Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 131 (130) ODPOCZNIENIE W BOGU.
Ps131(130),1 1 1 Canticum graduum David. Domine, non est exaltatum cor meum,
neque elati sunt oculi mei,
neque ambulavi in magnis,
neque in mirabilibus super me.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 131:1 2962
κύριε
O lord, 3756-5312
ουχ υψώθη
[2was not exalted 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 3761
ουδέ
nor 3349
εμετεωρίσθησαν
were [2raised up high 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
1my eyes], 3761
ουδέ
nor 4198
επορεύθην
was I gone 1722
εν
among 3173
μεγάλοις
the great ones, 3761
ουδέ
nor 1722
εν
in 2297
θαυμασίοις
wonders 5228
υπέρ
above 1473
εμέ
me.
Pieśń stopni Dawidowa. Panie! nie wyniosło się serce moje, ani się wyniosły oczy moje, anim się kusił o rzeczy wielkie, albo wyższe nad to, niż mi należy. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje I nie wynoszą się oczy moje; Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie I zbyt cudowne dla mnie. Pieśń stopniów Dawidowa. Panie! nie wyniosło się serce moje: ani się wywyższyły oczy moje: anim chodził w rzeczach wielkich, ani w dziwnych nad mię. Gospodi, nie wozniesiesia sierdce moje, niże wozniesostiesia oczi moi: niże chodich w wielikich, niże w diwnych paczie mienie. ГDи, не вознесeсz сeрдце моE, нижE вознес0стэсz џчи мои2: нижE ходи1хъ въ вели1кихъ, нижE въ ди1вныхъ пaче менє2. Го́споди, не воз­несе́ся се́рдце мое́, ниже́ воз­несо́стѣся о́чи мо­и́: ниже́ ходи́хъ въ вели́кихъ, ниже́ въ ди́вныхъ па́че мене́. Господи, не превозносился я сердцем моим; и не взирал дерзновенно очами моими; и не посягал я на великое и дивное, превышающее разумение мое.
Ps131(130),2 2 2 Si non humiliter sentiebam,
sed exaltavi animam meam:
sicut ablactatus est super matre sua,
ita retributio in anima mea.
131:2 1508
ει μη
Unless 5011.1
εταπεινοφρόνουν
I was humble-minded, 235
αλλά
but 5312
ύψωσα
I exalted 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul. 5613
ως
As 3588
το
the 580.1
απογεγαλακτισμένον
one being weaned 1909
επί
upon 3588
την
3384-1473
μητέρα αυτού
his mother, 5613
ως
so 467
ανταποδώσεις
will you recompense 1909
επί
unto 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
Izalim nie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swej? odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Jeźlim nie pokornie rozumiał, alem wywyższał duszę moję: jako dzieciątko ostawione u matki swojéj, tak odpłata na duszy mojéj. Aszcze nie smirienomudrstwowach, no wozniesoch duszu moju, jako otdojenoje na matier' swoju, tako wozdasi na duszu moju. Ѓще не смиреномyдрствовахъ, но вознес0хъ дyшу мою2, ћкw tдоeное на мaтерь свою2, тaкw воздaси на дyшу мою2. А́ще не смиреному́др­ст­вовахъ, но воз­несо́хъ ду́шу мою́, я́ко от­до­е́ное на ма́терь свою́, та́ко воз­да́си на ду́шу мою́. Если не был я смиренным и восставал душою моею на Тебя, как дитя, вскормленное матерью, порой восстает на нее, то воздай за это душе моей!
Ps131(130),3 3 3 Speret Israël in Domino,
ex hoc nunc et usque in sæculum.
131:3 1679-*
ελπισάτω
Let [2hope *
Ισραήλ
1Israel] 1909
επί
upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 575
από
from 3588
του
the 3568
νυν
present 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon!
Miejże nadzieję w Panu, o Izraelu! odtąd aż na wieki. Izraelu! Oczekuj PanaTeraz i na wieki! Niechajże Izrael nadzieję ma w Panu odtąd aż na wieki. Da upowajet Izrail' na Gospoda otnynie i do wieka. Да ўповaетъ ї}ль на гDа tнн7э и3 до вёка. Да упова́етъ Изра́иль на Го́спода от­ны́нѣ и до вѣ́ка. Да уповает Израиль на Господа отныне и навеки!