Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma IV
K4Ps 25 (24) MODLITWA WŚRÓD NIEBEZPIECZEŃSTW.
↓WIELKA KOMPLETA cd. ↓GODZINA III cd. 
Ps25(24),1 1 1 In finem. Psalmus David. Ad te, Domine, levavi animam meam: 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 25:1 4314
προς
To 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 142
ήρα
I lifted up 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! duszę moję podnoszę. Dawidowy, Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Na koniec, Psalm Dawidowi. Do ciebie. Panie, podniosłem duszę moję.2 Boże mój, w tobie ufam, niech się nie zawstydzę: i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi. K tiebie, Gospodi, wozdwigoch duszu moju, Boże moj, na tia upowach, da nie postyżusia wo wiek, niże da posmiejutmisia wrazi moi: Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тмисz врази2 мои2: Къ тебѣ́, Го́споди, воз­двиго́хъ ду́шу мою́, Бо́же мо́й, на тя́ упова́хъ, да не постыжу́ся во вѣ́къ, ниже́ да посмѣю́тмися врази́ мо­и́: К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не буду посрамлен вовеки, и да не посмеются надо мною враги мои!
Ps25(24),2 2 2 Deus meus, in te confido; non erubescam. 25:2 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 1909
επί
upon 1473
σοι
you 3982
πέποιθα
I have yielded. 3361
μη
May I not 2617
καταισχυνθείην
be disgraced 1722
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon; 3366
μηδέ
nor 2606
καταγελάσατωσάν
let [2ridicule 1473
με
3me 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies]!
Boże mój! w tobie ufam; niech nie będę zawstydzony, niech się nie weselą nieprzyjaciele moi ze mnie. Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu! Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu! 3 Albowiem wszyscy, którzy cię czekają, nie będą zawstydzeni: ibo wsi tierpiaszczyi tia nie postydiatsia. и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. и́бо вси́ терпя́щiи тя́ не постыдя́т­ся. Ибо все надеющиеся на Тебя не посрамятся.
Ps25(24),3 3 3 Neque irrideant me inimici mei:
etenim universi qui sustinent te, non confundentur.4 Confundantur omnes iniqua agentes supervacue.
25:3 2532
και
1063
γαρ
For 3956
πάντες
all 3588
οι
the 5278
υπομένοντές
ones remaining 1473
σε
with you 3766.2
ου μη
in no way 2617
καταισχυνθώσιν
shall be disgraced. 153
αισχυνθήτωσαν
Let [4be ashamed 3588
οι
1the 457.1
ανομούντες
2ones acting lawlessly 1246.1
διακενής
3without cause]!
A tak wszyscy, którzy oczekują ciebie, nie będą zawstydzeni; zawstydzeni będą bez przyczyny nieprawość czyniący. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny. Da postydiatsia biezzakonnujuszczyi wotszcze. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. Да постыдя́т­ся беззако́н­ну­ю­щiи вотще́. Да посрамятся творящие беззакония тщетно.
Ps25(24),4 4 Vias tuas, Domine, demonstra mihi,
et semitas tuas edoce me.
25:4 3588
τας
3598-1473
οδούς σου
Your ways, 2962
κύριε
O lord, 1107
γνώρισόν
make known 1473
μοι
to me! 2532
και
and 3588
τας
5147-1473
τρίβους σου
[3your paths 1321
δίδαξόν
1teach 1473
με
2me]!
Panie! daj mi poznać drogi twe, ścieżek twoich naucz mię. Panie, wskaż mi drogi swoje, Ścieżek swoich naucz mnie! Drogi twoje okaż mi, Panie: a ścieżek twoich naucz mię. Puti twoja, Gospodi, skaży mi i stieziam twoim nauczi mia. Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. Пути́ твоя́, Го́споди, скажи́ ми и стезя́мъ тво­и́мъ научи́ мя. Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи меня.
Ps25(24),5 5 5 Dirige me in veritate tua, et doce me,
quia tu es Deus salvator meus,
et te sustinui tota die.
25:5 3594
οδήγησόν
Guide 1473
με
me 1909
επί
with 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
your truth! 2532
και
and 1321
δίδαξόν
teach 1473
με
me 3754
ότι
that 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are 3588
ο
2316
θεός
God 3588
ο
4990-1473
σωτήρ μου
my deliverer! 2532
και
and 1473-5278
σε υπέμεινα
I waited on you 3650
όλην
all 3588
την
the 2250
ημέραν
day.
Daj, abym chodził w prawdzie twojej, i naucz mię; boś ty jest Bóg zbawienia mego; ciebie oczekuję dnia każdego. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie! Prowadź mię w prawdzie twojéj a naucz mie; boś ty jest Bóg, zbawiciel mój: i ciebiem oczekawał przez wszystek dzień. Nastawi mia na istinu twoju i nauczi mia: jako ty jesi Bog Spas moj, i tiebie tierpiech wies' dien'. Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Наста́ви мя́ на и́стину твою́ и научи́ мя: я́ко ты́ еси́ Бо́гъ Спа́съ мо́й, и тебе́ терпѣ́хъ ве́сь де́нь. Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог, спасающий меня; и на Тебя я надеюсь всяк день.
Ps25(24),6 6 6 Reminiscere miserationum tuarum, Domine,
et misericordiarum tuarum quæ a sæculo sunt.
25:6 3403
μνήσθητι
Remember 3588
των
3628-1473
οικτιρμών σου
your compassions, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
τα
1656-1473
ελέη σου
your mercies! 3754
ότι
for 575
από
[2from 3588
του
3the 165
αιώνός
4eon 1510.2.6
εισιν
1they are].
Wspomnij na litości twoje, Panie! i na miłosierdzia twoje, które są od wieku. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, Gdyż są one od wieków! Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie! i na zmiłowania twoje, które są od wieku. Pomiani szczedroty twoja, Gospodi, i miłosti twoja, jako ot wieka sut'. Помzни2 щедрHты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. Помяни́ щедро́ты твоя́, Го́споди, и ми́лости твоя́, я́ко от­ вѣ́ка су́ть. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны они.
Ps25(24),7 7 7 Delicta juventutis meæ, et ignorantias meas, ne memineris.
Secundum misericordiam tuam memento mei tu,
propter bonitatem tuam, Domine.
25:7 266
αμαρτίας
[3 the sins 3503-1473
νεότητός μου
4of my youth 2532
και
5and 52-1473
αγνοίας μου
6my ignorance 3361
μη
1Do not 3403
μνησθής
2remember]! 2596
κατά
but according to 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 3403
μνήσθητί
mention 1473
μου
me 1473
συ
to yourself, 1752
ένεκεν
because of 3588
της
5544-1473
χρηστότητός σου
your graciousness, 2962
κύριε
O lord!
Grzechów młodości mojej, i przestępstw moich nie racz pamiętać; według miłosierdzia twego wspomnij na mię, dla dobroci twojej, Panie! Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie, Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie. Grzechów młodości mojéj, i niewiadomości moich nie racz pamiętać: według miłosierdzia twego pomnij na mię ty, dla dobroci twéj, Panie! Griech junosti mojeja i niewiedienija mojego nie pomiani: po miłosti twojej pomiani mia ty, radi błagosti twojeja, Gospodi. ГрBхъ ю4ности моеS и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. Грѣ́хъ ю́ности мо­ея́ и невѣ́дѣнiя мо­его́ не помяни́: по ми́лости тво­е́й помяни́ мя ты́, ра́ди бла́гости тво­ея́, Го́споди. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, Господи!
Ps25(24),8 8 8 Dulcis et rectus Dominus;
propter hoc legem dabit delinquentibus in via.
25:8 5543
χρηστός
Gracious 2532
και
and 2112.3
ευθής
upright 3588
ο
is the 2962
κύριος
lord; 1223
διά
because of 3778
τούτο
this 3549
νομοθετήσει
he shall establish law 264
αμαρτάνοντας
for ones sinning 1722
εν
in 3598
οδώ
the way.
Dobry i prawy jest Pan; przetoż drogi naucza grzeszników. Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Słodki i prawy Pan: przetóż da zakon występnym na drodze. ag i praw Gospod', siego radi zakonopołożyt sogrieszajuszczym na puti. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. Бла́гъ и пра́въ Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́тъ согрѣша́ющымъ на пути́. Благ и праведен Господь, посему дарует закон Свой согрешающим на пути.
Ps25(24),9 9 9 Diriget mansuetos in judicio;
docebit mites vias suas.
25:9 3594
οδηγήσει
He shall guide 4239
πραείς
the gentle 1722
εν
in 2920
κρίσει
judgment; 1321
διδάξει
he shall teach 4239
πραείς
the gentle 3598-1473
οδούς αυτού
his ways.
Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Prowadzi pokornych drogą prawaI uczy ich drogi swojej. Poprowadzi ciche w rozsądku: nauczy skromne dróg swoich. Nastawit krotkija na sud, nauczit krotkija putiem swoim. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. Наста́витъ кро́ткiя на су́дъ, научи́тъ кро́ткiя путе́мъ сво­и́мъ. Укажет кротким истину, научит кротких стезям Своим!
Ps25(24),10 10 10 Universæ viæ Domini, misericordia et veritas,
requirentibus testamentum ejus et testimonia ejus.
25:10 3956
πάσαι
All 3588
αι
the 3598
οδοί
ways 2962
κυρίου
of the lord 1656
έλεος
are mercy 2532
και
and 225
αλήθεια
truth 3588
τοις
to the ones 1567
εκζητούσι
seeking 3588
την
1242-1473
διαθήκην αυτού
his covenant 2532
και
and 3588
τα
3142-1473
μαρτύρια αυτού
his testimonies.
Wszystkie ścieżki Pańskie są miłosierdzie i prawda tym, którzy strzegą przymierza jego, i świadectwa jego. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego. Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda, szukającym Testamentu jego i świadectw jego. Wsi putije Gospodni miłost' i istina, wzyskajuszczym zawieta jego i swidienija jego. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. Вси́ путiе́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющымъ завѣ́та его́ и свидѣ́нiя его́. Все пути Господни – милость и истина для тех, кто ищет завета Его и откровений Его.
Ps25(24),11 11 11 Propter nomen tuum, Domine,
propitiaberis peccato meo; multum est enim.
25:11 1752
ένεκεν
Because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
2433
ιλάσθητι
atone 3588
τη
266-1473
αμαρτία μου
my sin! 4183
πολλή
[3great 1063
γαρ
1for 1510.2.3
εστι
2it is].
Panie! dla imienia twego odpuść nieprawość moję, bo wielka jest. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, Odpuść grzech mój, bo jest wielki! Dla imienia twego, Panie, będziesz miłościw grzechowi mojemu; bo go siła. Radi imienie twojego, Gospodi, i oczisti griech moj, mnog bo jest'. Рaди и4мене твоегw2, гDи, и3 њчcти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. Ра́ди и́мене тво­его́, Го́споди, и очи́сти грѣ́хъ мо́й, мно́гъ бо е́сть. Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от греха, ибо он велик.
Ps25(24),12 12 12 Quis est homo qui timet Dominum?
legem statuit ei in via quam elegit.
25:12 5100
τις
Who 1510.2.3
εστιν
is 444
άνθρωπος
the man 3588
ο
5399
φοβούμενος
fearing 3588
τον
the 2962
κύριον
lord? 3549
νομοθετήσει
He shall establish law 1473
αυτώ
to him 1722
εν
in 3598
οδώ
the way, 3739
η
which 140
ηρετίσατο
he took up.
Jestże człowiek, co się boi Pana? Nauczy go drogi, którąby miał obrać. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. Któryż jest człowiek, co się boi Pana? zakon ustawił mu na drodze, którą obrał. Kto jest' cziełowiek bojajsia Gospoda? zakonopołożyt jemu na puti, jegoże izwoli. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. Кто́ есть человѣ́къ боя́йся Го́спода? законоположи́тъ ему́ на пути́, его́же изво́ли. Кто из людей боится Господа? Дарует ему Бог закон для пути, уготованном Ему.
Ps25(24),13 13 13 Anima ejus in bonis demorabitur,
et semen ejus hæreditabit terram.
25:13 3588
η
5590-1473
ψυχή αυτού
His soul 1722
εν
[2in 18
αγαθοίς
3good things 835
αυλισθήσεται
1shall be lodged], 2532
και
and 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
his seed 2816
κληρονομήσει
shall inherit 1093
γην
the earth.
Dusza jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie jego odziedziczy ziemię. On sam będzie przebywał w szczęściu, A potomstwo jego odziedziczy ziemię. Dusza jego w dobrach przemieszkawać będzie: a nasienie jego odziedziczy ziemię. Dusza jego wo błagich wodworitsia, i siemia jego nasliedit ziemliu. ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. Душа́ его́ во благи́хъ водвори́т­ся, и сѣ́мя его́ наслѣ́дитъ зе́млю. Душа его обретет блаженство, и потомство его наследует землю.
Ps25(24),14 14 14 Firmamentum est Dominus timentibus eum;
et testamentum ipsius ut manifestetur illis.
25:14 2901.1-2962
κραταίωμα κύριος
The lord is a fortification 3588
των
of the ones 5399
φοβουμένων
fearing 1473
αυτόν
him; 2532
και
and 3588
η
1242-1473
διαθήκη αυτού
his covenant 1213
δηλώσει
he manifested 1473
αυτοίς
to them.
Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. Podpora jest Pan bojącym się go: i Testament jego, aby im był oznajmiony. Dierżawa Gospod' bojaszczychsia jego, i zawiet jego jawit im. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся его́, и завѣ́тъ его́ яви́тъ и́мъ. Господь – опора боящимся Его, и явит Он им завет Свой.
Ps25(24),15 15 15 Oculi mei semper ad Dominum,
quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos.
25:15 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
My eyes 1275
διαπαντός
are always 4314
προς
towards 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3754
ότι
for 1473
αυτός
he 1610.6
εκσπάσει
shall pull out 1537
εκ
[2from 3803
παγίδος
3 the snare 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
1my feet].
Oczy moje ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, Bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje. Oczi moi wynu ko Gospodu, jako toj istorgniet ot sieti nozie moi. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. О́чи мо­и́ вы́ну ко Го́споду, я́ко то́й исто́ргнетъ от­ сѣ́ти но́зѣ мо­и́. Очи мои всегда взирают на Господа, и Он исторгнет от сети стопы мои.
Ps25(24),16 16 16 Respice in me, et miserere mei,
quia unicus et pauper sum ego.
25:16 1914
επίβλεψον
Look 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me 2532
και
and 1653
ελέησόν
have mercy 1473
με
on me! 3754
ότι
for 3439
μονογενής
[3an only child 2532
και
4and 4434
πτωχός
5poor 1510.2.1
ειμι
2am 1473
εγώ
1I].
Wejrzyjże na mię, a zmiłuj się nademną; bom jest nędzny i opuszczony. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Bom jest samotny i ubogi! Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną; bom ja jest jedyny i ubogi. Prizri na mia i pomiłuj mia, jako jedinorod i niszcz' jesm' az. При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. При́зри на мя́ и поми́луй мя́, я́ко единоро́дъ и ни́щь е́смь а́зъ. Воззри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и беден.
Ps25(24),17 17 17 Tribulationes cordis mei multiplicatæ sunt:
de necessitatibus meis erue me.
25:17 3588
αι
The 2347
θλίψεις
afflictions 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
of my heart 4129
επληθύνθησαν
were multiplied; 1537
εκ
[3from out of 3588
των
318-1473
αναγκών μου
4my necessities 1806
εξάγαγέ
1lead 1473
με
2me]!
Utrapienia serca mego rozmnożyły się; z ucisków moich wywiedź mię. Ulżyj udręce serca mojego, Wyzwól mnie z utrapień moich! Udręczenia serca mego rozmnożyły się: wyrwij mię z potrzeb moich. Skorbi sierdca mojego umnożyszasia, ot nużd moich izwiedi mia. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ско́рби се́рдца мо­его́ умно́жишася, от­ ну́ждъ мо­и́хъ изведи́ мя. Скорби сердца моего умножились, от бед моих избавь меня!
Ps25(24),18 18 18 Vide humilitatem meam et laborem meum,
et dimitte universa delicta mea.
25:18 1492
ίδε
Behold 3588
την
5014-1473
ταπείνωσίν μου
my humiliation 2532
και
and 3588
τον
2873-1473
κόπον μου
my toil, 2532
και
and 863
άφες
forgive 3956
πάσας
all 3588
τας
266-1473
αμαρτίας μου
my sins!
Obacz udręczenie moje, i pracę moję, a odpuść wszystkie grzechy moje. Wejrzyj na nędzę i mozół mój, I odpuść wszystkie grzechy moje! Wejrzyj na uniżenie moje i na pracą moję: a odpuść wszystkie grzechy moje. Wiżd' smirienije moje i trud moj, i ostawi wsia griechi moja. Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. Ви́ждь смире́нiе мое́ и тру́дъ мо́й, и оста́ви вся́ грѣхи́ моя́. Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое, и отпусти грехи мои!
Ps25(24),19 19 19 Respice inimicos meos, quoniam multiplicati sunt,
et odio iniquo oderunt me.
25:19 1492
ίδε
Behold 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies! 3754
ότι
for 4129
επληθύνθησαν
they were multiplied, 2532
και
and 3411.1
μίσος
[4hatred 94
άδικον
3with unjust 3404
εμίσησάν
1they detested 1473
με
2me].
Obacz nieprzyjaciół moich, jako się rozmnożyli, a mają mię niesłusznie w nienawiści. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moiI jak zawzięcie mnie nienawidzą! Patrz na nieprzyjacioły moje; boć się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzieli mię. Wiżd' wragi moja, jako umnożyszasia, i nienawidienijem nieprawiednym woznienawidiesza mia. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. Ви́ждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавидѣ́нiемъ непра́веднымъ воз­ненави́дѣша мя́. Воззри на врагов моих, умножились они и ненавистью неправедною возненавидели меня.
Ps25(24),20 20 20 Custodi animam meam, et erue me:
non erubescam, quoniam speravi in te.
25:20 5442
φύλαξον
Guard 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul, 2532
και
and 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me! 3361
μη
May I not 2617
καταισχυνθείην
be disgraced, 3754
ότι
for 1679
ήλπισα
I hoped 1909
επί
upon 1473
σε
you.
Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię, abym nie był pohańbiony; bo w tobie nadzieję mam. Strzeż duszy mojej i ocal mnie, Niech nie doznam wstydu, Gdyż w tobie szukam schronienia! Strzeż dusze mojéj, a wyrwij mię: niech się nie zawstydzę; bom miał nadzieję w tobie. Sochrani duszu moju i izbawi mia, da nie postyżusia, jako upowach na tia. Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. Сохрани́ ду́шу мою́ и изба́ви мя́, да не постыжу́ся, я́ко упова́хъ на тя́. Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не постыжусь, что уповал на Тебя!
Ps25(24),21 21 21 Innocentes et recti adhæserunt mihi,
quia sustinui te.
25:21 172
άκακοι
The guileless 2532
και
and 2117
ευθείς
the upright 2853
εκολλώντό
cleave 1473
μοι
to me; 3754
ότι
for 5278
υπέμεινά
I remained 1473
σε
with you, 2962
κύριε
O lord.
Niewinność i szczerość niech mię strzegą; bom na cię oczekiwał. Niewinność i prawość niech mnie osłania, Gdyż w tobie miałem nadzieję! Niewinni i prawi przystali do mnie, iżem czekał na cię. Niezłobiwii i prawii priliepliachusia mnie, jako potierpiech tia, Gospodi. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гDи. Незло́бивiи и пра́вiи при­­лѣпля́хуся мнѣ́, я́ко потерпѣ́хъ тя́, Го́споди. Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, Господи.
Ps25(24),22 22 22 Libera, Deus, Israël
ex omnibus tribulationibus suis.
25:22 3084
λύτρωσαι
Ransom, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel 1537
εκ
from 3956
πασών
all 3588
των
2347-1473
θλίψεων αυτού
his afflictions!
O Boże! wybawże Izraela ze wszystkich ucisków jego. Boże, wybaw IzraelaOd wszelkich niedoli jego! Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków jego. Izbawi, Boże, Izrailia ot wsiech skorbiej jego. И#збaви, б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от­ всѣ́хъ скорбе́й его́. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его!
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 31(30)  ← dalej GODZINA III na koniec Ps 51(50)