Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 123 (122) UFNE SPOJRZENIE KU BOGU W PONIŻENIU.
Ps123(122),1 1 1 Canticum graduum. Ad te levavi oculos meos,
qui habitas in cælis.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 123:1 4314
προς
To 1473
σε
you 142
ήρα
I lifted 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes, 3588
τον
2730
κατοικούντα
O one dwelling 1722
εν
in 3588
τω
the 3772
ουρανώ
heaven.
Pieśń stopni. Do ciebie oczy moje podnoszę, który mieszkasz w niebie. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku tobie, Który mieszkasz w niebie. Pieśń stopniów. Ku tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech. K tiebie wozwiedoch oczi moi, żywuszczemu na niebiesi. Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. Къ тебѣ́ воз­ведо́хъ о́чи мо­и́, живу́щему на небеси́. Возвел я очи мои к Тебе, живущий на Небесах!
Ps123(122),2 2 2 Ecce sicut oculi servorum
in manibus dominorum suorum;
sicut oculi ancillæ
in manibus dominæ suæ:
ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum,
donec misereatur nostri.
123:2 2400
ιδού
Behold, 5613
ως
as 3788
οφθαλμοί
eyes 1401
δούλων
of servants are 1519
εις
to 5495
χείρας
the hands 3588
των
2962-1473
κυρίων αυτών
of their masters; 5613
ως
as 3788
οφθαλμοί
the eyes 3814
παιδίσκης
of the maidservant 1519
εις
to 5495
χείρας
the hands 3588
της
2959-1473
κυρίας αυτής
of her lady; 3779
ούτως
so 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί ημών
our eyes 4314
προς
are to 2962
κύριον
the lord 3588
τον
2316-1473
θεόν ημών
our God, 2193
έως
until 3739
ου
of which time 3627
οικτειρήσαι
he should pity 1473
ημάς
us.
Oto jako oczy sług pilnują rąk panów swych, i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze poglądają na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, Jak oczy służebnicy na rękę swej pani, Tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, Aż się zmiłuje nad nami. Oto jako oczy sług w rękach panów swoich: jako oczy służebnice w rękach pani swojéj: tak oczy nasze do Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Sie, jako oczi rab w ruku gospodij swoich, jako oczi rabyni w ruku gospoży swojeja: tako oczi naszy ko Gospodu Bogu naszemu, dondieże uszczedrit ny. СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2. Се́, я́ко о́чи ра́бъ въ руку́ госпо́дiй сво­и́хъ, я́ко о́чи рабы́ни въ руку́ госпожи́ сво­ея́: та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́­шему, до́ндеже уще́дритъ ны́. Как взирает раб на руку господина своего, как взирает рабыня на руку госпожи своей, так и наши очи устремлены ко Господу Богу нашему, в надежде на милость Его.
Ps123(122),3 3 3 Miserere nostri, Domine, miserere nostri,
quia multum repleti sumus despectione;
123:3 1653
ελέησον
Show mercy on 1473
ημάς
us, 2962
κύριε
O lord, 1653
ελέησον
show mercy on 1473
ημάς
us! 3754
ότι
for 1909
επ'
unto 4183
πολύ
greatly 4130
επλήσθημεν
we filled 1847.2
εξουδενώσεως
of contempt.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Zmiłuj się nad nami, Panie, Zmiłuj się nad nami, Bośmy bardzo nasyceni wzgardą! Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmyć bardzo napełnieni wzgardy. Pomiłuj nas, Gospodi, pomiłuj nas, jako pomnogu ispołnichomsia unicziżenija: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw помн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: Поми́луй на́съ, Го́споди, поми́луй на́съ, я́ко помно́гу испо́лнихомся уничиже́нiя: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много унижений испытали мы;
Ps123(122),4 4 4 quia multum repleta est anima nostra
opprobrium abundantibus, et despectio superbis.
123:4 1909-4183
επί πλείον
[3more greatly 4130
επλήσθη
2was 4filled 3588
η
5590-1473
ψυχή ημών
1Our soul]; 3588
το
let 3681
όνειδος
scorn be 3588
τοις
against 2112.1
ευθηνούσι
they that prosper; 2532
και
and 3588
η
1847.2
εξουδένωσις
contempt 3588
τοις
against the 5244
υπερηφάνοις
proud.
Bardzo jest nasycona dusza nasza pośmiewiskiem bezbożnych, i wzgardą pysznych. Dusza nasza nasycona jest bardzoPośmiewiskiem zadufanych w sobie, Wzgardą pyszałków. Bo jest bardzo napełniona dusza nasza pośmiewiskiem bogatych, i wzgardą pysznych. naipaczie napołnisia dusza nasza ponoszenija gobzujuszczych i unicziżenija gordych. наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ и3 ўничижeніz г0рдыхъ. наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́нiя гобзу́ющихъ и уничиже́нiя го́рдыхъ. но больше всего потерпели мы поношения от богатых и унижения от гордых.