Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 17 (16) PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO.
↓GODZINA III początek 
Ps17(16),1 1 1 Oratio David. Exaudi, Domine, justitiam meam;
intende deprecationem meam.
Auribus percipe orationem meam,
non in labiis dolosis.
4335
προσευχή
A prayer 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 17:1 1522
εισάκουσον
Hear, 2962
κύριε
O lord, 3588
της
1343-1473
δικαιοσύνης μου
my righteousness! 4337
πρόσχες
Take heed 3588
τη
to 1162-1473
δεήσει μου
my supplication! 1801
ενώτισαι
Give ear 3588
την
to 4335-1473
προσευχήν μου
my prayer 3756
ουκ
not uttered 1722
εν
by 5491
χείλεσι
[2lips 1386
δολίοις
1deceitful]!
Modlitwa Dawidowa. Wysłuchaj, Panie! sprawiedliwość moję; miej wzgląd na wołanie moje; przyjmij w uszy modlitwę moję, którą czynię usty nieobłudnemi. Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje, Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych! Modlitwa Dawidowi. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwość moję; słuchaj pilnie prośby mojéj: przyjmij w uszy modlitwę moję, niezdradliwemi ustami. Usłyszy, Gospodi, prawdu moju, wonmi molieniju mojemu, wnuszy molitwu moju nie wo ustnach l'stiwych. Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нiю мо­ему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́хъ льсти́выхъ. Услышь, Господи, правду мою, внемли молению моему, прими молитву мою из уст нелживых!
Ps17(16),2 2 2 De vultu tuo judicium meum prodeat;
oculi tui videant æquitates.
17:2 1537
εκ
[4from 4383-1473
προσώπου σου
5your presence 3588
το
2917-1473
κρίμά μου
2my judgment 1831
εξέλθοι
1May 3come forth]; 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
[2my eyes 1492
ιδέτωσαν
1let] behold 2118
ευθύτητας
uprightness!
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość. Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój, Niech oczy twoje ujrzą prawość. Od obliczności twojéj sąd mój niech wynidzie: oczy twe niech dojrzą sprawiedliwości. Ot lica twojego sud'ba moja izydiet: oczi moi da widita prawoty. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты6. От лица́ тво­его́ судьба́ моя́ изы́детъ: о́чи мо­и́ да ви́дита правоты́. Уста Твои изрекут приговор мне; очи мои да узрят правду!
Ps17(16),3 3 3 Probasti cor meum, et visitasti nocte;
igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas.
17:3 1381
εδοκίμασας
You tried 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart; 1980
επεσκέψω
you visited 3571
νυκτός
at night; 4448-1473
επύρωσάς με
you set me on fire, 2532
και
and 3756-2147
ουχ ευρέθη
[2was not found 1722
εν
3in 1473
εμοί
4me 93
αδικία
1injustice], 3704
όπως
so 302
αν
that 3361
μη
[2should not 2980
λαλήση
3speak 3588
το
4750-1473
στόμα μου
1my mouth].
Doświadczyłeś serca mego, nawiedziłeś je w nocy; doświadczyłeś mię ogniem, aleś nic nie znalazł; myśli moje nie uprzedzają ust moich. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Spróbowałeś serca mego, i nawiedziłeś w nocy: doświadczyłeś mię ogniem, a nie nalazła się we mnie nieprawość. Iskusił jesi sierdce moje, posietił jesi noszczyju: iskusił mia jesi, i nie obrietiesia wo mnie nieprawda. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. Искуси́лъ еси́ се́рдце мое́, посѣти́лъ еси́ но́щiю: искуси́лъ мя́ еси́, и не обрѣ́теся во мнѣ́ непра́вда. Испытал Ты сердце мое, посетил его ночью; испытал меня, и не обрел во мне неправды.
Ps17(16),4 4 4 Ut non loquatur os meum opera hominum:
propter verba labiorum tuorum, ego custodivi vias duras.
17:4 3588
τα
Concerning the 2041
έργα
works 3588
των
444
ανθρώπων
of men, 1223
διά
by 3588
τους
the 3056
λόγους
words 3588
των
5491-1473
χειλέων σου
of your lips 1473
εγώ
I 5442
εφύλαξα
guarded 3598
οδούς
[2ways 4642
σκληράς
1hard].
Co się tknie spraw ludzkich według słowa ust twoich, chroniłem się drogi okrutnika. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoichUnikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Aby nie mówiły usta moje uczynków ludzkich: dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych. Jako da nie wozgłagoliut usta moja dieł cziełowieczieskich, za słowiesa ustien twoich az sochranich puti żestoki. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки. Я́ко да не воз­глаго́лютъ уста́ моя́ дѣ́лъ человѣ́ческихъ, за словеса́ усте́нъ тво­и́хъ а́зъ сохрани́хъ пути́ же́стоки. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову Твоему следовал я путями трудными.
Ps17(16),5 5 5 Perfice gressus meos in semitis tuis,
ut non moveantur vestigia mea.
17:5 2675
κατάρτισαι
Fashion 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
my footsteps 1722
εν
in 3588
ταις
5147-1473
τρίβοις σου
your roads! 2443
ίνα
that 3361
μη
[2should not 4531
σαλευθώσι
3be shaken 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
1my footsteps].
Zatrzymuj kroki moje na drogach twych, aby się nie chwiały nogi moje. Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje. Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje. Sowierszy stopy moja wo stieziach twoich, da nie podwiżutsia stopy moja. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́хъ тво­и́хъ, да не подви́жут­ся стопы́ моя́. Утверди стопы мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы мои.
Ps17(16),6 6 6 Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus;
inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba mea.
17:6 1473
εγώ
I 2896
εκέκραξα
cried, 3754
ότι
for 1873
επήκουσάς
you heeded 1473
μου
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God; 2827
κλίνον
lean 3588
το
3775-1473
ους σου
your ear 1473
εμοί
to me, 2532
και
and 1522
εισάκουσον
hear 3588
των
4487-1473
ρημάτων μου
my words!
Ja cię wzywam, bo mię wysłuchiwasz, Boże! Nakłoń ucha twego ku mnie, wysłuchaj słowa moje. Wzywam cię, bo wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego! Jam wołał, iżeś mię wysłuchał, Boże: nakłoń mi ucha twego, a wysłuchaj słowa moje. Az wozzwach, jako usłyszał mia jesi, Boże: prikłoni ucho twoje mnie i usłyszy głagoły moja. Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ и3 ўслhши глаг0лы мо‰. А́зъ воз­зва́хъ, я́ко услы́шалъ мя́ еси́, Бо́же: при­­клони́ у́хо твое́ мнѣ́ и услы́ши глаго́лы моя́. Я воззвал к Тебе, и Ты услышал меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои!
Ps17(16),7 7 7 Mirifica misericordias tuas,
qui salvos facis sperantes in te.
17:7 2298.1
θαυμάστωσον
Show the wonder 3588
τα
1656-1473
ελέη σου
of your mercies! 3588
ο
O 4982
σώζων
one delivering 3588
τους
the 1679
ελπίζοντας
ones hoping 1909
επί
upon 1473
σε
you, 1537
εκ
from 3588
των
the ones 436
ανθεστηκότων
opposing 3588
τη
at 1188-1473
δεξιά σου
your right.
Okaż miłosierdzie twoje, ty, który ochraniasz ufających w tobie od tych, którzy powstawają przeciwko prawicy twojej. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi! Pokaż dziwne miłosierdzie twoje, który zbawiasz nadzieję mające w tobie od przeciwiających się prawicy twojéj. Udiwi miłosti twoja, spasajaj upowajuszczyja na tia ot protiwiaszczychsia diesnice twojej: Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй: Удиви́ ми́лости твоя́, спаса́яй упова́ющыя на тя́ от­ проти́вящихся десни́цѣ тво­е́й: Дивно яви милость Твою, спасая уповающих на Тебя от противников десницы Твоей;
Ps17(16),8 8 8 A resistentibus dexteræ tuæ custodi me
ut pupillam oculi.
Sub umbra alarum tuarum protege me
17:8 5442
φύλαξόν
Guard 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 5613
ως
as 2880.1
κόρην
the pupil 3788
οφθαλμού
of the eye! 1722
εν
Under 4629.2
σκέπη
the protection 3588
των
4420-1473
πτερύγων σου
of your wings 4628.1
σκεπάσεις
shelter 1473
με
me!
Strzeż mię jako źrenicy oka; pod cieniem skrzydeł twoich ukryj mię. Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł Strzeż mię jako źrenicę oka: pod cieniem skrzydeł twoich obroń mię: sochrani mia, Gospodi, jako zienicu oka: w krowie kriłu twojeiu pokryjeszy mia сохрани1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зѣ́ницу о́ка: въ кро́вѣ крилу́ твое́ю покры́еши мя́ сохрани меня, Господи, как зеницу ока, под сенью крыл Твоих укрой меня
Ps17(16),9 9 9 a facie impiorum qui me afflixerunt.
Inimici mei animam meam circumdederunt;
17:9 575
από
even from 4383
προσώπου
the face 765
ασεβών
of the impious 3588
των
5003
ταλαιπωρησάντων
ones causing misery 1473
με
for me. 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
My enemies 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
[2my soul 4023
περιέσχον
1compass].
Przed twarzą niepobożnych, którzy mię niszczą, przed nieprzyjaciółmi duszy mojej, którzy mię ogarnęli. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili: nieprzyjaciele moi duszę moję ogarnęli. ot lica niecziestiwych ostrastszych mia: wrazi moi duszu moju odierżasza t лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS: врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша от­ лица́ нечести́выхъ остра́стшихъ мя́: врази́ мо­и́ ду́шу мою́ одержа́ша от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили,
Ps17(16),10 10 10 adipem suum concluserunt:
os eorum locutum est superbiam.
17:10 3588
το
4720.1-1473
στέαρ αυτών
[2in their own fat 4788
συνέκλεισαν
1They are enclosed]; 3588
το
4750-1473
στόμα αυτών
their mouth 2980
ελάλησεν
speaks 5243
υπερηφανίαν
pride.
Tukiem swoim okryli się; hardzie mówią usty swemi. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle. Tłustość swoję zawarli: usta ich mówiły hardość. tuk swoj zatworisza, usta ich głagołasza gordyniu. тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. ту́къ сво́й затвори́ша, уста́ и́хъ глаго́лаша горды́ню. потучнело, замкнулось сердце их; уста их говорили слова гордыни.
Ps17(16),11 11 11 Projicientes me nunc circumdederunt me;
oculos suos statuerunt declinare in terram.
17:11 1544-1473
εκβαλόντες με
They are casting me out 3568
νυνί
now; 4033
περιεκύκλωσάν
they surrounded 1473
με
me; 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς αυτών
their eyes 5087
έθεντο
set 1578
εκκλίναι
to turn me 1722
εν
to 3588
τη
the 1093
γη
ground.
Gdziekolwiek idziemy, obtoczyli nas; oczy swe nasadzili, aby nas potrącili ku ziemi. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, Wypatrują, jakby powalić na ziemię. Porzuciwszy mię, teraz mię obtoczyli: oczy swe nasadzili spuścić ku ziemi. Izgoniaszczyi mia nynie obydosza mia, oczi swoi wozłożysza ukłoniti na ziemliu. И#згонsщіи мS нн7э њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. Изгоня́щiи мя́ ны́нѣ обыдо́ша мя́, о́чи сво­и́ воз­ложи́ша уклони́ти на зе́млю. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю.
Ps17(16),12 12 12 Susceperunt me sicut leo paratus ad prædam,
et sicut catulus leonis habitans in abditis.
17:12 5274
υπέλαβόν
[6they undertook 1473
με
7me 5616
ωσεί
1As 3023
λέων
2a lion 2092
έτοιμος
3prepared 1519
εις
4for 2339
θήραν
5a hunt], 2532
και
and 5616
ωσεί
as 4661.1
σκύμνος
a cub 3611
οίκων
living 1722
εν
in 614
αποκρύφοις
concealment.
Każdy z nich podobien jest lwowi pragnącemu łupu, i lwięciu siedzącemu w jamie. Podobny jest do lwa żądnego łupu, I do lwiątka siedzącego w ukryciu. Przyjęli mię jako lew gotowy do łupu: i jako szczenię lwie, mieszkające w jamie. Obiasza mia jako liew gotow na łow i jako skimien obitajaj w tajnych. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. Объя́ша мя́ я́ко ле́въ гото́въ на ло́въ и я́ко ски́менъ обита́яй въ та́йныхъ. Подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде.
Ps17(16),13 13 13 Exsurge, Domine: præveni eum, et supplanta eum:
eripe animam meam ab impio;
frameam tuam
17:13 450
ανάστηθι
Rise up, 2962
κύριε
O lord! 4399
πρόφθασον
Be there beforehand with 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 5286.3
υποσκέλισον
trip 1473
αυτούς
them! 4506
ρύσαι
Rescue 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 575
από
from 765
ασεβούς
the impious 4501-1473
ρομφαίαν σου
by your broadsword!
Powstańże, Panie! uprzedź twarz jego, potrąć go, wyrwij duszę moję od niezbożnego mieczem twoim. Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana! Niech mnie uratuje twój miecz od bezbożnika, Powstań, Panie! uprzedź go i przekin go: wyrwij duszę moje od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojéj. Woskriesni, Gospodi, priedwari ja i zapni im: izbawi duszu moju ot niecziestiwago, orużyje twoje Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоE Воскре́сни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ и́мъ: изба́ви ду́шу мою́ от­ нечести́ваго, ору́жiе твое́ Восстань, Господи, настигни их и низринь! Избави душу мою от нечестивого, порази мечом Твоим врагов десницы Твоей!
Ps17(16),14 14 14 ab inimicis manus tuæ.
Domine, a paucis de terra divide eos in vita eorum;
de absconditis tuis adimpletus est venter eorum.
Saturati sunt filiis,
et dimiserunt reliquias suas parvulis suis.
17:14 575
από
From 2190
εχθρών
the enemies 3588
της
5495-1473
χειρός σου
by your hand, 2962
κύριε
O lord; 575
από
from 3641
ολίγων
the few 575
από
of 1093
γης
the earth; 1266-1473
διαμέρισον αυτούς
divide them 1722
εν
in 3588
τη
2222-1473
ζωή αυτών
their life. 2532
και
And 3588
των
2928-1473
κεκρυμμένων σου
of your things being hidden 4130
επλήσθη
[2was filled 3588
η
1064-1473
γαστήρ αυτών
1their belly]; 5526
εχορτάσθησαν
they were filled 5207
υιών
of sons, 2532
και
and 863
αφήκαν
[3they leave 3588
τα
1the 2645
κατάλοιπα
2remnants] 3588
τοις
to 3516-1473
νηπίοις αυτών
their infants.
Wyrwij mię od ludzi ręką twoją, o Panie! od ludzi tego świata, których dział jest w tym żywocie, a których brzuch z szpiżarni twojej napełniasz, skąd nasyceni bywają, i synowie ich, a zostawiają ostatki swoje dzieciom swoim. Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim! Panie, odłącz je od trochy ludzi z ziemie za żywota ich: z skrytych rzeczy twoich napełnion jest brzuch ich: nasyceni są synmi: i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim. ot wrag ruki twojeja, Gospodi, ot małych ot ziemli: razdieli ja w żywotie ich, i sokrowiennych twoich ispołnisia czriewo ich: nasytiszasia synow, i ostawisza ostanki mładiencem swoim. t вр†гъ руки2 твоеS, гDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. от­ вра́гъ руки́ тво­ея́, Го́споди, от­ ма́лыхъ от­ земли́: раздѣли́ я́ въ животѣ́ и́хъ, и сокрове́н­ныхъ тво­и́хъ испо́лнися чре́во и́хъ: насы́тишася сыно́въ, и оста́виша оста́нки младе́нцемъ сво­и́мъ. Господи, праведников, малых числом на земле, еще при жизни отдели от нечестивых! Сокровища Твои земные поглощают нечестивые; богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим.
Ps17(16),15 15 15 Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo;
satiabor cum apparuerit gloria tua.
17:15 1473-1161
εγώ δε
But I 1722
εν
[4in 1343
δικαιοσύνη
5righteousness 3708
οφθήσομαι
1shall appear 3588
τω
4383
προσώπω
2in front 1473
σου
3of you]. 5526
χορτασθήσομαι
I shall be filled 1722
εν
in 3588
τω
3708
οφθήναί
[3appearing 1473
μοι
4to me 3588
την
1391-1473
δόξαν σου
1your glory].
Ale ja w sprawiedliwości oglądam oblicze twoje; gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności twojej. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim. A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twojem: nasycon będę, gdy się okaże chwała twoja. Az że prawdoju jawliusia licu twojemu, nasyszczusia, wniegda jawitimisia sławie twojej. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй. А́зъ же пра́вдою явлю́ся лицу́ тво­ему́, насы́щуся, внегда́ яви́тимися сла́вѣ тво­е́й. А я в правде моей явлюсь пред лицом Твоим, обогащусь благами Твоими, когда явится мне слава Твоя.
← dalej GODZINA III cd. Ps 25(24) 
Chwała