Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 143 (142) BŁAGANIE O RATUNEK.
↓MAŁA KOMPLETA na koniec ↓WIELKA KOMPLETA cd. (także po kanonie) ↓JUTRZNIA sześciopsalm na koniec 
Ps143(142),1 1 1 Psalmus David, quando persequebatur eum Absalom filius ejus. Domine, exaudi orationem meam;
auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua;
exaudi me in tua justitia.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 3753
ότε
when 1473
αυτόν
[4him 3588
ο
1 his 5207
υιός
2son 2614
κατεδίωκεν
3pursued]. 143:1 2962
κύριε
O lord, 1522
εισάκουσον
listen to 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer! 1801
ενώτισαι
Give ear to 3588
την
1162-1473
δέησίν μου
my supplication 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth! 1522
εισάκουσόν
Hearken to 1473
μου
me 1722
εν
in 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness!
Psalm Dawidowy. Panie! wysłuchaj modlitwę moję, a przyjmij w uszy prośby moje; dla prawdy twojej wysłuchaj mię i dla sprawiedliwości twojej. Psalm Dawidowy. Panie! Słuchaj modlitwy mojej, Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! Psalm Dawidowi, gdy go prześladował Absalom, syn jego. Panie, wysłuchaj modlitwę moję: przyjmij w uszy prośbę moję: w prawdzie twéj wysłuchaj mię w sprawiedliwości twojéj. Gospodi, usłyszy molitwu moju, wnuszy molienije moje wo istinie twojej, usłyszy mia w prawdie twojej: ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й: Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей,
Ps143(142),2 2 2 Et non intres in judicium cum servo tuo,
quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
143:2 2532
και
And 3361
μη
you should not 1525
εισέλθης
enter 1519
εις
into 2920
κρίσιν
judgment 3326
μετά
with 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant, 3754
ότι
for 3756
ου
[4not 1344
δικαιωθήσεται
3shall 5do justice 1799
ενώπιόν
6before 1473
σου
7you 3956
πας
1all 2198
ζων
2 the living].
A nie wchodź w sąd z sługą twoim; albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem twoim żaden żyjący. Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą! A nie wchódź do sądu z sługą twoim; albowiem nie usprawiedliwi się przed tobą żaden żywiący. i nie wnidi w sud s rabom twoim, jako nie oprawditsia pried toboju wsiak żywyj. и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й. и не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах оправдаться пред Тобою никто из живых.
Ps143(142),3 3 3 Quia persecutus est inimicus animam meam;
humiliavit in terra vitam meam;
collocavit me in obscuris, sicut mortuos sæculi.
143:3 3754
ότι
For 2614
κατεδίωξεν
[3pursued 3588
ο
1the 2190
εχθρός
2enemy] 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul; 5013
εταπείνωσεν
he humbled 1519
εις
[2unto 3588
την
3the 1093
γην
4ground 3588
την
2222-1473
ζωήν μου
1my life]; 2523
εκάθισέ
he seated 1473
με
me 1722
εν
in 4652
σκοτεινοίς
dark places 5613
ως
as 3498
νεκρούς
the dead 165
αιώνος
of the eon.
Gdyż prześladuje nieprzyjaciel duszę moję, potarł równo z ziemią żywot mój; sprawił to, że muszę mieszkać w ciemnościach, jako ci, którzy z dawna pomarli. Nieprzyjaciel prześladuje mnie, Miażdży na proch życie moje, Wtrąca mnie w ciemności, Jak tych, którzy dawno umarli. Albowiem prześladował nieprzyjaciel duszę moję: poniżył na ziemi żywot mój: posadził mię w ciemnych miejscach, jako zdawna pomarłe. Jako pogna wrag duszu moju: smirił jest' w ziemliu żywot moj: posadił mia jest' w tiemnych, jako miertwyja wieka. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка. Ибо враг преследует душу мою; унизил до земли жизнь мою; посадил меня во тьму, уподобив давно умершим.
Ps143(142),4 4 4 Et anxiatus est super me spiritus meus;
in me turbatum est cor meum.
143:4 2532
και
And 185.2
ηκηδίασεν
[2was discouraged 1909
επ'
3within 1473
εμέ
4me 3588
το
4151-1473
πνεύμά μου
1my spirit]; 1722
εν
[3within 1473
εμοί
4me 5015
εταράχθη
2was disturbed 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart].
I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach moich niszczeje serce moje. Omdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje. I zfrasował się o mię duch mój: serce moje we mnie się strwożyło. I uny wo mnie duch moj, wo mnie smiatiesia sierdce moje. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́. И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое.
Ps143(142),5 5 5 Memor fui dierum antiquorum;
meditatus sum in omnibus operibus tuis:
in factis manuum tuarum meditabar.
143:5 3403
εμνήσθην
I remembered 2250
ημερών
days 744
αρχαίων
of old. 3191
εμελέτησα
I meditated 1722
εν
on 3956
πάσι
all 3588
τοις
2041-1473
έργοις σου
your works. 1722
εν
[2on 4161
ποιήμασι
3 the actions 3588
των
5495-1473
χειρών σου
4of your hands 3191
εμελέτων
1I meditated].
Wspominam sobie dni dawne, i rozmyślam o wszystkich sprawach twoich, i uczynki rąk twoich rozbieram. Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, Rozważam czyny rąk twoich. Pamiętałem na dni stare, rozmyślałem o wszystkich sprawach twoich: i uczynki rąk twoich rozbierałem. Pomianuch dni driewnija, pouczichsia wo wsiech dieliech twoich, w tworieniich ruku twojeiu pouczachsia. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся. Вспомнил я дни древние, поучался деяниями Твоими, творениями рук Твоих назидался.
Ps143(142),6 6 6 Expandi manus meas ad te;
anima mea sicut terra sine aqua tibi.
143:6 1276.1
διεπέτασα
I opened and spread out 4314
προς
to 1473
σε
you 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
my hands. 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
My soul 5613
ως
is as 1093
γη
[2land 504
άνυδρός
1a waterless] 1473
σοι
to you.
Wyciągam ręce moje ku tobie; dusza moja, jako sucha ziemia, ciebie pragnie. Sela. Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia. Sela. Wyciągnąłem ku tobie ręce swoje: dusza moja jako ziemia bez wody tobie. Wozdiech k tiebie ruce moi: dusza moja jako ziemlia biezwodnaja tiebie. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́. Воздел я к Тебе руки мои; душа моя, как земля безводная, пред Тобой!
Ps143(142),7 7 7 Velociter exaudi me, Domine;
defecit spiritus meus.
Non avertas faciem tuam a me,
et similis ero descendentibus in lacum.
143:7 5036
ταχύ
Quickly 1522
εισάκουσόν
listen to 1473
μου
me! 2962
κύριε
O lord, 1587
εξέλιπε
[2fails 3588
το
4151
πνεύμά μου
1my spirit]. 3361
μη
You should not 654
αποστρέψης
turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
απ'
from 1473
εμού
me, 2532
και
so that 3666
ομοιωθήσομαι
I shall be like 3588
τοις
the ones 2597
καταβαίνουσιν
going down 1519
εις
into 2978.1
λάκκον
the pit.
Pośpiesz się, a wysłuchaj mię, Panie! ustaje duch mój; nie ukrywajże oblicza twego przedemną; bomci podobny zstępującym do grobu. Wysłuchaj mnie rychło. Panie, bo duch mój omdlewa; Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, Bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu! Wysłuchajże mię prędko, Panie! duch mój ustał: nie odwracaj oblicza twego odemnie: i będę podobnym zstępującym do dołu. Skoro usłyszy mia, Gospodi, izcziezie duch moj: nie otwrati lica twojego ot mienie, i upodobliusia nizchodiaszczym w row. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ. Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой; не отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь нисходящим в гроб!
Ps143(142),8 8 8 Auditam fac mihi mane misericordiam tuam,
quia in te speravi.
Notam fac mihi viam in qua ambulem,
quia ad te levavi animam meam.
143:8 190.8
ακουστόν
[3 to be audible 4160
ποίησόν
1Cause 1473
μοι
4to me 4404
τοπρωϊ
5in the morning 3588
το
1656-1473
έλεός σου
2your mercy]! 3754
ότι
for 1909
επί
upon 1473
σοι
you 1679
ήλπισα
I hoped. 1107
γνώρισόν
Make known 1473
μοι
to me, 2962
κύριε
O lord, 3598
οδόν
the way 1722
εν
in 3739
η
which 4198
πορεύσομαι
I shall go! 3754
ότι
for 4314
προς
to 1473
σε
you 142
ήρα
I lifted 3588
την
5590-1473
ψυχή μου
my soul.
Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie twoje, bo w tobie ufam; oznajmij mi drogę, którąbym miał chodzić; bo do ciebie podnoszę duszę moję. Daj mi o świcie doznać łaski twojej, Bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, Bo ku tobie podnoszę duszę moją! Daj mi usłyszeć rano miłosierdzie twoje; bom w tobie nadzieję miał: ukaż mi drogę, którąbych miał chodzić; bom ku tobie podnosił duszę moję. yszanu sotwori mnie zautra miłost' twoju, jako na tia upowach: skaży mnie, Gospodi, put', w on'że pojdu, jako k tiebie wziach duszu moju. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́. Возвести мне наутро милость Твою, ибо я на Тебя уповаю! Укажи мне, Господи, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою!
Ps143(142),9 9 9 Eripe me de inimicis meis, Domine:
ad te confugi.
143:9 1807
εξελού
Rescue 1473
με
me 1537
εκ
from 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies, 2962
κύριε
O lord! 4314
προς
to 1473
σε
you 2703
κατέφυγον
I take refuge.
Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, Panie! do ciebie się uciekam. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, Do ciebie się uciekam! Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, Panie, do ciebiem się uciekł. Izmi mia ot wrag moich, Gospodi, k tiebie pribiegoch. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ. Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к Тебе!
Ps143(142),10 10 10 Doce me facere voluntatem tuam,
quia Deus meus es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.
143:10 1321
δίδαξόν
Teach 1473
με
me 3588
του
4160
ποιείν
to do 3588
το
2307-1473
θέλημά σου
your will! 3754
ότι
for 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God. 3588
το
4151
πνεύμά
[3spirit 1473
σου
1Your 3588
το
18
αγαθόν
2good] 3594
οδηγήσει
shall guide 1473
με
me 1722
εν
in 1093
γη
[2land 2117
ευθεία
1an upright].
Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej. Naucz mnie czynić wolę swoją, Bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie Po równej ziemi! Naucz mię czynić wolą twoję; albowiem tyś jest Bogiem moim: duch twój dobry poprowadzi mię do ziemie prawéj. Nauczi mia tworiti woliu twoju, jako ty jesi Bog moj: Duch twoj błagij nastawit mia na ziemliu prawu. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты Бог мой; Дух Твой благой направит меня в землю правды.
Ps143(142),11 11 11 Propter nomen tuum, Domine, vivificabis me:
in æquitate tua, educes de tribulatione animam meam,
143:11 1752
ένεκεν
Because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name, 2962
κύριε
O lord, 2198
ζήσεις
you shall enliven 1473
με
me. 1722
εν
In 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 1806
εξάξεις
you shall lead 1537
εκ
[2from out of 2347
θλίψεως
3affliction 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul].
Dla imienia twego, Panie!ożyw mię; dla sprawiedliwości twojej wywiedź z utrapienia duszę moję. Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie! W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli! Dla imienia twego, Panie, ożywisz mię w sprawiedliwości twojéj: wywiedziesz z utrapienia duszę moję. Imienie twojego radi, Gospodi, żywiszy mia prawdoju twojeiu: izwiedieszy ot pieczali duszu moju: И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли дyшу мою2: И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́: Оживишь меня правдою Твоей, Господи, имени Твоего ради избавишь от печали душу мою;
Ps143(142),12 12 12 et in misericordia tua disperdes inimicos meos,
et perdes omnes qui tribulant animam meam,
quoniam ego servus tuus sum.
143:12 2532
και
And 1722
εν
in 3588
τω
1656-1473
ελέει σου
your mercy 1842
εξολοθρεύσεις
you shall utterly destroy 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies; 2532
και
and 622
απολείς
you shall destroy 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2346
θλίβοντας
afflicting 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul; 3754
ότι
for 1401-1473
δούλός σου
[2your servant 1510.2.1
ειμί
1I am].
I dla miłosierdzia twego wytrać nieprzyjaciół moich, a wygładź wszystkich przeciwników duszy mojej; bom ja sługa twój. Przez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moichI wygub wszystkich dręczycieli moich, Bom ja sługa twój! A z miłosierdzia twego wytracisz nieprzyjacioły moje: i zagubisz wszystkie, którzy dręczą duszę moję; bociem ja sługa twój. i miłostiju twojeiu potriebiszy wragi moja i pogubiszy wsia stużajuszczyja duszy mojej: jako az rab twoj jesm'. и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь. и по милости Твоей истребишь врагов моих, погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой.
← po MAŁEJ KOMPLECIE: O PÓŁNOCY Ps 51(50)  ← po MAŁEJ KOMPLECIE: JUTRZNIA Ps 51(50)  ← dalej WIELKA KOMPLETA na koniec. Ps 150  ← dalej JUTRZNIA dwie katyzmy (z sob/niedź Kat.II i III) Ps 9 
Chwała