Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 126 (125) SIEJBA W PŁACZU, LECZ ŻNIWO W RADOŚCI.
Ps126(125),1 1 1 Canticum graduum. In convertendo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus sicut consolati.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 126:1 1722
εν
In 3588
τω
the 1994
επιστρέψαι
[2returning 2962
κύριον
1 lord] 3588
την
the 161
αιχμαλωσίαν
captivity *
Σιών
of Zion, 1096
εγενήθημεν
we became 5616
ωσεί
as 3870
παρακεκλημένοι
ones comforted.
Pieśń stopni. Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu, byliśmy jako ci, którym się śni. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie. Pieśń stopniów. Gdy Pan nawrócił niewolą Syon, staliśmy się jako pocieszeni. Wniegda wozwratiti Gospodu plien Sion', bychom jako utieszeni. ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь, бhхомъ ћкw ўтёшени. Внегда́ воз­врати́ти Го́споду плѣ́нъ Сiо́нь, бы́хомъ я́ко утѣ́шени. Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены!
Ps126(125),2 2 2 Tunc repletum est gaudio os nostrum,
et lingua nostra exsultatione.
Tunc dicent inter gentes:
Magnificavit Dominus facere cum eis.
126:2 5119
τότε
Then 4130
επλήσθη
[2was filled with 5479
χαράς
3joy 3588
το
4750-1473
στόμα ημών
1our mouth], 2532
και
and 3588
η
1100-1473
γλώσσα ημών
our tongue 20
αγαλλιάσεως
with exultation. 5119
τότε
Then 2046
ερούσιν
shall they say 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσιν
nations, 3170-2962
εμεγάλυνε κύριος
the lord magnified himself 3588
του
4160
ποιήσαι
in dealing 3326
μετ'
with 1473
αυτών
them.
Tedy były napełnione weselem usta nasze, a język nasz radością; tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Tedy się napełniły weselem usta nasze, a język nasz radością: tedy mówić będą między narody: Wielmożne rzeczy uczynił Pan z nimi. Togda ispołniszasia radosti usta nasza, i jazyk nasz wiesielija: togda riekut wo jazycech: wozwielicził jest' Gospod' sotworiti s nimi. ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA н†ша, и3 љзhкъ нaшъ весeліz: тогдA рекyтъ во kзhцэхъ: возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми. Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша, и язы́къ на́шъ весе́лiя: тогда́ реку́тъ во язы́цѣхъ: воз­вели́чилъ е́сть Госпо́дь сотвори́ти съ ни́ми. Тогда исполнились радости уста наши, язык наш – веселия; тогда говорили народы: "Великое сотворил с ними Господь!"
Ps126(125),3 3 3 Magnificavit Dominus facere nobiscum;
facti sumus lætantes.
126:3 3170-2962
εμεγάλυνε κύριος
The lord magnified himself 3588
του
4160
ποιήσαι
in dealing 3326
μετ'
with 1473
ημών
us; 1096
εγενήθημεν
we became 2165
ευφραινόμενοι
ones being glad.
Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami, z czegośmy się bardzo uradowali. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli. Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami: staliśmy się weseli. Wozwielicził jest' Gospod' sotworiti s nami: bychom wiesieliaszczesia. Возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz. Возвели́чилъ е́сть Госпо́дь сотвори́ти съ на́ми: бы́хомъ веселя́щеся. Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились.
Ps126(125),4 4 4 Converte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrens in austro.
126:4 1994
επίστρεψον
Return, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
161-1473
αιχμαλωσίαν ημών
our captivity 5613
ως
as 5493
χειμάρρους
the rushing streams 1722
εν
in 3588
τω
the 3558
νότω
south!
Przywróćże zaś, o Panie! pojmanie nasze, jako strumienie na południe. Odmień, Panie, losy naszeJak strumienie w ziemi południowej. Nawróćże, Panie, poimanie nasze, jako strumień na południe. Wozwrati, Gospodi, plienienije nasze, jako potoki jugom. Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ. Возврати́, Го́споди, плѣне́нiе на́­ше, я́ко пото́ки ю́гомъ. Возврати, Господи, всех пленников наших, как потоки, гонимые ветром южным.
Ps126(125),5 5 5 Qui seminant in lacrimis,
in exsultatione metent.
126:5 3588
οι
The 4687
σπείροντες
ones sowing 1722
εν
in 1144
δάκρυσιν
tears, 1722
εν
[2in 20
αγαλλιάσει
3exultation 2325
θεριούσι
1shall harvest].
Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem; Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością! Którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Siejuszczyi sliezami, radostiju pożnut. Сёющіи слезaми, рaдостію п0жнутъ. Сѣ́ющiи слеза́ми, ра́достiю по́жнутъ. Сеявшие слезы пожнут радость.
Ps126(125),6 6 6 Euntes ibant et flebant,
mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum exsultatione,
portantes manipulos suos.
126:6 4198
πορευόμενοι
The ones going 4198
επορεύοντο
went 2532
και
and 2799
έκλαιον
wept 906
βάλλοντες
throwing 3588
τα
4690-1473
σπέρματα αυτών
their seed; 2064-1161
ερχόμενοι δε
but the ones coming 2240
ήξουσιν
shall come 1722
εν
in 20
αγαλλιάσει
exultation, 142
αίροντες
lifting 3588
τα
1403.1-1473
δράγματα αυτών
their sheaves.
Tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Idąc szli i płakali, rozsiewając nasienie swoje: ale wracając się przyjdą z weselem, niosąc snopy swoje. Chodiaszczyi chożdachu i płakachusia, mietajuszcze siemiena swoja: griaduszcze że priidut radostiju, wziemliuszcze rukojati swoja. Ходsщіи хождaху и3 плaкахусz, метaюще сёмена сво‰: грzдyще же пріи1дутъ рaдостію, взeмлюще руко‰ти сво‰. Ходя́щiи хожда́ху и пла́кахуся, мета́юще сѣ́мена своя́: гряду́ще же прiи́дутъ ра́достiю, взе́млюще рукоя́ти своя́. Уходившие в плен, плакали и роняли, как семена, слезы свои; а те, кто вернется придут в радости и пожнут урожай.