Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 145 (144) POCHWAŁA WIELKOŚCI I DOBROCI BOŻEJ.
Ps145(144),1 1 1 Laudatio ipsi David. Exaltabo te, Deus meus rex,
et benedicam nomini tuo in sæculum, et in sæculum sæculi.
133
αίνεσις
A praise 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 145:1 5312
υψώσω
I will exalt 1473
σε
you, 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 3588
ο
935-1473
βασιλεύς μου
my king; 2532
και
and 2127
ευλογήσω
I will bless 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków. Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki. Chwała samemu Dawidowi. Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków. Wozniesu tia, Boże moj, Cariu moj, i błagosłowliu imia twoje w wiek i w wiek wieka. Вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й, и3 благословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Вознесу́ тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й, и благословлю́ и́мя твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлю имя Твое во веки и веки веков!
Ps145(144),2 2 2 Per singulos dies benedicam tibi,
et laudabo nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.
145:2 2596
καθ'
According to 1538
εκάστην
each 2250
ημέραν
day 2127
ευλογήσω
I will bless 1473
σε
you; 2532
και
and 134
αινέσω
I will praise 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków. Co dzień błogosławić ci będę I wysławiać imię twoje na wieki. Na każdy dzień będę cię błogosławił: i będę chwalił imię twe na wieki i na wieki wieków. Na wsiak dien' błagosłowliu tia, i woschwaliu imia twoje w wiek i w wiek wieka. На всsкъ дeнь благословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. На вся́къ де́нь благословлю́ тя, и восхвалю́ и́мя твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. Всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и веки веков!
Ps145(144),3 3 3 Magnus Dominus, et laudabilis nimis,
et magnitudinis ejus non est finis.
145:3 3173
μέγας
Great 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord, 2532
και
and 133.1
αινετός
praiseworthy 4970
σφόδρα
exceedingly, 2532
και
and 3588
της
3172-1473
μεγαλωσύνης αυτού
of his greatness 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 4009
πέρας
end.
Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona. Wielki Pan i bardzo chwalebny: a wielkości jego niemasz końca. Wielij Gospod' i chwalien zieło, i wielicziju jego niest' konca. Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA. Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, и вели́чiю его́ нѣ́сть конца́. Велик Господь и прославлен Он, и нет предела величию Его.
Ps145(144),4 4 4 Generatio et generatio laudabit opera tua,
et potentiam tuam pronuntiabunt.
145:4 1074
γενεά
Generation 2532
και
and 1074
γενεά
generation 1867
επαινέσει
shall praise 3588
το
2041-1473
έργα σου
your works, 2532
και
and 3588
την
1411-1473
δύναμίν σου
[2of your power 518
απαγγελούσι
1they will report].
Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej. Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: i moc twoję będą oznajmować. Rod i rod woschwaliat dieła twoja i siłu twoju wozwiestiat: Р0дъ и3 р0дъ восхвaлzтъ дэлA тво‰ и3 си1лу твою2 возвэстsтъ: Ро́дъ и ро́дъ восхва́лятъ дѣла́ твоя́ и си́лу твою́ воз­вѣстя́тъ: Из рода в род восхвалят люди деяния Твои, могущество Твое возвестят;
Ps145(144),5 5 5 Magnificentiam gloriæ sanctitatis tuæ loquentur,
et mirabilia tua narrabunt.
145:5 3588
την
The 3168.1
μεγαλοπρέπειαν
majesty 3588
της
of the 1391
δόξης
glory 3588
της
42-1473
αγιωσύνης σου
of your holiness 2980
λαλήσουσι
they shall speak, 2532
και
and 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders 1334
διηγήσονται
they will describe.
Ozdobę chwały wielmożności twojej, i dziwne twe sprawy wysławiać będę. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twegoI cudowne sprawy twoje. Wielmożność świętobliwości twéj opowiadać będą: a dziwne sprawy twe wysławiać będą. wielikoliepije sławy swiatyni twojeja wozgłagoliut i czudiesa twoja powiediat: великолёпіе слaвы с™hни твоеS возглаг0лютъ и3 чудесA тво‰ повёдzтъ: великолѣ́пiе сла́вы святы́ни тво­ея́ воз­глаго́лютъ и чудеса́ твоя́ повѣ́дятъ: великолепие славы и святости Твоей возгласят, о чудесах Твоих поведают;
Ps145(144),6 6 6 Et virtutem terribilium tuorum dicent,
et magnitudinem tuam narrabunt.
145:6 2532
και
And 3588
την
the 1411
δύναμιν
power 3588
των
5398-1473
φοβερών σου
of your fearful acts 2046
ερούσι
they shall speak, 2532
και
and 3588
την
3172-1473
μεγαλωσύνην σου
[2your greatness 1334
διηγήσονται
1they will describe].
I moc strasznych uczynków twoich ogłaszać będą, i ja zacność twoję opowiadać będę, Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej. I moc strasznych spraw twoich ogłaszać będą: a wielkość twoję będą opowiadać. i siłu strasznych twoich riekut i wieliczije twoje powiediat: и3 си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ и3 вели1чіе твоE повёдzтъ: и си́лу стра́шныхъ тво­и́хъ реку́тъ и вели́чiе твое́ повѣ́дятъ: силу грозных деяний Твоих прославят, о величии Твоем поведают;
Ps145(144),7 7 7 Memoriam abundantiæ suavitatis tuæ eructabunt,
et justitia tua exsultabunt.
145:7 3420
μνήμην
The remembrance 3588
του
of the 4128
πλήθους
multitude 3588
της
5544-1473
χρηστότητός σου
of your graciousness 1829.2
εξερεύξονται
they shall discharge forth, 2532
και
and 3588
τη
1343-1473
δικαιοσύνη σου
[2your righteousness 21
αγαλλιάσονται
1they will exult].
Pamięć obfitej dobroci twojej wysławiać, o sprawiedliwości twojej śpiewać będą, mówiąc: Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać. Pamiątkę obfitéj słodkości twojéj wydawać będą: a z sprawiedliwości twojéj będą się weselić. pamiat' mnożestwa błagosti twojeja otrygnut i prawdoju twojeiu wozradujutsia. пaмzть мн0жества бlгости твоеS tрhгнутъ и3 прaвдою твоeю возрaдуютсz. па́мять мно́же­ст­ва бла́гости тво­ея́ от­ры́гнутъ и пра́вдою тво­е́ю воз­ра́дуют­ся. громогласно помянут великую благость Твою и правду Твою радостно воспоют.
Ps145(144),8 8 8 Miserator et misericors Dominus:
patiens, et multum misericors.
145:8 3629
οικτίρμων
Pitying 2532
και
and 1655
ελεήμων
merciful 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord; 3115.1
μακρόθυμος
lenient 2532
και
and 4179.4
πολυέλεος
full of mercy.
Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia. Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. Litościwy i miłościwy Pan: cierpliwy, a wielce miłosierny. Szczedr i miłostiw Gospod', dołgotierpieliw i mnogomiłostiw. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ. Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив;
Ps145(144),9 9 9 Suavis Dominus universis,
et miserationes ejus super omnia opera ejus.
145:9 5543
χρηστός
Gracious 2962
κύριος
is the lord 3588
τοις
4840.2
σύμπασι
in all things, 2532
και
and 3588
οι
3628-1473
οικτιρμοί αυτού
his compassions 1909
επί
are upon 3956
πάντα
all 3588
τα
2041-1473
έργα αυτού
his works.
Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami. Słodki Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki jego. ag Gospod' wsiaczieskim, i szczedroty jego na wsiech dieliech jego. Бlгъ гDь всsчєскимъ, и3 щедрHты є3гw2 на всёхъ дёлэхъ є3гw2. Бла́гъ Госпо́дь вся́ческимъ, и щедро́ты его́ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ его́. благ Господь ко всем живущим, исполнены милости деяния Его.
Ps145(144),10 10 10 Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua,
et sancti tui benedicant tibi.
145:10 1843
εξομολογησάσθωσάν
Let [3make acknowledgment 1473
σοι
4to you 2962
κύριε
5O lord 3956
πάντα
1all 3588
τα
2041-1473
έργα σου
2of your works], 2532
και
and 3588
οι
3741-1473
όσιοί σου
[2your sacred ones 2127
ευλογησάτωσάν
1let] bless 1473
σε
you!
Niech cię wysławiają, Panie! wszystkie sprawy twoje, a święci twoi niech ci błogosławią. Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią! Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje; a święci twoi niech cię błogosławią. Da ispowiediatsia tiebie, Gospodi, wsia dieła twoja, i priepodobnii twoi da błagosłowiat tia: Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰, и3 прпdбніи твои2 да благословsтъ тS: Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вся́ дѣла́ твоя́, и преподо́бнiи тво­и́ да благословя́тъ тя́: Да прославят Тебя, Господи, деяния Твои, и праведники Твои да благословят Тебя!
Ps145(144),11 11 11 Gloriam regni tui dicent,
et potentiam tuam loquentur:
145:11 1391
δόξαν
The glory 3588
της
932-1473
βασιλείας σου
of your kingdom 2046
ερούσι
they shall speak, 2532
και
and 3588
την
1412.1-1473
δυναστείαν σου
[2of your dominion 2980
λαλήσουσι
1they shall tell];
Sławę królestwa twego niech opowiadają, a o możności twojej niech rozmawiają; Niech mówią o chwale królestwa twegoI niech opiewają potęgę twoją, Sławę królestwa twego będą opowiadać: a o możności twojéj mówić będą: awu carstwija twojego riekut i siłu twoju wozgłagoliut, слaву цrтвіz твоегw2 рекyтъ и3 си1лу твою2 возглаг0лютъ, сла́ву ца́р­ст­вiя тво­его́ реку́тъ и си́лу твою́ воз­глаго́лютъ, Славу Царства Твоего возгласят, о могуществе Твоем поведают,
Ps145(144),12 12 12 ut notam faciant filiis hominum potentiam tuam,
et gloriam magnificentiæ regni tui.
145:12 3588
του
1107
γνωρίσαι
to make known 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men 3588
την
1412.1-1473
δυναστείαν σου
of your dominion, 2532
και
and 3588
την
the 1391
δόξαν
glory 3588
της
of the 3168.1
μεγαλοπρεπείας
majesty 3588
της
932-1473
βασιλείας σου
of your kingdom.
Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwałę i ozdobę królestwa jego. Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego! Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję, i chwałę wielmożności królestwa twego. skazati synowom cziełowieczieskim siłu twoju i sławu wielikoliepija carstwija twojego. сказaти сыновHмъ человёчєскимъ си1лу твою2 и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоегw2. сказа́ти сыново́мъ человѣ́ческимъ си́лу твою́ и сла́ву великолѣ́пiя ца́р­ст­вiя тво­его́. и возвестят сынам человеческим силу Твою, великолепие славы Царства Твоего.
Ps145(144),13 13 13 Regnum tuum regnum omnium sæculorum;
et dominatio tua in omni generatione et generationem.
Fidelis Dominus in omnibus verbis suis,
et sanctus in omnibus operibus suis.
145:13 3588
η
932-1473
βασιλεία σου
Your kingdom 932
βασιλεία
is a kingdom 3956
πάντων
of all 3588
των
the 165
αιώνων
eons; 2532
και
and 3588
η
1202.2-1473
δεσποτεία σου
your mastery 1722
εν
is in 3956
πάση
every 1074
γενεά
generation 2532
και
and 1074
γενεά
generation. 4103
πιστός
Trustworthy 2962
κύριος
is the lord 1722
εν
in 3956
πάσι
all 3588
τοις
3056-1473
λόγοις αυτού
his words, 2532
και
and 3741
όσιος
sacred 1722
εν
in 3956
πάσι
all 3588
τοις
2041-1473
έργοις αυτού
his works.
Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami. Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich. Carstwo twoje carstwo wsiech wiekow, i Władycziestwo twoje wo wsiakom rodie i rodie. Wierien Gospod' wo wsiech słowiesiech swoich i priepodobien wo wsiech dieliech swoich. Цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. Вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Ца́р­ст­во твое́ ца́р­ст­во всѣ́хъ вѣко́въ, и Влады́че­с­т­во твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Вѣ́ренъ Госпо́дь во всѣ́хъ словесѣ́хъ сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ. Царство Твое – царство вовеки, владычество Твое – из рода в род. Верен Господь в словах Своих и Свят в деяниях Своих;
Ps145(144),14 14 14 Allevat Dominus omnes qui corruunt,
et erigit omnes elisos.
145:14 5288.3-2962
υποστηρίζει κύριος
The lord supports 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2667
καταπίπτοντας
falling down, 2532
και
and 461
ανορθοί
he re-erects 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2674.2
κατερραγμένους
being broken down.
Trzyma Pan wszystkich upadających, a podnosi wszystkich obalonych. Pan podtrzymuje wszystkich upadającychI podnosi wszystkich zgnębionych. Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: a podnosi wszystkie powalone. Utwierżdajet Gospod' wsia nizpadajuszczyja i wozstawliajet wsia nizwierżennyja. Ўтверждaетъ гDь вс‰ низпaдающыz и3 возставлsетъ вс‰ низвeржєнныz. Утвержда́етъ Госпо́дь вся́ низпа́да­ю­щыя и воз­ставля́етъ вся́ низве́ржен­ныя. укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных.
Ps145(144),15 15 15 Oculi omnium in te sperant, Domine,
et tu das escam illorum in tempore opportuno.
145:15 3588
οι
The 3788
οφθαλμοί
eyes 3956
πάντων
of all 1519
εις
[2in 1473
σε
3you 1679
ελπίζουσι
1hope]; 2532
και
and 1473
συ
you 1325
δίδως
give 3588
την
5160-1473
τροφήν αυτών
them nourishment 1722
εν
at 2120
ευκαιρία
an opportune time.
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego. Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego. Oczi wsiech na tia upowajut, i ty dajeszy im piszczu wo błagowriemienii: Џчи всёхъ на тS ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во благоврeменіи: О́чи всѣ́хъ на тя́ упова́ютъ, и ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи: Очи всех живых на Тебя взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое;
Ps145(144),16 16 16 Aperis tu manum tuam,
et imples omne animal benedictione.
145:16 455-1473
ανοίγεις συ
You opened 3588
την
5495-1473
χείρά σου
your hand, 2532
και
and 1705
εμπιπλάς
filled up 3956
παν
every 2226
ζώον
living creature 2107
ευδοκίας
of benevolence.
Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem. otwierzajeszy ty ruku twoju i ispołniajeszy wsiakoje żywotno błagowolienija. tверзaеши ты2 рyку твою2 и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніz. от­верза́еши ты́ ру́ку твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя. отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей.
Ps145(144),17 17 17 Justus Dominus in omnibus viis suis,
et sanctus in omnibus operibus suis.
145:17 1342-2962
δίκαιος κύριος
The lord is just 1722
εν
in 3956
πάσαις
all 3588
ταις
3598-1473
οδοίς αυτού
his ways, 2532
και
and 3741
όσιος
sacred 1722
εν
in 3956
πάσι
all 3588
τοις
2041-1473
έργοις αυτού
his works.
Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoichI łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich. Prawiedn Gospod' wo wsiech putiech swoich i priepodobien wo wsiech dieliech swoich. Првdнъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ и3 прпdбенъ во всёхъ дёлэхъ свои1хъ. Пра́веднъ Госпо́дь во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ. Праведен Господь во всех путях Своих и Свят во всех деяниях Своих.
Ps145(144),18 18 18 Prope est Dominus omnibus invocantibus eum,
omnibus invocantibus eum in veritate.
145:18 1451-2962
εγγύς κύριος
The lord is near 3956
πάσι
to all 3588
τοις
the ones 1941
επικαλουμένοις
calling upon 1473
αυτόν
him; 3956
πάσι
all 3588
τοις
the ones 1941
επικαλουμένοις
calling upon 1473
αυτόν
him 1722
εν
in 225
αληθεία
truth.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Bliz Gospod' wsiem prizywajuszczym jego, wsiem prizywajuszczym jego wo istinie: Бли1з8 гDь всBмъ призывaющымъ є3го2, всBмъ призывaющымъ є3го2 во и4стинэ: Бли́зъ Госпо́дь всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ его́, всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ его́ во и́стинѣ: Близок Господь к призывающим Его, к призывающим Его в силе истинны;
Ps145(144),19 19 19 Voluntatem timentium se faciet,
et deprecationem eorum exaudiet, et salvos faciet eos.
145:19 2307
θέλημα
[2 the will 3588
των
3of the ones 5399
φοβουμένων
4fearing 1473
αυτόν
5him 4160
ποιήσει
1He will do]; 2532
και
and 3588
της
1162-1473
δεήσεως αυτών
their supplication 1522
εισακούσεται
he shall listen to, 2532
και
and 4982
σώσει
he shall deliver 1473
αυτούς
them.
Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich. Uczyni wolą tych, którzy się go boją: i prośbę ich wysłucha i zbawi je. woliu bojaszczychsia jego sotworit, i molitwu ich usłyszyt, i spasiet ja. в0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ, и3 моли1тву и4хъ ўслhшитъ, и3 сп7сeтъ |. во́лю боя́щихся его́ сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасе́тъ я́. желания боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит и спасет их.
Ps145(144),20 20 20 Custodit Dominus omnes diligentes se,
et omnes peccatores disperdet.
145:20 5442-2962
φυλάσσει κύριος
The lord guards 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 25
αγαπώντας
loving 1473
αυτόν
him, 2532
και
and 3956
πάντας
all 3588
τους
the 268
αμαρτωλούς
sinners 1842
εξολοθρεύσει
he shall utterly destroy.
Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci. Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: a wszystkie grzeszniki wytraci. Chranit Gospod' wsia liubiaszczyja jego, i wsia grieszniki potriebit. Храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщыz є3го2, и3 вс‰ грёшники потреби1тъ. Храни́тъ Госпо́дь вся́ лю́бящыя его́, и вся́ грѣ́шники потреби́тъ. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит.
Ps145(144),21 21 21 Laudationem Domini loquetur os meum;
et benedicat omnis caro nomini sancto ejus in sæculum, et in sæculum sæculi.
145:21 133
αίνεσιν
[3to praise 2962
κυρίου
4 the lord 2980
λαλήσει
2shall speak 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1My mouth]. 2532
και
And 2127
ευλογείτω
let [3bless 3956
πάσα
1all 4561
σαρξ
2flesh] 3588
το
3686
όνομα
[2name 3588
το
39-1473
άγιον αυτού
1his holy] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon!
Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków. Niech usta moje głoszą chwałę PanaI niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków! Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków. Chwału Gospodniu wozgłagoliut usta moja: i da błagosłowit wsiaka płot' imia swiatoje jego w wiek i w wiek wieka. ХвалY гDню возглаг0лютъ ўстA мо‰: и3 да благослови1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3гw2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Хвалу́ Госпо́дню воз­глаго́лютъ уста́ моя́: и да благослови́тъ вся́ка пло́ть и́мя свято́е его́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. Изрекут уста мои хвалу Господу, и да благословит все живое имя Его вовеки.
Chwała