Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XX
K20Ps 144 (143) DZIĘKCZYNIENIE ZA WYBAWIENIE I PROŚBA O NOWĄ POMOC.
Ps144(143),1 1 1 Psalmus David. Adversus Goliath. Benedictus Dominus Deus meus,
qui docet manus meas ad prælium,
et digitos meos ad bellum.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 4314
προς
to 3588
τον
*
Γολιάθ
Goliath. 144:1 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God; 3588
ο
the one 1321
διδάσκων
teaching 3588
τας
5495-1473
χείρας μου
my hands 1519
εις
for 3904.3
παράταξιν
battle array, 3588
τους
1147-1473
δακτύλους μου
and my fingers 1519
εις
for 4171
πόλεμον
war;
Pieśń Dawidowa. Błogosławiony Pan, skała moja, który ćwiczy ręce moje do bitwy, a palce moje do wojny. Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju! Psalm Dawidowi, przeciw Goliatowi. Błogosławiony Pan, Bóg mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę. Błagosłowien Gospod' Bog moj, nauczajaj ruce moi na opołczienije, piersty moja na bran'. Блгcвeнъ гDь бGъ м0й, научazй рyцэ мои2 на њполчeніе, пeрсты мо‰ на брaнь. Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ мо́й, науча́яй ру́цѣ мо­и́ на ополче́нiе, пе́рсты моя́ на бра́нь. Благословен Господь Бог мой, укрепляющий руки мои для битвы, персты мои – для сражения!
Ps144(143),2 2 2 Misericordia mea et refugium meum;
susceptor meus et liberator meus;
protector meus, et in ipso speravi,
qui subdit populum meum sub me.
144:2 1656-1473
έλεος μου
my mercy 2532
και
and 2707.1-1473
καταφυγή μου
my refuge; 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
my shielder 2532
και
and 4511.1-1473
ρύστης μου
my rescuer; 5231.5-1473
υπερασπιστής μου
my defender, 2532
και
and 1909
επ'
upon 1473
αυτώ
him 1679
ήλπισα
I hoped; 3588
ο
the one 5293
υποτάσσων
subjecting 3588
τον
2992-1473
λαόν μου
my people 5259
υπ'
under 1473
εμέ
me.
Miłosierdziem mojem, i twierdzą moją, ucieczką moją, wybawicielem moim, i tarczą moją on mi jest, przetoż w nim ufam; onci podbija pod mię lud mój. Łaska moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja i ucieczka moja; On mi poddaje narody. Miłosierdzie moje i ucieczka moja, wspomożyciel mój i wybawiciel mój: obrońca mój, i w nimem nadzieję miał, który poddawa lud mój pod mię. Miłost' moja i pribieżyszcze moje, zastupnik moj i izbawitiel' moj, zaszczytitiel' moj, i na niego upowach: powinujaj liudi moja pod mia. Млcть моS и3 прибёжище моE, застyпникъ м0й и3 и3збaвитель м0й, защи1титель м0й, и3 на него2 ўповaхъ: повинyzй лю1ди мо‰ под8 мS. Ми́лость моя́ и при­­бѣ́жище мое́, засту́пникъ мо́й и изба́витель мо́й, защи́титель мо́й, и на него́ упова́хъ: повину́яй лю́ди моя́ подъ мя́. Он источник милости, прибежище мое, Заступник мой, Избавитель мой, Защитник мой, – уповаю на Него; подчиняет Он мне народ мой.
Ps144(143),3 3 3 Domine, quid est homo, quia innotuisti ei?
aut filius hominis, quia reputas eum?
144:3 2962
κύριε
O lord, 5100
τι
what 1510.2.3
εστιν
is 444
άνθρωπος
man 3754
ότι
that 1097
εγνώσθης
you were known 1473
αυτώ
to him? 2228
η
or 5207
υιός
the son 444
ανθρώπου
of man 3754
ότι
that 3049
λογίζη
you should consider 1473
αυτώ
him?
Panie! cóż jest człowiek, że nań masz baczenie? a syn człowieczy, że go sobie poważasz? Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz, I syn człowieczy, że o nim myślisz, Panie, cóż jest człowiek, żeś mu się oznajmił? albo syn człowieczy, że go sobie ważysz? Gospodi, czto jest' cziełowiek, jako poznałsia jesi jemu? ili syn cziełowiecz', jako wmieniajeszy jego? ГDи, что2 є4сть человёкъ, ћкw познaлсz є3си2 є3мY; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw вмэнsеши є3гw2; Го́споди, что́ е́сть человѣ́къ, я́ко позна́л­ся еси́ ему́? или́ сы́нъ человѣ́чь, я́ко вмѣня́еши его́? Господи, кто есть человек, что открываешься Ты ему? Или сын человеческий, что печешься Ты о нем?
Ps144(143),4 4 4 Homo vanitati similis factus est;
dies ejus sicut umbra prætereunt.
144:4 444
άνθρωπος
Man 3153
ματαιότητι
[2folly 3666
ωμοιώθη
1is like]; 3588
αι
2250-1473
ημέραι αυτού
his days 5616
ωσεί
as 4639
σκιά
a shadow 3855
παράγουσι
pass by.
Człowiek marności jest podobny; dni jego jako cień pomijający. Człowiek podobny jest do tchnienia, Dni jego są jak cień, co mija. Człowiek podobny stał się marności: dni jego jako cień przemijają. Cziełowiek sujetie upodobisia: dnije jego jako sien' priechodiat. Человёкъ суетЁ ўпод0бисz: днjе є3гw2 ћкw сёнь прех0дzтъ. Человѣ́къ суетѣ́ уподо́бися: дні́е его́ я́ко сѣ́нь прехо́дятъ. Человек суеты преисполнен; дни его, точно тень, убегают.
Ps144(143),5 5 5 Domine, inclina cælos tuos, et descende;
tange montes, et fumigabunt.
144:5 2962
κύριε
O lord, 2827
κλίνον
lean 3772-1473
ουρανούς σου
your heavens, 2532
και
and 2597
κατάβηθι
come down! 680
άψαι
Touch 3588
των
the 3735
ορέων
mountains! 2532
και
and 2585.2
καπνισθήσονται
they shall smoke.
Panie! nakłoń niebios twoich, a zstąp; dotknij się gór, a zakurzą się. Panie, nachyl niebiosa twoje i zstąp; Dotknij gór, niech zadymią! Panie, nakłoń niebios twoich, a zstąp: dotknij gór, a zakurzą się. Gospodi, priekłoni niebiesa, i snidi: kosnisia goram, i wozdymiatsia: ГDи, преклони2 нб7сA, и3 сни1ди: косни1сz горaмъ, и3 воздымsтсz: Го́споди, преклони́ небеса́, и сни́ди: косни́ся гора́мъ, и воз­дымя́т­ся: Господи, приклони небеса и снизойди! Коснись гор, и дымится будут!
Ps144(143),6 6 6 Fulgura coruscationem, et dissipabis eos;
emitte sagittas tuas, et conturbabis eos.
144:6 797
άστραψον
Flash 796
αστραπήν
lightning! 2532
και
and 4650
σκορπιείς
you shall disperse 1473
αυτούς
them. 1821
εξαπόστειλον
Send out 3588
τα
956-1473
βέλη σου
your arrows! 2532
και
and 4928.4-1473
συνταράξεις αυτούς
you shall disturb them.
Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich; puść strzały twoje, a poraź ich. Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich, Wypuść strzały swoje i spraw wśród nich zamieszanie! Zabłyśnij błyskawicą, a rozproszysz je: wypuść strzały twoje, a zatrwożysz je. bliesni mołniju, i razżenieszy ja: posli strieły twoja, i smiatieszy ja. блесни2 м0лнію, и3 разженeши |: посли2 стрёлы тво‰, и3 смzтeши |. блесни́ мо́лнiю, и разжене́ши я́: посли́ стрѣ́лы твоя́, и смяте́ши я́. Блесни молнией, и рассей врагов! Метни стрелы Твои и приведи их в смятенье!
Ps144(143),7 7 7 Emitte manum tuam de alto: eripe me,
et libera me de aquis multis,
de manu filiorum alienorum:
144:7 1821
εξαπόστειλον
Send out 3588
την
5495-1473
χείρά σου
your hand 1537
εξ
from 5311
ύψους
the height! 1807
εξελού
Take 1473
με
me, 2532
και
and 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me 1537
εξ
from 5204
υδάτων
[2waters 4183
πολλών
1many], 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand 5207
υιών
of the sons 245
αλλοτρίων
of strangers!
Ściągnij rękę swą z wysokości; wybaw mię, a wyrwij mię z wód wielkich, z ręki cudzoziemców. Wyciągnij rękę swą z wysokości, Wybaw mnie i ratuj z wód wielkich, z ręki cudzoziemców, Spuść rękę twoję z wysokości: wyrwij mię, a wybaw mię z wód wielkich, i z ręki synów obcych. Posli ruku twoju s wysoty, izmi mia i izbawi mia ot wod mnogich, iz ruki synow czużdich, Посли2 рyку твою2 съ высоты2, и3зми1 мz и3 и3збaви мS t в0дъ мн0гихъ, и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ, Посли́ ру́ку твою́ съ высоты́, изми́ мя и изба́ви мя́ от­ во́дъ мно́гихъ, изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ, Простри руку Твою с высоты, избавь меня, извлеки меня из многих вод, из рук чужеземцев,
Ps144(143),8 8 8 quorum os locutum est vanitatem,
et dextera eorum dextera iniquitatis.
144:8 3739
ων
whose 3588
το
4750
στόμα
mouth 2980
ελάλησε
spoke 3153
ματαιότητα
folly, 2532
και
and 3588
η
1188-1473
δεξιά αυτών
their right hand 1188
δεξιά
is a right hand 93
αδικίας
of iniquity.
Których usta kłamstwo mówią, a prawica ich, prawica omylna. Których usta mówią kłamstwo, A prawica ich jest prawicą zdradliwą. Których usta mówiły nikczemność: a prawica ich prawica nieprawości. ichże usta głagołasza sujetu, i diesnica ich diesnica nieprawdy. и4хже ўстA глаг0лаша суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды. и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды. чьи уста говорят суетное, чья десница – десница неправды!
Ps144(143),9 9 9 Deus, canticum novum cantabo tibi;
in psalterio decachordo psallam tibi.
144:9 3588
ο
O 2316
θεός
God, 5603
ωδήν
[3ode 2537
καινήν
2a new 103
άσομαί
1I will sing] 1473
σοι
to you; 1722
εν
with 5568.1
ψαλτηρίω
[2psaltery 1183.2
δεκαχόρδω
1a ten-stringed] 5567
ψαλώ
I will strum 1473
σοι
to you,
Boże! pieśń nową tobie zaśpiewam; na lutni, i na instrumencie o dziesięciu stronach śpiewać ci będę. Boże, zaśpiewam ci nową pieśń, Na harfie dziesięciostrunnej zagram ci. Boże, pieśń nową zaśpiewam tobie: na arfie o dziesiąci stronach grać tobie będę. Boże, piesn' nowu wospoju tiebie, wo psałtiri diesiatostrunniem poju tiebie: Б9е, пёснь н0ву воспою2 тебЁ, во pалти1ри десzтострyннэмъ пою2 тебЁ: Бо́же, пѣ́снь но́ву воспою́ тебѣ́, во псалти́ри десятостру́н­нѣмъ пою́ тебѣ́: Боже, песнь новую воспою Тебе, на псалтири десятиструнной пою Тебе,
Ps144(143),10 10 10 Qui das salutem regibus,
qui redemisti David servum tuum de gladio maligno,
144:10 3588
τω
to the one 1325
διδόντι
giving 3588
την
4991
σωτηρίαν
deliverance 3588
τοις
to the 935
βασιλεύσι
kings, 3588
τω
to the one 3084
λυτρουμένω
ransoming *
Δαυίδ
David 3588
τον
1401-1473
δούλον αυτού
his servant 1537
εκ
from 4501
ρομφαίας
[2broadsword 4190
πονηράς
1 the ferocious].
Bóg daje zwycięstwo królom, a Dawida, sługę swego, wybawia od miecza srogiego. Ty dajesz królom zwycięstwo; Dawida, sługę swego, wybawiłeś od miecza srogiego. Który dajesz zbawienie królom: któryś odkupił Dawida, sługę twego od miecza złego. dajuszczemu spasienije cariem, izbawliajuszczemu Dawida raba swojego ot miecza liuta. даю1щему спcніе царє1мъ, и3збавлsющему дв7да рабA своего2 t мечA лю1та. даю́щему спасе́нiе царе́мъ, избавля́ющему Дави́да раба́ сво­его́ от­ меча́ лю́та. ибо Ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба Своего, от меча лютого.
Ps144(143),11 11 11 eripe me, et erue me de manu filiorum alienorum,
quorum os locutum est vanitatem,
et dextera eorum dextera iniquitatis.
144:11 4506
ρύσαί
Rescue 1473
με
me, 2532
και
and 1807
εξελού
deliver 1473
με
me 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 5207
υιών
of the sons 245
αλλοτρίων
of strangers ! 3739
ων
whose 3588
το
4750
στόμα
mouth 2980
ελάλησε
spoke 3153
ματαιότητα
folly, 2532
και
and 3588
η
1188-1473
δεξιά αυτών
their right hand 1188
δεξιά
is a right hand 93
αδικίας
of iniquity;
Wybawże mię, a wyrwij mię z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich prawica omylna; Wybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, Których usta mówią kłamstwo, A prawica ich jest prawicą zdradliwą. Wyrwij mię, a wybaw mię z ręki synów obcych, których usta mówiły nikczemność: a prawica ich prawica nieprawości. Izbawi mia i izmi mia iz ruki synow czużdich, ichże usta głagołasza sujetu, i diesnica ich diesnica nieprawdy: И#збaви мS и3 и3зми1 мz и3з8 руки2 сынHвъ чужди1хъ, и4хже ўстA глаг0лаша суетY, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды: Изба́ви мя́ и изми́ мя изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды: Избавь меня и извлеки меня из рук сынов чужеземцев, чьи уста говорили суетное, чья десница – десница неправды!
Ps144(143),12 12 12 Quorum filii sicut novellæ plantationes in juventute sua;
filiæ eorum compositæ,
circumornatæ ut similitudo templi.
144:12 3739
ων
whom 3588
οι
5207-1473
υιοί αυτών
their sons 5613
ως
are as 3504
νεόφυτα
newly planted, 2401.1
ιδρυμένα
secure 1722
εν
in 3588
τη
3503-1473
νεότητι αυτών
their youth; 3588
αι
2364-1473
θυγατέρες αυτών
their daughters 2566.5
κακαλλωπισμέναι
being bedecked, 4030.3
περικεκοσμημέναι
being adorned sumptuously 5613
ως
as 3667
ομοίωμα
the likeness 3485
ναού
of a temple;
Aby synowie nasi byli jako szczepy rosnące w młodości swojej, a córki nasze, jako kamienie węgielne, wyciosane w budynku kościelnym. Niech synowie nasi będą jak roślinyDobrze wyrośnięte w młodości swojej, A córki nasze jak kolumny wyciosane Zdobiące świątynię! Których synowie jako nowe szczepki w młodości swojéj: córki ich przystrojone, i zewsząd ozdobione nakształt kościoła. ichże synowie ich jako nowosażdienija wodrużenaja w junosti swojej, dszczeri ich udobrieny, prieukraszeny jako podobije chrama: и4хже сhнове и4хъ ћкw новосаждє1ніz водружє1наz въ ю4ности своeй, дщє1ри и4хъ ўд0брєны, преукрaшєны ћкw под0біе хрaма: и́хже сы́нове и́хъ я́ко новосажде́нiя водруже́ная въ ю́ности сво­е́й, дще́ри и́хъ удо́брены, пре­укра́шены я́ко подо́бiе хра́ма: Сыновья их юные, как молодые деревья, укоренившиеся в земле; дочери их украшены подобно храму.
Ps144(143),13 13 13 Promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc in illud;
oves eorum fœtosæ, abundantes in egressibus suis;
144:13 3588
τα
5009-1473
ταμιεία αυτών
their storerooms 4134
πλήρη
are full, 1829.2
εξερευγόμενα
discharging forth 1537
εκ
from out of 3778
τούτου
this one 1519
εις
to 3778
τούτο
that one; 3588
τα
4263-1473
πρόβατα αυτών
their sheep 4186.1
πολύτοκα
are prolific, 4129
πληθύνοντα
multiplying 1722
εν
in 3588
ταις
1841-1473
εξόδοις αυτών
their streets;
Szpiżarnie nasze pełne niech wydawają wszelakie potrzeby; trzody nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy w oborach naszych. Spichlerze nasze niech będą pełne, Zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, Niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych polach! Spiżarnie ich pełne, jedno po drugiem wydające: owce ich płodne, wielkiemi trzodami wychodzące. 14 I woły ich tłuste: chraniliszcza ich ispołniena, otrygajuszczaja ot siego w sije: owcy ich mnogopłodny, mnożaszczyjasia wo ischodiszczych swoich: wołowie ich tołsti: храни6лища и4хъ и3сп0лнєна, tрыг†ющаz t сегw2 въ сіE: џвцы и4хъ многоплHдны, мн0жащыzсz во и3сх0дищихъ свои1хъ: вол0ве и4хъ т0лсти: храни́лища и́хъ испо́лнена, от­рыга́ющая от­ сего́ въ сiе́: о́вцы и́хъ многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищихъ сво­и́хъ: воло́ве и́хъ то́лсти: Житницы их переполнены, пересыпается зерно через край; овцы их плодовиты, размножаются на пастбищах своих; волы их тучны.
Ps144(143),14 14 14 boves eorum crassæ.
Non est ruina maceriæ, neque transitus,
neque clamor in plateis eorum.
144:14 3588
οι
1016-1473
βόες αυτών
their oxen 3975.1
παχείς
are thick; 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 2670.5
κατάπτωμα
ruined 5418
φραγμού
fence, 3761
ουδέ
nor 1327
διέξοδος
stream, 3761
ουδέ
nor 2906
κραυγή
a cry 1722
εν
in 3588
ταις
4116-1473
πλατείαις αυτών
their broad spaces;
Woły nasze niech będą tłuste; niech nie będzie wtargnienia, ani zajęcia, ani narzekania po ulicach naszych. Bydło nasze niech będzie ciężarne, Bez szkód i strat, I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych! niemasz obalenia w płociech, ani przejścia, ani wołania po ich ulicach. niest' padienija opłotu, niże prochoda, niże woplia w stognach ich. нёсть падeніz њпл0ту, нижE прох0да, нижE в0плz въ ст0гнахъ и4хъ. нѣ́сть паде́нiя опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля въ сто́гнахъ и́хъ. Не грозит падением ограда их, не перебраться через нее; и не слышатся вопли на их площадях.
Ps144(143),15 15 15 Beatum dixerunt populum cui hæc sunt;
beatus populus cujus Dominus Deus ejus.
144:15 3106
εμακάρισαν
[3declare them happy 3588
τον
1the 2992
λαόν
2people] 3739
ω
to which 3778
ταύτά
these things 1510.2.3
εστι
are. 3107
μακάριος
Blessed be 3588
ο
the 2992
λαός
people 3739
ου
of which 2962
κύριος
the lord 3588
ο
2316-1473
θεός αυτού
is his God.
Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan! Błogosławionym nazwali lud, który to ma: błogosławiony lud, którego Pan Bóg jego. Ubłażysza liudi, imże sija sut': błażeni liudije, imże Gospod' Bog ich. Ўбlжи1ша лю1ди, и5мже сі‰ сyть: бlжeни лю1діе, и5мже гDь бGъ и4хъ. Ублажи́ша лю́ди, и́мже сiя́ су́ть: блаже́ни лю́дiе, и́мже Госпо́дь Бо́гъ и́хъ. Счастливым называют народ, владеющий всем этим, но истинно блажен народ, почитающий Господа Богом Своим.