Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 134 (133) NOCNA MODLITWA W ŚWIĄTYNI.
↓O PÓŁNOCY na koniec 
Ps134(133),1 1 1 Canticum graduum. Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini:
qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 134:1 2400
ιδού
Behold 1211
δη
indeed, 2127
ευλογείτε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3956
πάντες
all 3588
οι
you 1401
δούλοι
servants 2962
κυρίου
of the lord, 3588
οι
the ones 2476
εστώτες
standing 1722
εν
in 3624
οίκω
the house 2962
κυρίου
of the lord, 1722
εν
in 833
αυλαίς
the courtyards 3624
οίκου
of the house 2316-1473
θεού ημών
of our God 1722
εν
in 3588
ταις
the 3571
νυξίν
night!
Pieśń stopni. Ej nuż błogosławcie Panu wszyscy słudzy Pańscy, którzy stawacie w domu Pańskim na każdą noc. Pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Pana, Wszyscy słudzy Pana, Którzy co noc służycie w domu Pana! Pieśń stopniów. Otóż teraz błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego. Sie, nynie błagosłowitie Gospoda, wsi rabi Gospodni, stojaszczyi w chramie Gospodni, wo dworiech domu Boga naszego. СE, нн7э благослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. Се́, ны́нѣ благослови́те Го́спода, вси́ раби́ Госпо́дни, стоя́щiи въ хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего. Ныне благословляйте Господа, рабы Господни, стоящие в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего!
Ps134(133),2 2 2 In noctibus extollite manus vestras in sancta,
et benedicite Dominum.
134:2 1869
επάρατε
Lift up 3588
τας
5495-1473
χείρας υμών
your hands 1519
εις
in 3588
τα
the 39
άγια
holy place, 2532
και
and 2127
ευλογείτε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord!
Podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc: Podnoście ręce ku świątyniI błogosławcie Pana! W nocy podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Pana. W noszczech wozdieżytie ruki waszia wo swiataja i błagosłowitie Gospoda. Въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 благослови1те гDа. Въ но́щехъ воз­дѣжи́те ру́ки ва́шя во свята́я и благослови́те Го́спода. В ночи воздевайте руки ваши ко святилищу и благословляйте Господа!
Ps134(133),3 3 3 Benedicat te Dominus ex Sion,
qui fecit cælum et terram.
134:3 2127
ευλογήσαι
May [2bless 1473
σε
3you 2962
κύριος
1 the lord] 1537
εκ
from out of *
Σιών
Zion, 3588
ο
the 4160
ποιήσας
one making 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven 2532
και
and 3588
την
the 1093
γην
earth.
Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię. Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, Który uczynił niebo i ziemię! Niechaj cię błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię. Błagosłowit tia Gospod' ot Siona, sotworiwyj niebo i ziemliu. Блгcви1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю. Благослови́тъ тя́ Госпо́дь от­ Сiо́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю. Благословит тебя с высот Сиона Господь, сотворивший небо и землю.
← po O PÓŁNOCY: GODZINA I Ps 5  ← lub po O PÓŁNOCY: JUTRZNIA Ps 20(19) 
Chwała