Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 27 (26) PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM.
Ps27(26),1 1 1 Psalmus David, priusquam liniretur. Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo?
Dominus protector vitæ meæ:
a quo trepidabo?
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 4253
προ
before 3588
του
his 5548
χρισθήναι
anointing. 27:1 2962
κύριος
The lord 5462-1473
φωτισμός μου
is my illumination 2532
και
and 4990-1473
σωτήρ μου
my deliverer, 5100
τίνα
in whom 5399
φοβηθήσομαι
shall I fear? 2962
κύριος
The lord 5231.5
υπερασπιστής
is the defender 3588
της
2222-1473
ζωής μου
of my life, 575
από
from 5100
τίνος
whom 1168
δειλιάσω
shall I be timid?
Psalm Dawidowy. Pan jest światłością moją, i zbawieniem mojem, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać? DawidowyPan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Psalm Dawidowi, pierwéj niźli był pomazany. Pan oświecenie moje, i zbawienie moje, kogóż się będę bał? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał? Gospod' proswieszczenije moje i spasitiel' moj, kogo ubojusia? Gospod' zaszczytitiel' żywota mojego, ot kogo ustraszusia? ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; Госпо́дь просвѣще́нiе мое́ и спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь защи́титель живота́ мо­его́, от­ кого́ устрашу́ся? Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь? Господь Защитник жизни моей, кого устрашусь?
Ps27(26),2 2 2 Dum appropiant super me nocentes ut edant carnes meas,
qui tribulant me inimici mei,
ipsi infirmati sunt et ceciderunt.
27:2 1722
εν
In 3588
τω
the 1448
εγγίζειν
approaching 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 2559
κακούντας
by the ones inflicting evil 3588
του
2068
φαγείν
to devour 3588
τας
4561-1473
σάρκας μου
my flesh, 3588
οι
the 2346
θλίβοντές
ones afflicting 1473
με
me, 2532
και
and 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
my enemies, 1473
αυτοί
they 770
ησθένησαν
weakened 2532
και
and 4098
έπεσον
fell.
Gdy się zbiorą przeciwko mnie złośnicy, aby pożarli ciało moje; przeciwnicy moi, i nieprzyjaciele moi sami się potknęli i upadli. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje – – Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – Potkną się i upadną. Gdy się przybliżają na mię szkódnicy, aby żarli ciało moje: którzy mię trapią, nieprzyjaciele moi, sami zemdleli i upadli. Wniegda pribliżatisia na miaobujuszczym, jeże sniesti płoti moja, oskorbliajuszczyi mia i wrazi moi, tii izniemogosza i padosza. ВнегдA приближaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снёсти плHти мо‰, њскорблsющіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. Внегда́ при­­ближа́тися на мя́ зло́бу­ю­щымъ, е́же снѣ́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющiи мя́ и врази́ мо­и́, ті́и изнемого́ша и падо́ша. Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали.
Ps27(26),3 3 3 Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum;
si exsurgat adversum me prælium, in hoc ego sperabo.
27:3 1437
εάν
If 3904.4
παρατάξηται
[2should deploy 1909
επ'
3against 1473
εμέ
4me 3925
παρεμβολή
1a camp], 3756
ου
[2shall not 5399
φοβηθήσεται
3fear 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart]. 1437
εάν
If 1881
επαναστή
[2should rise up 1909
επ'
3against 1473
εμέ
4me 4171
πόλεμος
1war], 1722
εν
in 3778
ταύτη
this 1473
εγώ
I 1679
ελπίζω
will be hopeful.
Przetoż choćby wojsko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moje; choćby powstała przeciwko mnie wojna, przecież ja w tym ufam. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał. Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje: choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tem ja nadzieję pokładać będę. Aszcze opołczitsia na mia połk, nie uboitsia sierdce moje: aszcze wostaniet na mia bran', na niego az upowaju. Ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востaнетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўповaю. А́ще ополчи́т­ся на мя́ по́лкъ, не убо­и́т­ся се́рдце мое́: а́ще воста́нетъ на мя́ бра́нь, на него́ а́зъ упова́ю. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю.
Ps27(26),4 4 4 Unam petii a Domino, hanc requiram,
ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ;
ut videam voluptatem Domini, et visitem templum ejus.
27:4 1520
μίαν
One thing 154
ητησάμην
I asked 3844
παρά
of 2962
κυρίου
the lord, 3778
ταύτην
this 2212
ζητήσω
I shall seek — 3588
του
2730-1473
κατοικείν με
for me to dwell 1722
εν
in 3624
οίκω
the house 2962
κυρίου
of the lord 3956
πάσας
all 3588
τας
the 2250
ημέρας
days 3588
της
2222-1473
ζωής μου
of my life; 3588
του
2334-1473
θεωρείν με
for me to view 3588
την
the 5059.5
τερπνότητα
delightfulness 2962
κυρίου
of the lord, 2532
και
and 1980
επισκέπτεσθαι
to visit 3588
τον
3485
ναόν
[2temple 3588
τον
39-1473
άγιον αυτού
1his holy].
O jednem rzecz prosił Pana, i tej szukać będę; abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego, a żebym oglądał wdzięczność Pańską, i dowiadywał się w kościele jego. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam:Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. O jednę prosiłem Pana, téj szukać będę: abych mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego: abych patrzył na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego. Iedino prosich ot Gospoda, to wzyszczu: jeże żyti mi w domu Gospodni wsia dni żywota mojego, zrieti mi krasotu Gospodniu i posieszczati chram swiatyj jego. Е#ди1но проси1хъ t гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 животA моегw2, зрёти ми2 красотY гDню и3 посэщaти хрaмъ с™hй є3гw2. Еди́но проси́хъ от­ Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми́ въ дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живота́ мо­его́, зрѣ́ти ми́ красоту́ Госпо́дню и посѣща́ти хра́мъ святы́й его́. Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь: жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его.
Ps27(26),5 5 5 Quoniam abscondit me in tabernaculo suo;
in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui.
27:5 3754
ότι
For 2928
έκρυψέ
he hides 1473
με
me 1722
εν
in 4633-1473
σκηνή αυτού
his tent; 1722
εν
in 2250
ημέρα
a day 2556-1473
κακών μου
of my evils 4628.1
εσκέπασέ
he sheltered 1473
με
me 1722
εν
in 614
αποκρύφω
concealment 3588
της
4633-1473
σκηνής αυτού
of his tent; 1722
εν
in 4073
πέτρα
a rock 5312-1473
ύψωσέ με
he raised me up high.
Bo mię skryje w dzień zły w przybytku swoim; zachowa mię w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mię. Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale. Albowiem skrył mię w przybytku swoim: we dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego: na skale wywyższył mię. Jako skry mia w sielienii swojem w dien' zoł moich, pokry mia w tajnie sielienija swojego, na kamien' wozniesie mia. Ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, покрh мz въ тaйнэ селeніz своегw2, на кaмень вознесe мz. Я́ко скры́ мя въ селе́нiи сво­е́мъ въ де́нь зо́лъ мо­и́хъ, покры́ мя въ та́йнѣ селе́нiя сво­его́, на ка́мень воз­несе́ мя. Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня;
Ps27(26),6 6 6 In petra exaltavit me,
et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos.
Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus hostiam vociferationis;
cantabo, et psalmum dicam Domino.
27:6 2532
και
And 3568
νυν
now 2400
ιδού
behold, 5312
ύψωσε
he raised up high 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
my head 1909
επ'
over 2190-1473
εχθρούς μου
my enemies. 2944
εκύκλωσα
I encircled 2532
και
and 2380
έθυσα
sacrificed 1722
εν
in 3588
τη
4633-1473
σκηνή αυτού
his tent 2378
θυσίαν
a sacrifice 133
αινέσεως
of praise 2532
και
and 213.2
αλαλαγμού
of a shout; 103
άσω
I shall sing 2532
και
and 5567
ψαλώ
strum 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord.
A tak wywyższona będzie głowa moja nad nieprzyjaciołmi moimi, którzy są około mnie; i będę ofiarował w przybytku jego ofiary wykrzykania; będę śpiewał i chwały oddawał Panu. Teraz wznosi się głowa mojaNad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana. A teraz wywyższył głowę moję nad nieprzyjacioły mymi: obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę krzykliwą: będę śpiewał i Psalmy grał Panu. I nynie sie, wozniesie gławu moju na wragi moja: obydoch i pożroch w sielienii jego żertwu chwalienija i woskliknowienija: poju i wospoju Gospodiewi. И# нн7э сE, вознесE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви. И ны́нѣ се́, воз­несе́ главу́ мою́ на враги́ моя́: обыдо́хъ и пожро́хъ въ селе́нiи его́ же́ртву хвале́нiя и воскликнове́нiя: пою́ и воспою́ Го́сподеви. и вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа.
Ps27(26),7 7 7 Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te;
miserere mei, et exaudi me.
27:7 1522
εισάκουσον
Hear, 2962
κύριε
O lord, 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice 3739
ης
which 2896
εκέκραξα
I cried out! 1653
ελέησόν
Show mercy on 1473
με
me, 2532
και
and 1522
εισάκουσόν
hear 1473
μου
me!
Wysłuchaj, Panie! głos mój, kiedy wołam, a zmiłuj się nademną, i wysłuchaj mię. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie! Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nademną, a wysłuchaj mię. Usłyszy, Gospodi, głas moj, imże wozzwach, pomiłuj mia i usłyszy mia. Ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воззвaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS. Услы́ши, Го́споди, гла́съ мо́й, и́мже воз­зва́хъ, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе: помилуй меня и услышь меня!
Ps27(26),8 8 8 Tibi dixit cor meum: Exquisivit te facies mea;
faciem tuam, Domine, requiram.
27:8 1473
σοι
To you 2036
είπεν
[2said 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 2962-2212
κύριον ζητήσω
I seek the lord, 1567
εξεζήτησά
I sought after 1473
σε
you 3588
το
with 4383-1473
πρόσωπόν μου
my face. 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
Your face, 2962
κύριε
O lord, 2212
ζητήσω
I shall seek.
O tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: Szukajcie twarzy mojej; przetoż twarzy twojej, Panie! szukać będę. Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego! ” Przeto oblicza twego szukam, Panie. Tobie rzekło serce moje, szukało cię oblicze moje: oblicza twego, Panie, szukać będę. Tiebie rieczie sierdce moje: Gospoda wzyszczu, wzyska tiebie lice moje, lica twojego, Gospodi, wzyszczu. ТебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, гDи, взыщY. Тебѣ́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́, взыска́ тебе́ лице́ мое́, лица́ тво­его́, Го́споди, взыщу́. Сказало Тебе сердце мое: "Господа ищу". Ищут Тебя очи мои; лица Твоего, Господи, ищу.
Ps27(26),9 9 9 Ne avertas faciem tuam a me;
ne declines in ira a servo tuo.
Adjutor meus esto; ne derelinquas me,
neque despicias me, Deus salutaris meus.
27:9 3361
μη
You should not 654
αποστρέψης
turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
απ'
from 1473
εμού
me, 2532
και
and 3361
μη
you should not 1578
εκκλίνης
turn aside 1722
εν
in 3709
οργή
anger 575
από
from 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant. 998-1473
βοηθός μου
[2my helper 1096
γενού
1Become]! 3361
μη
Do not 644.3-1473
αποσκορακίσης με
curse me to be far away, 2532
και
and 3361
μη
do not 1459
εγκαταλίπης
abandon 1473
με
me, 2532
και
and 3361
μη
do not 5237
υπερίδης
overlook 1473
με
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
ο
4990-1473
σωτήρ μου
my deliverer!
Nie ukrywajże twarzy twojej przedemną, ani odrzucaj w gniewie sługi twego; tyś bywał ratunkiem moim, nie opuszczajże mię, ani mię odstępuj, Boże zbawienia mego. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! Nie odwracaj oblicza twego odemnie: nie odstępuj w gniewie od sługi twego: bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mię, ani mię wzgardzaj, Boże, zbawicielu mój. Nie otwrati lica twojego ot mienie i nie ukłonisia gniewom ot raba twojego: pomoszcznik moj budi, nie otrini mienie i nie ostawi mienie, Boże, spasitieliu moj. Не tврати2 лицA твоегw2 t менє2 и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й. Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́ и не уклони́ся гнѣ́вомъ от­ раба́ тво­его́: помо́щникъ мо́й бу́ди, не от­ри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, спаси́телю мо́й. Не отвращай лица Твоего от меня, и не уклонись в гневе от раба Твоего: подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель Мой!
Ps27(26),10 10 10 Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me;
Dominus autem assumpsit me.
27:10 3754
ότι
For 3588
ο
3962-1473
πατήρ μου
my father 2532
και
and 3588
η
3384-1473
μήτηρ μου
my mother 1459
εγκατέλιπόν
abandoned 1473
με
me, 3588-1161
ο δε
but the 2962
κύριος
lord 4355-1473
προσελάβετό με
took me to himself.
Choć ojciec mój, i matka moja opuścili mię, wszakże Pan przyjął mię. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię: ale Pan przyjął mię. Jako otiec moj i mati moja ostawista mia, Gospod' że wosprijat mia. Ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же воспріsтъ мS. Я́ко оте́цъ мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же воспрiя́тъ мя́. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня.
Ps27(26),11 11 11 Legem pone mihi, Domine, in via tua,
et dirige me in semitam rectam, propter inimicos meos.
27:11 3549
νομοθέτησόν
Establish the law 1473
με
for me, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3588
τη
3598-1473
οδώ σου
your way! 2532
και
And 3594
οδήγησόν
guide 1473
με
me 1722
εν
in 5147
τρίβω
[2road 2117
ευθεία
1 the straight], 1752
ένεκα
because of 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies!
Naucz mię, Panie! drogi twojej, a prowadź mnie ścieżką dla tych, którzy mię podstrzegają. Naucz mnie, Panie, drogi swojejI prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich! Zakon mi ustaw, Panie, w drodze twojéj: i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich. Zakonopołoży mi, Gospodi, w puti twojem, i nastawi mia na stieziu prawuju wrag moich radi. Законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мои1хъ рaди. Законоположи́ ми, Го́споди, въ пути́ тво­е́мъ, и наста́ви мя́ на стезю́ пра́вую вра́гъ мо­и́хъ ра́ди. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих.
Ps27(26),12 12 12 Ne tradideris me in animas tribulantium me,
quoniam insurrexerunt in me testes iniqui,
et mentita est iniquitas sibi.
27:12 3361
μη
Do not 3860
παραδώς
deliver 1473
με
me 1519
εις
into 5590
ψυχάς
the souls 2346
θλιβόντων
of ones afflicting 1473
με
me! 3754
ότι
For 1881
επανέστησάν
[3rose up against 1473
μοι
4me 3144
μάρτυρες
2witnesses 94
άδικοι
1unjust]; 2532
και
for 5574
εψεύσατο
[2lied 3588
η
93
αδικία
1unjustness] 1438
εαυτή
to herself.
Niepodawajże mię na wolę nieprzyjaciół moich; albowiemci powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi, i ten, który tchnie okrucieństwem. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! Nie podawaj mię na dusze trapiących mię; albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi, i skłamała nieprawość sobie. Nie priedażd' mienie w duszy stużajuszczych mi: jako wostasza na mia swidietielie nieprawiednii, i sołga nieprawda siebie. Не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS свидётелє непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ. Не преда́ждь мене́ въ ду́шы стужа́ющихъ ми́: я́ко воста́ша на мя́ свидѣ́теле непра́веднiи, и солга́ непра́вда себѣ́. Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, обманулись в неправде своей.
Ps27(26),13 13 13 Credo videre bona Domini in terra viventium. 27:13 4100
πιστεύω
I trust 3588
του
1492
ιδείν
to behold 3588
τα
the 18
αγαθά
good things 2962
κυρίου
of the lord 1722
εν
in 1093
γη
the land 2198
ζώντων
of the living.
Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć Pańską w ziemi żyjących, źleby o mnie było. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć PanaW krainie żyjących. Wierzę, iż oglądam dobra Pańskie w ziemi żywiących. Wieruju widieti błagaja Gospodnia na ziemli żywych. Вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ. Вѣ́рую ви́дѣти блага́я Госпо́дня на земли́ живы́хъ. Верю: увижу я блага Господни на земле живых!
Ps27(26),14 14 14 Expecta Dominum, viriliter age:
et confortetur cor tuum, et sustine Dominum.
27:14 5278
υπόμεινον
Wait on 3588
τον
the 2962
κύριον
lord! 407
ανδρίζου
Be manly 2532
και
and 2901
κραταιούσθω
fortify 3588
η
2588-1473
καρδία σου
your heart, 2532
και
and 5278
υπόμεινον
wait 3588
τον
on the 2962
κύριον
lord!
Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana. Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! Oczekawaj Pana, mężnie czyń: i niech się zmocni serce twoje, a czekaj na Pana. Potierpi Gospoda, mużajsia, i da kriepitsia sierdce twoje, i potierpi Gospoda. Потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крѣпи́т­ся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое; надейся на Господа!
Chwała