Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 129 (128) BÓG NADZIEJĄ W UCISKU.
Ps129(128),1 1 1 Canticum graduum. Sæpe expugnaverunt me a juventute mea,
dicat nunc Israël;
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 129:1 4121.1
πλεονάκις
Many times 4170
επολέμησάν
they waged war against 1473
με
me 1537
εκ
from 3503-1473
νεότητός μου
my youth — 2036
ειπάτω
Let [3say 1211
δη
2indeed *
Ισραήλ
1Israel]!
Pieśń stopni. Bardzoć mię utrapili zaraz od młodości mojej, powiedz teraz Izraelu. Pieśń pielgrzymek. Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej – Niech przyzna Izrael – Pieśń stopniów. Często walczyli na mię od młodości mojéj: niech teraz powie Izrael. Mnożyceju braszasia so mnoju ot junosti mojeja, da riecziet ubo Izrail': Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, да речeтъ ќбw ї}ль: Мно́жицею бра́шася со мно́ю от­ ю́ности мо­ея́, да рече́тъ у́бо Изра́иль: Много раз от юности моей враги сражались со мною! – да скажет Израиль;
Ps129(128),2 2 2 sæpe expugnaverunt me a juventute mea:
etenim non potuerunt mihi.
129:2 4121.1
πλεονάκις
Many times 4170
επολέμησάν
they waged war 1473
με
against me 1537
εκ
from 3503-1473
νεότητός μου
my youth; 2532-1063
και γαρ
and yet 3756
ουκ
they were not 1410
ηδυνήθησάν
able to prevail 1473
μοι
against me.
Bardzoć mię utrapili od młodości mojej, wszakże mię nie przemogli. Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej, Lecz mnie nie przemogli. Często walczyli na mię od młodości mojéj, wszakże mię nie przemogli. mnożyceju braszasia so mnoju ot junosti mojeja, ibo nie priemogosza mia. мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, и4бо не премог0ша мS. мно́жицею бра́шася со мно́ю от­ ю́ности мо­ея́, и́бо не премого́ша мя́. много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня!
Ps129(128),3 3 3 Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores;
prolongaverunt iniquitatem suam.
129:3 1909
επί
[4upon 3588
τον
3577-1473
νώτόν μου
5my back 5044.1
ετέκταινον
3contrived 3588
οι
1The 268
αμαρτωλοί
2sinners]; 3118.2
εμάκρυναν
they prolonged 3588
την
458-1473
ανομίαν αυτών
their lawlessness.
Po grzbiecie moim orali oracze, i długie przeganiali brózdy swoje. Na grzbiecie moim orali oracze, Porobili swoje długie bruzdy. Na grzbiecie moim kowali grzesznicy: przedłużali nieprawość swoję. Na chriebtie mojem diełasza griesznicy, prodołżysza biezzakonije swoje. На хребтЁ моeмъ дёлаша грBшницы, продолжи1ша беззак0ніе своE. На хребтѣ́ мо­е́мъ дѣ́лаша грѣ́шницы, продолжи́ша беззако́нiе свое́. Принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои.
Ps129(128),4 4 4 Dominus justus
concidit cervices peccatorum.
129:4 2962
κύριος
The lord 1342
δίκαιος
is just; 4792.1
συνέκοψεν
he cut down 849.2
αυχένας
the necks 268
αμαρτωλών
of sinners.
Ale Pan sprawiedliwy poprzecinał powrozy niezbożników. Pan jest sprawiedliwy, Przeciął powrozy bezbożników. Pan sprawiedliwy uciął szyję grzeszników. Gospod' prawiedien ssieczie wyja griesznikow. ГDь првdнъ ссэчE вы6z грёшникwвъ. Госпо́дь пра́веденъ ссѣче́ вы́я грѣ́шниковъ. Но Господь праведный предал смерти грешников.
Ps129(128),5 5 5 Confundantur, et convertantur retrorsum
omnes qui oderunt Sion.
129:5 153
αισχυνθήτωσαν
Let them be shamed, 2532
και
and 654
αποστραφήτωσαν
be turned 1519
εις
to 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear! 3956
πάντες
all 3588
οι
the 3404
μισούντες
ones detesting *
Σιών
Zion.
Zawstydzeni i nazad obróceni będą wszyscy, którzy Syon mają w nienawiści. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, Którzy nienawidzą Syjonu! Niech będą zawstydzeni i nazad obróceni wszyscy, którzy Syon mają w nienawiści. Da postydiatsia i wozwratiatsia wspiat' wsi nienawidiaszczyi Siona: Да постыдsтсz и3 возвратsтсz вспsть вси2 ненави1дzщіи сіHна: Да постыдя́т­ся и воз­вратя́т­ся вспя́ть вси́ ненави́дящiи Сiо́на: Да посрамятся и обратятся вспять ненавистники Сиона!
Ps129(128),6 6 6 Fiant sicut fœnum tectorum,
quod priusquam evellatur exaruit:
129:6 1096
γενηθήτωσαν
Let them become 5616
ωσεί
as 5528
χόρτος
grass 1430
δωμάτων
on roofs! 3739
ος
which 4253
προ
before 3588
του
1610.6
εκσπασθήναι
being pulled out 3583
εξηράνθη
were dried;
Będą jako trawa na dachu, która pierwej, niż odrośnie, usycha. Niech będą jak trawa na dachach, Która usycha, nim zakwitnie, Niech będą jako trawa na dachu, która pierwéj uschła, niżeli ją wyrwą. da budut jako trawa na zdiech , jaże prieżdie wostorżenija izssze: да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде восторжeніz и4зсше: да бу́дутъ я́ко трава́ на здѣ́хъ , я́же пре́жде восторже́нiя и́зсше: Да будут они, как трава на кровле, что засыхает, прежде чем вырвут ее!
Ps129(128),7 7 7 de quo non implevit manum suam qui metit,
et sinum suum qui manipulos colligit.
129:7 3739
ου
of which 3756
ουκ
[3did not 4137
επλήρωσε
4fill 3588
την
5495-1473
χείρα αυτού
5his hand 3588
ο
1the 2325
θερίζων
2one harvesting], 2532
και
nor 3588
τον
the one 2859-1473
κόλπον αυτού
[4unto his bosom 3588
ο
3588
τα
2the 1403.1
δράγματα
3sheaves 4816
συλλέγων
1collecting together],
Z której żeńca nie może garści swej napełnić; ani naręcza swego ten, który wiąże snopy. Którą żniwiarz nie napełni swej garściAni wiążący snopy swego naręcza, Którą nie napełnił ręki swojej, który żnie: ani łona swego ten, który snopy zbiera. jeiuże nie ispołni ruki swojeja żniaj, i niedra swojego rukojati sobirajaj: є4юже не и3сп0лни руки2 своеS жнsй, и3 нёдра своегw2 руко‰ти собирazй: е́юже не испо́лни руки́ сво­ея́ жня́й, и нѣ́дра сво­его́ рукоя́ти собира́яй: Не возьмет ее жнец в горсть свою, и не соберет ее вяжущий снопы;
Ps129(128),8 8 8 Et non dixerunt qui præteribant:
Benedictio Domini super vos.
Benediximus vobis in nomine Domini.
129:8 2532
και
and 3756-2036
ουκ είπαν
[3said not 3588
οι
1the ones 3855
παράγοντες
2passing by], 2129
ευλογία
The blessing 2962
κυρίου
of the lord 1909
εφ'
be upon 1473
υμάς
you; 2127
ευλογήκαμεν
we bless 1473
υμάς
you 1722
εν
in 3686
ονόματι
the name 2962
κυρίου
of the lord.
I mimo idący nie rzeką: Błogosławieństwo Pańskie niech będzie z wami; albo: Błogosławimy wam w imieniu Pańskiem. Ani przechodnie nie powiedzą: Błogosławieństwo Pana niech będzie z wami! Błogosławimy wam w imię Pana. I nie rzekli, którzy mimo szli: Błogosławieństwo Pańskie nad wami: błogosławilichmy wam w imię Pańskie. i nie riesza mimochodiaszczyi: błagosłowienije Gospodnie na wy, błagosłowichom wy wo imia Gospodnie. и3 не рёша мимоходsщіи: блгcвeніе гDне на вы2, благослови1хомъ вы2 во и4мz гDне. и не рѣ́ша мимоходя́щiи: благослове́нiе Госпо́дне на вы́, благослови́хомъ вы́ во и́мя Госпо́дне. и не скажут мимоидущие: "Благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господа!"
Chwała