Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 141 (140) MODLITWA CIĘŻKO KUSZONEGO I PRZEŚLADOWANEGO.
↓NIESZPORY po katyźmie lucernarium 
Ps141(140),1 1 1 Psalmus David. Domine, clamavi ad te: exaudi me;
intende voci meæ, cum clamavero ad te.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 141:1 2962
κύριε
O lord, 2896
εκέκραξα
I cried out 4314
προς
to 1473
σε
you. 1522
εισάκουσόν
Listen to 1473
μου
me! 4337
πρόσχες
Take heed 3588
τη
to the 5456
φωνή
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication 1722
εν
in 3588
τω
2896-1473
κεκραγέναι με
my crying 4314
προς
to 1473
σε
you!
Pieśń Dawidowa. Panie! wołam do ciebie, pośpiesz się do mnie: posłuchaj głosu mego, gdy wołam do ciebie. Psalm Dawidowy. Panie, wzywam cię, pośpiesz mi z pomocą, Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie! Psalm Dawidowi. Panie, wołałem do ciebie, wysłuchaj mię: posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę k tobie. Gospodi, wozzwach k tiebie, usłyszy mia: wonmiasu molienija mojego, wniegda wozzwati mi k tiebie. ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́. Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня; внемли молению моему, когда я взываю к Тебе!
Ps141(140),2 2 2 Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo;
elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum.
141:2 2720
κατευθυνθήτω
May [2be straightened 3588
η
4335-1473
προσευχή μου
1my prayer] 5613
ως
as 2368
θυμίαμα
incense 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you; 1884.2
έπαρσις
the raising 3588
των
5495-1473
χειρών μου
of my hands 2378
θυσία
as a sacrifice 2073.1
εσπερινή
at evening.
Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna! Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie przed obliczność twoję: a podnoszenie rąk moich, ofiara wieczorna. Da isprawitsia molitwa moja jako kadiło pried toboju: wozdiejanije ruku mojeiu, żertwa wieczierniaja. Да и3спрaвитсz моли1тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя. Да вознесется молитва моя, как фимиам, пред Тобою! Воздеяние рук моих да будет как жертва вечерняя!
Ps141(140),3 3 3 Pone, Domine, custodiam ori meo,
et ostium circumstantiæ labiis meis.
141:3 5087
θου
Set, 2962
κύριε
O lord, 5438
φυλακήν
a watch 3588
τω
for 4750-1473
στόματί μου
my mouth, 2532
και
and 2374
θύραν
[2door 4042
περιοχής
1a citadel] 4012
περί
for 3588
τα
5491-1473
χείλη μου
my lips!
Panie! połóż straż ustom moim; strzeż drzwi warg moich. Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj drzwi warg moich! Postaw, Panie, straż ustom moim: a drzwi osadzone wargom moim. Położy, Gospodi, chranienije ustom moim i dwier' ograżdienija o ustnach moich. Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ. Даруй, Господи, охрану устам моим, огради дверь уст моих!
Ps141(140),4 4 4 Non declines cor meum in verba malitiæ,
ad excusandas excusationes in peccatis;
cum hominibus operantibus iniquitatem,
et non communicabo cum electis eorum.
141:4 3361
μη
You should not 1578
εκκλίνης
turn aside 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart 1519
εις
to 3056
λόγους
words 4189
πονηρίας
of wickedness, 3588
του
4391.1
προφασίζεσθαι
to make 4392
προφάσεις
excuses 1722
εν
for 266
αμαρτίαις
sins 4862
συν
with 444
ανθρώποις
men 2038
εργαζομένοις
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness; 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 4887.1
συνδοίασω
shall I associate myself 3326
μετά
with 3588
των
1588-1473
εκλεκτών αυτών
their choice ones.
Nie nachylaj serca mego do złej rzeczy, abym nie czynił spraw niepobożnych z mężami czyniącymi nieprawość, i żebym się nie karmił rozkoszami ich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, Abym popełniał czyny niegodziwe, Zadając się z mężami, złoczyńcami, I spożywał ich przysmaki. Nie nachylaj serca mego ku słowom złośliwym, ku wymawianiu wymówek w grzechach: z ludźmi brojącymi nieprawość: a nie będę spółkował z wybornymi ich. Nie ukłoni sierdce moje w słowiesa łukawstwija, niepszczewati winy o griesiech s cziełowieki diełajuszczymi biezzakonije: i nie socztusia so izbrannymi ich. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ челwвёки дёлающими беззак0ніе: и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдания грехам, как делают это люди беззаконные, да не уподоблюсь предводителям их!
Ps141(140),5 5 5 Corripiet me justus in misericordia, et increpabit me:
oleum autem peccatoris non impinguet caput meum.
Quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis eorum:
141:5 3811
παιδεύσει
[2shall correct 1473
με
3me 1342
δίκαιος
1 The just] 1722
εν
with 1656
ελέει
mercy, 2532
και
and 1651
ελέγξει
reprove 1473
με
me; 1637-1161
έλαιον δε
but the oil 268
αμαρτωλού
of the sinner, 3361
μη
let it not 3044.1
λιπανάτω
anoint 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
my head! 3754
ότι
For 2089
έτι
still 2532
και
yet 3588
η
4335-1473
προσευχή μου
shall my prayer 1722
εν
be against 3588
ταις
2107-1473
ευδοκίαις αυτών
their good-pleasures.
Niech mię bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie; i niech mię gromi, a będzie mi to za najwyborniejszy olejek, który nie zarazi głowy mojej; albowiem jeszczeć modlitwa moja płatna będzie przeciwko złości ich. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, A gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, Przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie; Bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości. Będzie mię karał sprawiedliwy miłosiernie, i będzie mię strofował: lecz olejek złośnika niechaj nie tłuści głowy mojéj; bo jeszcze i modlitwa moja w upodobaniu ich. Nakażet mia prawiednik miłostiju i obliczit mia, jeliej że griesznago da nie namastit gławy mojeja: jako jeszcze i molitwa moja wo błagowolieniich ich. Накaжетъ мS првdникъ ми1лостію и3 њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS: ћкw є3щE и3 моли1тва моS во благоволeніихъ и4хъ. Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ. Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них.
Ps141(140),6 6 6 absorpti sunt juncti petræ judices eorum.
Audient verba mea, quoniam potuerunt.
141:6 2666
κατεπόθησαν
[2were swallowed down 2192
εχόμενα
3next to 4073
πέτρας
4 the rock 3588
οι
2923-1473
κριταί αυτών
1Their judges]. 191
ακούσονται
They shall hear 3588
τα
4487-1473
ρήματά μου
my sayings, 3754
ότι
for 2237.1
ηδύνθησαν
they are a delight.
Niech będą zrzuceni do miejsc opoczystych sędziowie ich, aby słyszeli słowa moje, że były wdzięczne. Zrzuceni będą na stoki skał sędziowie ichI usłyszą, że słowa moje były łagodne. Zginęli przy kamieniu sędziowie ich: usłyszą słowa moje, iż przemogły. Pożerty bysza pri kamieni sudii ich: usłyszatsia głagoli moi, jako wozmogosza . Пожє1рты бhша при кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшатсz глагHли мои2, ћкw возмог0ша. Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша . Поглотила земля среди скал судей их. Услышаны будут слова мои, ибо в них сила.
Ps141(140),7 7 7 Sicut crassitudo terræ erupta est super terram,
dissipata sunt ossa nostra secus infernum.
141:7 5616
ωσεί
As 3974.2
πάχος
thick 1093
γης
ground 4486
ερράγη
was broken asunder 1909
επί
upon 3588
της
the 1093
γης
earth, 1287
διεσκορπίσθη
[2were dispersed 3588
τα
3747-1473
οστά αυτών
1his bones] 3844
παρά
by 3588
τον
86
άδην
Hades.
Jako gdyby kto rąbał i łupał drwa na ziemi, tak się rozlatują kości nasze aż do ust grobowych. Jak podczas orki rozrywa się ziemię, Tak będą rzucone kości ich aż do bram krainy umarłych. Jako skiba roli wyrwana jest na ziemię, rozsypane są kości nasze podle piekła. Jako tołszcza ziemli prosiediesia na ziemli, rastocziszasia kosti ich pri adie. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ. Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада.
Ps141(140),8 8 8 Quia ad te, Domine, Domine, oculi mei;
in te speravi, non auferas animam meam.
141:8 3754
ότι
For 4314
προς
unto 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 2962
κύριε
O Lord, 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
are my eyes. 1909
επί
Upon 1473
σοι
you 1679
ήλπισα
I hoped; 3361
μη
you should not 465.3
αντανέλης
take away [2in return 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul].
Ale do ciebie, Panie, Panie! podnoszę oczy moje; w tobie ufam, nie odpychaj duszy mojej. Albowiem do ciebie, Boże, Panie mój, Wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej! Bo ku tobie, Panie, Panie! oczy moje: w tobiem nadzieję miał, nie odejmuj duszy mojéj! Jako k tiebie, Gospodi, Gospodi, oczi moi: na tia upowach, nie otimi duszu moju: Ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2: Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́: К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои; на Тебя уповаю: не отними душу мою!
Ps141(140),9 9 9 Custodi me a laqueo quem statuerunt mihi,
et a scandalis operantium iniquitatem.
141:9 5442
φύλαξόν
Keep 1473
με
me 575
από
from 3803
παγίδος
a snare 3739
ης
which 4921
συνεστήσαντό
they concocted 1473
μοι
against me! 2532
και
and 575
από
from 4625
σκανδάλων
obstacles 3588
των
of the ones 2038
εργαζομένων
working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness.
Strzeż mię od sidła, które na mię zastawili, i od sideł czyniących nieprawość. Strzeż mię od sidła, które zastawili na mnie, I od zasadzek złoczyńców! Strzeż mię od sidła, które na mię zastawili: i od obrazy tych, którzy broją złości. sochrani mia ot sieti, juże sostawisza mi, i ot sobłazn diełajuszczych biezzakonije. сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе. Сохрани меня от сетей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззакония!
Ps141(140),10 10 10 Cadent in retiaculo ejus peccatores:
singulariter sum ego, donec transeam.
141:10 4098
πεσούνται
[2shall fall 1722
εν
3in 293-1473
αμφιβλήστρω αυτών
4their own casting-net 268
αμαρτωλοί
1Sinners]. 2596
καταμόνας
[2alone 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am] 2193
έως
until 302
αν
whenever 3928
παρέλθω
I should pass away.
Niech wpadną razem w sieci swoje niepobożni, a ja za tem przeminę. Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, A ja ich uniknę! Wpadną w siatkę jego złośnicy: osobnom ja, aż przeminę. Padut wo mrieżu swoju griesznicy: jedin jesm az, dondieże priejdu. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́. Впадут в свои тенета грешники. В стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей.
↓ dalej NIESZPORY lucernarium cd. Ps 142(141)