Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 14 (13) OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI.
Ps14(13),1 1 1 In finem. Psalmus David. Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus.
Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis suis;
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 14:1 2036
είπεν
[2said 878
άφρων
1 The fool] 1722
εν
in 2588-1473
καρδία αυτού
his heart, 3756-1510.2.3
ουκ έστι
There is no 2316
θεός
God. 1311
διεφθάρησαν
They were corrupted 2532
και
and 948
εβδελύχθησαν
abhorrent 1722
εν
in 2006.1
επιτηδεύμασιν
their practices. 3756-1510.2.3
ουκ έστι
There is not 4160
ποιών
one doing 5544
χρηστότητα
that which is good.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali się, obrzydliwymi się stali w zabawach swoich: niemasz, ktoby czynił dobrze. Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. (14:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. 2 Rzekł głupi w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali się, i obrzydliwymi się stali w zabawach swoich: niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz aż do jednego. Rieczie biezumien w sierdcy swojem: niest' Bog. Rastliesza i omierziszasia w naczinaniich: niest' tworiaj błagostyniu. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ начинaніихъ: нёсть творsй бlгостhню. Рече́ безу́менъ въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́гъ. Растлѣ́ша и омерзи́шася въ начина́нiихъ: нѣ́сть творя́й благосты́ню. Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога". Развратились они и мерзки стали в делах своих; нет творящих благое.
Ps14(13),2 2 2 Dominus de cælo prospexit super filios hominum,
ut videat si est intelligens, aut requirens Deum.
14:2 2962
κύριος
The lord 1537
εκ
from out of 3588
του
3772
ουρανού
heaven 1253.1
διέκυψεν
looked 1909
επί
upon 3588
τους
the 5207
υιούς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men, 3588
του
1492
ιδείν
to see 1487
ει
if 1510.2.3
έστι
there is 4920
συνιών
one perceiving 2228
η
or 1567
εκζητών
inquiring of 3588
τον
2316
θεόν
God.
(14:3) Pan z niebios spojrzał na synów ludzkich, aby obaczył, byłliby kto rozumny i szukający Boga. Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga. 3 (14:3) Pan z nieba pojrzał na syny człowiecze, aby oglądał, jeźli jest rozumiejący albo szukający Boga. Gospod' s niebiesie priniczie na syny cziełowieczieskija, widieti, aszcze jest' razumiewajaj, ili wzyskajaj Boga. ГDь съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazй, и3ли2 взыскazй бGа. Госпо́дь съ небесе́ при­­ни́че на сы́ны человѣ́ческiя, ви́дѣти, а́ще е́сть разумѣва́яй, или́ взыска́яй Бо́га. Господь приклонился с Небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога.
Ps14(13),3 3 3 Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt.
Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
Sepulchrum patens est guttur eorum;
linguis suis dolose agebant.
Venenum aspidum sub labiis eorum,
quorum os maledictione et amaritudine plenum est;
veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem.
Contritio et infelicitas in viis eorum,
et viam pacis non cognoverunt;
non est timor Dei ante oculos eorum.
14:3 3956
πάντες
All 1578
εξέκλιναν
turned aside 260
άμα
together; 889
ηχρειώθησαν
they were made useless; 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is not 4160
ποιών
one doing 5544
χρηστότητα
that which is good; 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 2193
έως
even 1520
ενός
one.
(14:4) Aleć wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali; niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz i jednego. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. 4 (14:4) Wszyscy odstąpili, pospołu stali się niepożytecznymi: niemasz, ktoby dobrze czynił, niemasz aż do jednego. Grób otwarty jest gardło ich: językami swemi zdradliwie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Których usta pełne są złorzeczenia i gorzkości: prędkie nogi ich na wylanie krwie. Skruszenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali: niemasz bojaźni Bożéj przed ich oczyma. Wsi ukłoniszasia, wkupie niekliuczimi bysza: niest' tworiaj błagostyniu, niest' do jedinago. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми бhша: нёсть творsй бlгостhню, нёсть до є3ди1нагw. Вси́ уклони́шася, вку́пѣ неключи́ми бы́ша: нѣ́сть творя́й благосты́ню, нѣ́сть до еди́наго. Все уклонились от истины, все стали негодными; нет творящего благое, нет ни единого!
Ps14(13),4 4 4 Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem,
qui devorant plebem meam sicut escam panis?
14:4 3780
ουχί
Do [5not 1097
γνώσονται
6know 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2038
εργαζόμενοι
3working 3588
την
458
ανομίαν
4lawlessness], 3588
οι
the ones 2068
εσθίοντες
devouring 3588
τον
2992-1473
λαόν μου
my people 1035
βρώσει
as the food 740
άρτου
of bread? 3588
τον
[2the 2962
κύριον
3 lord 3756-1941
ουκ επεκαλέσαντο
1They called not upon].
(14:5) Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą? ale Pana nie wzywają. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają. 5 (14:5) Izali nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jako pokarm chleba? 6 (14:6) Pana nie wzywali: Ni li urazumiejut wsi diełajuszczyi biezzakonije, sniedajuszczyi liudi moja w snied' chlieba? Gospoda nie prizwasza. Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не призвaша. Ни ли́ уразумѣ́ютъ вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, снѣда́ющiи лю́ди моя́ въ снѣ́дь хлѣ́ба? Го́спода не при­­зва́ша. Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа!
Ps14(13),5 5 5 Dominum non invocaverunt;
illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.
14:5 1563
εκεί
There 1168
εδειλίασαν
they were timid 5401
φόβω
with fear, 3739
ου
of which 3756-1510.7.3
ουκ ην
there was no 5401
φόβος
fear; 3754
ότι
for 3588
ο
2316
θεός
God 1722
εν
is with 1074
γενεά
the generation 1342
δίκαια
of the just.
(14:6) Tam się bardzo ulękną, gdyż Bóg jest przy narodzie sprawiedliwego. Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym. 6 tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. 7 (14:7) Albowiem Pan jest w narodzie sprawiedliwym: Tamo ubojaszasia stracha, idieże nie bie strach: jako Gospod' w rodie prawiednych. Тaмw ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw гDь въ р0дэ првdныхъ. Та́мо убоя́шася стра́ха, идѣ́же не бѣ́ стра́хъ: я́ко Госпо́дь въ ро́дѣ пра́ведныхъ. Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных.
Ps14(13),6 6 6 Quoniam Dominus in generatione justa est:
consilium inopis confudistis,
quoniam Dominus spes ejus est.
14:6 1012
βουλήν
The counsel 4434
πτωχού
of the poor 2617
κατησχύνατε
you disgraced, 3754
ότι
for 2962
κύριος
the lord 1680
ελπίς
[2hope 1473-1510.2.3
αυτού εστι
1is his].
(14:7) Hańbicie radę ubogiego; ale Pan jest nadzieją jego. Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem. 7 radę ubogiego zesromociliście, iż Pan jest nadzieja jego. Sowiet niszczago posramistie: Gospod' że upowanije jego jest'. Совётъ ни1щагw посрами1сте: гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть. Совѣ́тъ ни́щаго посрами́сте: Госпо́дь же упова́нiе его́ е́сть. Над благим намерением нищего посмеялись они, но Господь – упование его.
Ps14(13),7 7 7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?
Cum averterit Dominus captivitatem plebis suæ,
exsultabit Jacob, et lætabitur Israël.
14:7 5100
τις
Who 1325
δώσει
will grant 1537
εκ
from *
Σιών
Zion 3588
το
the 4992
σωτήριον
deliverance 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel? 1722
εν
In 3588
τω
the 1994-2962
επιστρέψαι κύριον
lord turning 3588
την
the 161
αιχμαλωσίαν
captivity 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
of his people, 21-*
αγαλλιάσεται Ιακώβ
Jacob shall exult, 2532
και
and 2165-*
ευφρανθήσεται Ισραήλ
Israel shall be glad.
(14:8) Któż da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdyż zasię wyprowadzi Pan z więzienia lud swój; rozraduje się Jakób, a Izrael się rozweseli. Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. (14:8) Któż da z Syonu zbawienie Izraelskie? gdy oddali Pan niewolą ludu swego, rozweseli się Jakób i rozraduje się Izrael. Kto dast ot Siona spasienije Izrailiewo? Wniegda wozwratit Gospod' plienienije liudij swoich, wozradujetsia Iakow, i wozwiesielitsia Izrail'. Кто2 дaстъ t сіHна спcніе ї}лево; Кто́ да́стъ от­ Сiо́на спасе́нiе Изра́илево? Внегда́ воз­врати́тъ Госпо́дь плѣне́нiе люді́й сво­и́хъ, воз­ра́дует­ся Иа́ковъ, и воз­весели́т­ся Изра́иль. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю?
Chwała