въ за́повѣдехъ тво­и́хъ. Да постыдятся гордые, ибо неправедно и беззаконно поступали со мной; я же размышлять буду о заповедях Твоих.
Ps119(118),79 79 79 Convertantur mihi timentes te,
et qui noverunt testimonia tua.
119:79 1994
επιστρεψάτωσάν
Turn towards 1473
με
me 3588
οι
the ones 5399
φοβούμενοί
fearing 1473
σε
you, 2532
και
and 3588
οι
the ones 1097
γινώσκοντες
knowing 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies!
Niech się obrócą do mnie, którzy się ciebie boją, i którzy znają świadectwa twoje. Niech się zwrócą do mnie, którzy się ciebie boją I którzy znają świadectwa twoje! Niech się obrócą do mnie, którzy się boją ciebie: i którzy znają świadectwa twoje. Da obratiat mia bojaszczyisia tiebie i wiediaszczyi swidienija twoja. Да њбратsтъ мS боsщіисz тебє2 и3 вёдzщіи свидBніz тво‰. Да обратя́тъ мя́ боя́щiися тебе́ и вѣ́дящiи свидѣ́нiя твоя́. Да направят меня на путь Твой боящиеся Тебя и познавшие откровения Твои.
Ps119(118),80 80 80 Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis,
ut non confundar.
119:80 1096
γενηθήτω
Let [2become 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart] 299
άμωμος
unblemished 1722
εν
in 3588
τοις
1345-1473
δικαιώμασί σου
your ordinances! 3704
όπως
so 302
αν
that 3361
μη
I should not 153
αισχυνθώ
be shamed.
Niech będzie serce moje uprzejme przy ustawach twoich, abym nie był zawstydzony. Oby serce moje było nienaganne w ustawach twoich, Abym nie był zawstydzony! Niech będzie serce moje niepokalane w sprawiedliwościach twoich, abym się nie zawstydził. Budi sierdce moje nieporoczno wo oprawdaniich twoich, jako da nie postyżusia. Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да не постыжyсz. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́нiихъ тво­и́хъ, я́ко да не постыжу́ся. Да будет сердце мое непорочно хранить повеления Твои, и не буду я посрамлен.
Prześladowany, nie opuszczam prawa Twego; ratuj mię!
Ps119(118),81 81 81 Defecit in salutare tuum anima mea,
et in verbum tuum supersperavi.
119:81 1587
εκλείπει
[2is wanting 1519
εις
3for 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
4your deliverance 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul]. 1519
εις
In 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words 1901.1
επήλπισα
I raised hope.
Tęskni dusza moja po zbawieniu twojem, oczekuję na słowo twoje. Dusza moja tęskni do zbawienia twojego, Oczekuję słowa twojego. (Kaph.) Ustała dusza moja pragnąc zbawienia twego: i miałem nadzieję bardzo w słowie twojem. Izcziezajet wo spasienije twoje dusza moja, na słowiesa twoja upowach: И#счезaетъ во спcніе твоE душA моS, на словесA тво‰ ўповaхъ: Изчеза́етъ во спасе́нiе твое́ душа́ моя́, на словеса́ твоя́ упова́хъ: Изнемогает душа моя, ожидая от Тебя спасения, на слова Твои уповал.
Ps119(118),82 82 82 Defecerunt oculi mei in eloquium tuum,
dicentes: Quando consolaberis me?
119:82 1587
εξέλιπον
[2failed 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
1My eyes] 1519
εις
for 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle, 3004
λέγοντες
saying, 4219
πότε
When 3870
παρακαλέσεις
will you comfort 1473
με
me?
Ustały oczy moje, czekając wyroku twego, gdy mówię: Kiedyż mię pocieszysz? Oczy moje tęsknią do obietnicy twojejMówiąc: Kiedy mnie pocieszysz? Ustały oczy moje czekając obietnice twojéj, mówiąc: Kiedyż mię pocieszysz? izcziezosza oczi moi w słowo twoje, głagoliuszcze: kogda utieszyszy mia? и3счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS; изчезо́ша о́чи мо­и́ въ сло́во твое́, глаго́люще: когда́ утѣ́шиши мя́? Изнемогли очи мои в ожидании слова Твоего; когда утешишь Ты меня?
Ps119(118),83 83 83 Quia factus sum sicut uter in pruina;
justificationes tuas non sum oblitus.
119:83 3754
ότι
For 1096
εγενήθην
I became 5613
ως
as 779
ασκός
a leather bag 1722
εν
in 3974.1
πάχνη
frost; 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances 3756-1950
ουκ επελαθόμην
I forgot not.
Chociażem jest jako naczynie skórzane w dymie, wszakżem ustaw twoich nie zapomniał. Chociaż stałem się jak wór skórzany w dymie, Jednak nie zapomniałem ustaw twoich. Bom stał się jako łagiew skórzana na mrozie: nie zapomniałem sprawiedliwości twoich. zanie bych jako miech na słanie: oprawdanij twoich nie zabych. занE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ: њправдaній твои1хъ не забhхъ. зане́ бы́хъ я́ко мѣ́хъ на сла́нѣ: оправда́нiй тво­и́хъ не забы́хъ. Ибо стал я точно мех, скованный морозом; но повелений Твоих не забыл.
Ps119(118),84 84 84 Quot sunt dies servi tui?
quando facies de persequentibus me judicium?
119:84 4214
πόσαι
How many 1510.2.6
εισίν
are 3588
αι
the 2250
ημέραι
days 3588
του
1401-1473
δούλου σου
of your servant? 4219
πότε
When 4160
ποιήσεις
will you execute 1473
μοι
for me 1537
εκ
[2against 3588
των
3the ones 2614
καταδιωκόντων
4pursuing 1473
με
5me 2920
κρίσιν
1a judgment]?
Wieleż będzie dni sługi twego? kiedyż sąd wykonasz nad tymi, którzy mię prześladują? Ile dni zostaje słudze twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują? Wieleż jest dni sługi twego? kiedyż uczynisz z prześladowników moich sprawiedliwość? Koliko jest' dnij raba twojego? kogda sotworiszy mi ot goniaszczych mia sud? Коли1кw є4сть днjй рабA твоегw2; когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS сyдъ; Коли́ко е́сть дні́й раба́ тво­его́? когда́ сотвори́ши ми́ от­ гоня́щихъ мя́ су́дъ? Много ли дней жизни остается рабу Твоему? Когда рассудишь Ты меня с гонителями моими?
Ps119(118),85 85 85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes,
sed non ut lex tua.
119:85 1334
διηγήσαντό
[2described 1473
μοι
4against me 3892.1
παράνομοι
1Lawbreakers 96.2
αδολεσχίας
3a meditation], 235
αλλ'
but 3756
ουχ
not 5613
ως
according to 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
your law, 2962
κύριε
O lord.
Pyszni pokopali mi doły, co nie jest według zakonu twojego. Zuchwali wykopali pode mną doły; Ci, którzy nie stosują się do zakonu twego. Powiadali mi złośnicy baśni: ale nie jako twój zakon. Powiedasza mnie zakonopriestupnicy głumlienija, no nie jako zakon twoj, Gospodi. Повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й, гDи. Повѣ́даша мнѣ́ законопресту́пницы глумле́нiя, но не я́ко зако́нъ тво́й, Го́споди. Поведали мне беззаконники измышления свои, но далеки они от закона Твоего, Господи.
Ps119(118),86 86 86 Omnia mandata tua veritas:
inique persecuti sunt me, adjuva me.
119:86 3956
πάσαι
All 3588
αι
1785-1473
εντολαί σου
your commandments 225
αλήθεια
are truth. 95
αδίκως
[3unjustly 2614
κατεδίωξάν
1They pursued 1473
με
2me]; 997
βοήθησόν
help 1473
μοι
me!
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię. Wszystkie przykazania twoje są prawdą; Niesłusznie prześladują mnie! Pomóż mi! Wszystkie przykazania twoje prawda: prześladowali mię niesprawiedliwie: ratuj mię. Wsia zapowiedi twoja istina: nieprawiedno pognasza mia, pomozi mi. Вс‰ зaпwвэди тво‰ и4стина: непрaведнw погнaша мS, помози1 ми. Вся́ за́повѣди твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя́, помози́ ми. Все заповеди Твои – истина; неправедно гонят меня, помоги мне!
Ps119(118),87 87 87 Paulominus consummaverunt me in terra;
ego autem non dereliqui mandata tua.
119:87 3844
παρά
In 1024
βραχύ
a short time 4931-1473
συνετέλεσάν με
they would have finished me off entirely 1722
εν
in 3588
τη
the 1093
γη
earth, 1473-1161
εγώ δε
but I 3756
ουκ
did not 1459
εγκατέλιπον
abandon 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Bez mała mię już wniwecz nie obrócili na ziemi; a wszakżem ja nie opuścił przykazań twoich. Omal nie zgładzili mnie z ziemi, Lecz ja nie odstąpiłem ustaw twoich. Bez mała mię nie dokończyli na ziemi: a ja nie opuszczałem mandatów twoich. Wmalie nie skonczasza mienie na ziemli: az że nie ostawich zapowiedij twoich. Вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдій твои1хъ. Вма́лѣ не сконча́ша мене́ на земли́: а́зъ же не оста́вихъ за́повѣдiй тво­и́хъ. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я заповедей Твоих.
Ps119(118),88 88 88 Secundum misericordiam tuam vivifica me,
et custodiam testimonia oris tui.
119:88 2596
κατά
According to 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me! 2532
και
and 5442
φυλάξω
I shall guard 3588
τα
the 3142
μαρτύρια
testimonies 3588
του
4750-1473
στόματός σου
of your mouth.
Według miłosierdzia twego ożyw mię, abym strzegł świadectwa ust twoich. Zachowaj mnie według łaski swojej, Bym mógł strzec świadectwa ust twoich! Według miłosierdzia twego ożyw mię: a będę strzegł świadectw ust twoich. Po miłosti twojej żywi mia, i sochraniu swidienija ust twoich. По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. По ми́лости тво­е́й живи́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя у́стъ тво­и́хъ. По милости Твоей верни мне жизнь, и сохраню откровения уст Твоих.
Prawa Twego, wiecznego i niezmiennego, nigdy nie zdradzę.
Ps119(118),89 89 89 In æternum, Domine,
verbum tuum permanet in cælo.
119:89 1519
εις
Into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2962
κύριε
O lord, 3588
ο
3056-1473
λόγος σου
your word 1265
διαμένει
abides 1722
εν
in 3588
τω
the 3772
ουρανώ
heaven.
O Panie! słowo twoje trwa na wieki na niebie. Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. (Lamed.) Na wieki, Panie, słowo twoje trwa na niebie. Wo wiek, Gospodi, słowo twoje priebywajet na niebiesi. Во вёкъ, гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2. Во вѣ́къ, Го́споди, сло́во твое́ пребыва́етъ на небеси́. Вовеки, Господи, слово Твое пребывает на Небесах.
Ps119(118),90 90 90 In generationem et generationem veritas tua;
fundasti terram, et permanet.
119:90 1519
εις
Unto 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation 3588
η
is 225-1473
αλήθεία σου
your truth. 2311
εθεμελίωσας
You laid [3foundation 3588
την
1the 1093
γην
2earth's], 2532
και
and 1265
διαμένει
it abides.
Od narodu do narodu prawda twoja; ugruntowałeś ziemię, i stoi. Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi. Do rodzaju i rodzaju prawda twoja: ugruntowałeś ziemię, i trwa. W rod i rod istina twoja: osnował jesi ziemliu, i priebywajet. Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ. Въ ро́дъ и ро́дъ и́стина твоя́: основа́лъ еси́ зе́млю, и пребыва́етъ. Из рода в род неизменна истина Твоя; сотворил Ты землю, и существует она.
Ps119(118),91 91 91 Ordinatione tua perseverat dies,
quoniam omnia serviunt tibi.
119:91 3588
τη
[3 by 1297.1-1473
διατάξει σου
4your disposition 1265
διαμένει
2abides 2250
ημέρα
1 The day]; 3754
ότι
for 3588
τα
4840.2
σύμπαντα
all things 1400
δούλα
[2subservient 4674
σα
1 are your].
Według rozrządzenia twego trwa to wszystko aż do dnia tego; wszystko to zaiste jest ku służbie twojej. Według praw twoich istnieje dotąd, Bo wszystko służy tobie. Zrządzeniem twojem dzień trwa; albowiem tobie wszystko służy. Uczinienijem twoim priebywajet dien': jako wsiaczieskaja rabotna tiebie. Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь: ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ. Учине́нiемъ тво­и́мъ пребыва́етъ де́нь: я́ко вся́ческая рабо́тна тебѣ́. Как заповедал Ты, наступает день; ибо все в мире подвластно Тебе.
Ps119(118),92 92 92 Nisi quod lex tua meditatio mea est,
tunc forte periissem in humilitate mea.
119:92 1508
ει μη
Were it not 3754
ότι
that 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
your law 3191.1-1473
μελέτη μου
[2my meditation 1510.2.3
εστί
1is], 5119
τότε
then 302
αν
would 622
απωλόμην
I have been destroyed 1722
εν
in 3588
τη
5014-1473
ταπεινώσει μου
my humiliation.
By był zakon twój nie był kochaniem mojem, dawnobym był zginął w utrapieniu mojem. Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, Zginąłbym w niedoli. Jedno że zakon twój jest rozmyślaniem mojem: tedybych był zginął w uniżeniu swojem. Jako aszcze by nie zakon twoj pouczienije moje był, togda ubo pogibł bych wo smirienii mojem: Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ: Я́ко а́ще бы не зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ бы́лъ, тогда́ у́бо поги́блъ бы́хъ во смире́нiи мо­е́мъ: Если бы не соблюдал я закона Твоего, постигла бы меня гибель в уничижении моем;
Ps119(118),93 93 93 In æternum non obliviscar justificationes tuas,
quia in ipsis vivificasti me.
119:93 1519
εις
[4into 3588
τον
5the 165
αιώνα
6eon 3766.2
ου μη
1In no way 1950
επιλάθωμαι
2should I forget 3588
των
1345-1473
δικαιωμάτων σου
3your ordinances]; 3754
ότι
for 1722
εν
by 1473
αυτοίς
them 2198
έζησάς
you enlivened 1473
με
me.
Na wieki nie zapomnę na przykazania twoje, gdyżeś mię w nich ożywił. Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Na wieki me przepomnę sprawiedliwości twoich; boś mię przez nie ożywił. wo wiek nie zabudu oprawdanij twoich, jako w nich ożywił mia jesi. во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2. во вѣ́къ не забу́ду оправда́нiй тво­и́хъ, я́ко въ ни́хъ оживи́лъ мя́ еси́. вовеки не забуду повелений Твоих, ибо они даровали мне жизнь.
Ps119(118),94 94 94 Tuus sum ego; salvum me fac:
quoniam justificationes tuas exquisivi.
119:94 4674
σος
[2yours 1510.2.1-1473
ειμι εγώ
1I am], 4982
σώσόν
deliver 1473
με
me! 3754
ότι
for 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[2your ordinances 1567
εξεζήτησα
1I sought after].
Twójcim ja, zachowajże mię; bo przykazań twoich szukam. Twoim jestem! Wybaw mnie, Bo szukam przykazań twoich! Twójcim ja, zbawże mię; bociem szukał sprawiedliwości twoich. Twoj jesm' az, spasi mia: jako oprawdanij twoich wzyskach. Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz: ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. Тво́й е́смь а́зъ, спаси́ мя: я́ко оправда́нiй тво­и́хъ взыска́хъ. Я раб Твой, спаси меня; ибо я ищу повелений Твоих.
Ps119(118),95 95 95 Me exspectaverunt peccatores ut perderent me;
testimonia tua intellexi.
119:95 1473
εμέ
[3for me 5278
υπέμειναν
2remained behind 268
αμαρτωλοί
1Sinners], 3588
του
622
απολέσαι
to destroy 1473
με
me; 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
[2your testimonies 4920
συνήκα
1I perceived].
Czekają na mię niezbożnicy, aby mię zatracili; ale ja świadectwa twoje uważam. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, Ale ja rozważam świadectwa twoje. Na mię czekali złośnicy, aby mię zatracili: zrozumiałem świadectwa twoje. Mienie żdasza griesznicy pogubiti mia: swidienija twoja razumiech. МенE ждaша грBшницы погуби1ти мS: свидBніz тво‰ разумёхъ. Мене́ жда́ша грѣ́шницы погуби́ти мя́: свидѣ́нiя твоя́ разумѣ́хъ. Стерегли меня грешники, задумав погубить меня; но я откровения Твои уразумел.
Ps119(118),96 96 96 Omnis consummationis vidi finem,
latum mandatum tuum nimis.
119:96 3956
πάσης
[3of every 4930
συντελείας
4completion 1492
είδον
1I beheld 4009
πέρας
2 the end]; 4116
πλατεία
[3spacious 3588
η
1785-1473
εντολή σου
1your commandment 4970
σφόδρα
2 is exceedingly].
Wszelkiej rzeczy koniec widzę; ale przykazanie twoje bardzo szerokie. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, Lecz przykazanie twoje trwa najdłużej. Wszelkiéj doskonałości widziałem koniec: bardzo szerokie przykazanie twoje. Wsiakija koncziny widiech koniec: szyroka zapowied' twoja zieło. Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: широкA зaповэдь твоS ѕэлw2. Вся́кiя кончи́ны ви́дѣхъ коне́цъ: широка́ за́повѣдь твоя́ зѣло́. Увидел я, что всему приходит конец; но бесконечно широка заповедь Твоя.
Prawo daje mądrość i rozkosz.
Ps119(118),97 97 97 Quomodo dilexi legem tuam, Domine!
tota die meditatio mea est.
119:97 5613
ως
How 25
ηγάπησα
I loved 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law, 2962
κύριε
O lord; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 3191.1
μελέτη
[2meditation 1473-1510.2.3
μου εστίν
1it is my].
O jakom się rozmiłował zakonu twego! tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem mojem. O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim! (Mem.) Jakom się rozmiłował zakonu twego, Panie: cały dzień jest rozmyślaniem mojem. Kol' wozliubich zakon twoj, Gospodi: wies' dien' pouczienije moje jest'. К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й, гDи: вeсь дeнь поучeніе моE є4сть. Ко́ль воз­люби́хъ зако́нъ тво́й, Го́споди: ве́сь де́нь по­уче́нiе мое́ е́сть. Как возлюбил я закон Твой, Господи! Всяк день он наставляет меня.
Ps119(118),98 98 98 Super inimicos meos prudentem me fecisti mandato tuo,
quia in æternum mihi est.
119:98 5228
υπέρ
Above 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies 4679-1473
εσόφισάς με
you made me wiser 3588
την
1785-1473
εντολήν σου
by your commandment; 3754
ότι
for 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1699-1510.2.3
εμοί εστιν
it is to me.
Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię czynisz przykazaniem twojem; bo je mam ustawicznie przed sobą. Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze, Nad nieprzyjacioły moich mądrymeś mię uczynił przykazaniem twojem; bo wiecznie jest zemną. Paczie wrag moich umudrił mia jesi zapowiediju twojeiu, jako w wiek moja jest'. Пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть. Па́че вра́гъ мо­и́хъ умудри́лъ мя́ еси́ за́повѣдiю тво­е́ю, я́ко въ вѣ́къ моя́ е́сть. Умудрил Ты меня больше, чем врагов моих, заповедью Твоею, и навеки она моя.
Ps119(118),99 99 99 Super omnes docentes me intellexi,
quia testimonia tua meditatio mea est.
119:99 5228
υπέρ
Above 3956
πάντας
all 3588
τους
the 1321
διδάσκοντάς
ones teaching 1473
με
me 4920
συνήκα
I perceived; 3754
ότι
for 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies 3191.1-1473
μελέτη μου
[2my meditation 1510.2.3
εστίν
1are].
Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są rozmyślaniem mojem. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich. Nad wszystkie uczyciele moje zrozumiałem; bo świadectwa twoje są rozmyślanie moje. Paczie wsiech uczaszczych mia razumiech, jako swidienija twoja pouczienije moje jest'. Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть. Па́че всѣ́хъ уча́щихъ мя́ разумѣ́хъ, я́ко свидѣ́нiя твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть. Вразумился я больше учителей моих, ибо откровения Твои наставляют меня.
Ps119(118),100 100 100 Super senes intellexi,
quia mandata tua quæsivi.
119:100 5228
υπέρ
Above 4245
πρεσβυτέρους
the elders 4920
συνήκα
I perceived; 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 1567
εξεζήτησα
1I sought after].
Nad starców jestem roztropniejszy; bo przykazań twoich przestrzegam. Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich! Nad starce zrozumiałem: iżem się dowiadywał mandatów twoich. Paczie stariec razumiech, jako zapowiedi twoja wzyskach. Пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ. Па́че ста́рецъ разумѣ́хъ, я́ко за́повѣди твоя́ взыска́хъ. Вразумился я больше старцев, ибо ищу заповедей Твоих.
Ps119(118),101 101 101 Ab omni via mala prohibui pedes meos,
ut custodiam verba tua.
119:101 1537
εκ
From out of 3956
πάσης
every 3598
οδού
[2way 4190
πονηράς
1evil] 2967
εκώλυσα
I restrained 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
my feet, 3704
όπως
so 302
αν
that 5442
φυλάξω
I shall guard 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words.
Od wszelkiej złej drogi zawściągam nogi swoje, abym strzegł słowa twego. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, Aby strzec słowa twego. Od wszelakiéj złéj drogi hamowałem nogi moje, abych strzegł słów twoich. Ot wsiakago puti łukawa wozbranich nogam moim, jako da sochraniu słowiesa twoja: T всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 словесA тво‰: От вся́каго пути́ лука́ва воз­брани́хъ нога́мъ мо­и́мъ, я́ко да сохраню́ словеса́ твоя́: От всякого пути греховного удалялся я, да сохраню слова Твои;
Ps119(118),102 102 102 A judiciis tuis non declinavi,
quia tu legem posuisti mihi.
119:102 575
από
From 3588
των
2917-1473
κριμάτων σου
your judgments 3756
ουκ
I did not 1578
εξέκλινα
turn aside; 3754
ότι
for 1473
συ
you 3549
ενομοθέτησάς
established law 1473
με
for me.
Od sądów twoich nie odstępuję, przeto, że ich ty mnie uczysz. Od sądów twoich nie odstępuję, Ponieważ Ty mnie nauczasz. Nie odstępowałem od sądów twoich; boś ty mnie zakon ustawił. ot sudieb twoich nie ukłonichsia, jako ty zakonopołożył mi jesi. t судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. от­ суде́бъ тво­и́хъ не уклони́хся, я́ко ты́ законоположи́лъ ми́ еси́. от судов Твоих я не уклонялся, ибо даровал Ты мне закон.
Ps119(118),103 103 103 Quam dulcia faucibus meis eloquia tua!
super mel ori meo.
119:103 5613
ως
How 1099
γλυκέα
sweet 3588
τω
to 2995-1473
λάρυγγί μου
my throat 3588
τα
are 3051-1473
λόγιά σου
your oracles; 5228
υπέρ
more than 3192
μέλι
honey 3588
τω
in 4750-1473
στόματί μου
my mouth.
O jako są słodkie słowa twoje podniebieniu memu! nad miód są słodsze ustom moim. O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich. Jako wdzięczne podniebieniu memu słowa twoje: nad miód ustom moim. Kol' sładka gortani mojemu słowiesa twoja: paczie mieda ustom moim. К0ль сладк† гортaни моемY словесA тво‰: пaче мeда ўстHмъ мои6мъ. Ко́ль сладка́ горта́ни мо­ему́ словеса́ твоя́: па́че ме́да усто́мъ мо­и́мъ. Как сладки в гортани моей слова Твои! Они слаще меда в устах моих!
Ps119(118),104 104 104 A mandatis tuis intellexi;
propterea odivi omnem viam iniquitatis.
119:104 575
από
By 3588
των
1785-1473
εντολών σου
your commandments 4920
συνήκα
I perceived; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 3404
εμίσησα
I detested 3956
πάσαν
every 3598
οδόν
way 93
αδικίας
of injustice.
Z przykazań twoich nabyłem rozumu: przetoż mam w nienawiści wszelką ścieszkę obłędliwą. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Z przykazania twego zrozumiałem: przetóżem miał w nienawiści wszelką drogę nieprawości. Ot zapowiedij twoich razumiech: siego radi woznienawidiech wsiak put' nieprawdy. T зaповэдій твои1хъ разумёхъ: сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды. От за́повѣдiй тво­и́хъ разумѣ́хъ: сего́ ра́ди воз­ненави́дѣхъ вся́къ пу́ть непра́вды. Заповедями Твоими вразумился я и возненавидел всяк путь неправды.
Prawo Twoje jest mi światłem, obroną, radością.
Ps119(118),105 105 105 Lucerna pedibus meis verbum tuum,
et lumen semitis meis.
119:105 3088
λύχνος
[2 is a lamp 3588
τοις
3 unto 4228-1473
ποσί μου
4my feet 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
1Your law] 2532
και
and 5457
φως
a light 3588
ταις
to 5147-1473
τρίβοις μου
my paths.
Słowo twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieszce mojej. Słowo twoje jest pochodnią nogom moimI światłością ścieżkom moim. (Nun.) Pochodnią nogom moich słowo twoje, i światłość ścieżkom moich. Swietiłnik nogama moima zakon twoj, i swiet stieziam moim. Свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. Свѣти́лникъ нога́ма мо­и́ма зако́нъ тво́й, и свѣ́тъ стезя́мъ мо­и́мъ. Светильник стопам моим закон Твой, и свет его на путях моих.
Ps119(118),106 106 106 Juravi et statui
custodire judicia justitiæ tuæ.
119:106 3660
ώμοσα
I swore by an oath, 2532
και
and 2476
έστησα
stood 3588
του
5442
φυλάξασθαι
to guard 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
Przysięgłem i uczynię temu dosyć, że będę strzegł sądów sprawiedliwości twojej. Przysiągłem i potwierdzam:Chcę strzec twoich praw sprawiedliwych. Przysiągłem i postanowiłem strzedz sądów sprawiedliwości twojéj. Kliachsia i postawich sochraniti sud'by prawdy twojeja. Клsхсz и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS. Кля́хся и поста́вихъ сохрани́ти судьбы́ пра́вды тво­ея́. Поклялся я неизменно хранить суды правды Твоей.
Ps119(118),107 107 107 Humiliatus sum usquequaque, Domine;
vivifica me secundum verbum tuum.
119:107 5013
εταπεινώθην
I was humbled 2193
έως
unto 4970
σφόδρα
exceedingly, 2962
κύριε
O lord; 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me 2596
κατά
according to 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word!
Jestem bardzo utrapiony; o Panie! ożyw mię według słowa twego. Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego! Jestem zewsząd uniżony, Panie: ożyw mię według słowa twego. Smirichsia do zieła: Gospodi, żywi mia po słowiesi twojemu. Смири1хсz до ѕэлA: гDи, живи1 мz по словеси2 твоемY. Смири́хся до зѣла́: Го́споди, живи́ мя по словеси́ тво­ему́. Смирился я глубоко; Господи, даруй мне жизнь словом Твоим!
Ps119(118),108 108 108 Voluntaria oris mei beneplacita fac, Domine,
et judicia tua doce me.
119:108 3588
τα
[3the 1595
εκούσια
4voluntary offerings 3588
του
4750-1473
στόματός μου
5of my mouth 2106
ευδόκησον
1Take pleasure 1211
δη
2indeed in], 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
[3your judgments 1321
δίδαξόν
1teach 1473
με
2me]!
Panie! dobrowolne śluby ust moich przyjmij proszę za wdzięczne, a sądów twoich naucz mię. Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary ust moichI naucz mnie sądów twoich! Dobrowolne ust moich przyjmij wdzięcznie, Panie: a naucz mię sądów twoich. Wol'naja ust moich błagowoli że, Gospodi, i sud'bam twoim nauczi mia. ВHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же, гDи, и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz. Во́льная у́стъ мо­и́хъ благоволи́ же, Го́споди, и судьба́мъ тво­и́мъ научи́ мя. Прими, Господи, обеты, что по доброй воле произнес я устами моими, и судам Твоим научи меня!
Ps119(118),109 109 109 Anima mea in manibus meis semper,
et legem tuam non sum oblitus.
119:109 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
My soul 1722
εν
is in 3588
ταις
5495-1473
χερσί σου
your hands 1275
διαπαντός
always; 2532
και
and 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law 3756-1950
ουκ επελαθόμην
I forgot not.
Dusza moja jest w ustawicznem niebezpieczeństwie; wszakże na zakon twój nie zapominam. Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, Lecz o zakonie twoim nie zapominam. Dusza moja zawżdy w rękach moich: i nie zapomniałem zakonu twego. Dusza moja w ruku twojeiu wynu, i zakona twojego nie zabych. ДушA моS въ рукY твоє1ю вhну, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. Душа́ моя́ въ руку́ твое́ю вы́ну, и зако́на тво­его́ не забы́хъ. Душа моя в руках Твоих навеки, и я закона Твоего не забыл.
Ps119(118),110 110 110 Posuerunt peccatores laqueum mihi,
et de mandatis tuis non erravi.
119:110 5087
έθεντο
[2put 268
αμαρτωλοί
1Sinners] 3803
παγίδα
a snare 1473
μοι
for me; 2532
και
but 1537
εκ
from 3588
των
1785-1473
εντολών σου
your commandments 3756-4105
ουκ επλανήθην
I wandered not.
Sidło na mię niezbożnicy zastawili; lecz ja się od przykazań twoich nie obłądzę. Bezbożni zastawili na mnie sidło, Lecz ja nie odstępuję od ustaw twoich. Zastawiali grzesznicy sidło na mię: i nie zabłądziłem od mandatów twoich. Położysza griesznicy siet' mnie: i ot zapowiedij twoich nie zabłudich. Положи1ша грBшницы сёть мнЁ: и3 t зaповэдій твои1хъ не заблуди1хъ. Положи́ша грѣ́шницы сѣ́ть мнѣ́: и от­ за́повѣдiй тво­и́хъ не заблуди́хъ. Расставили грешники сети мне, но не изменил я заповедям Твоим.
Ps119(118),111 111 111 Hæreditate acquisivi testimonia tua in æternum,
quia exsultatio cordis mei sunt.
119:111 2816
εκληρονόμησα
I inherited 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon; 3754
ότι
for 19.1
αγαλλίαμα
[2a leap for joy 3588
της
3 to 2588-1473
καρδίας μου
4my heart 1510.2.6
εισίν
1they are].
Za dziedzictwo wieczne wziąłem świadectwa twoje; bo są radością serca mego. Świadectwa twoje są moim dziedzictwem na wieki, Gdyż są rozkoszą serca mego. Dostałem dziedzictwem świadectw twoich na wieki; bo są radością serca mego. Nasliedowach swidienija twoja wo wiek, jako radowanije sierdca mojego sut': Наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть: Наслѣ́довахъ свидѣ́нiя твоя́ во вѣ́къ, я́ко ра́дованiе се́рдца мо­его́ су́ть: Навеки унаследовал я откровения Твои, ибо они радость сердца моего;
Ps119(118),112 112 112 Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in æternum,
propter retributionem.
119:112 2827
έκλινα
I leaned 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart 3588
του
4160
ποιήσαι
to observe 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1223
δι'
in 465.2
αντάμειψιν
remuneration.
Nakłoniłem serca mego ku wykonywaniu ustaw twoich ustawicznie, i aż do końca (żywota). Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy twoje; Wieczna za to nagroda! Nakłoniłem serca swego, abych czynił sprawiedliwości twoje na wieki dla odpłaty. prikłonich sierdce moje sotworiti oprawdanija twoja w wiek za wozdajanije. приклони1хъ сeрдце моE сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воздаsніе. при­­клони́хъ се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́нiя твоя́ въ вѣ́къ за воз­дая́нiе. возжелал я в сердце моем исполнять вовеки повеления Твои, да наградишь Ты меня.
Przestępcami są ci, co nie zachowują prawa; broń mnie od nich!
Ps119(118),113 113 113 Iniquos odio habui,
et legem tuam dilexi.
119:113 3892.1
παρανόμους
Lawbreakers 3404
εμίσησα
I detested, 3588
τον
1161
δε
but 3551-1473
νόμον σου
your law 25
ηγάπησα
I loved.
Wymysły mam w nienawiści, a zakon twój miłuję. Ludzi chwiejnych nienawidzę, Ale zakon twój miłuję. (Samech.) Złośniki miałem w nienawiści: i rozmiłowałem się w zakonu twego. Zakonopriestupnyja woznienawidiech, zakon że twoj wozliubich. Законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Законопресту́пныя воз­ненави́дѣхъ, зако́нъ же тво́й воз­люби́хъ. Беззаконных я возненавидел, закон же Твой возлюбил.
Ps119(118),114 114 114 Adjutor et susceptor meus es tu,
et in verbum tuum supersperavi.
119:114 998-1473
βοηθός μου
[2my helper 2532
και
3and 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
4my shielder 1510.2.2-1473
ει συ
1You are]; 1519
εις
by 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words 1901.1
επήλπισα
I raised hope.
Tyś jest ucieczką moją, i tarczą moją; na słowo twoje oczekuję. Tyś obroną moją i tarczą moją, W słowie twoim mam nadzieję. Pomocnik i obrońca mój jesteś ty: a jam bardzo nadzieję miał w słowie twojem. Pomoszcznik moj i zastupnik moj jesi ty: na słowiesa twoja upowach. Пом0щникъ м0й и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2: на словесA тво‰ ўповaхъ. Помо́щникъ мо́й и засту́пникъ мо́й еси́ ты́: на словеса́ твоя́ упова́хъ. Ты Податель помощи и Заступник мой; на слова Твои уповаю.
Ps119(118),115 115 115 Declinate a me, maligni,
et scrutabor mandata Dei mei.
119:115 1578
εκκλίνατε
Turn aside 575
απ'
from 1473
εμού
me 4188.2
πονηρευόμενοι
O ones acting wicked! 2532
και
for 1830
εξερευνήσω
I shall search out 3588
τας
the 1785
εντολάς
commandments 3588
του
2316-1473
θεού μου
of my God.
Odstąpcież odemnie złośnicy, abym strzegł rozkazania Boga mojego. Odstąpcie ode mnie, złośnicy, Bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego. Odstąpcie odemnie złośnicy: a będę się wywiadywał mandatów Boga mego. Ukłonitiesia ot mienie, łukawnujuszczyi, i ispytaju zapowiedi Boga mojego. Ўклони1тесz t менє2, лукaвнующіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2. Уклони́теся от­ мене́, лука́вну­ю­щiи, и испыта́ю за́повѣди Бо́га мо­его́. Отойдите от меня, люди лукавые, и познавать буду заповеди Бога моего!
Ps119(118),116 116 116 Suscipe me secundum eloquium tuum, et vivam,
et non confundas me ab exspectatione mea.
119:116 482
αντιλαβού
Take hold 1473
μου
of me 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle; 2532
και
and 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me! 2532
και
for 3361
μη
you should not 2617-1473
καταισχύνης με
put me to shame 575
από
of 3588
της
4329-1473
προσδοκίας μου
my expectation.
Utwierdźże mię według słowa twego, abym żył, a nie zawstydzaj mię w oczekiwaniu mojem. Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył, A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej. Broń mię według wyroku twego, i niechaj żywię: a nie zawstydzaj mię w oczekiwaniu mojem. Zastupi mia po słowiesi twojemu, i żyw budu: i nie posrami mienie ot czajanija mojego: Заступи1 мz по словеси2 твоемY, и3 жи1въ бyду: и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2: Заступи́ мя по словеси́ тво­ему́, и жи́въ бу́ду: и не посрами́ мене́ от­ ча́янiя мо­его́: Защити меня словом Твоим, и жив буду; и не посрами меня в надежде моей!
Ps119(118),117 117 117 Adjuva me, et salvus ero,
et meditabor in justificationibus tuis semper.
119:117 997
βοήθησόν
Help 1473
μοι
me, 2532
και
and 4982
σωθήσομαι
I shall be delivered! 2532
και
and 3191
μελετήσω
I will meditate 1722
εν
in 3588
τοις
1345-1473
δικαιώμασί σου
your ordinances 1275
διαπαντός
always.
Podpieraj mię, abym był zachowany, i rozmyślał w ustawach twoich ustawicznie. Podtrzymaj mię, abym był zbawiony, A zawsze wpatrywać się będę w ustawy twoje! Wspomóż mię, a zbawion będę: i będę rozmyślał w sprawiedliwościach twoich zawżdy. pomozi mi, i spasusia, i pouczusia wo oprawdaniich twoich wynu. помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну. помози́ ми, и спасу́ся, и по­учу́ся во оправда́нiихъ тво­и́хъ вы́ну. Помоги мне, и обрету спасение, и поучаться буду повелениям Твоим.
Ps119(118),118 118 118 Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis,
quia injusta cogitatio eorum.
119:118 1847
εξουδένωσας
[6treated me with contempt 3956
πάντας
1All 3588
τους
2the ones 647.2
αποστατούντας
3defecting 575
από
4from 3588
των
1345-1473
δικαιωμάτων σου
5your ordinances]; 3754
ότι
for 94
άδικον
[2 is unjust 3588
το
1760.1-1473
ενθύμημα αυτών
1their thought].
Podeptałeś wszystkich, którzy się obłądzili od ustaw twoich; albowiem jest kłamliwa zdrada ich. Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich, Bo myśli ich są fałszywe. Wzgardziłeś wszystkie odstępujące od sądów twoich; bo nieprawa myśl ich. Unicziżył jesi wsia otstupajuszczyja ot oprawdanij twoich: jako nieprawiedno pomyszlienije ich. Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющыz t њправдaній твои1хъ: ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ. Уничижи́лъ еси́ вся́ от­ступа́ющыя от­ оправда́нiй тво­и́хъ: я́ко непра́ведно помышле́нiе и́хъ. Унизил Ты нарушающих повеления Твои, ибо неправедны помыслы их.
Ps119(118),119 119 119 Prævaricantes reputavi omnes peccatores terræ;
ideo dilexi testimonia tua.
119:119 3845
παραβαίνοντας
[7as ones violating the law 3049
ελογισάμην
6I considered 3956
πάντας
1All 3588
τους
2the 268
αμαρτωλούς
3sinners 3588
της
4of the 1093
γης
5earth]; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 25
ηγάπησα
I loved 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies.
Odrzucasz jako zużelicę wszystkich niezbożników ziemi; dla tego miłuję świadectwa twoje. Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, Dlatego kocham świadectwa twoje. Poczytałem za przestępce wszystkie grzeszniki ziemie: przetóżem umiłował świadectwa twoje. Priestupajuszczyja niepszczewach wsia griesznyja ziemli: siego radi wozliubich swidienija twoja. Преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ свидBніz тво‰. Преступа́ющыя непщева́хъ вся́ грѣ́шныя земли́: сего́ ра́ди воз­люби́хъ свидѣ́нiя твоя́. Нарушителями воли Твоей признал я всех грешников на земле; и вот возлюбил я откровения Твои.
Ps119(118),120 120 120 Confige timore tuo carnes meas;
a judiciis enim tuis timui.
119:120 2520.1
καθήλωσον
Nail up 1537
εκ
[2because of 3588
του
3the 5401
φόβου
4fear 1473
σου
5of you 3588
τας
4561-1473
σάρκας μου
1my flesh]! 575-1063
από γαρ
for because of 3588
των
2917-1473
κριμάτων σου
your judgments 5399
εφοβήθην
I feared.
Drży od strachu przed tobą ciało moje; bo się sądów twoich lękam. Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów. Przebij bojaźnią twoją ciało moję; bom się bał sądów twoich. Prigwozdi strachu twojemuoti moja: ot sudieb bo twoich ubojachsia. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz. Пригвоз­ди́ стра́ху тво­ему́ пло́ти моя́: от­ суде́бъ бо тво­и́хъ убоя́хся. Дай мне всегда страшиться Тебя, Господи, ибо грозит мне суд Твой.
Na przekór grzesznikom więcej jeszcze przywiązuje się do prawa.
Ps119(118),121 121 121 Feci judicium et justitiam:
non tradas me calumniantibus me.
119:121 4160
εποίησα
I executed 2917
κρίμα
judgment 2532
και
and 1343
δικαιοσύνην
righteousness; 3361
μη
you should not 3860
παραδώς
deliver 1473
με
me 3588
τοις
to the ones 91
αδικούσί
wronging 1473
με
me.
Czynię sądy i sprawiedliwość: nie podawajże mię tym, którzy mi gwałt czynią. Wykonuję prawo i sprawiedliwość; Nie wydawaj mnie w ręce gnębicieli moich. (Ajin.) Czyniłem sąd i sprawiedliwość: nie daj mię potwarcom moim. Sotworich sud i prawdu: nie priedażd' mienie obidiaszczym mia. Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду: не предaждь менE њби1дzщымъ мS. Сотвори́хъ су́дъ и пра́вду: не преда́ждь мене́ оби́дящымъ мя́. Рассудил я и поступил по правде; не предай меня оскорбителям моим!
Ps119(118),122 122 122 Suscipe servum tuum in bonum:
non calumnientur me superbi.
119:122 1551
έκδεξαι
Look out for 3588
τον
1401-1473
δούλον σου
your servant 1519
εις
for 18
αγαθόν
good; 3361
μη
let not 4811
συκοφαντησάτωσάν
[2extort 1473
με
3me 5244
υπερήφανοι
1 the proud]!
Zastąp sam sługę twego ku dobremu, aby mię hardzi nie potłoczyli. Wstaw się za sługą swoim dla dobra jego, Niech nie gnębią mnie zuchwali! Przyjmij sługę twego ku dobremu: niech mię nie potwarzają hardzi. Wospriimi raba twojego wo błago, da nie okliewietajut mienie gordii. Воспріими2 рабA твоего2 во бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи. Воспрiими́ раба́ тво­его́ во благо, да не оклевета́ютъ мене́ го́рдiи. Прими раба Твоего для блага его, да не клевещут на меня гордые!
Ps119(118),123 123 123 Oculi mei defecerunt in salutare tuum,
et in eloquium justitiæ tuæ.
119:123 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
My eyes 1587
εξέλιπον
are wanting 1519
εις
for 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance, 2532
και
and 1519
εις
for 3588
το
the 3051
λόγιον
oracle 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
Oczy moje ustały, czekając na zbawienie twoje, i na wyrok sprawiedliwości twojej. Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoimI za słowem sprawiedliwości twojej. Oczy moje ustały, pragnąc zbawienia twego, i wyroków sprawiedliwości twojéj. Oczi moi izcziezostie wo spasienije twoje i w słowo prawdy twojeja: Џчи мои2 и3счез0стэ во спcніе твоE и3 въ сл0во прaвды твоеS: О́чи мо­и́ изчезо́стѣ во спасе́нiе твое́ и въ сло́во пра́вды тво­ея́: Очи мои изнемогли, ожидая спасения и слова правды Твоей;
Ps119(118),124 124 124 Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam,
et justificationes tuas doce me.
119:124 4160
ποίησον
Do 3326
μετά
with 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant 2596
κατά
according to 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy, 2532
και
and 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[3your ordinances 1321
δίδαξόν
1teach 1473
με
2me]!
Obchodź się z sługą twoim według miłosierdzia twego, a ustaw twoich naucz mię. Postąp ze sługą twoim według łaski swojejI naucz mnie ustaw swoich! Uczyń z sługą twym według miłosierdzia twego: a naucz mię sprawiedliwości twoich. sotwori s rabom twoim po miłosti twojej, i oprawdanijem twoim nauczi mia. сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. сотвори́ съ рабо́мъ тво­и́мъ по ми́лости тво­е́й, и оправда́ниемъ тво­и́мъ научи́ мя. Поступи с Твоим рабом по милости Твоей, и повелениям Твоим научи меня!
Ps119(118),125 125 125 Servus tuus sum ego: da mihi intellectum,
ut sciam testimonia tua.
119:125 1401-1473
δουλός σου
[2your servant 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am]; 4907.3
συνέτισόν
bring understanding to 1473
με
me! 2532
και
and 1097
γνώσομαι
I will make known 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies.
Sługamci ja twój, dajże mi zrozumienie; abym umiał świadectwa twoje. Jestem sługą twoim, daj mi rozum, Abym poznał świadectwa twoje! Sługaciem ja twój: daj mi rozumienie, abych umiał świadectwa twoje. Rab twoj jesm' az: wrazumi mia, i uwiem swidienija twoja. Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰. Ра́бъ тво́й е́смь а́зъ: вразуми́ мя, и увѣ́мъ свидѣ́нiя твоя́. Раб я Твой; вразуми меня, и познаю откровения Твои.
Ps119(118),126 126 126 Tempus faciendi, Domine:
dissipaverunt legem tuam.
119:126 2540
καιρός
It is time 3588
του
4160
ποιήσαι
[3to act 3588
τω
1for the 2962
κυρίω
2 lord]; 1286.1
διεσκέδασαν
they effaced 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law.
Czasci już, abyś czynił Panie! albowiem wzruszono zakon twój. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój. Czas czynić, Panie: rozmiotali zakon twój. Wriemia sotworiti Gospodiewi: razorisza zakon twoj. Врeмz сотвори1ти гDеви: разори1ша зак0нъ тв0й. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́нъ тво́й. Пришло время Тебе, Господи, явить силу Твою; попрали закон Твой!
Ps119(118),127 127 127 Ideo dilexi mandata tua
super aurum et topazion.
119:127 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 25
ηγάπησα
I loved 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments 5228
υπέρ
above 5553
χρυσίον
gold 2532
και
and 5116
τοπάζιον
topaz.
Dlatego umiłowałem rozkazania twoje nad złoto, a nad złoto najwyborniejsze. Dlatego kocham przykazania twojeBardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Przetóżem umiłował mandaty twoje nad złoto, i nad topazyon. Siego radi wozliubich zapowiedi twoja paczie złata i topazia. Сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіа. Сего́ ра́ди воз­люби́хъ за́повѣди твоя́ па́че зла́та и топа́зiа. И вот возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза.
Ps119(118),128 128 128 Propterea ad omnia mandata tua dirigebar;
omnem viam iniquam odio habui.
119:128 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 4314
προς
[2to 3956
πάσας
3all 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
4of your commandments 2734.2
κατωρθούμην
1I kept straight]; 3956
πάσαν
every 3598
οδόν
way 94
άδικον
of the unjust 3404
εμίσησα
I detested.
Przeto, że wszystkie przykazania twoje, wszystkie prawdziwe być uznaję, a wszelkie ścieżki obłędliwe mam w nienawiści. Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. Dlategóż według wszystkich mandatów twoich sprawowałem się: wszelką drogę nieprawą miałem w nienawiści. Siego radi ko wsiem zapowiediem twoim naprawliachsia, wsiak put' nieprawdy woznienawidiech. Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz, всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ. Сего́ ра́ди ко всѣ́мъ за́повѣдемъ тво­и́мъ направля́хся, вся́къ пу́ть непра́вды воз­ненави́дѣхъ. И устремлялся ко всем заповедям Твоим, всяк путь неправды возненавидел.
Usuń, Boże, wszystkie przeszkody, bym mógł zachować prawo!
Ps119(118),129 129 129 Mirabilia testimonia tua:
ideo scrutata est ea anima mea.
119:129 2298
θαυμαστά
[2 are wonderful 3588
τα
3142-1473
μαρτυριά σου
1Your testimonies]; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 1830-1473
εξηρεύνησεν αυτά
[2searches them out 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul].
Dziwne są świadectwa twoje; przetoż ich strzeże dusza moja. Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja. (Pe.) Dziwne świadectwa twoje: przetóż się ich wywiadywała dusza moja. Diwna swidienija twoja: siego radi ispyta ja dusza moja. Ди6вна свидBніz тво‰: сегw2 рaди и3спытA | душA моS. Ди́вна свидѣ́нiя твоя́: сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Дивны откровения Твои: познает их душа моя.
Ps119(118),130 130 130 Declaratio sermonum tuorum illuminat,
et intellectum dat parvulis.
119:130 3588
η
The 1213.1
δήλωσις
manifestation 3588
των
3056-1473
λόγων σου
of your words 5461
φωτιεί
shall give light, 2532
και
and 4907.3
συνετιεί
bring understanding to 3516
νηπίους
simple ones.
Początek słów twoich oświeca i daje rozum prostakom. Wykład słów twoich oświeca, Daje rozum prostaczkom. Wykład słów twoich oświeca: i daje wyrozumienie malutkim. Jawlienije słowies twoich proswieszczajet i wrazumliajet mładiency. Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы. Явле́нiе слове́съ тво­и́хъ просвѣща́етъ и вразумля́етъ младе́нцы. Явленные в Писании слова Твои просвещают и вразумляют младенцев.
Ps119(118),131 131 131 Os meum aperui, et attraxi spiritum:
quia mandata tua desiderabam.
119:131 3588
το
4750-1473
στόμα μου
[2my mouth 455
ήνοιξα
1I opened] 2532
και
and 1670
είλκυσα
drew 4151
πνεύμα
breath; 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments 1971
επεπόθουν
I longed after.
Usta moje otwieram i dyszę; albowiemem przykazań twoich pragnął. Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę przykazań twoich. Otworzyłem usta moje i wziąłem w się ducha: iżem pragnął przykazania twego. Usta moja otwierzoch i priwliekoch duch, jako zapowiedij twoich żełach. ЎстA мо‰ tверз0хъ и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зaповэдій твои1хъ желaхъ. Уста́ моя́ от­верзо́хъ и при­­влеко́хъ ду́хъ, я́ко за́повѣдiй тво­и́хъ жела́хъ. Я отверз в молитве уста мои и воспрянул духом, ибо заповедей Твоих возжелал.
Ps119(118),132 132 132 Aspice in me, et miserere mei,
secundum judicium diligentium nomen tuum.
119:132 1914
επίβλεψον
Look 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me, 2532
και
and 1653
ελέησόν
show mercy 1473
με
on me! 2596
κατά
according to 3588
το
the 2917
κρίμα
practice 3588
των
of the ones 25
αγαπώντων
loving 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name.
Wejżyjże na mię, a zmiłuj się nademną weaług prawa tych, którzy miłują imię twoje. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię twoje! Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną, według sądu miłujących imię twoje. Prizri na mia i pomiłuj mia, po sudu liubiaszczych imia twoje. При1зри на мS и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. При́зри на мя́ и поми́луй мя́, по суду́ лю́бящихъ и́мя твое́. Воззри на меня и помилуй меня, как судишь Ты милостиво любящих имя Твое.
Chwała
Ps119(118),133 133 133 Gressus meos dirige secundum eloquium tuum,
et non dominetur mei omnis injustitia.
119:133 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
[2my footsteps 2720
κατεύθυνον
1Straighten out] 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle! 2532
και
and 3361
μη
let there not 2634
κατακυριευσάτω
dominate 1473
μου
me 3956
πάσα
any 458
ανομία
lawlessness!
Drogi moje utwierdź w słowie twojem, a niech nademną nie panuje żadna nieprawość. Umocnij kroki moje w słowie twoimI nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności! Kroki moje prostuj według słowa twego, a niech nademną żadna niesprawiedliwość nie panuje. Stopy moja naprawi po słowiesi twojemu, i da nie obładajet mnoju wsiakoje biezzakonije: Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе: Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ тво­ему́, и да не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако́нiе: Стопы мои направь словом Твоим, и да не овладеет мною беззаконие!
Ps119(118),134 134 134 Redime me a calumniis hominum
ut custodiam mandata tua.
119:134 3084
λύτρωσαί
Ransom 1473
με
me 575
από
from 4811.2
συκοφαντίας
the extortion 444
ανθρώπων
of men! 2532
και
and 5442
φυλάξω
I will keep 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments.
Wybaw mię od uciśnienia ludzkiego, abym strzegł rozkazań twoich. Wybaw mnie od ucisku człowieka, A będę strzegł ustaw twoich! Wykup mię od potwarzy ludzi: i będę strzegł mandatów twoich. izbawi mia ot kliewiety cziełowieczieskija, i sochraniu zapowiedi twoja. и3збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. изба́ви мя́ от­ клеветы́ человѣ́ческiя, и сохраню́ за́повѣди твоя́. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои!
Ps119(118),135 135 135 Faciem tuam illumina super servum tuum,
et doce me justificationes tuas.
119:135 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
[2your face 2014
επίφανον
1Let] appear 1909
επί
unto 3588
τον
1401-1473
δούλόν σου
your servant, 2532
και
and 1321
δίδαξόν
teach 1473
με
me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances!
Rozświeć nad sługą twoim oblicze twoje, a naucz mię ustaw twoich. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoimI naucz mnie ustaw swoich! Oblicze twe rozświeć nad sługą twoim: a naucz mię sprawiedliwości twoich. Lice twoje proswieti na raba twojego i nauczi mia oprawdanijem twoim. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2 и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Лице́ твое́ просвѣти́ на раба́ тво­его́ и научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ. Сиянием лица Твоего озари раба Твоего и научи меня повелениям Твоим!
Ps119(118),136 136 136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei,
quia non custodierunt legem tuam.
119:136 1327
διεξόδους
Streams 5204
υδάτων
of waters 2597
κατέβησαν
flowed down 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
my eyes 1893
επεί
when 3756-5442
ουκ εφύλαξα
I kept not 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law.
Strumienie wód płyną z oczów moich dla tych, którzy nie strzegli zakonu twego. Potoki łez płyną z oczu moich, Dlatego że nie strzegą zakonu twego, Strumienie łez wypuściły oczy moje, iż nie strzegły zakonu twego. Ischodiszcza wodnaja izwiedostie oczi moi, ponieże nie sochranich zakona twojego. И#схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понeже не сохрани1хъ зак0на твоегw2. Исхо́дища водна́я изведо́стѣ о́чи мо­и́, поне́же не сохрани́хъ зако́на тво­его́. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего.
Prawo Boże znamionują sprawiedliwość, prawda, doskonałość.
Ps119(118),137 137 137 Justus es, Domine,
et rectum judicium tuum.
119:137 1342-1510.2.2
δίκαιος ει
You are just, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 2117
ευθείς
[2 are straight 3588
αι
2920-1473
κρίσεις σου
1your judgments].
Sprawiedliwyś ty, Panie! i prawdziwy w sądach twoich. Sprawiedliwy jesteś. Panie, I prawe są sądy twoje. (Cade.) Sprawiedliwyś jest, Panie: i sąd twój prawy. Prawiedn jesi, Gospodi, i prawi sudi twoi: Првdнъ є3си2, гDи, и3 прaви суди2 твои2: Пра́веднъ еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ тво­и́: Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои;
Ps119(118),138 138 138 Mandasti justitiam testimonia tua,
et veritatem tuam nimis.
119:138 1781
ενετείλω
You gave charge 1343
δικαιοσύνην
for righteousness 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
of your testimonies 2532
και
and 225
αλήθειαν
truth — 4970
σφόδρα
exceedingly.
Przykazałeś sprawiedliwe świadectwa twoje, i wielce prawdziwe. Nadałeś przykazania swojeSprawiedliwe i wielce prawdziwe. Przykazałeś sprawiedliwość świadectwa twoje, i prawdę twoję bardzo. zapowiedał jesi prawdu swidienija twoja, i istinu zieło. заповёдалъ є3си2 прaвду свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2. заповѣ́далъ еси́ пра́вду свидѣ́нiя твоя́, и и́стину зѣло́. заповедал Ты правду в откровениях Твоих и полноту истины Твоей.
Ps119(118),139 139 139 Tabescere me fecit zelus meus,
quia obliti sunt verba tua inimici mei.
119:139 1619.1-1473
εξέτηξέ με
[3wasted me away 3588
ο
2205
ζήλός
1 The zeal 1473
σου
2of you], 3754
ότι
for 1950
επελάθοντο
[2forgot 3588
των
3056-1473
λόγων σου
3your words 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies].
Zniszczyła mię gorliwość moja, iż zapominają na słowo twoje nieprzyjaciele moi. Trawi mię żarliwość moja, Że wrogowie moi zapominają o słowie twoim. Wysuszyła mię zapalczywość moja, iż zapomnieli słów twoich nieprzyjaciele moi. Istajała mia jest' riewnost' twoja: jako zabysza słowiesa twoja wrazi moi. И#стazла мS є4сть рeвность твоS: ћкw забhша словесA тво‰ врази2 мои2. Иста́яла мя́ е́сть ре́вность твоя́: я́ко забы́ша словеса́ твоя́ врази́ мо­и́. Истомился я, стремясь к Тебе, ибо враги мои слова Твои забыли.
Ps119(118),140 140 140 Ignitum eloquium tuum vehementer,
et servus tuus dilexit illud.
119:140 4448
πεπυρωμένον
[3setting on fire 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
1Your oracle 4970
σφόδρα
2 is an exceeding]; 2532
και
and 3588
ο
1401-1473
δούλός σου
your servant 25
ηγάπησεν
loves 1473
αυτό
it.
Doskonale są doświadczone słowa twoje; dlatego się sługa twój w nich rozkochał. Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój. Ogniste bardzo słowo twoje: a sługa twój rozmiłował się go. Razżżeno słowo twoje zieło, i rab twoj wozliubi je. Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. Разжже́но сло́во твое́ зѣло́, и ра́бъ тво́й воз­люби́ е́. Пламенно слово Твое, и раб Твой возлюбил его.
Ps119(118),141 141 141 Adolescentulus sum ego et contemptus;
justificationes tuas non sum oblitus.
119:141 3501
νεώτερος
[3younger 1473
εγώ
1I 1510.2.1
ειμι
2am], 2532
και
and 1847
εξουδενωμένος
being treated with contempt; 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[3your ordinances 3756
ουκ
1I did not 1950
επελαθόμην
2forget].
Jam maluczki i wzgardzony; wszakże przykazań twoich nie zapominam. Mały jestem i wzgardzony, Lecz nie zapominam o ustawach twoich. Młodzieniaszkiem jestem ja, i wzgardzony: nie zapomniałem sprawiedliwości twoich. Juniejszyj az jesm' i unicziżen: oprawdanij twoich nie zabych. Ю#нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ: њправдaній твои1хъ не забhхъ. Юнѣ́йшiй а́зъ е́смь и уничиже́нъ: оправда́нiй тво­и́хъ не забы́хъ. Я самый юный и уничижен я, но повелений Твоих не забыл.
Ps119(118),142 142 142 Justitia tua, justitia in æternum,
et lex tua veritas.
119:142 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη σου
Your righteousness 1343
δικαιοσύνη
is righteousness 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
your law 225
αλήθεια
is truth.
Sprawiedliwość twoja sprawiedliwość wieczna, a zakon twój prawda. Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą. Sprawiedliwość twoja sprawiedliwość na wieki: a zakon twój prawda. Prawda twoja prawda wo wiek, i zakon twoj istina. Прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. Пра́вда твоя́ пра́вда во вѣ́къ, и зако́нъ тво́й и́стина. Правда Твоя – правда вовеки, и закон Твой – истина.
Ps119(118),143 143 143 Tribulatio et angustia invenerunt me;
mandata tua meditatio mea est.
119:143 2347
θλίψεις
Afflictions 2532
και
and 318
ανάγκαι
distresses 2147
εύροσάν
found 1473
με
me; 1785-1473
εντολαί σου
your commandments 3191.1-1473
μελέτη μου
are my meditation.
Ucisk i utrapienie przyszło na mię; przykazania twoje są kochaniem mojem. Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, Lecz przykazania twoje są rozkoszą moją. Ucisk i utrapienie ogarnęły mię: mandaty twoje są rozmyślaniem mojem. Skorbi i nużdi obrietosza mia: zapowiedi twoja pouczienije moje. СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS: зaпwвэди тво‰ поучeніе моE. Ско́рби и ну́жди обрѣто́ша мя́: за́повѣди твоя́ по­уче́нiе мое́. Беды и скорби овладели мной; но заповеди Твои – в поучение мне.
Ps119(118),144 144 144 Æquitas testimonia tua in æternum:
intellectum da mihi, et vivam.
119:144 1343
δικαιοσύνη
[2 are righteousness 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
1Your testimonies] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon. 4907.3
συνέτισόν
Bring understanding 1473
με
to me! 2532
και
and 2198
ζήσομαι
I shall live.
Sprawiedliwość świadectw twoich trwa na wieki; daj mi rozum, a żyć będę. Świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, Daj mi rozum, abym ożył! Sprawiedliwość świadectwa twoje na wieki: daj mi rozum, a żyć będę. Prawda swidienija twoja w wiek: wrazumi mia, i żyw budu. Прaвда свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду. Пра́вда свидѣ́нiя твоя́ въ вѣ́къ: вразуми́ мя, и жи́въ бу́ду. Правда вечная – откровения Твои; вразуми меня, и жив буду.
Gorliwie modlę się o pomoc do zachowania prawa.
Ps119(118),145 145 145 Clamavi in toto corde meo: exaudi me, Domine;
justificationes tuas requiram.
119:145 2896
εκέκραξα
I cried out 1722
εν
with 3650
όλη
[2whole 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my]. 1873
επάκουσόν
Heed 1473
μου
me, 2962
κύριε
O lord! 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[2your ordinances 1567
εκζητήσω
1I will seek after].
Wołam ze wszystkiego serca, wysłuchajże mię, o Panie! a będę strzegł ustaw twoich. Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje. (Koph.) Wołałem ze wszystkiego serca mego: wysłuchaj mię, Panie: będę się dowiadywał o sprawiedliwościach twoich. Wozzwach wsiem sierdcem moim, usłyszy mia, Gospodi: oprawdanija twoja wzyszczu. Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, ўслhши мS, гDи: њправд†ніz тво‰ взыщY. Воззва́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, услы́ши мя́, Го́споди: оправда́нiя твоя́ взыщу́. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи! Повелений Твоих ищу.
Ps119(118),146 146 146 Clamavi ad te; salvum me fac:
ut custodiam mandata tua.
119:146 2896
εκέκραξά
I cried out 1473
σοι
to you; 4982
σώσόν
deliver 1473
με
me! 2532
και
and 5442
φυλάξω
I will keep 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies.
Wołam do ciebie, zachowajże mię, a będę pilen świadectw twoich. Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich! Wołałem k tobie: zbaw mię, abych strzegł mandatów twoich. Wozzwach ti, spasi mia, i sochraniu swidienija twoja. Воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰. Воззва́хъ ти́, спаси́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя твоя́. Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню откровения Твои.
Ps119(118),147 147 147 Præveni in maturitate, et clamavi:
quia in verba tua supersperavi.
119:147 4399
προέφθασα
I anticipated 1722
εν
at 895.1
αωρία
midnight, 2532
και
and 2896
εκέκραξα
I cried out; 1519
εις
in 3588
τους
3056-1473
λόγους σου
your words 1901.1
επήλπισα
I raised hope.
Uprzedzam cię na świtaniu i wołam, na słowo twoje oczekując. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc:Oczekuję na słowo twoje. Uprzedziłem bardzo rano i wołałem: iżem bardzo nadzieję miał w słowiech twoich. Priedwarich w biezgodii i wozzwach: na słowiesa twoja upowach. Предвари1хъ въ безг0діи и3 воззвaхъ: на словесA тво‰ ўповaхъ. Предвари́хъ въ безго́дiи и воз­зва́хъ: на словеса́ твоя́ упова́хъ. Встал я до зари и воззвал к Тебе; на слова Твои уповаю.
Ps119(118),148 148 148 Prævenerunt oculi mei ad te diluculo,
ut meditarer eloquia tua.
119:148 4399
προέφθασαν
[2anticipated 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
1My eyes] 4314
προς
before 3722
όρθρον
dawn 3588
του
3191
μελετάν
to meditate upon 3588
τα
3051-1473
λόγιά σου
your oracles.
Uprzedzają straż nocną oczy moje, przeto, abym rozmyślał o wyrokach twoich. Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim. Uprzedzały oczy moje do ciebie na świtaniu, abych rozmyślał słowa twoje. Priedwaristie oczi moi ko utru, pouczitisia słowiesiem twoim. Предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ. Предвари́стѣ о́чи мо­и́ ко у́тру, по­учи́тися словесе́мъ тво­и́мъ. Встретили утро очи мои, да поучусь словам Твоим.
Ps119(118),149 149 149 Vocem meam audi secundum misericordiam tuam, Domine,
et secundum judicium tuum vivifica me.
119:149 3588
της
5456
φωνής
[2voice 1473-191
μου άκουσον
1Hear my], 2962
κύριε
O lord, 2596
κατά
according to 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy! 2596
κατά
[3according to 3588
το
2917-1473
κρίμά σου
4your judgment 2198
ζήσόν
1Enliven 1473
με
2me]!
Panie! głos mój usłysz według miłosierdzia twego; według sądu twego ożyw mię. Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu! Usłysz głos mój, Panie, według miłosierdzia twego: a według sądu twego ożywiaj mię. as moj usłyszy, Gospodi, po miłosti twojej: po sud'bie twojej żywi mia. Глaсъ м0й ўслhши, гDи, по млcти твоeй: по судьбЁ твоeй живи1 мz. Гла́съ мо́й услы́ши, Го́споди, по ми́лости тво­е́й: по судьбѣ́ тво­е́й живи́ мя. Зов мой услышь, Господи, по милости Твоей; судом Твоим правым даруй мне жизнь!
Ps119(118),150 150 150 Appropinquaverunt persequentes me iniquitati:
a lege autem tua longe facti sunt.
119:150 4331
προσήγγισαν
[5draw near 3588
οι
1The ones 2614
καταδιώκοντές
2pursuing 1473
με
3me 458
ανομία
4lawlessly], 575
από
[3from 1161
δε
1and 3588
του
3551-1473
νόμου σου
4your law 3118.2
εμακρύνθησαν
2they are far].
Przybliżają się, którzy naśladują złości, ci, którzy się od zakonu twego oddalili. Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Przybliżyli się prześladownicy moi ku nieprawości: a oddalili się od zakonu twego. Pribliżyszasia goniaszczyi mia biezzakonijem: ot zakona że twojego udaliszasia. Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ: t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. Прибли́жишася гоня́щiи мя́ беззако́нiемъ: от­ зако́на же тво­его́ удали́шася. Приблизились гонители мои беззаконные; от закона Твоего отступили они.
Ps119(118),151 151 151 Prope es tu, Domine,
et omnes viæ tuæ veritas.
119:151 1451-1510.2.2
εγγύς ει
You are near, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3956
πάσαι
all 3588
αι
3598-1473
οδοί σου
your ways 225
αλήθεια
are truth.
Bliskoś ty jest, Panie! a wszystkie przykazania twoje są prawdą. Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą. Bliskoś ty jest, Panie: a wszystkie drogi twoje prawda. Bliz jesi ty, Gospodi, i wsi putije twoi istina. Бли1з8 є3си2 ты2, гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина. Бли́зъ еси́ ты́, Го́споди, и вси́ путiе́ тво­и́ и́стина. Близок Ты нам, Господи, и все пути Твои – истина.
Ps119(118),152 152 152 Initio cognovi de testimoniis tuis,
quia in æternum fundasti ea.
119:152 2596
κατ'
From 746
αρχάς
ancient times 1097
έγνων
I knew 1537
εκ
of 3588
των
3142-1473
μαρτυρίων σου
your testimonies, 3754
ότι
that 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 2311
εθεμελίωσας
you founded 1473
αυτά
them.
Dawno to wiem o świadectwach twoich, żeś je na wieki ugruntował. Od dawna wiem o przykazaniach twoich, Że ustanowiłeś je na wieki. Z początku poznałem świadectwa twoje, że na wieki ugruntowałeś je. Ispierwa poznach ot swidienij twoich, jako w wiek osnował ja jesi. И#спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ, ћкw въ вёкъ њсновaлъ | є3си2. Испе́рва позна́хъ от­ свидѣ́нiй тво­и́хъ, я́ко въ вѣ́къ основа́лъ я́ еси́. С давних пор познал я из откровений Твоих, что навеки даровал Ты их.
Uwolnij mię, Boże, od prześladowców, bo wierny jestem prawu Twemu!
Ps119(118),153 153 153 Vide humilitatem meam, et eripe me,
quia legem tuam non sum oblitus.
119:153 1492
ίδε
Behold 3588
την
5014-1473
ταπείνωσίν μου
my humiliation, 2532
και
and 1807
εξελού
rescue 1473
με
me! 3754
ότι
for 3588
του
3551-1473
νόμου σου
[3your law 3756
ουκ
1I did not 1950
επελαθόμην
2forget].
Obacz utrapienie moje, a wyrwij mię; bom na zakon twój nie zapomniał. Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, Gdyż nie zapominam o zakonie twoim! (Resz.) Obacz uniżenie moje, a wyrwij mię; bociem nie zapomniał zakonu twego. Wiżd' smirienije moje i izmi mia: jako zakona twojego nie zabych. Ви1ждь смирeніе моE и3 и3зми1 мz: ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ. Ви́ждь смире́нiе мое́ и изми́ мя: я́ко зако́на тво­его́ не забы́хъ. Воззри на унижение мое и избавь меня, ибо я закона Твоего не забыл.
Ps119(118),154 154 154 Judica judicium meum, et redime me:
propter eloquium tuum vivifica me.
119:154 2919
κρίνον
Judge 3588
την
2920-1473
κρίσιν μου
my case, 2532
και
and 3084
λύτρωσαί
ransom 1473
με
me! 1223
διά
On account of 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me!
Stań przy sprawie mojej, a obroń mię; dla słowa twego ożyw mię. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; Ożywiaj mnie według obietnicy swojej! Osądź sąd mój, a odkup mię: dla słowa twego ożyw mię. Sudi sud moj i izbawi mia: słowiesie radi twojego żywi mia. Суди2 сyдъ м0й и3 и3збaви мS: словесE рaди твоегw2 живи1 мz. Суди́ су́дъ мо́й и изба́ви мя́: словесе́ ра́ди тво­его́ живи́ мя. Рассуди тяжбу мою и избавь меня! По слову Твоему даруй мне жизнь.
Ps119(118),155 155 155 Longe a peccatoribus salus,
quia justificationes tuas non exquisierunt.
119:155 3112
μακράν
[2 is far 575
από
3from 268
αμαρτωλών
4sinners 4991
σωτηρία
1Deliverance], 3754
ότι
for 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
[3your ordinances 3756
ουκ
1they did not 1567
εξεζήτησαν
2seek after].
Dalekoć jest od niezbożników zbawienie; bo się nie badają o ustawach twoich. Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich, Daleko od grzeszników zbawienie; bo sprawiedliwości twoich nie szukali. Dalieczie ot griesznik spasienije, jako oprawdanij twoich nie wzyskasza. Далeче t грBшникъ спcніе, ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша. Дале́че от­ грѣ́шникъ спасе́нiе, я́ко оправда́нiй тво­и́хъ не взыска́ша. Далеки грешники от спасения, ибо не искали они повелений Твоих.
Ps119(118),156 156 156 Misericordiæ tuæ multæ, Domine;
secundum judicium tuum vivifica me.
119:156 3588
οι
3628-1473
οικτιρμοί σου
Your compassions 4183
πολλοί
are many, 2962
κύριε
O lord; 2596
κατά
according to 3588
το
2917-1473
κρίμά σου
your judgment 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me!
Wielkie są litości twoje, Panie! według sądów twoich ożyw mię. Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, Ożywiaj mnie według sądów twoich! Litości twoje mnogie, Panie: ożyw mię według sądu twego. Szczedroty twoja mnogi, Gospodi: po sud'bie twojej żywi mia. ЩедрHты тво‰ мнHги, гDи: по судьбЁ твоeй живи1 мz. Щедро́ты твоя́ мно́ги, Го́споди: по судьбѣ́ тво­е́й живи́ мя. Велики щедроты Твои, Господи! Судом Твоим даруй мне жизнь!
Ps119(118),157 157 157 Multi qui persequuntur me, et tribulant me;
a testimoniis tuis non declinavi.
119:157 4183
πολλοί
Many 3588
οι
are the ones 1559-1473
εκδιώκοντές με
driving me out 2532
και
and 2346
θλίβοντές
afflicting 1473
με
me; 1537
εκ
from 3588
των
3142-1473
μαρτυρίων σου
your testimonies 3756
ουκ
I did not 1578
εξέκλινα
turn aside.
Wieleć jest prześladowców moich i nieprzyjaciół moich; wszakże od świadectw twoich nie uchylam się. Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, Lecz ja nie zbaczam od przykazań twoich. Wiele tych, którzy mię prześladują i trapią mię: nie uchyliłem się od świadectw twoich. Mnozi izgoniaszczyi mia i stużajuszczyi mi: ot swidienij twoich nie ukłonichsia. Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2: t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz. Мно́зи изгоня́щiи мя́ и стужа́ющiи ми́: от­ свидѣ́нiй тво­и́хъ не уклони́хся. Много у меня гонителей и угнетателей, но откровений Твоих не оставил я.
Ps119(118),158 158 158 Vidi prævaricantes et tabescebam,
quia eloquia tua non custodierunt.
119:158 1492
είδον
I beheld 800.1
ασυνετούντας
ones lacking sense 2532
και
and 1619.1
εξετηκόμην
wasting away, 3754
ότι
for 3588
τα
3051-1473
λόγιά σου
[2your oracles 3756-5442
ουκ εφυλάξαντο
1they kept not].
Widziałem przestępców, i mierziało mię to, że wyroku twego nie przestrzegali. Gdy widzę odstępców, czuję odrazę, Że nie strzegą słowa twego. Widziałem przestępce a schnąłem, że nie strzegli wyroków twoich. Widiech nierazumiewajuszczyja i istajach: jako słowies twoich nie sochranisza. Ви1дэхъ неразумэвaющыz и3 и3стazхъ: ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша. Ви́дѣхъ неразумѣва́ющыя и иста́яхъ: я́ко слове́съ тво­и́хъ не сохрани́ша. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов Твоих.
Ps119(118),159 159 159 Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine:
in misericordia tua vivifica me.
119:159 1492
ίδε
Behold! 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 25
ηγάπησα
1I loved], 2962
κύριε
O lord; 1722
εν
in 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
your mercy 2198
ζήσόν
enliven 1473
με
me!
Obaczże Panie! iż rozkazania twoje miłuję; według miłosierdzia twego ożyw mię. Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, Ożywiaj mnie według łaski swojej! Obacz, żem umiłował mandaty twoje, Panie: ożyw mię według miłosierdzia twego. Wiżd', jako zapowiedi twoja wozliubich: Gospodi, po miłosti twojej żywi mia. Ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ: гDи, по млcти твоeй живи1 мz. Ви́ждь, я́ко за́повѣди твоя́ воз­люби́хъ: Го́споди, по ми́лости тво­е́й живи́ мя. Воззри, как возлюбил я заповеди Твои! Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь!
Ps119(118),160 160 160 Principium verborum tuorum veritas;
in æternum omnia judicia justitiæ tuæ.
119:160 746
αρχή
The beginning 3588
των
3056-1473
λόγων σου
of your words 225
αλήθεια
is truth; 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3956
πάντα
are all 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
Najprzedniejsza rzecz słowa twego jest prawda, a na wieki trwa wszelki sąd sprawiedliwości twojej. Prawda jest treścią słowa twegoI na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Początek słów twoich prawda: na wieki wszystkie sądy sprawiedliwości twojéj. Naczało słowies twoich istina, i wo wiek wsia sud'by prawdy twojeja. Начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaвды твоеS. Нача́ло слове́съ тво­и́хъ и́стина, и во вѣ́къ вся́ судьбы́ пра́вды тво­ея́. Основа слов Твоих – истина, и вечны суды правды Твоей.
Wielki pokój i radość towarzyszą zachowaniu prawa Bożego.
Ps119(118),161 161 161 Principes persecuti sunt me gratis,
et a verbis tuis formidavit cor meum.
119:161 758
άρχοντες
Rulers 2614
κατεδίωξάν
pursued 1473
με
me 1431
δωρεάν
without charge; 2532
και
and 575
από
from 3588
των
3056-1473
λόγων σου
your words 1168
εδειλίασεν
[2was timid 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart].
Książęta mię prześladują bez przyczyny; wszakże słów twoich boi się serce moje. Książęta prześladują mnie bez przyczyny, Lecz serce moje lęka się słowa twego. (Szyn.) Książęta prześladowali mię niewinnie: a słów twoich bało się serce moje. Kniazi pognasza mia tunie: i ot słowies twoich ubojasia sierdce moje. Кн‰зи погнaша мS тyне: и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE. Кня́зи погна́ша мя́ ту́не: и от­ слове́съ тво­и́хъ убоя́ся се́рдце мое́. Князья преследовали меня без вины моей; но слов Твоих устрашилось сердце мое.
Ps119(118),162 162 162 Lætabor ego super eloquia tua,
sicut qui invenit spolia multa.
119:162 21-1473
αγαλλιάσομαι εγώ
I shall exult 1909
επί
over 3588
τα
3051-1473
λόγιά σου
your oracles, 5613
ως
as 3588
ο
2147
ευρίσκων
one finding 4661
σκύλα
[2spoils 4183
πολλά
1many].
Ja się weselę z wyroku twego, tak jako ten, który znajduje wielkie korzyści. Weselę się z obietnicy twojejJak ten, który zdobył wielki łup. Będę się ja weselił w wyrokach twoich, jako który nalazł korzyści wiele. Wozradujusia az o słowiesiech twoich, jako obrietajaj koryst' mnogu. Возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу. Возра́дуюся а́зъ о словесѣ́хъ тво­и́хъ, я́ко обрѣта́яй коры́сть мно́гу. Возрадовался я о словах Твоих, точно обрел богатство великое.
Ps119(118),163 163 163 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum,
legem autem tuam dilexi.
119:163 93
αδικίαν
Injustice 3404
εμίσησα
I detested 2532
και
and 948
εβδελυξάμην
abhorred; 3588
τον
1161
δε
but 3551-1473
νόμον σου
your law 25
ηγάπησα
I loved.
Ale nienawidzę kłamstwa, i brzydzą się niem; ale zakon twój miłuję. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, Lecz kocham twój zakon. Nienawidziałem nieprawości, i brzydziłem się: a zakon twój umiłowałem. Nieprawdu woznienawidiech i omierzich: zakon że twoj wozliubich. Непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ: зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Непра́вду воз­ненави́дѣхъ и омерзи́хъ: зако́нъ же тво́й воз­люби́хъ. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил.
Ps119(118),164 164 164 Septies in die laudem dixi tibi,
super judicia justitiæ tuæ.
119:164 2034
επτάκις
Seven times 3588
της
2250
ημέρας
a day 134
ήνεσάσε
I praised 1473
σε
you 1909
επί
over 3588
τα
the 2917
κρίματα
judgments 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης σου
of your righteousness.
Chwalę cię siedm kroć przez dzień, dla sądów twoich sprawiedliwych. Siedem razy dziennie wysławiam cię Za sprawiedliwe sądy twoje. Siedmkroć przez dzień chwałęm tobie dawał, dla sądów sprawiedliwości twojéj. Siedmiericeju dniem chwalich tia o sud'bach prawdy twojeja. Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судьбaхъ прaвды твоеS. Седмери́цею дне́мъ хвали́хъ тя́ о судьба́хъ пра́вды тво­ея́. Всяк день семикратно восхвалял я Тебя за праведные суды Твои.
Ps119(118),165 165 165 Pax multa diligentibus legem tuam,
et non est illis scandalum.
119:165 1515
ειρήνη
[2peace 4183
πολλή
1Great] 3588
τοις
is to the ones 25
αγαπώσι
loving 3588
τον
3551-1473
νόμον σου
your law, 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 1473-4625
αυτοις σκάνδαλον
obstacle to them.
Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia. Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, Na niczym się nie potkną. Pokój wielki tym, którzy zakon twój miłują, a nie mają obrażenia. Mir mnog liubiaszczym zakon twoj, i niest' im sobłazna. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна. Ми́ръ мно́гъ лю́бящымъ зако́нъ тво́й, и нѣ́сть и́мъ собла́зна. Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны.
Ps119(118),166 166 166 Exspectabam salutare tuum, Domine,
et mandata tua dilexi.
119:166 4328
προσεδόκων
I expected 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 25
ηγάπησα
1loved].
Panie! oczekuję zbawienia twego; a przykazania twoje wykonywam. Wyczekuję zbawienia twego, Panie, I pełnię przykazania twoje. Oczekiwałem zbawienia twego, Panie: a mandatym twoje umiłował. Czajach spasienija twojego, Gospodi, i zapowiedi twoja wozliubich. Чazхъ спcніz твоегw2, гDи, и3 зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ. Ча́яхъ спасе́нiя тво­его́, Го́споди, и за́повѣди твоя́ воз­люби́хъ. Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил.
Ps119(118),167 167 167 Custodivit anima mea testimonia tua,
et dilexit ea vehementer.
119:167 5442
εφύλαξεν
[2guarded 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies, 2532
και
and 25
ηγάπησεν
it loved 1473
αυτά
them 4970
σφόδρα
very much.
Przestrzega dusza moja świadectw twoich; albowiem je bardzo miłuję. Dusza moja strzeże świadectw twoich, Które bardzo kocham. Strzegła dusza moja świadectw twoich, i miłowała je bardzo. Sochrani dusza moja swidienija twoja i wozliubi ja zieło. Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰ и3 возлюби2 | ѕэлw2. Сохрани́ душа́ моя́ свидѣ́нiя твоя́ и воз­люби́ я́ зѣло́. Хранила душа моя откровения Твои, и крепко возлюбила их.
Ps119(118),168 168 168 Servavi mandata tua et testimonia tua,
quia omnes viæ meæ in conspectu tuo.
119:168 5442
εφύλαξα
I kept 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments 2532
και
and 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
your testimonies, 3754
ότι
for 3956
πάσαι
all 3588
αι
3598-1473
οδοί μου
my ways 1726
εναντίον
are before 1473
σου
you, 2962
κύριε
O lord.
Przestrzegam przykazań twoich i świadectw twoich; albowiem wszystkie drogi moje są przed tobą. Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed tobą. Chowałem mandaty twoje, i świadectwa twoje: bo wszystkie drogi moje przed oczyma twemi. Sochranich zapowiedi twoja i swidienija twoja, jako wsi putije moi pried toboju, Gospodi. Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю, гDи. Сохрани́хъ за́повѣди твоя́ и свидѣ́нiя твоя́, я́ко вси́ путiе́ мо­и́ предъ тобо́ю, Го́споди. Я храню заповеди Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи!
Boże, wyrwij z niebezpieczeństw, zachowaj w wierności dla prawa.
Ps119(118),169 169 169 Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo, Domine;
juxta eloquium tuum da mihi intellectum.
119:169 1448
εγγισάτω
Let [2approach 3588
η
1162-1473
δέησίς μου
1my supplication] 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you, 2962
κύριε
O lord! 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle 4907.3
συνέτισόν
bring understanding 1473
με
to me!
Panie! niech się przybliży wołanie moje przed oblicze twoje; według słowa twego daj mi zrozumienie. Niech dotrze prośba moja przed oblicze twoje, Panie, Obdarz mnie rozumem według słowa swego! (Thau.) Niechaj się przybliży, Panie, przed cię prośba moja: według słowa twego daj mi zrozumienie. Da pribliżytsia molienije moje pried tia, Gospodi: po słowiesi twojemu wrazumi mia. Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS, гDи: по словеси2 твоемY вразуми1 мz. Да при­­бли́жит­ся моле́нiе мое́ предъ тя́, Го́споди: по словеси́ тво­ему́ вразуми́ мя. Да вознесется к Тебе моление мое: Господи! По слову Твоему, вразуми меня!
Ps119(118),170 170 170 Intret postulatio mea in conspectu tuo;
secundum eloquium tuum eripe me.
119:170 1525
εισέλθοι
May [3enter 3588
το
515.1
αξίωμα
1that which is fit 1473
μου
2of me] 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you, 2962
κύριε
O lord; 2596
κατά
according to 3588
το
3051-1473
λόγιόν σου
your oracle 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me!
Niech przyjdzie prośba moja przed twarz twoję, a według obietnicy twojej wyrwij mię. Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej! Niechaj modlitwa moja wnidzie przed obliczność twoję: wyrwij mię według mowy twojéj. Da wnidiet proszenije moje pried tia: Gospodi, po słowiesi twojemu izbawi mia. Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS: гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS. Да вни́детъ проше́нiе мое́ предъ тя́: Го́споди, по словеси́ тво­ему́ изба́ви мя́. Да вознесется прошение мое к Тебе: Господи! По слову Твоему, избавь меня!
Ps119(118),171 171 171 Eructabunt labia mea hymnum,
cum docueris me justificationes tuas.
119:171 1829.2
εξερεύξαιντο
[2discharged forth 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
1My lips] 5215
ύμνον
a hymn, 3752
όταν
whenever 1321
διδάξης
you should teach 1473
με
me 3588
τα
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances.
Chwałę wydadzą wargi moje, gdy mię nauczysz ustaw twoich. Niechaj popłynie chwała z warg moich, Gdy mię nauczysz ustaw swoich. Będą wydawać wargi moje chwałę, gdy mię nauczysz sprawiedliwości twoich. Otrygnut ustnie moi pienije, jegda naucziszy mia oprawdanijem twoim. Tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ твои6мъ. Отры́гнутъ устнѣ́ мо­и́ пѣ́нiе, егда́ научи́ши мя́ оправда́ниемъ тво­и́мъ. Изольется из уст моих песнопение, когда научишь Ты меня повелениям Твоим.
Ps119(118),172 172 172 Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum,
quia omnia mandata tua æquitas.
119:172 5350
φθέγξαιτο
May [2utter the sound 3588
η
1100-1473
γλώσσά μου
1my tongue] 3588
τα
3051-1473
λόγιά σου
of your oracles, 3754
ότι
for 3956
πάσαι
all 3588
αι
1785-1473
εντολαί σου
your commandments 1343
δικαιοσύνη
are righteousness.
Opowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość. Niech język mój opiewa słowo twoje, Bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe. Będzie opowiadał język mój wyroki twoje; bo wszystkie mandaty twoje prawość. Prowieszczajet jazyk moj słowiesa twoja, jako wsia zapowiedi twoja prawda. Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰, ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ прaвда. Провѣща́етъ язы́къ мо́й словеса́ твоя́, я́ко вся́ за́повѣди твоя́ пра́вда. Возгласит язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда.
Ps119(118),173 173 173 Fiat manus tua ut salvet me,
quoniam mandata tua elegi.
119:173 1096
γενέσθω
Let [2be 3588
η
5495-1473
χειρ σου
1your hand] 3588
του
4982
σώσαί
to deliver 1473
με
me! 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
[2your commandments 140
ηρετισάμην
1I took up].
Niech mi będzie na pomocy ręka twoja, gdyżem sobie obrał przykazania twoje. Niech wesprze mnie ręka twoja, Gdyż wybrałem przykazania twoje! Niech będzie ręka twoja, aby mię zbawiła; bom obrał mandaty twoje. Da budiet ruka twoja jeże spasti mia, jako zapowiedi twoja izwolich. Да бyдетъ рукA твоS є4же спcти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ. Да бу́детъ рука́ твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́повѣди твоя́ изво́лихъ. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил.
Ps119(118),174 174 174 Concupivi salutare tuum, Domine,
et lex tua meditatio mea est.
119:174 1971
επεπόθησα
I longed after 3588
το
4992-1473
σωτήριόν σου
your deliverance, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
ο
3551-1473
νόμος σου
your law 3191.1-1473
μελέτη μου
[2my meditation 1510.2.3
εστί
1is].
Panie! zbawienia twego pragnę, a zakon twój jest kochaniem mojem. Zbawienia twego pragnę, Panie, A zakon twój jest rozkoszą moją. Pragnąłem zbawienia twego, Panie: a zakon twój jest rozmyślanie moje. Wozżełach spasienije twoje, Gospodi, i zakon twoj pouczienije moje jest'. Возжелaхъ спcніе твоE, гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. Возжела́хъ спасе́нiе твое́, Го́споди, и зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, и закон Твой поучает меня.
Ps119(118),175 175 175 Vivet anima mea, et laudabit te,
et judicia tua adjuvabunt me.
119:175 2198
ζήσεται
[2shall live 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul], 2532
και
and 134
αινέσει
it shall praise 1473
σε
you; 2532
και
and 3588
τα
2917-1473
κρίματά σου
your judgments 997
βοηθήσει
shall help 1473
μοι
me.
Żyć będzie dusza moja, i będzie cię chwaliła, a sądy twoje będą mi na pomocy. Niech żyje dusza moja, aby cię chwalić, A niech wspomagają mnie wyroki twoje! Będzie żyć dusza moja, i będzie cię chwalić: a sądy twe pomagać mi będą. Żywa budiet dusza moja i woschwalit tia: i sud'by twoja pomogut mnie. ЖивA бyдетъ душA моS и3 восхвaлитъ тS: и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ. Жива́ бу́детъ душа́ моя́ и восхва́литъ тя́: и судьбы́ твоя́ помо́гутъ мнѣ́. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя; и Твой суд оправдает меня.
Ps119(118),176 176 176 Erravi sicut ovis quæ periit: quære servum tuum,
quia mandata tua non sum oblitus.
119:176 4105
επλανήθην
I wandered 5613
ως
as 4263
πρόβατον
a sheep 622
απολωλός
perishing. 2212
ζήτησον
Seek 3588
τον
1401-1473
δούλον σου
your servant! 3754
ότι
for 3588
τας
1785-1473
εντολάς σου
your commandments 3756
ουκ
I did not 1950
επελαθόμην
forget.
Błądzę jako owca zgubiona, szukajże sługi twego; boć przykazań twoich nie zapominam. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi twego, Bo nie zapomniałem o przykazaniach twoich. Zbłądziłem jako owca, która zginęła: szukaj sługi twego; bom nie zapomniał przykazania twego. Zabłudich jako owcza pogibszeje: wzyszczy raba twojego, jako zapowiedij twoich nie zabych. Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее: взыщи2 рабA твоего2, ћкw зaповэдій твои1хъ не забhхъ. Заблуди́хъ я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ тво­его́, я́ко за́повѣдiй тво­и́хъ не забы́хъ. Блуждаю, словно овца потерявшаяся; но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл!
← dalej O PÓŁNOCY po katyźmie Ps 121(120)  ← dalej O PÓŁNOCY po katyźmie XVII Ps 121(120)  ← dalej JUTRZNIA po Ewangelii Ps 51(50) 
Chwała