Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 140 (139) PROŚBA O OBRONĘ PRZED PODSTĘPNYMI WROGAMI.
Ps140(139),1 1 1 In finem. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 140:1 1807
εξελού
Take 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 1537
εξ
from 444
ανθρώπου
[2man 4190
πονηρού
1 the wicked]! 575
από
[3from 435
ανδρός
5man 94
αδίκου
4 the unjust 4506
ρύσαί
1Rescue 1473
με
2me]!
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (140:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (140:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. W koniec, psałom Dawidu. Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
Ps140(139),2 2 2 Eripe me, Domine, ab homine malo;
a viro iniquo eripe me.
140:2 3748
οίτινες
The ones who 3049
ελογίσαντο
considered 93
αδικίαν
inquity 1722
εν
in 2588
καρδία
their heart; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 3904.4
παρετάσσοντο
they deployed 4171
πολέμους
for wars.
(140:2) Wyrwij mię, Panie! od człowieka złego, od męża okrutnego strzeż mię; (140:2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie! (140:2) Wyrwij mię, Panie, od człowieka złego: od męża złośliwego wyrwij mię. Izmi mia, Gospodi, ot cziełowieka łukawa, ot muża nieprawiedna izbawi mia: И#зми1 мz, гDи, t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS: Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́: Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня!
Ps140(139),3 3 3 Qui cogitaverunt iniquitates in corde,
tota die constituebant prælia.
140:3 190.1
ηκόνησαν
They sharpened 1100-1473
γλώσσαν αυτών
their tongue 5616
ωσεί
as 3789
όφεως
a serpent; 2447
ιός
the poison 785
ασπίδων
of asps 5259
υπό
is under 3588
τα
5491-1473
χείλη αυτών
their lips. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(140:3) Którzy myślą złe rzeczy w sercu, a na każdy dzień zbierają się na wojnę. (140:3) Knują złe rzeczy w sercu, Każdego dnia wszczynają spory. (140:3) Którzy myślili nieprawości w sercu: cały dzień stawiali bitwy. iże pomyslisza nieprawdu w sierdcy, wies' dien' opołczachu brani: и5же помhслиша непрaвду въ сeрдцы, вeсь дeнь њполчaху бр†ни: и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни: Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву;
Ps140(139),4 4 4 Acuerunt linguas suas sicut serpentis;
venenum aspidum sub labiis eorum.
140:4 5442
φύλαξόν
Guard 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 268
αμαρτωλού
of the sinner! 575
από
[3from 444
ανθρώπων
5men 94
αδίκων
4unjust 1807
εξελού
1Take 1473
με
2me away] 3748
οίτινες
who 1260
διελογίσαντο
reasoned 3588
του
5286.3
υποσκελίσαι
to trip up 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
my footsteps!
(140:4) Zaostrzają język swój, jako wąż; jad żmij pod wargami ich. Sela. (140:4) Ostrzą języki swe jak wąż, Jad żmii jest pod wargami ich. Sela. (140:4) Zaostrzyli języki swe jako wężowie, jad źmijowy pod ich wargami. izostrisza jazyk swoj jako zmiin: jad aspidow pod ustnami ich. и3з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ ѓспідовъ под8 ўстнaми и4хъ. изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ. изострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них.
Ps140(139),5 5 5 Custodi me, Domine, de manu peccatoris,
et ab hominibus iniquis eripe me.
Qui cogitaverunt supplantare gressus meos:
140:5 2928
έκρυψαν
[2hid 5244
υπερήφανοι
1 The proud] 3803
παγίδα
a snare 1473
μοι
for me; 2532
και
and 4979
σχοινίοις
[2lines 1299.1
διέτειναν
1they extended] 3803
παγίδα
for a snare 3588
τοις
for 4228-1473
ποσί μου
my foot; 2192
εχόμενα
next to 5147
τρίβου
a road 4625
σκάνδαλον
[2an obstacle 5087
έθεντό
1they placed] 1473
μοι
for me. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(140:5) Zachowaj mię, Panie! od rąk bezbożnika; od męża okrutnego strzeż mię, którzy myślili podwrócić nogi moje. (140:5) Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje! (140:5) Zachowaj mię, Panie, od ręki grzesznika: a od ludzi niesprawiedliwych wyrwij mię, którzy myślili wywrócić kroki moje. Sochrani mia, Gospodi, iz ruki grieszniczi, ot cziełowiek nieprawiednych izmi mia, iże pomyslisza zapiati stopy moja. Сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёшничи, t человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz, и5же помhслиша запsти стwпы2 мо‰. Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Сохрани меня, Господи, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим!
Ps140(139),6 6 6 absconderunt superbi laqueum mihi.
Et funes extenderunt in laqueum;
140:6 2036
είπα
I said 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 2316-1473
θεός μου
[2my God 1510.2.2-1473
ει συ
1You are]. 1801
ενώτισαι
Give ear, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
to the 5456
φωνήν
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication!
(140:6) Hardzi na mię zastawili sidło, i powrozy; rozciągnęli sieci przy ścieszce, a sidła swe zastawili na mię. Sela. (140:6) Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Sela. (140:6) Zakryli pyszni sidła na mię i powrozy rozciągnęli na sidło: Skrysza gordii siet' mnie i uży, priepiasza siet' nogama moima: Скрhша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, препsша сёть ногaма мои1ма: Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма: Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих;
Ps140(139),7 7 juxta iter, scandalum posuerunt mihi. 140:7 2962
κύριε
O Lord, 2962
κύριε
O Lord, 1411
δύναμις
the power 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance. 1982
επεσκίασας
You shadowed 1909
επί
over 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
my head 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 4171
πολέμου
of battle.
(140:7) Rzekłem Panu: Tyś jest Bóg mój! wysłuchajże, Panie! głos modlitw moich. (140:7) Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego! 6 zastawili mi przy ścieżce obrazę. pri stiezi sobłazny położysza mi. при стези2 соблaзны положи1ша ми2. при стези́ собла́зны положи́ша ми́. на тропе западни поставили мне.
Ps140(139),8 8 7 Dixi Domino: Deus meus es tu;
exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ.
140:8 3361
μη
You should not 3860
παραδώς
deliver 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 575
από
from 3588
της
1939-1473
επιθυμίας μου
my desire 268
αμαρτωλώ
unto the sinner. 1260
διελογίσαντο
They argue 2596
κατ'
against 1473
εμού
me. 3361
μη
You should not 1459
εγκαταλίπης
abandon 1473
με
me, 3379
μήποτε
lest at any time 5312
υψωθώσι
they should be raised up high. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(140:8) O Panie, Panie mocy zbawienia mego, który przykrywasz głowę moję w dzień bitwy! (140:8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki. 7 (140:7) Rzekłem Panu: Tyś jest Bóg mój, wysłuchaj, Panie, głos prośby mojéj. Riech Gospodiewi: Bog moj jesi ty, wnuszy, Gospodi, głas molienija mojego. Рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz моегw2. Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́. Сказал я Господу: "Ты Бог мой, услышь, Господи, моление мое!"
Ps140(139),9 9 8 Domine, Domine, virtus salutis meæ,
obumbrasti super caput meum in die belli.
140:9 3588
η
As for the 2776
κεφαλή
head 3588
του
2945.1-1473
κυκλώματος αυτών
of them encircling me, 2873
κόπος
the trouble 3588
των
5491-1473
χειλέων αυτών
of their lips 2572
καλύψει
shall cover 1473
αυτούς
them.
(140:9) Nie dawaj, Panie! bezbożnemu czego żąda; ani myśli jego złej góry nie dawaj, żeby się nie podniósł. Sela. (140:9) Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, Nie daj, by zamysł jego się udał! Sela. 8 (140:8) Panie, Panie mocy zbawienia mego: zasłoniłeś głowę moję w dzień wojny. Gospodi, Gospodi, siło spasienija mojego, osienił jesi nad gławoju mojeiu w dien' brani. ГDи, гDи, си1ло спcніz моегw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю моeю въ дeнь брaни. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни. Господи, Господи, сила, спасающая меня! Осенил и защитил Ты голову мою в день битвы.
Ps140(139),10 10 9 Ne tradas me, Domine, a desiderio meo peccatori:
cogitaverunt contra me;
ne derelinquas me, ne forte exaltentur.
140:10 4098
πεσούνται
[4shall fall 1909
επ'
5upon 1473
αυτούς
6them 440
άνθρακες
1Coals 1722
εν
2with 4442
πυρί
3fire]; 2598
καταβαλείς
you shall throw 1473
αυτούς
them down 1722
εν
in 5004
ταλαιπωρίαις
miseries, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 5307.2
υποστώσιν
should they stand.
(140:10) A wodza tych, którzy mię obstąpili, nieprawość warg ich niech ich okryje. (140:10) Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, Niech ich okryje przewrotność ich warg! 9 (140:9) Nie podaj mię, Panie, nad wolą moję grzesznikowi: myślili przeciwko mnie: nie opuszczaj mię, by się snadź nie podnieśli. Nie priedażd' mienie, Gospodi, ot żełanija mojego grieszniku: pomyslisza na mia, nie ostawi mienie, da nie kogda wozniesutsia. Не предaждь менE, гDи, t желaніz моегw2 грёшнику: помhслиша на мS, не њстaви менE, да не когдA вознесyтсz. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся. Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения! Замышляют они злое мне. Не оставь меня, да не возгордятся!
Ps140(139),11 11 10 Caput circuitus eorum:
labor labiorum ipsorum operiet eos.
140:11 435
ανήρ
[2man 1101.3
γλωσσώδης
1A talkative] 3756
ου
shall not 2720
κατευθυνθήσεται
prosper 1909
επί
upon 3588
της
the 1093
γης
earth. 435
άνδρα
[4man 94
άδικον
3an unjust 2556
κακά
1Evils 2340
θηρεύσει
2shall hunt] 1519
εις
unto 2704.1
καταφθοράν
corruption.
(140:11) Niech na nich spadną węgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni będą, i do dołów głębokich, skądby nie powstali. (140:11) Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali! 10 (140:10) Głowa oblężenia ich i praca warg ich okryje je. Gława okrużenija ich, trud ustien ich pokryjet ja. ГлавA њкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |. Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́. Да обернется против них злой замысел их, что обсуждали в сборище их!
Ps140(139),12 12 11 Cadent super eos carbones;
in ignem dejicies eos:
in miseriis non subsistent.
140:12 1097
έγνων
I know 3754
ότι
that 4160-2962
ποιήσει κύριος
the lord shall deal with 3588
την
the 2920
κρίσιν
case 3588
των
of the 4434
πτωχών
poor, 2532
και
and 3588
την
the 1349
δίκην
cause 3588
των
of the 3993
πενήτων
needy.
(140:12) Potwarca nie będzie utwierdzony na ziemi, a mąż okrutny złością ułowiony będąc upadnie. (140:12) Oszczerca niech się nie ostoi na ziemi, Niech męża gwałtownego nieszczęście strąci do upadku. 11 (140:11) Będą na nie padać węgle, wrzucisz je w ogień: w nędzach nie wytrwają. Padut na nich uglija ogniennaja, nizłożyszy ja wo strastiech, i nie postojat. Падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєннаz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не постоsтъ. Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ. Падут на них угли огненные, ввергнешь Ты их в пучину страданий, и не устоят они!
Ps140(139),13 13 12 Vir linguosus non dirigetur in terra;
virum injustum mala capient in interitu.
140:13 4133
πλην
Besides, 1342
δίκαιοι
the just 1843
εξομολογήσονται
shall make acknowledgment 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name, 2532
και
and 2730
κατοικήσουσιν
[2shall dwell 2117
ευθείς
1 the upright] 4862
συν
with 3588
τω
4383-1473
προσώπω σου
your presence.
(140:13) Wiem, że Pan uczyni sąd utrapionemu, i pomstę nędznych. (140:13) Wiem, że Pan ujmie się za biednym, Że ubogim wymierzy sprawiedliwość. 12 (140:12) Człowiek języczny nie będzie poszczęścion na ziemi, człowieka niesprawiedliwego złości ułowią na zatracenie. Muż jazyczien nie isprawitsia na ziemli: muża nieprawiedna złaja ułowiat wo istlienije. Мyжъ љзhченъ не и3спрaвитсz на земли2: мyжа непрaведна ѕл†z ўловsтъ во и3стлёніе. Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе. Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле; мужа неправедного зло увлечет в погибель.
Ps140(139),14 14 13 Cognovi quia faciet Dominus judicium inopis,
et vindictam pauperum.
(140:14) A tak sprawiedliwi będą wysławiać imię twoje, a szczerzy będą mieszkać przed obliczem twojem. (140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim. 13 (140:13) Poznałem, że Pan uczyni sprawiedliwość ubogiemu, i pomstę nędznemu. Poznach, jako sotworit Gospod' sud niszczym i miest' ubogim. Познaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбHгимъ. Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ. Познал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим.
Ps140(139),15 15 14 Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo,
et habitabunt recti cum vultu tuo.
14 (140:14) Ale sprawiedliwi będą wyznawać imieniowi twemu: a prawi będą mieszkać z obliczem twojem. Obaczie prawiednii ispowiediatsia imieni twojemu, i wsieliatsia prawii s licem twoim. Nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ. Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ. Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим.
Chwała