Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 24 (23) LITURGIA WEJŚCIA DO PRZYBYTKU.
Ps24(23),1 1 1 Prima sabbati. Psalmus David. Domini est terra, et plenitudo ejus;
orbis terrarum, et universi qui habitant in eo.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 3588
της
of the 1520
μιάς
one 3588
των
of the 4521
σαββάτων
Sabbaths. 24:1 3588
του
[3 is of the 2962
κυρίου
4 lord 3588
η
1The 1093
γη
2earth], 2532
και
and 3588
το
the 4138
πλήρωμα
fullness 1473
αυτής
of it; 3588
η
the 3611
οικουμένη
inhabitable world, 2532
και
and 3956
πάντες
all 3588
οι
the 2730
κατοικούντες
ones dwelling 1722
εν
in 1473
αυτή
it.
Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia, i napełnienie jej, okrąg ziemi, i którzy mieszkają na nim. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają W dzień pierwszy po Sobocie, Psalm Dawidowi. Pańska jest ziemia, i napełnienie jéj: okrąg ziemie, i wszyscy, którzy mieszkają na nim. Gospodnia ziemlia, i ispołnienije jeia, wsieliennaja i wsi żywuszczyi na niej. ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й. Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней.
Ps24(23),2 2 2 Quia ipse super maria fundavit eum,
et super flumina præparavit eum.
24:2 1473
αυτός
He 1909
επί
[3upon 2281
θαλασσών
4seas 2311
εθεμελίωσεν
1founded 1473
αυτήν
2it]; 2532
και
and 1909
επί
upon 4215
ποταμών
rivers 2090
ητοίμασεν
he prepared 1473
αυτήν
it.
Bo on na morzu ugruntował ją, a na rzekach utwierdził ją. On bowiem założył ją na morzachI utwierdził ją na rzekach. Bo go on nad morzami ugruntował: i nad rzekami nagotował go. Toj na moriach osnował ju jest' i na riekach ugotował ju jest'. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть. Он на морях воздвиг ее, и на реках утвердил ее.
Ps24(23),3 3 3 Quis ascendet in montem Domini?
aut quis stabit in loco sancto ejus?
24:3 5100
τις
Who 305
αναβήσεται
shall ascend 1519
εις
into 3588
το
the 3735
όρος
mountain 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord, 2228
η
or 5100
τις
who 2476
στήσεται
shall stand 1722
εν
in 5117
τόπω
[2place 39-1473
αγίω αυτού
1his holy]?
Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na miejscu świętem jego? Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętem miejscu jego? Kto wzydiet na goru Gospodniu? ili kto staniet na miestie swiatiem jego? Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́? Кто взойдет на гору Господню? И кто станет на месте святом Его?
Ps24(23),4 4 4 Innocens manibus et mundo corde,
qui non accepit in vano animam suam,
nec juravit in dolo proximo suo:
24:4 121
αθώος
Innocent 5495
χερσί
hands 2532
και
and 2513
καθαρός
a pure 3588
τη
2588
καρδία
heart, 3739
ος
who 3756
ουκ
did not 2983
έλαβεν
take hold 1909
επί
upon 3152
ματαίω
vain things 3588
την
5590-1473
ψυχήν αυτού
for his soul, 2532
και
and 3756
ουκ
did not 3660
ώμοσεν
swear by an oath 1909
επί
with 1388
δόλω
treachery 3588
τω
against 4139-1473
πλησίον αυτού
his neighbor.
Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, Niewinnych rąk a czystego serca: który nie wziął na marność dusze swojéj, ani przysięgał na zdradzie bliźniemu swemu. Niepowinien rukama i czist sierdcem, iże nie prijat wsuje duszu swoju i nie kliatsia liestiju iskrienniemu swojemu: Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2 и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY: Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́: Тот, кто неповинен руками и чист сердцем, кто не принял суеты в душу свою и не клялся лукаво ближнему своему;
Ps24(23),5 5 5 hic accipiet benedictionem a Domino,
et misericordiam a Deo salutari suo.
24:5 3778
ούτος
This one 2983
λήψεται
shall receive 2129
ευλογίαν
a blessing 3844
παρά
by 2962
κυρίου
the lord, 2532
και
and 1654
ελεημοσύνην
charity 3844
παρά
from 2316
θεού
God 4990-1473
σωτήρος αυτού
his deliverer.
Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i sprawiedliwość od Boga zbawiciela swego. Ten dostąpi błogosławieństwa od PanaI sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i miłosierdzie od Boga, zbawiciela swego. siej priimiet błagosłowienije ot Gospoda i miłostyniu ot Boga Spasa swojego. сeй пріи1метъ блгcвeніе t гDа и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2. се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́. он примет благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
Ps24(23),6 6 6 Hæc est generatio quærentium eum,
quærentium faciem Dei Jacob.
24:6 3778
αύτη
This 3588
η
is the 1074
γενεά
generation 2212
ζητούντων
seeking 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2212
ζητούντων
seeking 3588
το
the 4383
πρόσωπον
face 3588
του
of the 2316
θεού
God *
Ιακώβ
of Jacob.
Tenci jest naród szukających go, szukających oblicza twego, Boże Jakóbowy! Sela. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela. Ten jest naród szukających go, szukających oblicza Boga Jakóbowego. Siej rod iszczuszczych Gospoda, iszczuszczych lice Boga Iakowlia. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева.
Ps24(23),7 7 7 Attollite portas, principes, vestras,
et elevamini, portæ æternales,
et introibit rex gloriæ.
24:7 142
άρατε
Let [2lift 4439
πύλας
3 the gates 3588
οι
758-1473
άρχοντες υμών
1your rulers]! 2532
και
and 1869
επάρθητε
let [3be lifted up 4439
πύλαι
2gates 166
αιώνιοι
1 the eternal]! 2532
και
and 1525
εισελεύσεται
[4shall enter 3588
ο
1the 935
βασιλεύς
2king 3588
της
1391
δόξης
3of glory].
Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł król chwały! Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Podnieście książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne! i wnidzie król chwały. Wozmitie wrata kniazi wasza, i wozmitiesia wrata wiecznaja: i wnidiet Car' sławy. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы!
Ps24(23),8 8 8 Quis est iste rex gloriæ?
Dominus fortis et potens,
Dominus potens in prælio.
24:8 5100
τις
Who 1510.2.3
εστιν
is 3778
ούτος
this 3588
ο
935
βασιλεύς
king 3588
της
1391
δόξης
of glory? 2962
κύριος
The lord, 2900
κραταιός
fortified 2532
και
and 1415
δυνατός
mighty; 2962
κύριος
the lord 1415
δυνατός
mighty 1722
εν
in 4171
πολέμω
battle.
Któryż to jest król chwały? Pan mocny i możny, Pan mocny w boju. Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Któryż to jest król chwały? Pan mocny i możny, Pan możny na walce. Kto jest' siej Car' sławy? Gospod' kriepok i silien, Gospod' silien w brani. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бранях.
Ps24(23),9 9 9 Attollite portas, principes, vestras,
et elevamini, portæ æternales,
et introibit rex gloriæ.
24:9 142
άρατε
Let [2lift 4439
πύλας
3 the gates 3588
οι
758-1473
άρχοντες υμών
1your rulers]! 2532
και
and 1869
επάρθητε
let [3be lifted up 4439
πύλαι
2gates 166
αιώνιοι
1 the eternal]! 2532
και
and 1525
εισελεύσεται
[4shall enter 3588
ο
1the 935
βασιλεύς
2king 3588
της
1391
δόξης
3of glory].
Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł król chwały. Podnieście, bramy, wierzchy waszeI podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Podnieścież książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne: i wnidzie król chwały. Wozmitie wrata kniazi waszia, i wozmitiesia wrata wiecznaja: i wnidiet Car' sławy. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы!
Ps24(23),10 10 10 Quis est iste rex gloriæ?
Dominus virtutum ipse est rex gloriæ.
24:10 5100
τις
Who 1510.2.3
εστιν
is 3778
ούτος
this 3588
ο
935
βασιλεύς
king 3588
της
1391
δόξης
of glory? 2962
κύριος
The lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1473
αυτός
he 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
the 935
βασιλεύς
king 3588
της
1391
δόξης
of glory.
Który to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały. Sela. Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela. Któryż to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały. Kto jest' siej Car' sławy? Gospod' sił, toj jest' Car' sławy. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы. Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он – Царь Славы.
← dalej JUTRZNIA po katyzmach (w niedz. i św.) Ps 135(134)  ← lub dalej JUTRZNIA po katyzmach Ps 119(118) 
Chwała