Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma III
K3Ps 18 (17) PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA ZA ZWYCIĘSTWO.
Ps18(17),1 1 1 In finem. Puero Domini David, qui locutus est Domino verba cantici hujus, in die qua eripuit eum Dominus de manu omnium inimicorum ejus, et de manu Saul, et dixit: 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τω
to the 3816
παιδί
servant 2962
κυρίου
of the lord; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 3739
α
what 2980
ελάλησε
he spoke 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord; 3588
τους
the 3056
λόγους
words 3588
της
5603-3778
ωδής ταύτης
of this ode, 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 3739
η
in which 4506
ερρύσατο
[3rescued 1473
αυτόν
4him 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord] 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand 3956
πάντων
of all 3588
των
2190-1473
εχθρών αυτού
his enemies, 2532
και
and 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand *
Σαούλ
of Saul. 2532
και
And 2036
είπεν
he said; 18:1 25
αγαπήσω
I shall love 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 2479-1473
ισχύς μου
of my strength.
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego, który mówił do Pana słowa tej pieśni onego dnia, gdy go Pan wyrwał z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego, i z ręki Saulowej; i rzekł: (18:1) Przewodnikowi chóru. Psalm sługi Pańskiego, Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. (18:1) Na koniec, słudze Pańskiemu Dawidowi, który mówił Panu słowa pieśni téj, w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego, i z ręki Saulowéj, i rzekł: W koniec, otroku Gospodniu Dawidu, jaże głagoła Gospodiewi słowiesa piesni sieja, w dien', w on'że izbawi jego Gospod' ot ruki wsiech wrag jego i iz ruki Sauli: i rieczie: Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь, в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 саyли: и3 речE: Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́: В конец, слуги Господа Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал,
Ps18(17),2 2 2 Diligam te, Domine, fortitudo mea. 18:2 2962
κύριος
The lord 4733-1473
στερέωμά μου
is my firmament, 2532
και
and 2707.1-1473
καταφυγή μου
my refuge, 2532
και
and 4511.1-1473
ρύστης μου
my rescuer. 3588-2316-1473
ο θεός μου
My God 998-1473
βοηθός μου
is my helper, 2532
και
and 1679
ελπιώ
I will hope 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him; 5231.5-1473
υπερασπιστής μου
my defender 2532
και
and 2768
κέρας
horn 4991-1473
σωτηρίας μου
of my deliverance, 2532
και
and 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
my shielder.
(18:2) Rozmiłuję się ciebie, Panie, mocy moja! (18:2) Powiedział: Miłuję cię, Panie, mocy moja. (18:2) Będę cię miłował, Panie, mocy moja. Wozliubliu tia, Gospodi, kriepostie moja: Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS: Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!
Ps18(17),3 3 3 Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.
Deus meus adjutor meus, et sperabo in eum;
protector meus, et cornu salutis meæ, et susceptor meus.
18:3 134
αινών
In praising, 1941
επικαλέσομαι
I will call upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord; 2532
και
and 1537
εκ
from 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies 4982
σωθήσομαι
I shall be delivered.
(18:3) Pan opoką moją, twierdzą moją, i wybawicielem moim; Bóg mój skała moja, w nim będę ufał; tarcza moja, i róg zbawienia mego, ucieczka moja. (18:3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. (18:3) Pan twierdza moja i ucieczka moja i wybawiciel mój: Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał: zastępca mój, i róg zbawienia mego, i obrońca mój. Gospod' utwierżdienije moje, i pribieżyszcze moje, i izbawitiel' moj, Bog moj, pomoszcznik moj, i upowaju na niego: zaszczytitiel' moj, i rog spasienija mojego, i zastupnik moj. гDь ўтверждeніе моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й, бGъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й, и3 р0гъ спcніz моегw2, и3 застyпникъ м0й. Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й. Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Податель помощи, уповаю на Него! Защитник мой, в Нем спасение мое, Заступник мой!
Ps18(17),4 4 4 Laudans invocabo Dominum,
et ab inimicis meis salvus ero.
18:4 4023
περιέσχον
[3compassed 1473
με
4me 5604
ωδίνες
1Pangs 2288
θανάτου
2of death], 2532
και
and 5493
χείμαρροι
rushing streams 458
ανομίας
of lawlessness 1613
εξετάραξάν
disturbed 1473
με
me.
(18:4) Wzywałem Pana chwalebnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony. (18:4) Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. (18:4) Chwaląc będę wzywał Pana: i będę wybawion od nieprzyjaciół moich. Chwalia prizowu Gospoda i ot wrag moich spasusia. ХвалS призовY гDа и3 t вр†гъ мои1хъ спасyсz. Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся. Восхваляя призову Господа и спасусь от врагов моих.
Ps18(17),5 5 5 Circumdederunt me dolores mortis,
et torrentes iniquitatis conturbaverunt me.
18:5 5604
ωδίνες
Pangs 86
άδου
of Hades 4033
περιεκύκλωσάν
surrounded 1473
με
me; 4399
προέφθασάν
[3anticipated 1473
με
4me 3803
παγίδες
1snares 2288
θανάτου
2of death].
(18:5) Ogarnęły mię były boleści śmierci, a potoki niepobożnych zatrwożyły mię. (18:5) Ogarnęły mnie fale śmierci, A strumienie zagłady zatrwożyły mnie. (18:5) Ogarnęły mię boleści śmierci: i strumienie nieprawości zatrwożyły mię. Odierżasza mia boliezni smiertnyja, i potocy biezzakonija smiatosza mia: Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS: Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́: Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение.
Ps18(17),6 6 6 Dolores inferni circumdederunt me;
præoccupaverunt me laquei mortis.
18:6 2532
και
And 1722
εν
in 3588
τω
2346-1473
θλίβεσθαί με
my being afflicted 1941
επεκαλεσάμην
I called upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 4314
προς
to 3588
τον
2316-1473
θεόν μου
my God 2896
εκέκραξα
I cried out. 191
ήκουσεν
He heard 1537
εκ
[2from out of 3485
ναού
4temple 39-1473
αγίου αυτού
3his holy 5456-1473
φωνής μου
1my voice], 2532
και
and 3588
η
2906-1473
κραυγή μου
my cry 1799
ενώπιον
before 1473
αυτού
him 1525
εισελεύσεται
shall enter 1519
εις
into 3588
τα
3775-1473
ώτα αυτού
his ears.
(18:6) Boleści grobu ogarnęły mię były, zachwyciły mię sidła śmierci. (18:6) Więzy otchłani otoczyły mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci. (18:6) Boleści piekielne obtoczyły mię: uprzedziły mię sidła śmierci. boliezni adowy obydosza mia, priedwarisza mia sieti smiertnyja. бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти смє1ртныz. болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные.
Ps18(17),7 7 7 In tribulatione mea invocavi Dominum,
et ad Deum meum clamavi:
et exaudivit de templo sancto suo vocem meam;
et clamor meus in conspectu ejus introivit in aures ejus.
18:7 2532
και
And 4531
εσαλεύθη
it was shaken; 2532
και
and 1790
έντρομος
trembling 1096
εγενήθη
took place 3588
η
on the 1093
γη
earth; 2532
και
and 3588
τα
the 2310
θεμέλια
foundations 3588
των
of the 3735
ορέων
mountains 5015
εταράχθησαν
were disturbed 2532
και
and 4531
εσαλεύθησαν
shaken; 3754
ότι
for 3710
ωργίσθη
[2was provoked to anger 1473
αυτοίς
3by them 3588
ο
2316
θεός
1God].
(18:7) W utrapieniu mojem wzywałem Pana, i wołałem do Boga mego; wysłuchał z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przed oblicznością jego przyszło do uszów jego. (18:7) W niedoli mojej wzywałem PanaI wołałem o pomoc do Boga mego, Z przybytku swego usłyszał głos mój, A wołanie moje doszło uszu jego. (18:7) W utrapieniu mojem wzywałem Pana, i wołałem do Boga mojego: i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego: i wołanie moje przed oblicznością jego weszło w uszy jego. I wniegda skorbieti mi, prizwach Gospoda i k Bogu mojemu wozzwach: usłysza ot chrama swiatago swojegoas moj, i wopl' moj pried nim wnidiet wo uszy jego. И# внегдA скорбёти ми2, призвaхъ гDа и3 къ бGу моемY воззвaхъ: ўслhша t хрaма с™aгw своегw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во ќшы є3гw2. И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал; и услышал Он из храма святого Своего голос мой, вопль мой достиг слуха Его.
Ps18(17),8 8 8 Commota est, et contremuit terra;
fundamenta montium conturbata sunt, et commota sunt:
quoniam iratus est eis.
18:8 305
ανέβη
[2ascended 2586
καπνός
1Smoke] 1722
εν
in 3709-1473
οργή αυτού
his anger, 2532
και
and 4442
πυρ
fire 575
από
from 4383
προσώπου
in front 1473
αυτού
of him. 2705.2
καταφλεγήσεται
[2shall be ignited 440
άνθρακες
1Coals]; 381
ανήφθησαν
they were lit 575
απ'
by 1473
αυτού
him.
(18:8) Tedy się ziemia wzruszyła i zadrżała, a fundamenty gór zatrząsnęły się, i wzruszyły się od gniewu jego. (18:8) Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, A posady gór się zachwiały... Zadrżały, bo rozgniewał się. (18:8) Wzruszyła się i zadrżała ziemia: fundamenty gór zatrwożyły się, i poruszyły się, iż się rozgniewał na nie. I podwiżesia i triepietna byst' ziemlia, i osnowanija gor smiatoszasia i podwigoszasia, jako progniewasia na nia Bog. И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz на нS бGъ. И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ. И поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог.
Ps18(17),9 9 9 Ascendit fumus in ira ejus,
et ignis a facie ejus exarsit;
carbones succensi sunt ab eo.
18:9 2532
και
And 2827
έκλινεν
he leaned 3772
ουρανούς
the heavens, 2532
και
and 2597
κατέβη
came down, 2532
και
and 1105
γνόφος
dimness 5259
υπό
was under 3588
τους
4228-1473
πόδας αυτού
his feet.
(18:9) Występował dym z nozdrzy jego, węgle się rozpaliły od niego. (18:9) Buchnął gniew z nozdrzy jego, A ogień pożerający z ust jego zionął, Węgle rozżarzone płonęły przed nim. (18:9) Szedł ku górze dym w gniewie jego: i ogień się zapalił od oblicza jego: węgle się rozpaliły od niego. Wzydie dym gniewom jego, i ogn' ot lica jego wospłamienitsia: uglije wozgoriesia ot niego. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t лицA є3гw2 восплaменитсz: ќгліе возгорёсz t негw2. Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́. Восклубился дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился; угли возгорались от Него.
Ps18(17),10 10 10 Inclinavit cælos, et descendit,
et caligo sub pedibus ejus.
18:10 2532
και
And 1910
επέβη
he mounted 1909
επί
upon 5502
χερουβίμ
cherubim, 2532
και
and 4070.3
επετάσθη
he spread out; 4070.3
επετάσθη
he spread out 1909
επί
upon 4420
πτερύγων
wings 417
ανέμων
of winds.
(18:10) Nakłonił niebios, i zstąpił, a ciemność była pod nogami jego. (18:10) Nachylił niebiosa i zstąpił, A ciemna chmura była pod stopami jego. (18:10) Nakłonił niebios, i zstąpił: i mgła pod nogami jego. I prikłoni niebiesa i snidie, i mrak pod nogama jego. И# приклони2 нб7сA и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2. И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́. И приклонил Он небеса и снизошел; и мрак под ногами Его.
Ps18(17),11 11 11 Et ascendit super cherubim, et volavit;
volavit super pennas ventorum.
18:11 2532
και
And 5087
έθετο
he established 4655
σκότος
darkness 613.1-1473
αποκρυφήν αυτού
for his concealment. 2945
κύκλω
Round about 1473
αυτού
him 3588
η
4633-1473
σκηνή αυτού
was his tent; 4652
σκοτεινόν
dark 5204
ύδωρ
water 1722
εν
in 3507
νεφέλαις
clouds 109
αέρων
of air.
(18:11) A wsiadłszy na Cheruba, latał; latał na skrzydłach wiatrowych. (18:11) Dosiadł cheruba i uleciał, I poszybował na skrzydłach wiatru. (18:11) I wstąpił na Cherubiny, i latał: latał na skrzydłach wiatrowych. I wzydie na chieruwimy i lietie, lietie na kriłu wietrieniu. И# взhде на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню. И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню. И воссел на Херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра.
Ps18(17),12 12 12 Et posuit tenebras latibulum suum;
in circuitu ejus tabernaculum ejus,
tenebrosa aqua in nubibus aëris.
18:12 575
από
From 3588
της
the 5080.3
τηλαυγήσεως
radiance 1799-1473
ενώπιον αυτού
of his presence 3588
αι
the 3507
νεφέλαι
clouds 1330
διήλθον
went by; 5464
χάλαζα
hail 2532
και
and 440
άνθρακες
coals 4442
πυρός
of fire.
(18:12) Uczynił sobie z ciemności ukrycie, około siebie namiot swój z ciemnych wód, i z gęstych obłoków. (18:12) Ciemności uczynił zasłoną swoją. Rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. (18:12) I położył ciemność tajnikiem swoim, około niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych. I położy tmu zakrow swoj: okriest jego sielienije jego: tiemna woda wo obłacech wozdusznych. И# положи2 тьмY закр0въ св0й: w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2: темнA водA во w4блацэхъ воздyшныхъ. И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ. И соделал тьму покровом Своим; окрест Него – обитель Его; темна вода в облаках поднебесных.
Ps18(17),13 13 13 Præ fulgore in conspectu ejus nubes transierunt;
grando et carbones ignis.
18:13 2532
και
And 1026.2
εβρόντησεν
[2thundered 1537
εξ
3from out of 3772
ουρανού
4heaven 2962
κύριος
1 the lord], 2532
και
and 3588
ο
the 5310
ύψιστος
highest 1325
έδωκε
uttered 5456-1473
φωνήν αυτού
his voice.
(18:13) Od blasku przed nim rozeszły się obłoki jego, grad i węgle ogniste. (18:13) Z blasku przed nim występowały obłoki jego, Grad i węgle ogniste. (18:13) Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste. Ot oblistanija pried nim obłacy proidosza, grad i uglije ogniennoje. T њблистaніz пред8 ни1мъ w4блацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгненное. От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное. В блеске молний проносились пред Ним облака, град и угли пламенные.
Ps18(17),14 14 14 Et intonuit de cælo Dominus,
et Altissimus dedit vocem suam:
grando et carbones ignis.
18:14 2532
και
And 1821
εξαπέστειλε
he sent out 956
βέλη
arrows, 2532
και
and 4650
εσκόρπισεν
dispersed 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 796
αστραπάς
[2lightnings 4129
επλήθυνε
1he multiplied], 2532
και
and 4928.4-1473
συνετάραξεν αυτούς
disturbed them.
(18:14) I zagrzmiał na niebie Pan, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. (18:14) I zagrzmiał Pan na niebiosach, A Najwyższy wydał głos swój... grad i węgle ogniste. (18:14) I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy swój głos wypuścił: grad i węgle ogniste. I wozgriemie s niebiesie Gospod', i wysznij dadieas swoj. И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й. И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й. И возгремел с Небес Господь, Всевышний издал глас Свой.
Ps18(17),15 15 15 Et misit sagittas suas, et dissipavit eos;
fulgura multiplicavit, et conturbavit eos.
18:15 2532
και
And 3708
ώφθησαν
appeared 3588
αι
the 4077
πηγαί
springs 3588
των
5204
υδάτων
of waters; 2532
και
and 343
ανεκαλύφθη
[5were uncovered 3588
τα
1the 2310
θεμέλια
2foundations 3588
της
3of the 3611
οικουμένης
4inhabitable world] 575
από
from 2008.1-1473
επιτιμήσεώς σου
your reproach, 2962
κύριε
O lord, 575
από
from 1708.2
εμπνεύσεως
the blasting 4151
πνεύματος
breath 3709-1473
οργής σου
of your anger.
(18:15) Wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, a błyskawicami gęstemi rozgromił ich. (18:15) Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. (18:15) I wypuścił strzały swe, i rozproszył je: rozmnożył błyskawice i strwożył je. Nizposła strieły i razgna ja, i mołnii umnoży i smiatie ja. НизпослA стрёлы и3 разгнA |, и3 мHлніи ўмн0жи и3 смzтE |. Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́. Ниспослал Он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятенье.
Ps18(17),16 16 16 Et apparuerunt fontes aquarum,
et revelata sunt fundamenta orbis terrarum,
ab increpatione tua, Domine,
ab inspiratione spiritus iræ tuæ.
18:16 1821
εξαπέστειλεν
He sent 1537
εξ
from 5311
ύψους
the height, 2532
και
and 2983
έλαβέ
he took 1473
με
me; 4355-1473
προσελάβετό με
he took me to himself 1537
εξ
from out of 5204
υδάτων
[2waters 4183
πολλών
1many].
(18:16) I okazały się głębokości wód, a odkryte są grunty świata na fukanie twoje, Panie! i na tchnienie wiatru nozdrzy twoich. (18:16) Ukazało się dno morzaI odsłoniły się posady świata Od groźby twojej, Panie, Od tchnienia gniewu twojego. (18:16) I okazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemie, od fukania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego. I jawiszasia istocznicy wodnii, i otkryszasia osnowanija wsieliennyja ot zaprieszczenija twojego, Gospodi, ot dochnowienija ducha gniewa twojego. И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 tкрhшасz њснов†ніz вселeнныz t запрещeніz твоегw2, гDи, t дохновeніz дyха гнёва твоегw2. И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего.
Ps18(17),17 17 17 Misit de summo, et accepit me;
et assumpsit me de aquis multis.
18:17 4506
ρύσεταί
He will rescue 1473
με
me 1537
εξ
from 2190
εχθρών
[3enemies 1473
μου
1my 1415
δυνατών
2mighty], 2532
και
and 1537
εκ
from 3588
των
the ones 3404
μισούντων
detesting 1473
με
me; 3754
ότι
for 4732
εστερεώθησαν
they are more solidified 5228
υπέρ
than 1473
εμέ
me.
(18:17) Posławszy z wysokości zachwycił mię; wyciągnął mię z wód wielkich. (18:17) Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, Wyciągnął mię z wód wielkich. (18:17) Spuścił z wysokości, a wziął mię: i wyjął mię z wód wielkich. Nizposła s wysoty i prijat mia, wosprijat mia ot wod mnogich. НизпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS, воспріsтъ мS t в0дъ мн0гихъ. Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ. Он простер десницу Свою с высоты, и поднял меня, извлек меня из вод многих.
Ps18(17),18 18 18 Eripuit me de inimicis meis fortissimis, et ab his qui oderunt me.
Quoniam confortati sunt super me;
18:18 4399
προέφθασάν
They went before 1473
με
me 1722
εν
in 2250
ημέρα
the day 2561-1473
κακώσεώς μου
of my ill-treatment, 2532
και
and 1096-2962
εγένετο κύριος
the lord became 496.5-1473
αντιστήριγμά μου
my support.
(18:18) Wyrwał mię od mocnego nieprzyjaciela mego, i od tych, którzy mię mieli w nienawiści, choć byli mocniejszymi nad mię. (18:18) Wyratował mię od potężnego nieprzyjacielaI od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. (18:18) Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych: i od tych, którzy mię w nienawiści mieli; albowiem zmocnili się nademną. Izbawit mia ot wragow moich sil'nych i ot nienawidiaszczych mia: jako utwierdiszasia paczie mienie. И#збaвитъ мS t врагHвъ мои1хъ си1льныхъ и3 t ненави1дzщихъ мS: ћкw ўтверди1шасz пaче менє2. Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня.
Ps18(17),19 19 19 prævenerunt me in die afflictionis meæ:
et factus est Dominus protector meus.
18:19 2532
και
And 1806
εξήγαγέ
he brought 1473
με
me 1519
εις
into 4116.1
πλατυσμόν
an enlargement. 4506
ρύσεταί
He shall rescue 1473
με
me, 3754
ότι
for 2309
ηθέλησέ
he wanted 1473
με
me.
(18:19) Uprzedzili mię byli w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją. (18:19) Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, Ale Pan był podporą moją. (18:19) Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego: i Pan stał się obrońcą moim. Priedwarisza mia w dien' ozłoblienija mojego: i byst' Gospod' utwierżdienije moje. Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz моегw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе моE. Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь – опора моя.
Ps18(17),20 20 20 Et eduxit me in latitudinem;
salvum me fecit, quoniam voluit me,
18:20 2532
και
And 467
ανταποδώσει
[2shall recompense 1473
μοι
3to me 2962
κύριος
1 the lord] 2596
κατά
according to 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην μου
my righteousness; 2532
και
even 2596
κατά
according to 3588
την
the 2511.1
καθαριότητα
cleanliness 3588
των
5495-1473
χειρών μου
of my hands 467
ανταποδώσει
he will recompense 1473
μοι
to me.
(18:20) Wywiódł mię na przestrzeństwo; wyrwał mię, iż mię umiłował. (18:20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował. (18:20) I wywiódł mię na przestrzeństwo: zbawił mię, iż mię chciał. I izwiedie mia na szyrotu: izbawit mia, jako woschotie mia. И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё мz. И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя. И вывел Он меня на простор; избавил меня, ибо Он благоволил ко мне.
Ps18(17),21 21 21 et retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam,
et secundum puritatem manuum mearum retribuet mihi:
18:21 3754
ότι
For 5442
εφύλαξα
I guarded 3588
τας
the 3598
οδούς
ways 2962
κυρίου
of the lord, 2532
και
and 3756
ουκ
did not 764
ησέβησα
impiously depart 575
από
from 3588
του
2316-1473
θεού μου
my God.
(18:21) Nagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej; według czystości rąk moich oddał mi. (18:21) Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, Oddał mi według czystości rąk moich. (18:21) I odda mi Pan według sprawiedliwości mojéj, i według czystości rąk moich odda mi. I wozdast mi Gospod' po prawdie mojej, i po czistotie ruku mojeiu wozdast mi, И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй, и3 по чистотЁ рукY моє1ю воздaстъ ми2, И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́, И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне;
Ps18(17),22 22 22 quia custodivi vias Domini,
nec impie gessi a Deo meo;
18:22 3754
ότι
For 3956
πάντα
all 3588
τα
2917-1473
κρίματα αυτού
his judgments 1799
ενώπιόν
are before 1473
μου
me; 2532
και
and 3588
τα
1345-1473
δικαιώματα αυτού
his ordinances 3756
ουκ
did not 868
απέστησαν
leave 575
απ'
from 1473
εμού
me.
(18:22) Bom strzegł dróg Pańskich, anim odstąpił niezbożnie od Boga mego. (18:22) Strzegłem bowiem dróg PanaI grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego. (18:22) Albowiemem strzegł dróg Pańskich, anim czynił niezbożnie przeciw Bogu memu. jako sochranich puti Gospodni i nie niecziestwowach ot Boga mojego. ћкw сохрани1хъ пути6 гDни и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2. я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́. ибо я хранил пути Господни и не был нечестивцем пред Богом моим.
Ps18(17),23 23 23 quoniam omnia judicia ejus in conspectu meo,
et justitias ejus non repuli a me.
18:23 2532
και
And 1510.8.1
έσομαι
I will be 299
άμωμος
unblemished 3326
μετ'
with 1473
αυτού
him; 2532
και
and 5442
φυλάξομαι
I shall guard myself 575
από
from 3588
της
458-1473
ανομίας μου
my lawlessness.
(18:23) Bom miał wszystkie sądy jego przed oczyma memi, a ustaw jego nie odrzucałem od siebie. (18:23) Bo mam przed sobą wszystkie prawa jego, A przykazań jego nie odrzucam od siebie. (18:23) Bo wszystkie sądy jego przed oblicznością moją: a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie. Jako wsia sud'by jego priedo mnoju, i oprawdanija jego nie otstupisza ot mienie. Ћкw вс‰ судьбы6 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправд†ніz є3гw2 не tступи1ша t менє2. Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́. Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я.
Ps18(17),24 24 24 Et ero immaculatus cum eo;
et observabo me ab iniquitate mea.
18:24 2532
και
And 467
ανταποδώσει
[2shall recompense 1473
μοι
3to me 2962
κύριος
1 the lord] 2596
κατά
according to 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην μου
my righteousness, 2532
και
and 2596
κατά
according to 3588
την
the 2511.1
καθαριότητα
cleanliness 3588
των
5495-1473
χειρών μου
of my hands 1799
ενώπιον
before 3588
των
3788-1473
οφθαλμών αυτού
his eyes.
(18:24) Owszem, byłem szczerym przed nim, a strzegłem się od nieprawości mojej. (18:24) Byłem wobec niego nienagannyI wystrzegałem się niegodziwości mojej. (18:24) I będę niepokalanym z nim i będę się strzegł od nieprawości mojéj. I budu nieporoczien s nim i sochraniusia ot biezzakonija mojego. И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ и3 сохраню1сz t беззак0ніz моегw2. И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́. И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония.
Ps18(17),25 25 25 Et retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam,
et secundum puritatem manuum mearum in conspectu oculorum ejus.
18:25 3326
μετά
With 3741
οσίου
the sacred 3741-1510.8.2
όσιος έση
you shall be sacred; 2532
και
and 3326
μετά
with 435
ανδρός
[2man 121
αθώου
1 the innocent] 121-1510.8.2
αθώος έση
you shall be innocent;
(18:25) Przetoż oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich, która była przed oczyma jego. (18:25) Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich przed oczyma jego. (18:25) I odda mi Pan według sprawiedliwości mojéj: i według czystości rąk moich przed oblicznością oczu jego. I wozdast mi Gospod' po prawdie mojej i po czistotie ruku mojeiu pried oczima jego. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй и3 по чистотЁ рукY моє1ю пред8 nчи1ма є3гw2. И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
Ps18(17),26 26 26 Cum sancto sanctus eris,
et cum viro innocente innocens eris,
18:26 2532
και
and 3326
μετά
with 1588
εκλεκτού
the choice one, 1588-1510.8.2
εκλεκτός έση
you will be choice; 2532
και
and 3326
μετά
with 4760.1
στρεβλού
the crooked 1294
διαστρέψεις
you shall turn aside from.
(18:26) Ty, Panie! z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z mężem szczerym szczerze sobie postąpisz. (18:26) Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, Z nienagannym postępujesz nienagannie. (18:26) Z świętym święty będziesz: a z mężem niewinnym niewinny będziesz. S priepodobnym priepodobien budieszy, i s mużem niepowinnym niepowinien budieszy, Съ прпdбнымъ прпdбенъ бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1ннымъ непови1ненъ бyдеши, Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши, С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем неповинным – по безвинности его;
Ps18(17),27 27 27 et cum electo electus eris,
et cum perverso perverteris.
18:27 3754
ότι
For 1473
συ
you 2992
λαόν
[3people 5011
ταπεινόν
2 the humble 4982
σώσεις
1will deliver], 2532
και
and 3788
οφθαλμούς
the eyes 5244
υπερηφάνων
of the proud 5013
ταπεινώσεις
you will humble.
(18:27) Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz; (18:27) Z czystym okazujesz się czysty, A z przewrotnym postępujesz przewrotnie. (18:27) I z wybranym wybrany będziesz: a z przewrotnym przewrotny się staniesz. i so izbrannym izbran budieszy, i so stroptiwym razwratiszysia. и3 со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ разврати1шисz. и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися. и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым – по лукавству его.
Ps18(17),28 28 28 Quoniam tu populum humilem salvum facies,
et oculos superborum humiliabis.
18:28 3754
ότι
For 1473
συ
you 5461
φωτιείς
shall light 3088-1473
λύχνον μου
my lamp, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God; 5461
φωτιείς
you shall lighten 3588
το
4655-1473
σκότος μου
my darkness.
(18:28) Albowiem ty lud utrapiony wybawisz, a oczy wyniosłe poniżysz. (18:28) Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, Lecz oczy wyniosłych poniżasz. (18:28) Bo ty lud uniżony zbawisz: a oczy pysznych poniżysz. Jako ty liudi smiriennyja spasieszy i oczi gordych smiriszy. Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ смири1ши. Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши. Ибо Ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь;
Ps18(17),29 29 29 Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine;
Deus meus, illumina tenebras meas.
18:29 3754
ότι
For 1722
εν
by 1473
σοι
you 4506
ρυσθήσομαι
I shall be rescued 575
από
from 3986.2
πειρατηρίου
the band of marauders; 2532
και
and 1722
εν
by 3588
τω
2316-1473
θεώ μου
my God 5233
υπερβήσομαι
I shall pass over 5038
τείχος
the wall.
(18:29) Ty zaiste rozświecisz pochodnię moję; Pan, Bóg mój, oświeci ciemności moje. (18:29) Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. (18:29) Bo ty rozświecasz pochodnią moję, Panie: Boże mój, oświeć ciemności moje. Jako ty proswietiszy swietiłnik moj, Gospodi: Boże moj, proswietiszy tmu moju. Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1льникъ м0й, гDи: б9е м0й, просвэти1ши тьмY мою2. Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́. ибо Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою.
Ps18(17),30 30 30 Quoniam in te eripiar a tentatione;
et in Deo meo transgrediar murum.
18:30 3588
ο
2316-1473
θεός μου
My God — 299
άμωμος
unblemished is 3588
η
3598-1473
οδός αυτού
his way. 3588
τα
The 3051
λόγια
oracles 2962
κυρίου
of the lord 4448
πεπυρωμένα
are tried by fire. 5231.5-1510.2.3
υπερασπιστής εστι
He is a defender 3956
πάντων
of all 3588
των
the ones 1679
ελπιζόντων
hoping 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him.
(18:30) Gdyż z tobą przebiłem się przez wojsko, a z Bogiem moim przeskoczyłem mur. (18:30) Gdyż z tobą rozbijam drużynę, A z Bogiem moim przesadzam mur. (18:30) Albowiem przez cię będę wyrwan z pokusy: a w Bogu moim przestąpię mur. Jako toboju izbawliusia ot iskuszenija, i Bogom moim priejdu stienu. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t и3скушeніz, и3 бGомъ мои1мъ прейдY стёну. Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну. Ибо Тобой избавлюсь я от искушения и с Богом моим преодолею стену.
Ps18(17),31 31 31 Deus meus, impolluta via ejus;
eloquia Domini igne examinata:
protector est omnium sperantium in se.
18:31 3754
ότι
For 5100
τις
who 2316
θεός
is God 3926.1
πάρεξ
besides 3588
του
the 2962
κυρίου
lord? 2228
η
Or 5100
τις
who 2316
θεός
is God 4133
πλην
besides 3588
του
2316-1473
θεού ημών
our God?
(18:31) Droga Boża doskonała jest; słowo Pańskie jest ogniem wypławione. Tarczą jest wszystkich, którzy w nim ufają. (18:31) Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. (18:31) Bóg mój, niezmazana droga jego: słowa Pańskie ogniem wypławione: obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim. Bog moj, nieporoczien put' jego: słowiesa Gospodnia razżżena. Zaszczytitiel' jest' wsiech upowajuszczych na niego. БGъ м0й, непор0ченъ пyть є3гw2: словесA гDнz разжжє1на. Защи1титель є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2. Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́. Бог мой! Непорочен путь Его; слова Господни пламенны; Защитник Он всех, уповающих на Него.
Ps18(17),32 32 32 Quoniam quis deus præter Dominum?
aut quis deus præter Deum nostrum?
18:32 3588
ο
2316
θεός
God 3588
ο
is the 4024
περιζωννύων
one girding 1473
με
me 1411
δύναμιν
with power, 2532
και
and 5087
έθετο
makes 299
άμωμον
[2unblemished 3588
την
3598-1473
οδόν μου
1my way];
(18:32) Bo któż jest Bóg, oprócz Pana? a kto opoką, oprócz Boga naszego? (18:32) Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego? (18:32) Bo któż Bogiem oprócz Pana? albo który Bóg oprócz Boga naszego? Jako kto Bog, razwie Gospoda? ili kto Bog, razwie Boga naszego? Ћкw кто2 бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaзвэ бGа нaшегw; Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего? Ибо кто Бог, кроме Господа? Или кто бог, кроме Бога нашего?
Ps18(17),33 33 33 Deus qui præcinxit me virtute,
et posuit immaculatam viam meam;
18:33 3588
ο
the one 2675
καταρτιζόμενος
readying 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
my feet 5616
ωσεί
as 1643.1
ελάφου
a stag, 2532
και
and 1909
επί
[3upon 3588
τα
4the 5308
υψηλά
5high places 2476
ιστών
1setting 1473
με
2me];
(18:33) On jest Bogiem, który mię opasuje mocą, a czyni prostą drogę moję. (18:33) Bóg, który mię opasuje mocą, A uczynił doskonałą drogę moją. (18:33) Bóg, który mię opasał mocą: i położył niepokalaną drogę moję. Bog priepojasujaj mia siłoju, i położy nieporoczien put' moj: БGъ препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й: Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й: Бог препоясал меня силою и соделал непорочным путь мой;
Ps18(17),34 34 34 qui perfecit pedes meos tamquam cervorum,
et super excelsa statuens me;
18:34 1321
διδάσκων
teaching 5495-1473
χείράς μου
my hands 1519
εις
for 4171
πόλεμον
war; 2532
και
and 5087
έθου
you made 5115
τόξον
[2as the bow 5470
χαλκούν
3of brass 3588
τους
1023-1473
βραχίονάς μου
1my arms];
(18:34) Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię. (18:34) Nogi moje czyni rącze jak u łani I na wyżynach postawił mnie. (18:34) Który pokrzepił nogi moje jako jelenie, i na wysokich miejscach stanowiąc mię. sowierszajaj nozie moi jako jelieni, i na wysokich postawliajaj mia: совершazй н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS: соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́: укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты воззвел меня.
Ps18(17),35 35 35 qui docet manus meas ad prælium.
Et posuisti, ut arcum æreum, brachia mea,
18:35 2532
και
and 1325
έδωκάς
you gave 1473
μοι
to me 5231.4
υπερασπισμόν
a shielding 4991
σωτηρίας
deliverance; 2532
και
and 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
your right hand 482
αντελάβετό
takes hold of 1473
μου
me; 2532
και
and 3588
η
3809-1473
παιδεία σου
your instruction 461
ανώρθωσέ
re-erects 1473
με
me 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end; 2532
και
and 3588
η
3809-1473
παιδεία σου
your instruction 1473
αυτή
itself 1473-1321
με διδάξει
teaches me.
(18:35) Ćwiczy ręce moje do boju, tak, iż kruszę łuk miedziany ramionami swemi. (18:35) Ręce moje zaprawia do walkiI ramiona moje napinają łuk spiżowy. (18:35) Który uczy ręce moje do boju: i uczyniłeś, jako łuk miedziany, ramiona moje. nauczajaj ruce moi na bran', i położył jesi łuk miedian myszca moja: научazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца мо‰: науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́: Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои.
Ps18(17),36 36 36 et dedisti mihi protectionem salutis tuæ:
et dextera tua suscepit me,
et disciplina tua correxit me in finem,
et disciplina tua ipsa me docebit.
18:36 4115
επλάτυνας
You widened 3588
τα
1226.1-1473
διαβήματά μου
my footsteps 5270
υποκάτω
underneath 1473
μου
me, 2532
και
and 3756-770
ουκ ησθένησε
[2weakened not 3588
τα
2487-1473
ίχνη μου
1my soles].
(18:36) Dałeś mi też tarcz zbawienia twego, a prawica twoja podpierała mię, i dobrotliwość twoja uwielmożyła mię. (18:36) Dajesz mi tarczę zbawienia swegoI prawica twoja wspiera mnie, A łaskawość twoja czyni mnie wielkim. (18:36) I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja broniła mię: a kaźń twoja poprawiła mię do końca: i nauka twoja, ta mię nauczy. i dał mi jesi zaszczyszczenije spasienija, i diesnica twoja wosprijat mia: i nakazanije twoje isprawit mia w koniec, i nakazanije twoje to mia nauczit. и3 дaлъ ми2 є3си2 защищeніе спcніz, и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ. и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ. И даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня; и наставление Твое исправит меня, и наставление Твое меня научит.
Ps18(17),37 37 37 Dilatasti gressus meos subtus me,
et non sunt infirmata vestigia mea.
18:37 2614
καταδιώξω
I shall pursue 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies 2532
και
and 2638
καταλήψομαι
overtake 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 3756
ουκ
I will not 654
αποστραφήσομαι
return 2193
έως
until 302
αν
whenever 1587
εκλείπωσιν
they should cease.
(18:37) Rozszerzyłeś kroki moje podemną, tak, że się nie zachwiały golenie moje. (18:37) Dajesz szeroką drogę krokom moimI nie zachwiały się kostki moje! (18:37) Rozszerzyłeś kroki moje podemną: i nie osłabiały nogi moje. Uszyrił jesi stopy moja podo mnoju, i nie izniemogostie pliesnie moi. Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и3 не и3знемог0стэ плеснB мои2. Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́. Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли.
Ps18(17),38 38 38 Persequar inimicos meos, et comprehendam illos;
et non convertar donec deficiant.
18:38 1570.2
εκθλίψω
I shall squeeze 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 1410
δύνωνται
should they be able 2476
στήναι
to stand; 4098
πεσούνται
they shall fall 5259
υπό
under 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
my feet.
(18:38) Goniłem nieprzyjaciół moich, a doścignąłem ich: i nie wróciłem się, ażem ich wytracił. (18:38) Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, A nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. (18:38) Będę gonił nieprzyjacioły moje, i poimam je: i nie wrócę się, aż ich nie stanie. Pożenu wragi moja, i postignu ja, i nie wozwraszczusia, dondieże skonczajutsia: ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |, и3 не возвращyсz, д0ндеже скончaютсz: Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся: Преследовать буду врагов моих и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут!
Ps18(17),39 39 39 Confringam illos, nec poterunt stare;
cadent subtus pedes meos.
18:39 2532
και
And 4024
περιέζωσάς
you girded 1473
με
me 1411
δύναμιν
in power 1519
εις
for 4171
πόλεμον
war; 4846.1
συνεπόδισας
you bound hand and foot 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 1881
επανισταμένους
rising up 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 5270
υποκάτω
underneath 1473
μου
me.
(18:39) Poraziłem ich tak, iż nie mogli powstać; upadli pod nogi moje. (18:39) Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać! Padną pod nogi moje. (18:39) Połamię je, i nie będą mogli stać: upadną pod nogami memi. oskorbliu ich, i nie wozmogut stati, padut pod nogama moima. њскорблю2 и5хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ под8 ногaма мои1ма. оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои!
Ps18(17),40 40 40 Et præcinxisti me virtute ad bellum,
et supplantasti insurgentes in me subtus me.
18:40 2532
και
And 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
[4of my enemies 1325
έδωκάς
1you gave 1473
μοι
2to me 3577
νώτον
3 the back]; 2532
και
and 3588
τους
the ones 3404
μισούντάς
detesting 1473
με
me 1842
εξωλόθρευσας
you utterly destroyed.
(18:40) Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawających przeciwko mnie obaliłeś pod mię. (18:40) Opasałeś mnie mocą do boju, Przeciwników moich rzuciłeś pode mnie, (18:40) I opasałeś mię mocą na wojnę: I przekinąłeś powstające przeciwko mnie, pod mię. I priepojasał mia jesi siłoju na bran', spiał jesi wsia wostajuszczyja na mia pod mia. И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ востаю1щыz на мS под8 мS. И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́. И препоясал Ты меня силою на битву, поверг предо мной всех восстающих на меня.
Ps18(17),41 41 41 Et inimicos meos dedisti mihi dorsum,
et odientes me disperdidisti.
18:41 2896
εκέκραξαν
They cried out 2532
και
[3and 3756-1510.7.3
ουκ ην
4there was no one 3588
ο
4982
σώζων
5delivering 4314
προς
1to 2962
κύριον
2 the lord], 2532
και
and 3756
ουκ
he did not 1522
εισήκουεν
hear 1473
αυτών
them.
(18:41) Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił. (18:41) Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, A ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. (18:41) I nieprzyjaciół moich podałeś mi tył: i nienawidzące mię potraciłeś. I wragow moich dał mi jesi chriebiet i nienawidiaszczyja mia potriebił jesi. И# врагHвъ мои1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ є3си2. И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́. И врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил.
Ps18(17),42 42 42 Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret;
ad Dominum, nec exaudivit eos.
18:42 2532
και
And 3016.1-1473
λεπτυνώ αυτούς
I will make them as fine 5616
ωσεί
as 5522
χουν
dust 2596
κατά
against 4383
πρόσωπον
the face 417
ανέμου
of the wind; 5613
ως
as 4081
πηλόν
mud 4113
πλατειών
in the squares 3001.2
λεανώ
I will grind 1473
αυτούς
them.
(18:42) Wołalić, ale nie był, ktoby ich wybawił; do Pana, ale ich nie wysłuchał. (18:42) Wołali, lecz nie było wybawiciela, Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. (18:42) Wołali, a nie był, ktoby je wybawił: do Pana, ani ich wysłuchał. Wozzwasza, i nie bie spasajaj: ko Gospodu, i nie usłysza ich. Воззвaша, и3 не бЁ спасazй: ко гDу, и3 не ўслhша и4хъ. Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их.
Ps18(17),43 43 43 Et comminuam eos ut pulverem ante faciem venti;
ut lutum platearum delebo eos.
18:43 4506
ρύσαι
You shall rescue 1473
με
me 1537
εξ
from 485
αντιλογίας
a dispute 2992
λαού
of people; 2525
καταστήσεις
you shall place 1473
με
me 1519
εις
at 2776
κεφαλήν
the head 1484
εθνών
of nations; 2992
λαός
a people 3739
ον
whom 3756-1097
ουκ έγνων
I knew not 1398
εδούλευσέ
shall serve 1473
μοι
to me;
(18:43) I potarłem ich, jako proch od wiatru; jako błoto na ulicach podeptałem ich. (18:43) Starłem ich jak proch na wietrze, Usunąłem ich jak błoto na ulicy. (18:43) I skruszę je, jako proch przed wiatrem: jako błoto na ulicy wygładzę je. I istniu ja jako prach pried licem wietra, jako brienije putij pogłażdu ja. И# и3стню2 | ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путjй поглaжду |. И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́. И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их!
Ps18(17),44 44 44 Eripies me de contradictionibus populi;
constitues me in caput gentium.
18:44 1519
εις
in 189
ακοήν
the hearing 5621
ωτίου
of the ear 5219
υπήκουσέ μου
they obeyed me. 5207
υιοί
[2sons 245
αλλότριοι
1Alien] 5574
εψεύσαντό
lied 1473
μοι
to me.
(18:44) Wyrwałeś mię od zwad ludzkich, a postawiłeś mię głową narodom; lud, któregom nie znał, służył mi. (18:44) Wyratowałeś mię z waśni ludu, Postawiłeś mię na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. (18:44) Wyrwiesz mię z przeciwności ludu: postanowisz mię głową narodów. Izbawiszy mia ot prieriekanija liudij: postawiszy mia wo gławu jazykow: liudije, ichże nie wiediech, rabotasza mi, И#збaвиши мS t прерэкaніz людjй: постaвиши мS во главY kзhкwвъ: лю1діе, и4хже не вёдэхъ, раб0таша ми2, Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́, Избавил Ты меня от распрей человеческих, поставил меня главою народов. Племена, которых я не знал, подчинились мне:
Ps18(17),45 45 45 Populus quem non cognovi servivit mihi;
in auditu auris obedivit mihi.
18:45 5207
υιοί
[2sons 245
αλλότριοι
1Alien] 3822
επαλαιώθησαν
grew old 2532
και
and 5559.8
εχώλαναν
became lame 575
από
from 3588
των
5147-1473
τρίβων αυτών
their paths.
(18:45) Skoro usłyszeli, byli mi posłuszni; cudzoziemcy obłudnie mi się poddawali. (18:45) Na samo słowo jest mi posłuszny, Cudzoziemcy schlebiają mi. (18:45) Lud, któregom nie znał, służył mi: na usłyszenie ucha był mi posłuszny. w słuch ucha posłuszasza mia. Synowie czużdii sołgasza mi, въ слyхъ ќха послyшаша мS. Сhнове чуждjи солгaша ми2, въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́, прослышав обо мне, изъявили покорность. Но изменили мне чужеземцы.
Ps18(17),46 46 46 Filii alieni mentiti sunt mihi,
filii alieni inveterati sunt,
et claudicaverunt a semitis suis.
18:46 2198-2962
ζη κύριος
The lord lives, 2532
και
and 2128
ευλογητός
blessed is 3588
ο
2316
θεός
God, 2532
και
and 5312
υψωθήτω
[4 is raised up high 3588
ο
1the 2316
θεός
2God 3588
της
4991-1473
σωτηρίας μου
3of my deliverance].
(18:46) Cudzoziemcy opadli, a drżeli w zamknieniach swoich. (18:46) Cudzoziemcy upadają na duchuI drżąc wychodzą z twierdz swoich. (18:46) Synowie obcy skłamali mi: synowie obcy zastarzali się i uchramowali z dróg swoich. synowie czużdii obietszasza i ochromosza ot stiez' swoich. сhнове чуждjи њбетшaша и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ. сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих.
Ps18(17),47 47 47 Vivit Dominus, et benedictus Deus meus,
et exaltetur Deus salutis meæ.
18:47 3588
ο
The 2316
θεός
God, 3588
ο
the 1325
διδούς
one granting 1557
εκδικήσεις
acts of vengeance 1473
εμοί
to me, 2532
και
and 5293
υποτάξας
submitting 2992
λαούς
peoples 5259
υπ'
under 1473
εμέ
me;
(18:47) Żyje Pan, błogosławiona opoka moja; przetoż niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego. (18:47) Pan żyje! Niech będzie błogosławiona skała moja! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel! (18:47) Żywie Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie podwyższon Bóg zbawienia mego. Żyw Gospod', i błagosłowien Bog, i da wozniesietsia Bog spasienija mojego, Жи1въ гDь, и3 блгcвeнъ бGъ, и3 да вознесeтсz бGъ спcніz моегw2, Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́, Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня.
Ps18(17),48 48 48 Deus qui das vindictas mihi,
et subdis populos sub me;
liberator meus de inimicis meis iracundis.
18:48 3588
ο
4511.1-1473
ρύστης μου
my rescuer 1537
εξ
from 2190-1473
εχθρών μου
my enemies 3711
οργίλων
prone to anger. 575
από
[2from 3588
των
3the ones 1881
επανισταμένων
4rising up 1909
επ'
5against 1473
εμέ
6me 5312-1473
υψώσεις με
1You raised me up high]; 575
από
from 435
ανδρός
[2man 94
αδίκου
1 the unjust] 4506
ρύση
you shall rescue 1473
με
me.
(18:48) Bóg jest, który mi zleca pomsty, i podbija mi narody. (18:48) Bóg odpłaca za krzywdy mojeI poddaje mi narody... (18:48) Boże, który mi dajesz pomsty, i poddajesz pod mię narody: Bog dajaj otmszczenije mnie i pokoriwyj liudi pod mia, бGъ даsй tмщeніе мнЁ и3 покори1вый лю1ди под8 мS, Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы!
Ps18(17),49 49 49 Et ab insurgentibus in me exaltabis me;
a viro iniquo eripies me.
18:49 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 1843
εξομολογήσομαί
I shall make acknowledgment 1473
σοι
to you 1722
εν
among 1484
έθνεσι
the nations, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name 5567
ψαλώ
I shall strum;
(18:49) Tyś wybawiciel mój od nieprzyjaciół moich; tyś mię nad powstawających przeciwko mnie wywyższył; od męża drapieżnego wyrwałeś mię. (18:49) Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół, Wynosisz mnie ponad przeciwników, Ocalasz mnie od męża gwałtownego. (18:49) Wybawicielu mój, od nieprzyjaciół moich gniewliwych, i od powstających na mię wywyższysz mię: od męża niesprawiedliwego wyrwiesz mię. izbawitiel' moj ot wrag moich gniewliwych: ot wostajuszczych na mia wozniesieszy mia, ot muża nieprawiedna izbawiszy mia. и3збaвитель м0й t вр†гъ мои1хъ гнэвли1выхъ: t востаю1щихъ на мS вознесeши мS, t мyжа непрaведна и3збaвиши мS. изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́. Избавитель мой от врагов моих яростных! Над восстающими вознесешь Ты, от мужа неправедного избавишь меня.
Ps18(17),50 50 50 Propterea confitebor tibi in nationibus, Domine,
et nomini tuo psalmum dicam;
18:50 3170
μεγαλύνων
the one magnifying 3588
τας
the 4991
σωτηρίας
deliverance 3588
του
of the 935
βασιλέως
king; 2532
και
and 4160
ποιών
appointing 1656
έλεος
mercy 3588
τω
to 5547-1473
χριστώ αυτού
his anointed one, 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 2532
και
and 3588
τω
to 4690-1473
σπέρματι αυτού
his seed 2193
έως
unto 165
αιώνος
the eon.
(18:50) Przetoż cię, Panie! będę wyznawał między narodami, a będę śpiewał imieniowi twemu. (18:50) Przeto będę cię, Panie, wysławiał między narodamiI będę śpiewał imieniu twemu. (18:50) Przetóż będęć wyznawał między narody, Panie! a imieniowi twemu pieśń zaśpiewam. Siego radi ispowiemsia tiebie wo jazycech, Gospodi, i imieni twojemu poju: Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени твоемY пою2: Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́: Посему прославлю Тебя средь народов, Господи, и имя Твое воспою.
Ps18(17),51 51 51 magnificans salutes regis ejus,
et faciens misericordiam christo suo David,
et semini ejus usque in sæculum.
(18:51) Boś zacnie wybawił króla swego, a czynisz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi, i nasieniu jego, aż na wieki. (18:51) Zapewniasz wielką pomoc królowi swemuI okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi, i potomstwu jego na wieki. (18:51) Czyniący wielkie wybawienie króla swego, i czyniący miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi, i nasieniu jego aż na wieki. wieliczajaj spasienija cariewa i tworiaj miłost' christu swojemu Dawidu i siemieni jego do wieka. величazй спасє1ніz царє1ва и3 творsй млcть хрістY своемY дв7ду и3 сёмени є3гw2 до вёка. велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка. Возвеличил Ты спасенного Тобою царя и творишь милость помазаннику Своему Давиду и потомству его вовеки.
Chwała