Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 138 (137) DZIĘKCZYNIENIE ZA DOBROĆ I WIERNOŚĆ BOŻĄ.
Ps138(137),1 1 1 Ipsi David. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
quoniam audisti verba oris mei.
In conspectu angelorum psallam tibi;
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
of David; *
Αγγαίου
of Haggai 2532
και
and *
Ζαχαρίου
Zachariah. 138:1 1843
εξομολογήσομαί
I will confess 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
with 3650
όλη
[2whole 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my]; 2532
και
and 1726
εναντίον
before 32
αγγέλων
angels 5567
ψαλώ
I will strum 1473
σοι
to you, 3754
ότι
for 191
ήκουσας
you heard 3956
πάντα
all 3588
τα
the 4487
ρήματα
sayings 3588
του
4750-1473
στόματός μου
of my mouth.
Psalm Dawidowy. Wysławiać cię będę, Panie! ze wszystkiego serca mego; przed bogami śpiewać ci będę. Dawidowy. Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego, Śpiewam ci wobec bogów. Samemu Dawidowi. Będęć, Panie, wyznawał ze wszystkiego serca mego, żeś wysłuchał słów ust moich: przed oblicznością Aniołów będęć śpiewał. Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim, i pried angieły wospoju tiebie, jako usłyszał jesi wsia głagoły ust moich: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ, ћкw ўслhшалъ є3си2 вс‰ глаг0лы ќстъ мои1хъ: Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ: Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебя, ибо услышал Ты слова уст моих.
Ps138(137),2 2 2 adorabo ad templum sanctum tuum,
et confitebor nomini tuo:
super misericordia tua et veritate tua;
quoniam magnificasti super omne, nomen sanctum tuum.
138:2 4352
προσκυνήσω
I shall do obeisance 4314
προς
towards 3485
ναόν
[2temple 39-1473
άγιόν σου
1your holy], 2532
και
and 1843
εξομολογήσομαι
I shall make acknowledgment 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name 1909
επί
concerning 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
your mercy 2532
και
and 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth; 3754
ότι
for 3170
εμεγάλυνας
you magnified 1909
επί
[3above 3956
παν
4all 3588
το
3686
όνομα
2name 3588
το
39-1473
άγιόν σου
1your holy].
Będę się kłaniał ku kościołowi twemu świętemu, i będę wysławiał imię twoje dla miłosierdzia twego, i dla prawdy twojej; boś nade wszystko uwielbił imię twoje i wyroki twoje. Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemuI wysławiam imię twoje Za łaskę i za wierność twoją, Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Będę się kłaniał ku kościołowi twemu świętemu, i będę wyznawał imieniowi twojemu, dla miłosierdzia twego i dla prawdy twojéj; boś uwielbił nade wszystko święte imię twoje. pokłoniusia ko chramu swiatomu twojemu i ispowiemsia imieni twojemu o miłosti twojej i istinie twojej, jako wozwielicził jesi nad wsiem imia twoje swiatoje. поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY и3 и3сповёмсz и4мени твоемY њ млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй, ћкw возвели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е. поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е. Поклонюсь храму святому Твоему и прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое святое.
Ps138(137),3 3 3 In quacumque die invocavero te, exaudi me;
multiplicabis in anima mea virtutem.
138:3 1722
εν
In 3739
η
what 302
αν
ever 2250
ημέρα
day 1941
επικαλέσωμαί
I should call upon 1473
σε
you, 5036
ταχύ
quickly 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me! 4187.3
πολυωρήσεις
You shall take great care 1473
με
of me 1722
εν
in 5590-1473
ψυχή μου
my soul 1411-1473
δυνάμει σου
by your power.
W dzień, któregom cię wzywał, wysłuchałeś mię, a posiliłeś mocą duszę moję. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Dodałeś mocy duszy mojej. W którykolwiek dzień wzywać cię będę, wysłuchaj mię: rozmnożysz moc w duszy mojéj. W on'że aszcze dien' prizowu tia, skoro usłyszy mia: umnożyszy mia w duszy mojej siłoju twojeiu. В0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ души2 моeй си1лою твоeю. Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю. В день, когда призову Тебя, немедля услышь меня! Расширь душу мою могуществом Твоим!
Ps138(137),4 4 4 Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terræ,
quia audierunt omnia verba oris tui.
138:4 1843
εξομολογησάσθωσάν
Let them make acknowledgment 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord, 3956
πάντες
even all 3588
οι
the 935
βασιλείς
kings 3588
της
of the 1093
γης
earth! 3754
ότι
for 191
ήκουσαν
they heard 3956
πάντα
all 3588
τα
the 4487
ρήματα
sayings 3588
του
4750-1473
στόματός σου
of your mouth.
Wysławiać cię będą, Panie! wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą wyroki ust twoich. Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, Gdy usłyszą słowa ust twoich. Niech ci wyznawają, Panie, wszyscy królowie ziemscy; bo słyszeli wszystkie słowa ust twoich. Da ispowiediatsia tiebie, Gospodi, wsi carije ziemstii, jako usłyszasza wsia głagoły ust twoich: Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вси2 цaріе зeмстіи, ћкw ўслhшаша вс‰ гlг0лы ќстъ твои1хъ: Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ: Да прославят Тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст Твоих!
Ps138(137),5 5 5 Et cantent in viis Domini,
quoniam magna est gloria Domini;
138:5 2532
και
And 103
ασάτωσαν
let them sing 1722
εν
in 3588
ταις
the 3598
οδοίς
ways 2962
κυρίου
of the lord, 3754
ότι
for 3173
μεγάλη
great 3588
η
is the 1391
δόξα
glory 2962
κυρίου
of the lord!
I będą śpiewali o drogach Pańskich, a iż wielka jest chwała Pańska. Będą opiewali drogi Pańskie, Gdyż wielka jest chwała Pana. I niech śpiewają na drogach Pańskich, iż wielka jest chwała Pańska. i da wospojut w putiech Gospodnich, jako wielija sława Gospodnia: и3 да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ, ћкw вeліz слaва гDнz: и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня: И да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа;
Ps138(137),6 6 6 quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit,
et alta a longe cognoscit.
138:6 3754
ότι
For 5308
υψηλός
high 2962
κύριος
is the lord, 2532
και
and 3588
τα
[2the 5011
ταπεινά
3humble 2186.4
εφορά
1he watches over], 2532
και
and 3588
τα
the 5308
υψηλά
high things 575
από
[2from 3113
μακρόθεν
3afar off 1097
γινώσκει
1he knows].
A choć wywyższony jest Pan, wszakże na uniżonego patrzy, a wysokomyślnego z daleka poznaje. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, A dumnego z daleka poznaje. Albowiem wysoki Pan, a na niskie patrzy: a wysokie zdaleka poznawa. jako wysok Gospod', i smiriennyja prizirajet, i wysokaja izdaliecza wiest'. ћкw выс0къ гDь, и3 смирє1нныz призирaетъ, и3 высHкаz и3здалeча вёсть. я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть. ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека.
Ps138(137),7 7 7 Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me;
et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam,
et salvum me fecit dextera tua.
138:7 1437
εάν
If 4198
πορευθώ
I should go 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 2347
θλίψεως
of affliction, 2198
ζήσεις
he shall enliven 1473
με
me. 1909
επ'
[3against 3709
οργήν
4 the anger 2190-1473
εχθρών μου
5of my enemies 1614
εξέτεινας
1You stretched out 5495-1473
χείράς σου
2your hands], 2532
και
and 4982
έσωσέ
[2delivered 1473
με
3me 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1your right hand].
Jeźlibym chodził w pośród utrapienia, ożywisz mię; przeciw popędliwości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę twoję, a prawica twoja wyswobodzi mię. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie. Jeźlibym chodził w pośrodku utrapienia, ożywisz mię: a na gniew nieprzyjaciół moich wyciągnąłeś rękę twoję: i zbawiła mię prawica twoja. Aszcze pojdu posriedie skorbi, żywiszy mia: na gniew wrag moich prostierł jesi ruku twoju, i spasie mia diesnica twoja. Ѓще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши мS: на гнёвъ вр†гъ мои1хъ простeрлъ є3си2 рyку твою2, и3 сп7сe мz десни1ца твоS. А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́. Если пойду я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь: руку Твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница Твоя.
Ps138(137),8 8 8 Dominus retribuet pro me.
Domine, misericordia tua in sæculum;
opera manuum tuarum ne despicias.
138:8 2962
κύριος
The lord 467
ανταποδώσει
shall recompense 5228
υπέρ
for 1473
εμού
me. 2962
κύριε
O lord, 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 1519
εις
is into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon. 3588
τα
The 2041
έργα
works 3588
των
5495-1473
χειρών σου
of your hands 3361
μη
you should not 3917.2
παρίδης
ignore.
Pan wszystko za mię wykona. O Panie! miłosierdzie twoje trwa na wieki; sprawy rąk twoich nie opuścisz. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła rąk twoich! Pan odda za mię: Panie, miłosierdzie twoje na wieki: dzieła rąk twoich nie wzgardzaj. Gospod' wozdast za mia: Gospodi, miłost' twoja wo wiek: dieł ruku twojeiu nie priezri. ГDь воздaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри. Господь воздаст им за меня. Господи, милость Твоя вовеки! Того, что сотворено рукой Твоей, не отвергни!