Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 125 (124) BÓG OPIEKUNEM SWEGO LUDU.
Ps125(124),1 1 1 Canticum graduum. Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion:
non commovebitur in æternum,
qui habitat
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 125:1 3588
οι
The 3982
πεποιθότες
ones yielding 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord 5613
ως
are as 3735
όρος
mount *
Σιών
Zion; 3756
ου
[4shall not 4531
σαλευθήσεται
5be shaken 1519
εις
6into 3588
τον
7the 165
αιώνα
8eon 3588
ο
1the one 2730
κατοικών
2dwelling *
Ιερουσαλήμ
3in Jerusalem].
Pieśń stopni. Którzy ufają w Panu, są jako góra Syon, która się nie poruszy, ale na wieki zostaje. Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Pieśń stopniów. Którzy ufają w Panu, jako góra Syon: nie poruszy się na wieki, który mieszka w Jeruzalem. Nadiejuszczyisia na Gospoda, jako gora Sion: nie podwiżytsia w wiek żywyj wo Iierusalimie. Надёющіисz на гDа, ћкw горA сіHнъ: не подви1житсz въ вёкъ живhй во їеrли1мэ. Надѣ́ющiися на Го́спода, я́ко гора́ Сiо́нъ: не подви́жит­ся въ вѣ́къ живы́й во Иерусали́мѣ. Надеющиеся на Господа подобны горе Сион; не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме!
Ps125(124),2 2 2 in Jerusalem.
Montes in circuitu ejus;
et Dominus in circuitu populi sui,
ex hoc nunc et usque in sæculum.
125:2 3735
όρη
The mountains 2945
κύκλω
are round about 1473
αυτής
her, 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 2945
κύκλω
is round about 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
his people, 575
από
from 3588
του
the 3568
νυν
present 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon.
Jako około Jeruzalemu są góry, tak Pan jest około ludu swego, od tego czasu aż i na wieki. Jak Jeruzalem otaczają góry, Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Góry około niego: a Pan około ludu swego, odtąd i aż na wieki. Gory okriest jego, i Gospod' okriest liudij swoich, otnynie i do wieka. Г0ры w4крестъ є3гw2, и3 гDь w4крестъ людjй свои1хъ, tнн7э и3 до вёка. Го́ры о́крестъ его́, и Госпо́дь о́крестъ люді́й сво­и́хъ, от­ны́нѣ и до вѣ́ка. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей Своих отныне и вовеки.
Ps125(124),3 3 3 Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum
super sortem justorum:
ut non extendant justi
ad iniquitatem manus suas,
125:3 3754
ότι
For 3756
ουκ
[2will not 863
αφήσει
3allow 2962
κύριος
1 the lord] 3588
την
the 4464
ράβδον
rod 3588
των
of the 268
αμαρτωλών
sinners 1909
επί
upon 3588
τον
the 2819
κλήρον
lot 3588
των
of the 1342
δικαίων
just; 3704
όπως
so 302
αν
that 3361
μη
[3might not 1614
εκτείνωσιν
4stretch out 3588
οι
1the 1342
δίκαιοι
2just] 1722
εν
in 458
ανομίαις
lawless deeds 5495-1473
χείρας αυτών
with their hands.
Albowiem nie zostanie laska niezbożników nad losem sprawiedliwych, by snać nie ściągnęli sprawiedliwi rąk swych ku nieprawości. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnychNad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali Rąk swych ku bezprawiu. Bo nie zostawi Pan laski grzeszników nad dziedzictwem sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie ściągnęli ręki swéj ku niesprawiedliwości. Jako nie ostawit Gospod' żezła griesznych na żriebij prawiednych, jako da nie prostrut prawiednii w biezzakonija ruk swoich. Ћкw не њстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ на жрeбій првdныхъ, ћкw да не пр0струтъ првdніи въ беззакHніz рyкъ свои1хъ. Я́ко не оста́витъ Госпо́дь жезла́ грѣ́шныхъ на жре́бiй пра́ведныхъ, я́ко да не про́струтъ пра́веднiи въ беззако́нiя ру́къ сво­и́хъ. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию.
Ps125(124),4 4 4 benefac, Domine, bonis,
et rectis corde.
125:4 18.2
αγάθυνον
Do good, 2962
κύριε
O lord, 3588
τοις
to the 18
αγαθοίς
good, 2532
και
and 3588
τοις
to the 2117
ευθέσι
straight 3588
τη
in 2588
καρδία
heart!
Dobrze czyń, Panie! dobrym, i tym, którzy są uprzejmego serca. Czyń dobrze, Panie, dobrymI tym, co są prawego serca. Czyń dobrze, Panie, dobrym: i tym, którzy są prawego serca. Ubłaży, Gospodi, błagija i prawyja sierdcem. Ўбlжи2, гDи, бlг‡z и3 пр†выz срdцемъ. Ублажи́, Го́споди, благі́я и пра́выя се́рдцемъ. Даруй, Господи, блага тем, кто добр и праведен сердцем!
Ps125(124),5 5 5 Declinantes autem in obligationes,
adducet Dominus cum operantibus iniquitatem.
Pax super Israël!
125:5 3588-1161
τους δε
But the ones 1578
εκκλίνοντας
turning aside 1519
εις
unto 3588
τας
4751.3
στραγγαλιάς
perverseness, 520-2962
απάξει κύριος
the lord shall take away 3326
μετά
with 3588
των
the 2038
εργαζομένων
ones working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness. 1515
ειρήνη
Peace 1909
επί
unto 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel.
Ale tych, którzy się udawają krzyewemi drogami swemi, niech zapędzi Pan z tymi, którzy czynią nieprawość; lecz pokój niech będzie nad Izraelem. Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi, Niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem! Ale te, którzy ustępują za obowiązkami, powiedzie Pan z działającymi nieprawość: pokój nad Izraelem. Ukłoniajuszczyjasia że w razwraszczenija otwiediet Gospod' s diełajuszczymi biezzakonije: mir na Izrailia. Ўклонsющыzсz же въ развращє1ніz tведeтъ гDь съ дёлающими беззак0ніе: ми1ръ на ї}лz. Уклоня́ющыяся же въ развраще́нiя от­веде́тъ Госпо́дь съ дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: ми́ръ на Изра́иля. А людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь. Мир Израилю!