Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XVIII
K18Ps 120 (119) PROŚBA O UWOLNIENIE OD LUDZI FAŁSZYWYCH.
Ps120(119),1 1 1 Canticum graduum. Ad Dominum cum tribularer clamavi,
et exaudivit me.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 120:1 4314
προς
[2to 2962
κύριον
3 the lord 1722
εν
4in 3588
τω
2346-1473
θλίβεσθαί με
5my being afflicted 2896
εκέκραξα
1I cried out], 2532
και
and 1522
εισήκουσέ
he listened to 1473
μου
me.
Pieśń stopni. Wołałem do Pana w utrapieniu mojem, a wysłuchał mię. Pieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli I wysłuchał mnie. Pieśń stopniów. Wołałem do Pana, gdym był utrapiony, i wysłuchał mię. Ko Gospodu, wniegda skorbieti mi, wozzwach, i usłysza mia. Ко гDу, внегдA скорбёти ми2, воззвaхъ, и3 ўслhша мS. Ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти ми́, воз­зва́хъ, и услы́ша мя́. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и услышал Он меня.
Ps120(119),2 2 2 Domine, libera animam meam a labiis iniquis
et a lingua dolosa.
120:2 2962
κύριε
O lord, 4506
ρύσαι
rescue 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 575
από
from 5491
χειλέων
[2lips 94
αδίκων
1unjust], 2532
και
and 575
από
from 1100
γλώσσης
[2tongue 1386
δολίας
1a deceitful]!
Wyzwól, Panie! duszę moję od warg kłamliwych, i od języka zdradliwego. Ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, Od zdradliwego języka. Panie, wyzwól duszę moją od ust nieprawych, i od języka zdradliwego. Gospodi, izbawi duszu moju ot ustien nieprawiednych i ot jazyka l'stiwa. ГDи, и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ и3 t љзhка льсти1ва. Го́споди, изба́ви ду́шу мою́ от­ усте́нъ непра́ведныхъ и от­ язы́ка льсти́ва. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого!
Ps120(119),3 3 3 Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi
ad linguam dolosam?
120:3 5100
τι
What 1325
δοθείη
may be given 1473
σοι
to you, 2532
και
and 5100
τι
what 4369
προστεθείη
added 1473
σοι
to you, 4314
προς
to 1100
γλώσσαν
[2tongue 1386
δολίαν
1 the deceitful]?
Cóż ci da, albo coć za pożytek przyniesie język zdradliwy? Co ci da albo co ci doda, Języku zdradliwy? Coć może być dano, albo coć może być przyłożono do języka zdradliwego? Czto dastsia tiebie, ili czto priłożytsia tiebie k jazyku l'stiwu? Что2 дaстсz тебЁ, и3ли2 что2 приложи1тсz тебЁ къ љзhку льсти1ву; Что́ да́ст­ся тебѣ́, или́ что́ при­­ложи́т­ся тебѣ́ къ язы́ку льсти́ву? Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый?
Ps120(119),4 4 4 Sagittæ potentis acutæ,
cum carbonibus desolatoriis.
120:4 3588
τα
The 956
βέλη
arrows 3588
του
of the 1415
δυνατού
mighty 190.1
ηκονημένα
are being sharpened 4862
συν
with 3588
τοις
the 440
άνθραξι
[2coals 3588
τοις
2047.1
ερημικοίς
1solitary].
Który jest jako strzały ostre mocarza, i jako węgle jałowcowe. Ostre strzały wojownikaI rozżarzone węgle z jałowca! Strzały mocarzowe ostre z węglem pustoszącym. Strieły sil'nago izoszczrieny, so ugl'mi pustynnymi. Стрёлы си1льнагw и3з8wщрє1ны, со ќгльми пустhнными. Стрѣ́лы си́льнаго изощре́ны, со у́гльми пусты́н­ными. Острые стрелы сильного, огненосные.
Ps120(119),5 5 5 Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est!
habitavi cum habitantibus Cedar;
120:5 3629.3
οίμοι
Alas, 3754
ότι
for 3588
η
3940-1473
παροικία μου
my sojourn 3118.2
εμακρύνθη
was far; 2681
κατεσκήνωσα
I encamped 3326
μετά
with 3588
των
the 4638
σκηνωμάτων
tents *
Κηδάρ
of Kedar.
Niestetyż mnie, żem tak długo gościem w Mesech, a mieszkam w namiotach Kedarskich. Biada mi, że przebywam w Meszech, Że mieszkam w namiotach Kedaru. Ach mnie, że się mieszkanie moje przedłużyło: mieszkałem z obywatelmi Cedar. Uwy mnie, jako priszełstwije moje prodołżysia, wsielichsia s sielienii Kidarskimi: Ўвы2 мнЁ, ћкw пришeльствіе моE продолжи1сz, всели1хсz съ селє1ніи кидaрскими: Увы́ мнѣ́, я́ко при­­ше́л­ст­вiе мое́ продолжи́ся, всели́хся съ селе́нiи Кида́рскими: Увы мне, длятся скитания мои, поселился я в шатрах Кидарских;
Ps120(119),6 6 6 multum incola fuit anima mea. 120:6 4183
πολλά
[3much 3939
παρώκησεν
2sojourned 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 3326
μετά
with 3588
των
the 3404
μισούντων
ones detesting 3588
την
1515
ειρήνην
peace.
Długo mieszka dusza moja między tymi, którzy pokój mają w nienawiści. Dusza moja zbyt długo przebywałaWśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Długo przebywała dusza moja z tymi, którzy nienawidzą pokoju. mnogo priszełstwowa dusza moja: s nienawidiaszczymi mira biech mirien: мн0гw пришeльствова душA моS: съ ненави1дzщими ми1ра бёхъ ми1ренъ: мно́го при­­ше́л­ст­вова душа́ моя́: съ ненави́дящими ми́ра бѣ́хъ ми́ренъ: много скиталась душа моя; с ненавидящими мир был я в мире.
Ps120(119),7 7 7 Cum his qui oderunt pacem eram pacificus;
cum loquebar illis, impugnabant me gratis.
120:7 1510.7.1
ήμην
I was 1516
ειρηνικός
peaceable 3752
όταν
whenever 2980
ελάλουν
I was speaking 1473
αυτοίς
to them; 4170
επολέμουν
they waged war 1473
με
against me 1431
δωρεάν
without charge.
Jać radzę do pokoju; ale gdy o tem mówię, oni do wojny. Ja jestem za pokojem, Ale gdy przemówię, oni są za walką. Byłem spokojny, gdym mówił z nimi: prześladowali mię bez przyczyny. jegda głagołach im, boriachu mia tunie. є3гдA глаг0лахъ и5мъ, борsху мS тyне. егда́ глаго́лахъ и́мъ, боря́ху мя́ ту́не. Когда говорил я с ними, восставали на меня они без вины моей.