Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XIX
K19Ps 135 (134) CHWAŁA BOGA W STWORZENIACH I W DZIEJACH.
↓JUTRZNIA po katyzmach (w święta) 
Ps135(134),1 1 1 Alleluja. Laudate nomen Domini;
laudate, servi, Dominum:
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 135:1 134
αινείτε
Praise 3588
το
the 3686
όνομα
name 2962
κυρίου
of the lord! 134
αινείτε
Praise, 1401
δούλοι
O servants, 2962
κύριον
the lord,
Halleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy. Alleluja. Chwalcie imię Pana, Chwalcie, słudzy Pańscy, Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana. Chwalitie imia Gospodnie, chwalitie, rabi Gospoda, Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа, Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы Господа,
Ps135(134),2 2 2 qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
135:2 3588
οι
O ones 2476
εστώτες
standing 1722
εν
in 3624
οίκω
the house 2962
κυρίου
of the lord, 1722
εν
in 833
αυλαίς
the courtyards 3624
οίκου
of the house 2316-1473
θεού ημών
of our God!
Którzy stawacie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego. Którzy służycie w domu Pana, W przedsionkach domu Boga naszego! Którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego. stojaszczyi wo chramie Gospodni, wo dworiech domu Boga naszego. стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего. стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего!
Ps135(134),3 3 3 Laudate Dominum, quia bonus Dominus;
psallite nomini ejus, quoniam suave.
135:3 134
αινείτε
Praise 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3754
ότι
for 18-2962
αγαθός κύριος
the lord is good! 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματι αυτού
his name, 3754
ότι
for 2570
καλόν
it is good!
Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne. Chwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, Grajcie imieniu jego, bo jest miłe! Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne. Chwalitie Gospoda, jako błag Gospod': pojtie imieni jego, jako dobro: Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2: Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́: Восхваляйте Господа, ибо Господь благ! Воспойте имя Его, ибо прекрасно оно!
Ps135(134),4 4 4 Quoniam Jacob elegit sibi Dominus;
Israël in possessionem sibi.
135:4 3754
ότι
For 3588
τον
*-1586
Ιακώβ εξελέξατο
[3chose Jacob 1438
εαυτώ
4for himself 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord]; *
Ισραήλ
Israel 1519
εις
for 4040.2
περιουσιασμόν
a prized possession 1438
εαυτώ
to himself.
Albowiem sobie Jakóba Pan obrał, i Izraela za własność swoję. Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją, Albowiem Jakóba obrał sobie Pan: Izraela za osiadłość swoję. jako Iakowa izbra siebie Gospod', Izrailia w dostojanije siebie: ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ: я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́: Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля соделал достоянием Своим.
Ps135(134),5 5 5 Quia ego cognovi quod magnus est Dominus,
et Deus noster præ omnibus diis.
135:5 3754
ότι
For 1473
εγώ
I 1097
έγνωκα
know 3754
ότι
that 3173
μέγας
[3 is great 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord], 2532
και
and 3588
ο
2962-1473
κυριός ημών
our lord 3844
παρά
is above 3956
πάντας
all 3588
τους
the 2316
θεούς
gods.
Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Zaiste, wiem, że wielki jest Pan, A Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi. jako az poznach, jako wielij Gospod', i Gospod' nasz nad wsiemi bogi: ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми бHги: я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги: Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов;
Ps135(134),6 6 6 Omnia quæcumque voluit Dominus fecit,
in cælo, in terra, in mari et in omnibus abyssis.
135:6 3956
πάντα
All 3745
όσα
as much as 2309
ηθέλησεν
[3wanted 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord] 4160
εποίησεν
he did 1722
εν
in 3588
τω
the 3772
ουρανώ
heaven, 2532
και
and 1722
εν
on 3588
τη
the 1093
γη
earth, 1722
εν
in 3588
ταις
the 2281
θαλάσσαις
seas, 2532
και
and 1722
εν
in 3956
πάσαις
all 3588
ταις
the 12
αβύσσοις
deeps.
Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach. Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, W morzach i we wszystkich głębinach. Wszystko, co jedno chciał Pan, uczynił na niebie, na ziemi, na morzu, i we wszystkich przepaściach. wsia, jelika woschotie Gospod', sotwori na niebiesi i na ziemli, w moriach i wo wsiech biezdnach. вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ. вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ. все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, в морях и во всех безднах.
Ps135(134),7 7 7 Educens nubes ab extremo terræ,
fulgura in pluviam fecit;
qui producit ventos de thesauris suis.
135:7 321
ανάγων
Leading 3507
νεφέλας
clouds 1537
εξ
from 2078
εσχάτου
the end 3588
της
of the 1093
γης
earth, 796
αστραπάς
[2lightnings 1519
εις
3in 5205
υετόν
4rain 4160
εποίησεν
1he made]. 3588
ο
The one 1806
εξάγων
leading 417
ανέμους
winds 1537
εκ
from 2344-1473
θησαυρών αυτού
his treasuries.
Który czyni, że występują pary od kończyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich; On sprowadza chmury z krańców ziemi, Wywołuje błyskawice z deszczem, Wypuszcza wiatr ze swoich komór. Który wywodzi obłoki z kończyn ziemie: łyskawice na deszcz uczynił: który wywodzi wiatry z skarbów swoich. Wozwodia obłaki ot posliednich ziemli, mołnii w dożd' sotwori, izwodiaj wietry ot sokrowiszcz swoich. ВозводS w4блаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ. Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ. Поднимает Он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ Своих.
Ps135(134),8 8 8 Qui percussit primogenita Ægypti,
ab homine usque ad pecus.
135:8 3739
ος
The one who 3960
επάταξε
struck 3588
τα
the 4416
πρωτότοκα
first-born *
Αιγύπτου
of Egypt, 575
από
from 444
ανθρώπου
man 2193
έως
unto 2934
κτήνους
beast.
Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia. Pobił pierworodne Egiptu, Zarówno ludzi, jak zwierzęta. Który pobił pierworodne Egipskie od człowieka aż do bydlęcia. Iże porazi pierwiency Jegipietskija ot cziełowieka do skota: И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA: И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́: Поразил Он первенцев египетских от человека до всякого скота;
Ps135(134),9 9 9 Et misit signa et prodigia in medio tui, Ægypte:
in Pharaonem, et in omnes servos ejus.
135:9 1821
εξαπέστειλε
He sent out 4592
σημεία
signs 2532
και
and 5059
τέρατα
miracles 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 1473
σου
of you, *
Αίγυπτε
O Egypt, 1722
εν
on *
Φαραώ
Pharaoh, 2532
και
and 1722
εν
among 3956
πάσι
all 3588
τοις
1401-1473
δούλοις αυτού
his servants.
Posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich sług jego. Dokonał znaków i cudów pośród ciebie, Egipcie, Na faraonie i na wszystkich jego sługach. I posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie: na Pharaona i na wszystkie sługi jego. posła znamienija i czudiesa posriedie tiebie, Jegiptie, na faraona i na wsia raby jego. послA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2. посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́. послал Он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его.
Ps135(134),10 10 10 Qui percussit gentes multas,
et occidit reges fortes:
135:10 3739
ος
The one who 3960
επάταξεν
struck 1484
έθνη
[2nations 4183
πολλά
1many], 2532
και
and 615
απέκτεινε
killed 935
βασιλείς
[2kings 2900
κραταιούς
1strong];
Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych; Pobił wiele narodówI zabił potężnych królów. Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne: Iże porazi jazyki mnogi i izbi cari kriepki: И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари6 крBпки: И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки: Поразил Он народы многие и погубил царей сильных:
Ps135(134),11 11 11 Sehon, regem Amorrhæorum, et Og, regem Basan,
et omnia regna Chanaan:
135:11 3588
τον
*
Σηών
Sihon 935
βασιλέα
king 3588
των
of the *
Αμμορραίων
Amorites, 2532
και
and 3588
τον
*
Ωγ
Og 935
βασιλέα
king 3588
της
*
Βασάν
of Bashan, 2532
και
and 3956
πάσας
all 3588
τας
the 932
βασιλείας
kingdoms *
Χαναάν
of Canaan.
Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie. Sychona, króla Amorejczyków, I Oga, króla Baszanu, I wszystkie królestwa Kanaanu. Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan. siona caria Amorriejska i oga caria Wasanska, i wsia carstwija chanaanska: сиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска: сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска: Сигона, царя Аморрейского, Ога, царя Васанского, и царства Ханаанские;
Ps135(134),12 12 12 et dedit terram eorum hæreditatem,
hæreditatem Israël populo suo.
135:12 2532
και
And 1325
έδωκε
he gave 3588
την
1093-1473
γην αυτών
their land 2817
κληρονομίαν
for an inheritance; 2817
κληρονομίαν
an inheritance *
Ισραήλ
to Israel 2992-1473
λαώ αυτού
his people.
I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu. A ziemię ich dał w dziedzictwo, W dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu. I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi swemu Izrael. i dadie ziemliu ich dostojanije, dostojanije Izrailiu liudiem swoim. и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ. и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ. и даровал Он землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
Ps135(134),13 13 13 Domine, nomen tuum in æternum;
Domine, memoriale tuum in generationem et generationem.
135:13 2962
κύριε
O lord, 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name 1519
εις
is into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 3588
το
3422-1473
μνημόσυνόν σου
your memorial 1519
εις
unto 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation.
Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu. Panie! Imię twoje trwa na wieki, Panie, pamięć twoja po wszystkie pokolenia. Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu. Gospodi, imia twoje w wiek, i pamiat' twoja w rod i rod: ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ: Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из род в род;
Ps135(134),14 14 14 Quia judicabit Dominus populum suum,
et in servis suis deprecabitur.
135:14 3754
ότι
For 2919-2962
κρινεί κύριος
the lord shall judge 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people, 2532
και
and 1909
επί
concerning 3588
τοις
1401-1473
δούλοις αυτού
his servants 3870
παρακληθήσεται
he shall be comforted.
Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się. Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, A nad sługami swymi zlituje się. Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim. jako suditi imat' Gospod' liudiem swoim, i o rabiech swoich umolitsia. ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся. ибо судить будет Господь народ Свой и над рабами Своими смилуется.
Ps135(134),15 15 15 Simulacra gentium argentum et aurum,
opera manuum hominum.
135:15 3588
τα
The 1497
είδωλα
idols 3588
των
of the 1484
εθνών
nations 694
αργύριον
are silver 2532
και
and 5553
χρυσίον
gold, 2041
έργα
the works 5495
χειρών
of the hands 444
ανθρώπων
of men.
Ale bałwany pogańskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich. Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk ludzkich. Idoli jazyk sriebro i złato, dieła ruk cziełowieczieskich: Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ: И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ: Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
Ps135(134),16 16 16 Os habent, et non loquentur;
oculos habent, et non videbunt.
135:16 4750
στόμα
[2a mouth 2192
έχουσι
1They have], 2532
και
and 3756
ου
they shall not 2980
λαλήσουσιν
speak; 3788
οφθαλμούς
[2eyes 2192
έχουσι
1they have] 2532
και
and 3756
ουκ
they shall not 3708
όψονται
see;
Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą; Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą. Usta mają, a nie będą mówić: oczy mają, a nie ujrzą. usta imut, i nie wozgłagoliut: oczi imut, i nie uzriat: ўстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ: уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ: уста имеют, и не говорят; очи имеют, и не видят;
Ps135(134),17 17 17 Aures habent, et non audient;
neque enim est spiritus in ore ipsorum.
135:17 3775
ώτα
[2ears 2192
έχουσι
1they have] 2532
και
and 3756
ουκ
they shall not 1801
ενωτισθήσονται
give ear; 3761-1063
ουδέ γαρ
and neither 1510.2.3
εστι
is 4151
πνεύμα
a breath 1722
εν
in 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
their mouth.
Uszy mają, a nie słyszą, ani mają tchnienia w ustach swoich. Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach. Uszy mają, a nie usłyszą; bo niemasz tchnienia w uściech ich. uszy imut, i nie usłyszat: niże bo jest' duch wo ustiech ich. ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ. у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ. уши имеют, и не слышат; и нет дыхания в устах у них.
Ps135(134),18 18 18 Similes illis fiant qui faciunt ea,
et omnes qui confidunt in eis.
135:18 3664
όμοιοι
[6likened 1473
αυτοίς
7to them 1096
γένοιντο
1May 5become 3588
οι
2the ones 4160
ποιούντες
3making 1473
αυτά
4them], 2532
και
and 3956
πάντες
all 3588
οι
the 3982
πεποιθότες
ones yielding 1909
επ'
upon 1473
αυτοίς
them.
Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają. Niech będą podobni do nich twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają! Niech im podobni będą, którzy je czynią: i wszyscy, którzy w nich ufają. Podobni im da budut tworiaszczyi ja i wsi nadiejuszczyisia na nia. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS. Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́. Да уподобятся идолам делающие их и надеющиеся на них!
Ps135(134),19 19 19 Domus Israël, benedicite Domino;
domus Aaron, benedicite Domino. 20 Domus Levi, benedicite Domino;
135:19 3624
οίκος
O house *
Ισραήλ
of Israel, 2127
ευλογήσατε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord! 3624
οίκος
O house *
Ααρών
of Aaron, 2127
ευλογήσατε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord!
Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronowy! błogosławcie Panu. Domu Izraela, błogosław Pana; Domu Aarona, błogosław Pana! Dornie Izraelski! błogosławcie Panu: Domie Aaron! błogosławcie Panu. 20 Domie Lewi! błogosławcie Panu: Domie Izrailiew, błagosłowitie Gospoda: domie Aaron', błagosłowitie Gospoda: domie Liewiin, błagosłowitie Gospoda: Д0ме ї}левъ, благослови1те гDа: д0ме ґарHнь, благослови1те гDа: д0ме леvjинъ, благослови1те гDа: До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода: Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа!
Ps135(134),20 20 qui timetis Dominum, benedicite Domino. 135:20 3624
οίκος
O house *
Λευί
of Levi, 2127
ευλογήσατε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord! 3588
οι
O 5399
φοβούμενοι
ones fearing 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2127
ευλογήσατε
bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord!
Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu. Domu Lewiego, błogosław Pana! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana! którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu. bojaszczyisia Gospoda, błagosłowitie Gospoda. боsщіисz гDа, благослови1те гDа. боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода. Боящиеся Господа, благословите Господа!
Ps135(134),21 21 21 Benedictus Dominus ex Sion,
qui habitat in Jerusalem.
135:21 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 1722
εν
in *
Σιών
Zion, 3588
ο
the one 2730
κατοικών
dwelling *
Ιερουσαλήμ
in Jerusalem.
Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja. Niech będzie błogosławiony z SyjonuPan, który mieszka w Jeruzalemie! Alleluja. Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem. Błagosłowien Gospod' ot Siona, żywyj wo Iierusalimie. Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ. Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме!
↓ dalej JUTRZNIA cd. Ps 136(135)