Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 127 (126) OD BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POMYŚLNOŚĆ ZALEŻY.
Ps127(126),1 1 1 Canticum graduum Salomonis. Nisi Dominus ædificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui ædificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 127:1 1437-3361
εάν μη
Unless 2962
κύριος
the lord 3618
οικοδομήση
built 3624
οίκον
the house, 1519
εις
[4in 3155
μάτην
5vain 2872
εκοπίασαν
3tired 3588
οι
1the 3618
οικοδομούντες
2builders]. 1437-3361
εάν μη
Unless 2962
κύριος
the lord 5442
φυλάξη
guarded 4172
πόλιν
the city, 1519
εις
[4in 3155
μάτην
5vain 69
ηγρύπνησεν
3stayed awake 3588
ο
1the 5442
φυλάσσων
2one guarding].
Pieśń stopni dla Salomona. Jeźli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują; jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże. Pieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż. Pieśń stopniów Salomona. Jeźli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy go budują: jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje, który go strzeże. Aszcze nie Gospod' soziżdiet dom, wsuje trudiszasia ziżduszczyi: aszcze nie Gospod' sochranit grad, wsuje bdie striegij. Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй. А́ще не Госпо́дь сози́ждетъ до́мъ, всу́е труди́шася зи́ждущiи: а́ще не Госпо́дь сохрани́тъ гра́дъ, всу́е бдѣ́ стрегі́й. Если Господь не положит основание дома, напрасно трудятся строители его; если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража.
Ps127(126),2 2 2 Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum,
127:2 1519
εις
For 3155
μάτην
[2vain 1473
υμίν
3for you 1510.2.3
εστί
1it is] 3588
το
3719
ορθρίζειν
to rise up early; 1453
εγείρεσθε
you arise 3326
μετά
after 3588
το
2521
καθήσθαι
sitting down, 3588
οι
O ones 2068
εσθίοντες
eating 740
άρτον
the bread 3601
οδύνης
of grief, 3752
όταν
whenever 1325
δω
he should give 3588
τοις
[2to 27-1473
αγαπητοίς αυτού
3his beloved ones 5258
ύπνον
1sleep].
Próżno macie rano wstawać, długo siadać, i jeść chleb boleści, ponieważ Pan umiłowanemu swemu sen daje. Daremnie wcześnie rano wstajecie, I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Próżno macie przede dniem wstawać: wstańcie, skoro, usiądziecie, którzy pożywacie chleba boleści: gdy da miłym swym spanie. Wsuje wam jest' utrieniewati: wostanietie po siedienii jaduszczyi chlieb boliezni, jegda dast wozliubliennym swoim son. Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи kдyщіи хлёбъ болёзни, є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ. Всу́е ва́мъ е́сть у́треневати: воста́нете по сѣдѣ́нiи яду́щiи хлѣ́бъ болѣ́зни, егда́ да́стъ воз­лю́блен­нымъ сво­и́мъ со́нъ. Напрасно встаете вы на труды свои на рассвете. Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб, вставайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь возлюбленным Своим сон.
Ps127(126),3 3 3 ecce hæreditas Domini, filii;
merces, fructus ventris.
127:3 2400
ιδού
Behold, 3588
η
the 2817
κληρονομία
inheritance 2962
κυρίου
of the lord, 5207
υιοί
O sons, 3588
ο
the 3408
μισθός
wage 3588
του
of the 2590
καρπού
fruit 3588
της
of the 1064
γαστρός
womb.
Oto dziatki są dziedzictwem od Pana, a płód żywota nagrodą. Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona. Oto dziedzictwo Pańskie synowie: zapłata owoc żywota. Sie, dostojanije Gospodnie synowie, mzda płoda czriewniago. СE, достоsніе гDне сhнове, мздA плодA чрeвнzгw. Се́, достоя́нiе Госпо́дне сы́нове, мзда́ плода́ чре́вняго. Вот оно, наследие Господне, – сыновья, порожденные нами, награда наша.
Ps127(126),4 4 4 Sicut sagittæ in manu potentis,
ita filii excussorum.
127:4 5616
ωσεί
As 956
βέλη
arrows 1722
εν
in 5495
χειρί
the hand 1415
δυνατού
of the mighty, 3779
ούτως
so are 3588
οι
the 5207
υιοί
sons 3588
των
of the 1621
εκτετιναγμένων
ones being shaken off .
Jako strzały w ręku mocarza, tak są dziatki, które się darzą. Czym strzały w ręku wojownika, Tym synowie zrodzeni za młodu. Jako strzały w ręku mocarza, tak synowie utrapionych. Jako strieły w ruce sil'nago, tako synowie ottriasiennych. Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw, тaкw сhнове tтрzсeнныхъ. Я́ко стрѣ́лы въ руцѣ́ си́льнаго, та́ко сы́нове от­трясе́н­ныхъ. Что стрелы в руке сильного, то юные сыновья изгнанников.
Ps127(126),5 5 5 Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.
127:5 3107
μακάριος
Blessed is 3739
ος
the one who 4137
πληρώσει
shall fill 3588
την
1939-1473
επιθυμίαν αυτού
his desire 1537
εξ
with 1473
αυτών
them; 3756
ου
they shall not 2617
καταισχυνθήσονται
be disgraced 3752
όταν
whenever 2980
λαλώσι
they should speak 3588
τοις
to 2190-1473
εχθροίς αυτού
his enemies 1722
εν
at 4439
πύλαις
the gates.
Błogosławiony mąż, który niemi napełnił sajdak swój; nie będą zawstydzani, gdy się w bramie rozpierać będą z nieprzyjaciołmi swymi. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan! Nie zawiedzie się, Gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Błogosławiony człowiek, który napełnił żądzę swoję z nich: nie zawstydzi się, kiedy będzie mówił z nieprzyjaciółmi swymi w bramie. Błażen, iże ispołnit żełanije swoje ot nich: nie postydiatsia, jegda głagoliut wragom swoim wo wratiech. Бlжeнъ, и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz, є3гдA глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ. Блаже́нъ, и́же испо́лнитъ жела́нiе свое́ от­ ни́хъ: не постыдя́т­ся, егда́ глаго́лютъ враго́мъ сво­и́мъ во вратѣ́хъ. Блажен тот, чьи желания исполнят они! Не посрамятся они, когда дадут отпор врагам своим у ворот города.