Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 12 (11) MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY.
Ps12(11),1 1 1 In finem, pro octava. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
της
the 3590
ογδόης
eighth; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 12:1 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 1587
εκλέλοιπεν
[2has failed 3741
όσιος
1 the sacred one]; 3754
ότι
for 3642.1
ωλιγώθησαν
[3were lessened 3588
αι
1the ones 225
αλήθειαι
2in truths] 575
από
from 3588
των
the 5207
υιών
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
Przedniejszemu śpiewakowi Seminit, pieśń Dawidowa. (12:1) Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy. (12:1) Na koniec na oktawę, Psalm Dawidowi. W koniec, o osmiej, psałom Dawidu. Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, о осмѣ́й, псало́мъ Дави́ду. В конец, о восьмом дне, псалом Давида, 11
Ps12(11),2 2 2 Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus,
quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum.
12:2 3152
μάταια
[3vanity 2980
ελάλησεν
2spoke 1538
έκαστος
1Each] 4314
προς
to 3588
τον
4139-1473
πλησίον αυτού
his neighbor. 5491
χείλη
[2lips 1386
δόλια
1Deceitful] 1722
εν
are in 2588
καρδία
the heart, 2532
και
and 1722
εν
by 2588
καρδία
the heart 2980
ελάλησε
he spoke 2556
κακά
evils.
(12:2) Ratuj, Panie! boć już niestaje miłosiernego, a wyginęli uprzejmi z synów ludzkich. (12:2) Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnychI nie ma już wiernych wśród ludzi. (12:2) Zbaw mię, Panie; bo ustał święty; bo umniejszyły się prawdy od synów ludzkich. Spasi mia, Gospodi, jako oskudie priepodobnyj: jako umaliszasia istiny ot synow cziełowieczieskich. Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ. Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскудѣ́ преподо́бный: я́ко ума́лишася и́стины от­ сыно́въ человѣ́ческихъ. Спаси меня, Господи, ибо умалилось число праведников, ибо оскудела истина у сынов человеческих.
Ps12(11),3 3 3 Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum;
labia dolosa, in corde et corde locuti sunt.
12:3 1842-2962
εξολοθρεύσαι κύριος
Let the lord utterly destroy 3956
πάντα
all 3588
τα
the 5491
χείλη
[2lips 3588
τα
1386
δόλια
1deceitful], 2532
και
and 1100
γλώσσαν
[2tongues 3169.4
μεγαλορρήμονα
1lofty speaking]!
(12:3) Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią. (12:3) Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem. (12:3) Marne rzeczy mówili każdy do bliźniego swego: wargi zdradliwe, w sercu i sercu mówili. Sujetnaja głagoła kijżdo ko iskrienniemu swojemu: ustnie l'stiwyja w sierdcy, i w sierdcy głagołasza złaja. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6выz въ сeрдцы, и3 въ сeрдцы глаг0лаша ѕл†z. Су́етная глаго́ла кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: устнѣ́ льсти́выя въ се́рдцы, и въ се́рдцы глаго́лаша зла́я. Суетное говорит каждый ближнему своему: слова лукавые в сердце его, и от сердца своего говорит он злое.
Ps12(11),4 4 4 Disperdat Dominus universa labia dolosa,
et linguam magniloquam.
12:4 3588
τους
the ones 2036
ειπόντας
having said, 3588
την
1100-1473
γλώσσαν ημών
[2our tongues 3170
μεγαλυνούμεν
1We will magnify]; 3588
τα
5491-1473
χείλη ημών
our lips 3844
παρ'
[2for 1473
ημίν
3us 1510.2.3
εστι
1are]; 5100
τις
who 1473
ημών
[2our 2962
κύριος
3lord 1510.2.3
εστίν
1is]?
(12:4) Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe. (12:4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki! (12:4) Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe, i język hardzie mówiący. Potriebit Gospod' wsia ustny l'stiwyja, jazyk wielieriecziwyj, Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ велерёчивый, Потреби́тъ Госпо́дь вся́ устны́ льсти́выя, язы́къ велерѣ́чивый, Истребит Господь уста лукавые, язык высокомерный тех, кто говорит:
Ps12(11),5 5 5 Qui dixerunt: Linguam nostram magnificabimus;
labia nostra a nobis sunt.
Quis noster dominus est?
12:5 1752
ένεκεν
Because of 3588
της
the 5004
ταλαιπωρίας
misery 3588
των
of the 4434
πτωχών
poor, 2532
και
and 3588
του
the 4726
στεναγμόυ
moaning 3588
των
of the 3993
πενήτων
needy, 3568
νυν
now 450
αναστήσομαι
I will arise, 3004
λέγει
says 2962
κύριος
the lord, 5087
θήσομαι
I will establish 1722
εν
by 4992
σωτηρίω
deliverance, 3955
παρρησιάσομαι
I will speak openly 1722
εν
by 1473
αυτώ
him.
(12:5) Którzy mówią: Językiem naszym przewiedziemy, wargi nasze za nami są, któż jest panem naszym? (12:5) Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym? (12:5) Którzy mówili: Język nasz uwielmożemy, usta nasze za nami są, któż jest panem naszym? riekszyja: jazyk nasz wozwieliczim, ustny nasza pri nas sut': kto nam Gospod' jest'? рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть; ре́кшыя: язы́къ на́шъ воз­вели́чимъ, устны́ на́ша при­­ на́съ су́ть: кто́ на́мъ Госпо́дь е́сть? "Возвеличим себя языком своим, мы владеем устами своими. Что нам Господь!"
Ps12(11),6 6 6 Propter miseriam inopum, et gemitum pauperum,
nunc exsurgam, dicit Dominus.
Ponam in salutari;
fiducialiter agam in eo.
12:6 3588
τα
The 3051
λόγια
oracles 2962
κυρίου
of the lord 3051
λόγια
[2oracles 53
αγνά
1 are pure]; 694
αργύριον
as silver 4448
πεπυρωμένον
tried in fire, 1383
δοκίμιον
proved 3588
τη
in the 1093
γη
earth , 2511
κεκαθαρισμένον
being purified 2035.5
επταπλασίως
seven-fold.
(12:6) Dla zniszczenia ubogich, i dla wołania nędznych teraz powstanę, mówi Pan; postawię w bezpieczności tego, na którego sidła stawiają. (12:6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. (12:6) Dla nędze niedostatecznych i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan: postawię w zbawieniu: śmiele będę poczynał w nim. Strasti radi niszczych i wozdychanija ubogich nynie woskriesnu, głagoliet Gospod': położusia wo spasienije, nie obiniusia o niem. Стрaсти рaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ нн7э воскrнY, гlетъ гDь: положyсz во спcніе, не њбиню1сz њ нeмъ. Стра́сти ра́ди ни́щихъ и воз­дыха́нiя убо́гихъ ны́нѣ воскре́сну́, глаго́летъ Госпо́дь: положу́ся во спасе́нiе, не обиню́ся о не́мъ. "Ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, – говорит Господь, – совершу их спасение и не отступлю!"
Ps12(11),7 7 7 Eloquia Domini, eloquia casta; argentum igne examinatum,
probatum terræ, purgatum septuplum.
12:7 1473
συ
You, 2962
κύριε
O lord, 5442
φυλάξεις
shall guard 1473
ημάς
us, 2532
και
and 1301
διατηρήσεις
you shall carefully keep 1473
ημάς
us 575
από
from 3588
της
1074-3778
γενεάς ταύτης
this generation, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(12:7) Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedm kroć przelewane. (12:7) Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. (12:7) Słowa Pańskie, słowa czyste: śrebro w ogniu doświadczone, próbowane z ziemie, siedmkroć przeczyszczone. Słowiesa Gospodnia słowiesa czista, sriebro razżżeno, iskuszeno ziemli, ocziszczeno siedmiericeju. СловесA гDнz словесA чи6ста, сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, њчищeно седмери1цею. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Слова Господни – слова чистые, серебро переплавленное, испытанное в горниле, очищенное семикратно.
Ps12(11),8 8 8 Tu, Domine, servabis nos,
et custodies nos a generatione hac in æternum.
12:8 2945
κύκλω
[4round about 3588
οι
1The 765
ασεβείς
2impious 4043
περιπατούσι
3walk]. 2596
κατά
According to 3588
το
5311-1473
ύψος σου
your stature 4187.3
επολυώρησας
you took great care 3588
τους
of the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men.
(12:8) Ty, Panie! zachowaj ich; strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki. (12:8) Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki! (12:8) Ty, Panie, zachowasz nas: i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki. Ty, Gospodi, sochraniszy ny i sobliudieszy ny ot roda siego i wo wiek. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ. Ты́, Го́споди, сохрани́ши ны́ и соблюде́ши ны́ от­ ро́да сего́ и во вѣ́къ. Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни и вовеки.
Ps12(11),9 9 9 In circuitu impii ambulant:
secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum.
(12:9) Ze wszystkich stron niepobożni krążą, gdy wywyższeni bywają najpodlejsi między synami ludzkimi. (12:9) Bezbożni chodzą wokołoI podłość podnosi się wśród ludzi. (12:9) Wokoło niezbożnicy chodzą: według wysokości twéj uczyniłeś możne syny człowiecze. Okriest niecziestiwii chodiat: po wysotie twojej umnożył jesi syny cziełowieczieskija. W$крестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сhны человёчєскіz. О́крестъ нечести́вiи хо́дятъ: по высотѣ́ тво­е́й умно́жилъ еси́ сы́ны человѣ́ческiя. Вокруг нас нечестивые ходят. По величию Твоему умножил Ты милость сынам человеческим.