Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 133 (132) POCHWAŁA BRATERSKIEJ WSPÓLNOTY.
Ps133(132),1 1 1 Canticum graduum David. Ecce quam bonum et quam jucundum,
habitare fratres in unum!
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 133:1 2400
ιδού
Behold, 1211
δη
indeed 5100
τι
what 2570
καλόν
is good 2228
η
or 5100
τι
what 5059.4
τερπνόν
is delightful, 237.1
αλλ' η
none other than 3588
το
the 2730
κατοικείν
dwelling 80
αδελφούς
of the brethren 2009.1
επιτοαυτό
together.
Pieśń stopni Dawidowa. Oto jako rzecz dobra, i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają! Pieśń stopniów Dawida. Oto jako dobra, a jako wdzięczna rzecz, mieszkać braciéj spółem. Sie, czto dobro, ili czto krasno, no jeże żyti bratii wkupie? СE, что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти брaтіи вкyпэ; Се́, что́ добро́, или́ что́ красно́, но е́же жи́ти бра́тiи вку́пѣ? Как хорошо, как блаженно жить братьям всем вместе!
Ps133(132),2 2 2 Sicut unguentum in capite,
quod descendit in barbam, barbam Aaron,
quod descendit in oram vestimenti ejus;
133:2 5613
ως
As 3464
μύρον
perfumed liquid 1909
επί
upon 2776
κεφαλής
the head 3588
το
2597
καταβαίνον
going down 1909
επί
upon 4452.1
πώγωνα
the beard — 3588
τον
the 4452.1
πώγωνα
beard 3588
τον
*
Ααρών
of Aaron; 3588
το
the 2597
καταβαίνον
going down 1909
επί
upon 3588
την
the 5600.1
ώαν
edge 3588
του
1742-1473
ενδύματος αυτού
of his garment;
Jest jako olejek najwyborniejszy wylany na głowę, ściekający na brodę, na brodę Aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego. Jest to jak cenny olejek na głowie, Który spływa na brodę, Na brodę Aarona, Sięgającą brzegu jego szaty, Jako olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aaronową: który spływa na kraje odzienia jego. Jako miro na gławie, schodiaszczeje na bradu, bradu Aaroniu, schodiaszczeje na omiety odieżdy jego: Ћкw мЂро на главЁ, сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на њмeты nдeжды є3гw2: Я́ко ми́ро на главѣ́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды его́: Будто миро на голове, стекающее на бороду, на бороду Ааронову, стекающее на край одежды его;
Ps133(132),3 3 3 sicut ros Hermon,
qui descendit in montem Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem,
et vitam usque in sæculum.
133:3 5613
ως
as 1408.1
δρόσος
dew *
Αερμών
of Hermon 3588
η
2597
καταβαίνουσα
going down 1909
επί
upon 3588
τα
the 3735
όρη
mountains *
Σιών
of Zion; 3754
ότι
for 1563
εκεί
there 1781-2962
ενετείλατο κύριος
the lord gave charge to 3588
την
the 2129
ευλογίαν
blessing — 2222
ζωήν
life 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon.
Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry Syońskie; albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Jest to jak rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, Życie na wieki wieczne. Jako rosa Hermon, która zstępuje na górę Syon. Albowiem tam przykazał Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. jako rosa ajermonskaja schodiaszczaja na gory Sionskija: jako tamo zapowieda Gospod' błagosłowienije i żywot do wieka. ћкw росA ґермHнскаz сходsщаz на г0ры сіw6нскіz: ћкw тaмw заповёда гDь блгcвeніе и3 жив0тъ до вёка. я́ко роса́ аермо́нская сходя́щая на го́ры Сiо́нскiя: я́ко та́мо заповѣ́да Госпо́дь благослове́нiе и живо́тъ до вѣ́ка. будто роса Ермонская, сходящая на горы Сиона, ибо там обещал Господь даровать благословение и жизнь навеки.