Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 13 (12) MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA.
↓WIELKA KOMPLETA cd. 
Ps13(12),1 1 1 In finem. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 13:1 2193
έως
For 4219
πότε
how long, 2962
κύριε
O lord, 1950
επιλήση
will you forget 1473
μου
me — 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end? 2193
έως
For 4219
πότε
how long 654
αποστρέφεις
do you turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
απ'
from 1473
εμού
me?
(13:1) Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. (13:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (13:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. W koniec, psałom Dawidu. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, псалом Давида, 12
Ps13(12),2 2 1 Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem?
usquequo avertis faciem tuam a me?
13:2 2193
έως
Until 5100
τίνος
what time 5087
θήσομαι
shall I set 1012
βουλάς
plans 1722
εν
in 5590-1473
ψυχή μου
my soul, 3601
οδύνας
with griefs 1722
εν
in 2588-1473
καρδία μου
my heart 2250
ημέρας
day 2532
και
and 3571
νυκτός
night? 2193
έως
For 4219
πότε
how long 5312
υψωθήσεται
shall [2be exalted 3588
ο
2190-1473
εχθρός μου
1my enemy] 1909
επ'
over 1473
εμέ
me?
(13:2) Dokądże Panie? Zapomniszże mię na wieki? dokądże ukrywać będziesz oblicza twego przedemną? (13:2) Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał? Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną? (13:2) Dokądże, Panie, zapominasz mię do końca? dokąd odwracasz oblicze swe odemnie? Dokolie, Gospodi, zabudieszy mia do konca? dokolie otwraszczajeszy lice twoje ot mienie? Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менє2; Доко́лѣ, Го́споди, забу́деши мя́ до конца́? доко́лѣ от­враща́еши лице́ твое́ от­ мене́? Доколе, Господи?.. Не забудь меня до конца! Доколе будешь отвращать лицо Твое от меня?
Ps13(12),3 3 2 quamdiu ponam consilia in anima mea;
dolorem in corde meo per diem?3 usquequo exaltabitur inimicus meus super me?
13:3 1914
επίβλεψον
Look upon, 1522
εισάκουσόν
hear 1473
μου
me, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God! 5461
φώτισον
Enlighten 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes! 3379
μήποτε
lest at any time 5258.1
υπνώσω
I should sleep 1519
εις
in 2288
θάνατον
death;
(13:3) Dokądże się będę radził w duszy swojej, a trapił w sercu mojem przez cały dzień? Dokądże się będzie wywyższał nieprzyjaciel mój nademną? (13:3) Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, A strapienie w sercu – codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie? (13:3) Dokąd będę rozbierał rady w duszy mojéj, frasunek w sercu mojem przez dzień? Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nademną? Dokolie położu sowiety w duszy mojej, boliezni w sierdcy mojem dien' i noszcz'? dokolie wozniesietsia wrag moj na mia? Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; Доко́лѣ положу́ совѣ́ты въ души́ мо­е́й, болѣ́зни въ се́рдцы мо­е́мъ де́нь и но́щь? доко́лѣ воз­несе́т­ся вра́гъ мо́й на мя́? Доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь? Доколе возноситься врагу моему надо мной?
Ps13(12),4 4 4 Respice, et exaudi me, Domine Deus meus.
Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte;
13:4 3379
μήποτε
lest at any time 2036
είποι
[2might say 3588
ο
2190-1473
εχθρός μου
1my enemy], 2480
ίσχυσα
I prevailed 4314
προς
against 1473
αυτόν
him. 3588
οι
The 2346
θλίβοντές
ones afflicting 1473
με
me 21
αγαλλιάσονται
shall exult 1437
εάν
if 4531
σαλευθώ
I should be shaken.
(13:4) Wejrzyjże, wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! oświeć oczy me, bym snać nie zasnął w śmierci; (13:4) Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci! (13:4) Wejrzyj, a wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął w śmierci: Prizri, usłyszy mia, Gospodi Boże moj: proswieti oczi moi, da nie kogda usnu w smiert': При1зри, ўслhши мS, гDи б9е м0й: просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: При́зри, услы́ши мя́, Го́споди Бо́же мо́й: просвѣти́ о́чи мо­и́, да не когда́ усну́ въ сме́рть: Воззри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну сном смерти!
Ps13(12),5 5 5 nequando dicat inimicus meus: Prævalui adversus eum.
Qui tribulant me exsultabunt si motus fuero;
13:5 1473-1161
εγώ δε
But I 1909
επί
[2upon 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
3your mercy 1679
ήλπισα
1hoped]. 21
αγαλλιάσεται
[2shall exult 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart] 1909
επι
over 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω σου
your deliverance.
(13:5) By snać nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go; ażeby się nieprzyjaciele moi nie rodowali, gdybym się zachwiał. (13:5) By nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go! By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. (13:5) By kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go: da nie kogda riecziet wrag moj: ukriepichsia na niego. да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. да не когда́ рече́тъ вра́гъ мо́й: укрѣпи́хся на него́. Да не скажет враг мой: "Превозмог я его!"
Ps13(12),6 6 6 ego autem in misericordia tua speravi.
Exsultabit cor meum in salutari tuo.
Cantabo Domino qui bona tribuit mihi;
et psallam nomini Domini altissimi.
13:6 103
άσω
I shall sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 3588
τω
to the 2109
ευεργετήσαντί
one benefiting 1473
με
me; 2532
και
and 5567
ψαλώ
I will strum 3588
τω
to the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord 3588
του
the 5310
υψίστου
highest.
(13:6a) Ale ja w miłosierdziu twojem ufam: rozraduje się serce moje w zbawieniu twojem;(13:6b) będę śpiewał Panu, że mi dał wiele dobrego. (13:6a) Ja bowiem ufam łasce twojej! Niech się raduje serce moje zbawieniem twoim!(13:6b) Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. 5 którzy mię trapią, będą radzi, jeźli się zachwieję. 6 (13:6a) Ale ja ufam w miłosierdziu twojem: rozraduje się serce moje w zbawieniu twojem:(13:6b) będę śpiewał Panu, który mi dobra dał: i będę grał imieniowi Pana najwyższego. Stużajuszczyi mi wozradujutsia, aszcze podwiżusia. Стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. Стужа́ющiи ми́ воз­ра́дуют­ся, а́ще подви́жуся. Гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь.
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 25(24)