Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 15 (14) KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
Ps15(14),1 1 1 Psalmus David. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
aut quis requiescet in monte sancto tuo?
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 15:1 2962
κύριε
O lord, 5100
τις
who 3939
παροικήσει
shall sojourn 1722
εν
in 3588
τω
4638-1473
σκηνώματί σου
your tent, 2228
η
or 5100
τις
who 2681
κατασκηνώσει
shall encamp 1722
εν
in 3735
όρει
[2mountain 39-1473
αγίω σου
1your holy]?
Pieśń Dawidowa. Panie! któż będzie przebywał w przybytku twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze twojej? Psalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Psalm Dawidowi. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim? albo kto odpocznie na górze twojéj świętéj? Gospodi, kto obitajet w żyliszczy twojem? ili kto wsielitsia wo swiatuju goru twoju? ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; и3ли2 кто2 всели1тсz во с™yю г0ру твою2; Го́споди, кто́ обита́етъ въ жили́щи тво­е́мъ? или́ кто́ всели́т­ся во святу́ю го́ру твою́? √осподи, кто обитать будет в жилище “воем? » кто поселитс¤ на горе св¤той “воей?
Ps15(14),2 2 2 Qui ingreditur sine macula,
et operatur justitiam;
15:2 4198
πορευόμενος
The one going 299
άμωμος
unblemished, 2532
και
and 2038
εργαζόμενος
working 1343
δικαιοσύνην
righteousness, 2980
λαλών
speaking 225
αλήθειαν
truth 1722
εν
in 2588-1473
καρδία αυτού
his heart;
Ten, który chodzi w niewinności, i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swojem; Ten, kto żyje nienagannieI pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim. Który chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość. Chodiaj nieporoczien i diełajaj prawdu, głagoliaj istinu w sierdcy swojem: Ходsй непор0ченъ и3 дёлаzй прaвду, глаг0лzй и4стину въ сeрдцы своeмъ: Ходя́й непоро́ченъ и дѣ́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину въ се́рдцы сво­е́мъ: “от, кто живет непорочно, поступает по правде и говорит истину в сердце своем;
Ps15(14),3 3 3 qui loquitur veritatem in corde suo:
qui non egit dolum in lingua sua,
nec fecit proximo suo malum,
et opprobrium non accepit adversus proximos suos.
15:3 3739
ος
who 3756
ουκ
did not 1389
εδόλωσεν
speak treacherously 1722
εν
with 1100-1473
γλώσση αυτού
his tongue, 2532
και
and 3756-4160
ουκ εποίησε
did not do 3588
τω
4139-1473
πλησίον αυτού
[2 to his neighbor 2556
κακόν
1bad], 2532
και
and 3680
ονειδισμόν
[4scorning 3756
ουκ
1did not 2983
έλαβεν
2take 1909
επί
3up] 3588
τοις
against the ones 1451
έγγιστα
near 1473
αυτού
him.
Który nie obmawia językiem swoim, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani zelżywości kładzie na bliźniego swego. Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego. Który mówi prawdę w sercu swojem, który nie czyni zdrady językiem swoim: ani uczynił bliźniemu swemu złego, i zelżywości nie przyjął przeciw bliźnim swoim. iże nie ul'sti jazykom swoim i nie sotwori iskrienniemu swojemua, i ponoszenija nie prijat na bliżnija swoja: и4же не ўльсти2 љзhкомъ свои1мъ и3 не сотвори2 и4скреннему своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ на бли6жніz сво‰: и́же не ульсти́ язы́комъ сво­и́мъ и не сотвори́ и́скрен­нему сво­ему́ зла́, и поноше́нiя не прiя́тъ на бли́жнiя своя́: кто не лукавствует ¤зыком, и не творит ближнему своему зла, и не внемлет клевете на ближних своих.
Ps15(14),4 4 4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus;
timentes autem Dominum glorificat.
Qui jurat proximo suo, et non decipit;
15:4 1847
εξουδένωται
[2is treated with contempt 1799
ενώπιον
3before 1473
αυτού
4him 4188.2
πονηρευόμενος
1 The one acting wickedly]; 3588-1161
τους δε
but the 5399
φοβουμένους
one fearing 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 1392
δοξάζει
he glorifies, 3588
ο
even the 3660
ομνύων
one swearing by an oath 3588
τω
to 4139-1473
πλησίον αυτού
his neighbor 2532
και
and 3756
ουκ
not 114
αθετών
annulling it;
Przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości; który, choć przysięże z szkodą swoją, nie odmienia; Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Wniwecz obrócony jest w oczach jego złośliwy: a bojących się Pana wysławia: który przysięga bliźniemu swemu, a nie zdradza: unicziżen jest' pried nim łukawnujaj, bojaszczyjażesia Gospoda sławit: klienyjsia iskrienniemu swojemu i nie otmietajasia: ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ лукaвнуzй, боsщыz же сz гDа слaвитъ: кленhйсz и4скреннему своемY и3 не tметazсz: уничиже́нъ е́сть предъ ни́мъ лука́внуяй, боя́щыяжеся Го́спода сла́витъ: клены́йся и́скрен­нему сво­ему́ и не от­мета́яся: ѕрезирает он человека лукавого, а бо¤щихс¤ √оспода славит; кл¤нетс¤ ближнему своему, и не отрекаетс¤.
Ps15(14),5 5 5 qui pecuniam suam non dedit ad usuram,
et munera super innocentem non accepit:
qui facit hæc non movebitur in æternum.
15:5 3588
το
694-1473
αργύριον αυτού
his money 3756
ουκ
he did not 1325
έδωκεν
give 1909
επί
for 5110
τόκω
interest, 2532
και
and 1435
δώρα
bribes 1909
επ'
from 121
αθώοις
the innocent 3756
ουκ
he did not 2983
έλαβεν
take. 3588
ο
The 4160
ποιών
one doing 3778
ταύτα
these things 3756
ου
shall not 4531
σαλευθήσεται
be shaken 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie zachwieje się na wieki. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Który pieniędzy swych nie dał na lichwę, i darów na niewinne nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszon na wieki. sriebra swojego nie dadie w lichwu i mzdy na niepowinnych nie prijat. Tworiaj sija nie podwiżytsia wo wiek. сребрA своегw2 не дадE въ ли1хву и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. Творsй сі‰ не подви1житсz во вёкъ. сребра́ сво­его́ не даде́ въ ли́хву и мзды́ на непови́н­ныхъ не прiя́тъ. Творя́й сiя́ не подви́жит­ся во вѣ́къ. —еребра своего не дает он в рост, и не принимает даров от врага неповинных. ѕоступающий так не поколеблетс¤ вовеки.