Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 19 (18) CHWAŁA BOGA GŁOSZONA PRZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA.
Ps19(18),1 1 1 In finem. Psalmus David. 1519
εις
For 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 19:1 3588
οι
The 3772
ουρανοί
heavens 1334
διήγουνται
describe 1391
δόξαν
the glory 2316
θεού
of God, 4162
ποίησιν
[5 the making 1161
δε
1and 5495-1473
χειρών αυτού
6of his hands 312
αναγγέλλει
4announces 3588
το
2the 4733
στερέωμα
3firmament].
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (19:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (19:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. W koniec, psałom Dawidu. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, псалом Давида, 18
Ps19(18),2 2 2 Cæli enarrant gloriam Dei,
et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.
19:2 2250
ημέρα
Day 3588
τη
to 2250
ημέρα
day 2044
ερεύγεται
bubbles up 4487
ρήμα
a saying; 2532
και
and 3571
νυξ
night unto 3571
νυκτί
night 312
αναγγέλλει
announces 1108
γνώσιν
knowledge.
(19:2) Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje. (19:2) Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. (19:2) Niebiosa rozpowiadają chwałę Bożą, a dzieła rąk jego oznajmuje utwierdzenie. Niebiesa powiedajut sławu Bożyju, tworienije że ruku jego wozwieszczajet twierd'. НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь. Небеса проповедают славу Божию, и о творениях рук Его возвещает вселенная.
Ps19(18),3 3 3 Dies diei eructat verbum,
et nox nocti indicat scientiam.
19:3 3756-1510.2.6
ουκ εισί
There are no 2981
λαλιαί
speeches 3761
ουδέ
nor 3056
λόγοι
words 3739
ων
which 3780
ουχί
[2are not 191
ακούονται
3heard 3588
αι
5456-1473
φωναί αυτών
1their voices].
(19:3) Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność, (19:3) Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość. (19:3) Dzień dniowi opowiada słowo: a noc nocy okazuje znajomość. Dien' dni otrygajet głagoł, i noszcz' noszczy wozwieszczajet razum. Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость.
Ps19(18),4 4 4 Non sunt loquelæ, neque sermones,
quorum non audiantur voces eorum.
19:4 1519
εις
Into 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth 1831
εξήλθεν
went forth 3588
ο
5353-1473
φθόγγος αυτών
their knell; 2532
και
and 1519
εις
unto 3588
τα
the 4009
πέρατα
ends 3588
της
of the 3611
οικουμένης
inhabitable world 3588
τα
4487-1473
ρήματα αυτών
their words. 1722
εν
[3in 3588
τω
4the 2246
ηλίω
5sun 5087
έθετο
1He put 3588
το
4638-1473
σκήνωμα αυτού
2his tent].
(19:4) Niemasz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było. (19:4) Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu... (19:4) Niemasz języków, ani mów, któreby nie słyszały głosów ich. Nie sut' rieczi, niże słowiesa, ichże nie słyszatsia głasi ich. Не сyть рBчи, нижE словесA, и4хже не слhшатсz глaси и4хъ. Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ. Нет наречий и нет языков, на каких бы не слышались голоса их.
Ps19(18),5 5 5 In omnem terram exivit sonus eorum,
et in fines orbis terræ verba eorum.
19:5 2532
και
And 1473
αυτός
he, 5613
ως
as 3566
νυμφίος
a groom 1607
εκπορευόμενος
going forth 1537
εκ
from out of 3956.3-1473
παστού αυτού
his nuptial chamber, 21
αγαλλιάσεται
shall exult 5613
ως
as 1095.2
γίγας
a giant 5143
δραμείν
running 3598
οδόν
a journey.
(19:5) Na wszystkę ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich; słońcu na nich namiot wystawił. (19:5) A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwiękI do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot, (19:5) Na wszystkę ziemię wyszedł głos ich: i na kończyny okręgu ziemie słowa ich: w słońcu postawił przybytek swój. Wo wsiu ziemliu izydie wieszczanije ich, i w koncy wsieliennyja głagoły ich: w sołnce położy sielienije swoje: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ: въ с0лнцэ положи2 селeніе своE: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́: Разнеслись по всей земле вещания их, и до пределов вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах;
Ps19(18),6 6 6 In sole posuit tabernaculum suum;
et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo.
Exsultavit ut gigas ad currendam viam;
19:6 575
απ'
From 206.1
άκρου
one tip 3588
του
3772
ουρανού
of heaven 3588
η
is 1841-1473
έξοδος αυτού
his exiting, 2532
και
and 3588
το
2658.1-1473
κατάντημα αυτού
his arrival 2193
έως
unto 206.1
άκρου
the other tip 3588
του
3772
ουρανού
of heaven; 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 3739
ος
one who 613
αποκρυβήσεται
shall be concealed 3588
της
2329-1473
θέρμης αυτού
from his heat.
(19:6) A to jako oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej; raduje się jako olbrzym, który ma bieżeć w drogę. (19:6) A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. (19:6) A ono jako oblubieniec wychodzący z łożnice swojéj: rozweseliło się jako olbrzym na bieżenie w drogę. i toj jako żenich ischodiaj ot cziertoga swojego, wozradujetsia jako ispolin tieszczy put'. и3 т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t черт0га своегw2, возрaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть. и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть. и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь.
Ps19(18),7 7 7 a summo cælo egressio ejus.
Et occursus ejus usque ad summum ejus;
nec est qui se abscondat a calore ejus.
19:7 3588
ο
The 3551
νόμος
law 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord 299
άμωμος
is unblemished, 1994
επιστρέφων
turning 5590
ψυχάς
souls. 3588
η
The 3141
μαρτύρια
witness 2962
κυρίου
of the lord 4103
πιστή
is trustworthy, 4679
σοφίζουσα
making wise 3516
νήπια
the infants.
(19:7) Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi je aż do kończyn ich, a niemasz nic, coby się mogło ukryć przed gorącem jego. (19:7) Z jednego krańca niebios wychodziI biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem. (19:7) Od kraju nieba wyjście jego: a nawrót jego aż na kraj jego: a nie masz, ktoby się mógł zakryć od gorącości jego. Ot kraja niebiesie ischod jego, i srietienije jego do kraja niebiesie: i niest', iże ukryjetsia tiepłoty jego. T крaz небесE и3сх0дъ є3гw2, и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть, и4же ўкрhетсz теплоты2 є3гw2. От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́. От края неба исход его и встреча его с тьмой у края неба; и никто не лишится теплоты его.
Ps19(18),8 8 8 Lex Domini immaculata, convertens animas;
testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis.
19:8 3588
τα
The 1345
δικαιώματα
ordinances 2962
κυρίου
of the lord 2117
ευθέα
are straight, 2165
ευφραίνοντα
making glad 2588
καρδίαν
the heart. 3588
η
The 1785
εντολή
commandment 2962
κυρίου
of the lord 5080.2
τηλαυγής
is radiant, 5461
φωτίζουσα
giving light 3788
οφθαλμούς
to the eyes.
(19:8) Zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę; świadectwo Pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu. (19:8) Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości. (19:8) Zakon Pański niepokalany, nawracający dusze: świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość malutkim. Zakon Gospodien' nieporoczien, obraszczajaj duszy: swidietiełstwo Gospodnie wierno, umudriajuszczeje mładiency. Зак0нъ гDень непор0ченъ, њбращazй дyшы: свидётельство гDне вёрно, ўмудрsющее младeнцы. Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы. Закон Господень непорочен, наставляет души; свидетельство Господне верно, умудряет младенцев.
Ps19(18),9 9 9 Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda;
præceptum Domini lucidum, illuminans oculos.
19:9 3588
ο
The 5401
φόβος
fear 2962
κυρίου
of the lord 53
αγνός
is pure, 1265
διαμένων
abiding 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon. 3588
τα
The 2917
κρίματα
judgments 2962
κυρίου
of the lord 228
αληθινά
are true, 1344
δεδικαιωμένα
doing justice 1909
επί
to 3588
το
the 1473
αυτό
same;
(19:9) Przykazania Pańskie są prawe, uweselające serce; przykazanie Pańskie czyste, oświecające oczy. (19:9) Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. (19:9) Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce: przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy. Oprawdanija Gospodnia prawa, wiesieliaszczaja sierdce: zapowied' Gospodnia swietła, proswieszczajuszczaja oczi. Њправд†ніz гDнz пр†ва, весел‰щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA, просвэщaющаz џчи. Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи. Повеления Господни праведны, веселят сердце; заповедь Господня светла, просвещает очи.
Ps19(18),10 10 10 Timor Domini sanctus, permanens in sæculum sæculi;
judicia Domini vera, justificata in semetipsa,
19:10 1938.1
επιθυμητά
desirable 5228
υπέρ
above 5553
χρυσίον
gold, 2532
και
and 3037
λίθον
[3stone 5093
τίμιον
2precious 4183
πολύν
1much], 2532
και
and 1099
γλυκύτερα
sweeter 5228
υπέρ
above 3192
μέλι
honey 2532
και
and 2781
κηρίον
the honeycomb.
(19:10) Bojaźń Pańska czysta, trwająca na wieki; sądy Pańskie są prawdziwe, a przytem i sprawiedliwe; (19:10) Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. (19:10) Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków: sądy Pańskie prawdziwe, usprawiedliwione same w sobie: Strach Gospodien' czist, priebywajaj w wiek wieka: sud'by Gospodni istinny, oprawdanny wkupie, Стрaхъ гDень чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стинны, њправд†нны вкyпэ, Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ, Страх Господень чист: пребывает вовеки; суды Господни истинны, праведны во всем,
Ps19(18),11 11 11 desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum,
et dulciora super mel et favum.
19:11 2532-1063
και γαρ
For also 3588
ο
1401-1473
δούλός σου
your servant 5442
φυλάσσει
guards 1473
αυτά
them; 1722
εν
in 3588
τω
the 5442
φυλάσσειν
guarding 1473
αυτά
of them 469
ανταπόδοσις
[2reward 4183
πολλή
1 there is great].
(19:11) Pożądliwsze nad złoto, i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodsze nad miód i nad plastr miodowy. (19:11) Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. (19:11) Pożądliwsze nad złoto i nad mnogie kamienie drogie: i słodsze nad miód i plastr miodowy. wożdielienny paczie złata i kamienie cziestna mnoga, i słażdszia paczie mieda i sota. вожделBнны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та. вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та. вожделенней золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах.
Ps19(18),12 12 12 Etenim servus tuus custodit ea;
in custodiendis illis retributio multa.
19:12 3900
παραπτώματα
[3 his transgressions 5100
τις
1Who 4920
συνήσει
2shall perceive]? 1537
εκ
From out of 3588
των
2931.1-1473
κρυφίων μου
my private transgressions 2511
κάθαρισόν
cleanse 1473
με
me!
(19:12) Sługa też twój bywa oświecony przez nie; a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. (19:12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. (19:12) Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka. Ibo rab twoj chranit ja: wniegda sochraniti ja, wozdajanije mnogo. И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |, воздаsніе мн0го. И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го. И раб Твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их!
Ps19(18),13 13 13 Delicta quis intelligit?
ab occultis meis munda me;
19:13 2532
και
And 575
από
from 245
αλλοτρίων
the aliens 5339
φείσαι
spare 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant! 1437
εάν
If 3361
μη
they should not 1473-2634
μου κατακυριεύσωσι
dominate me, 5119
τότε
then 299-1510.8.1
άμωμος έσομαι
I will be unblemished, 2532
και
and 2511
καθαρισθήσομαι
I shall be cleansed 575
από
of 266
αμαρτίας
[2sin 3173
μεγάλης
1great].
(19:13) Ale występki któż zrozumie? od tajemnych występków oczyść mię. (19:13) Uchybienia – któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi! (19:13) Występki któż rozumie? od skrytych moich oczyść mię. Griechopadienija kto razumiejet? ot tajnych moich oczisti mia, Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ; t тaйныхъ мои1хъ њчcти мS, Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́, Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня.
Ps19(18),14 14 14 et ab alienis parce servo tuo.
Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero,
et emundabor a delicto maximo.
19:14 2532
και
And 1510.8.6
έσονται
[4will be 1519
εις
5for 2107
ευδοκίαν
6benevolence 3588
το
1the 3051
λόγια
2oracles 3588
του
4750-1473
στόματός μου
3of my mouth], 2532
και
and 3588
η
the 3191.1
μελέτη
meditation 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
of my heart 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you 1275
διαπαντός
always, 2962
κύριε
O lord, 998-1473
βοηθέ μου
my helper 2532
και
and 3086
λυτρωτά
the one ransoming 1473
μου
me.
(19:14) I od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowali nademną; tedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. (19:14) Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, Aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. (19:14) I od cudzych sfolguj słudze twemu: jeźli nademną panować nie będą, tedy niepokalanym będę: i będę oczyszczon od grzechu największego. i ot czużdich poszczadi raba twojego: aszcze nie obładajut mnoju, togda nieporoczien budu, i ocziszczusia ot griecha wielika. и3 t чужди1хъ пощади2 рабA твоего2: ѓще не њбладaютъ мн0ю, тогдA непор0ченъ бyду, и3 њчи1щусz t грэхA вели1ка. и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка. От чуждых естеству огради раба Твоего! Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого.
Ps19(18),15 15 15 Et erunt ut complaceant eloquia oris mei,
et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.
Domine, adjutor meus, et redemptor meus.
(19:15) Niechże będą przyjemne słowa ust moich, i rozmyślanie serca mego przed obliczem twojem, Panie, skało moja, i odkupicielu mój! (19:15) Niech znajdą upodobanie słowa ust moichI myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój! (19:15) I będą się podobać wymowy ust moich: i rozmyślanie serca mego przed oblicznością twoją zawsze, Panie, wspomożycielu mój, odkupicielu mój! I budut wo błagowolienije słowiesa ust moich, i pouczienije sierdca mojego pried toboju wynu, Gospodi, pomoszczniczie moj i izbawitieliu moj. И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ, и3 поучeніе сeрдца моегw2 пред8 тоб0ю вhну, гDи, пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й. И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й. И будут угодны слова уст моих, и помышление сердца моего всегда пред Тобою, Господи, Податель помощи и Избавитель мой.