Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 28 (27) WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOSU PROŚBY MOJEJ.
Ps28(27),1 1 1 Psalmus ipsi David. Ad te, Domine, clamabo; Deus meus, ne sileas a me:
nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 28:1 4314
προς
To 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 2896
κεκράξομαι
I shall cry out. 3588
ο
2316-1473
θεός μου
My God, 3361
μη
do not 3902.1
παρασιωπήσης
remain silent 575
απ'
from 1473
εμού
me! 3379
μή ποτε
lest at any time 3902.1
παρασιωπήσης
you should remain silent, 2532
και
and 3666
ομοιωθήσομαι
I shall be likened 3588
τοις
to the 2597
καταβαίνουσιν
ones going down 1519
εις
into 2978.1
λάκκον
the pit.
Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! wołam, skało moja! nie milcz na wołanie moje, bym snać, jeźli mi się nie ozwiesz, nie stał się podobnym zstępującym do grobu. Dawidowy. Do ciebie wołam, Panie, skało moja, Nie bądź głuchy na wołanie moje, Abym, jeślibyś milczał, Nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu! Psalm samemu Dawidowi. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przedemną: abyś kiedy nie milczał przedemną, i stałbym się podobny zstępującym do dołu. K tiebie, Gospodi, wozzowu, Boże moj: da nie priemołcziszy ot mienie : da nie kogda priemołcziszy ot mienie , i upodobliusia nizchodiaszczym w row. Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й: да не премолчи1ши t менє2: да не когдA премолчи1ши t менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Къ тебѣ́, Го́споди, воз­зову́, Бо́же мо́й: да не премолчи́ши от­ мене́ : да не когда́ премолчи́ши от­ мене́ , и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ. К Тебе, Господи, взываю, Боже мой; не безмолвствуй предо мною, дабы, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб!
Ps28(27),2 2 2 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ dum oro ad te;
dum extollo manus meas ad templum sanctum tuum.
28:2 1522
εισάκουσον
Hear, 2962
κύριε
O lord, 3588
της
the 5456
φωνής
voice 3588
της
1162-1473
δέησεώς μου
of my supplication! 1722
εν
in 3588
τω
1189-1473
δέεσθαί με
my beseeching 4314
προς
to 1473
σε
you, 1722
εν
in 3588
τω
142-1473
αίρειν με
my lifting 5495-1473
χείράς μου
my hands 4314
προς
towards 3485
ναόν
[2temple 39-1473
άγιόν σου
1your holy].
Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do ciebie, Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni twojej! Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojéj, gdy się modlę tobie: gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu. Usłyszy, Gospodi, głas molienija mojego, wniegda molitimisia k tiebie, wniegda wozdieti mi ruce moi ko chramu swiatomu twojemu. Ўслhши, гDи, глaсъ молeніz моегw2, внегдA моли1тимисz къ тебЁ, внегдA воздёти ми2 рyцэ мои2 ко хрaму с™0му твоемY. Услы́ши, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́, внегда́ моли́тимися къ тебѣ́, внегда́ воз­дѣ́ти ми́ ру́цѣ мо­и́ ко хра́му свято́му тво­ему́. Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему!
Ps28(27),3 3 3 Ne simul trahas me cum peccatoribus,
et cum operantibus iniquitatem ne perdas me;
qui loquuntur pacem cum proximo suo,
mala autem in cordibus eorum.
28:3 3361
μη
Do not 4900.1-1473
συνελκύσης με
draw me together 3326
μετά
with 268
αμαρτωλών
sinners! 2532
και
And 3326
μετά
[3with 2038
εργαζομένων
4ones working 93
αδικίαν
5injustice 3361
μη
1do not 4881-1473
συναπολέσης με
2destroy me together]! 3588
των
of the 2980
λαλούντων
ones speaking 1515
ειρήνην
peace 3326
μετά
with 3588
των
4139-1473
πλησίον αυτών
their neighbors, 2556-1161
κακά δε
but evils 1722
εν
are in 3588
ταις
2588-1473
καρδίας αυτών
their hearts.
Nie zagarniaj mię z niezbożnymi, i z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi a myślą złe w sercach swoich. Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, Którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich! Nie pociągaj mię pospołu z grzeszniki: i z czyniącymi nieprawość nie zatracaj mię: którzy mówią pokój z bliźnim swoim, a złość w sercach ich. Nie priwliecy mienie so grieszniki, i s diełajuszczymi nieprawdu nie pogubi mienie, głagoliuszczymi mir s bliżnimi swoimi, złaja że w sierdcach swoich. Не привлецы2 менE со грBшники, и3 съ дёлающими непрaвду не погуби2 менE, глаг0лющими ми1ръ съ бли1жними свои1ми, ѕл†z же въ сердцaхъ свои1хъ. Не при­­влецы́ мене́ со грѣ́шники, и съ дѣ́ла­ю­щими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими ми́ръ съ бли́жними сво­и́ми, зла́я же въ сердца́хъ сво­и́хъ. Не привлеки меня с грешниками, и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит "мир" ближним своим со злобою в сердце своем!
Ps28(27),4 4 4 Da illis secundum opera eorum,
et secundum nequitiam adinventionum ipsorum.
Secundum opera manuum eorum tribue illis;
redde retributionem eorum ipsis.
28:4 1325
δος
Give 1473
αυτοίς
to them, 2962
κύριε
O lord, 2596
κατά
according to 3588
τα
2041-1473
έργα αυτών
their works, 2532
και
and 2596
κατά
according to 3588
την
the 4189
πονηρίαν
wickedness 3588
των
2006.1-1473
επιτηδευμάτων αυτών
of their practices! 2596
κατά
[3according to 3588
τα
4the 2041
έργα
5works 3588
των
5495-1473
χειρών αυτών
6of their hands 1325
δος
1Give 1473
αυτοίς
2to them]! 591
απόδος
Render 3588
το
468-1473
ανταπόδομα αυτών
their recompense 1473
αυτοίς
unto them!
Oddajże im według spraw ich i według złych uczynków ich; według pracy rąk ich oddaj im, oddaj im zapłatę ich. Odpłać im według czynu ichI według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli! Daj im według uczynków ich, i według złości wymysłów ich: według spraw ręku ich oddaj im: oddaj im zapłatę ich. Dażd' im, Gospodi, po diełom ich i po łukawstwu naczinanij ich, po diełom ruku ich dażd' im, wozdażd' wozdajanije ich im. Дaждь и5мъ, гDи, по дэлHмъ и4хъ и3 по лукaвству начинaній и4хъ, по дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ, воздaждь воздаsніе и4хъ и5мъ. Да́ждь и́мъ, Го́споди, по дѣло́мъ и́хъ и по лука́в­ст­ву начина́нiй и́хъ, по дѣло́мъ руку́ и́хъ да́ждь и́мъ, воз­да́ждь воз­дая́нiе и́хъ и́мъ. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им, воздай им заслуженное ими!
Ps28(27),5 5 5 Quoniam non intellexerunt opera Domini,
et in opera manuum ejus destrues illos,
et non ædificabis eos.
28:5 3754
ότι
For 3756-4920
ου συνήκαν
they perceived not 1519
εις
unto 3588
τα
the 2041
έργα
works 2962
κυρίου
of the lord, 2532
και
even 1519
εις
unto 3588
τα
the 2041
έργα
works 3588
των
5495-1473
χειρών αυτού
of his hands. 2507
καθελείς
You shall demolish 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 3618
οικοδομήσεις
build 1473
αυτούς
them up.
Albowiem nie zrozumiewają spraw Pańskich, ani uczynków rąk jego; przetoż ich popsuje, a nie pobuduje ich. Bo nie zważają na sprawy Pana, Ani na dzieła rąk jego, Przeto zniszczy ich i nie odbuduje. Albowiem nie zrozumieli spraw Pańskich, i uczynków rąk jego: zepsujesz je, a nie zbudujesz ich. Jako nie razumiesza w dieła Gospodnia i w dieła ruku jego: razoriszy ja i nie soziżdieszy ja. Ћкw не разумёша въ дэлA гDнz и3 въ дэлA рукY є3гw2: разори1ши | и3 не сози1ждеши |. Я́ко не разумѣ́ша въ дѣла́ Госпо́дня и въ дѣла́ руку́ его́: разори́ши я́ и не сози́ждеши я́. Ибо не уразумели они деяний Господних и деяний рук Его. Срази их и не дай им восстать!
Ps28(27),6 6 6 Benedictus Dominus,
quoniam exaudivit vocem deprecationis meæ.
28:6 2128
ευλογητός
Blessed be 2962
κύριος
the lord, 3754
ότι
for 1522
εισήκουσε
he heard 3588
της
the 5456
φωνής
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication.
Błogosławiony Pan; albowiem wysłuchał głos próśb moich. Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego! Błogosławiony Pan; bo wysłuchał głos prośby mojéj. Błagosłowien Gospod', jako usłysza głas molienija mojego. Блгcвeнъ гDь, ћкw ўслhша глaсъ молeніz моегw2. Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко услы́ша гла́съ моле́нiя мо­его́. Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое!
Ps28(27),7 7 7 Dominus adjutor meus et protector meus;
in ipso speravit cor meum, et adjutus sum:
et refloruit caro mea,
et ex voluntate mea confitebor ei.
28:7 2962
κύριος
The lord 998-1473
βοηθός μου
is my helper 2532
και
and 5231.5-1473
υπερασπιστής μου
my defender; 1909
επ'
upon 1473
αυτώ
him 1679
ήλπισεν
[2hoped 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 2532
και
and 997
εβοηθήθην
I was helped; 2532
και
and 330
ανέθαλεν
[2flourished again 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
1my flesh], 2532
και
and 1537
εκ
by 2307-1473
θελήματος μου
my will 1843
εξομολογήσομαι
I will make acknowledgment 1473
αυτώ
to him.
Pan jest mocą moją i tarczą moją, w nim, nadzieję ma serce moje, a jestem poratowany; przetoż się rozweseliło serce moje, a pieśnią moją chwalić go będę. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje I pieśnią moją będę go sławił. Pan pomocnik mój, i obrońca mój: w nim nadzieję pokładało serce moje, i ratowany jestem: i zakwitnęło znowu ciało moje: a z woli mojéj wyznawać mu będę. Gospod' pomoszcznik moj i zaszczytitiel' moj: na niego upowa sierdce moje, i pomoże mi, i procwietieot' moja: i wolieju mojeiu ispowiemsia jemu. ГDь пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й: на него2 ўповA сeрдце моE, и3 пом0же ми2, и3 процвэтE пл0ть моS: и3 в0лею моeю и3сповёмсz є3мY. Госпо́дь помо́щникъ мо́й и защи́титель мо́й: на него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми́, и процвѣте́ пло́ть моя́: и во́лею мо­е́ю исповѣ́мся ему́. Господь Податель помощи и Защитник мой; на Него уповало сердце мое, и помог Он мне, и процвела плоть моя; и по доброй воле прославляю Его.
Ps28(27),8 8 8 Dominus fortitudo plebis suæ,
et protector salvationum christi sui est.
28:8 2962
κύριος
The lord 2901.1
κραταίωμα
is the fortification 3588
του
2992-1473
λαού αυτού
of his people, 2532
και
and 5231.5
υπερασπιστής
[2 the defender 3588
των
3of the 4992
σωτηρίων
4deliverances 3588
του
5547-1473
χριστού αυτού
5of his anointed one 1510.2.3
εστι
1he is].
Pan jest mocą swych, i mocą zbawienia pomazańca swego on jest. Pan jest mocą ludu swegoi twierdzą zbawienia pomazańca swego... Pan mocą ludu swego: i obrońcą zbawienia pomazańca swego. Gospod' utwierżdienije liudij swoich i zaszczytitiel' spasienij christa swojego jest'. ГDь ўтверждeніе людjй свои1хъ и3 защи1титель спасeній хрістA своегw2 є4сть. Госпо́дь утвержде́нiе люді́й сво­и́хъ и защи́титель спасе́нiй христа́ сво­его́ е́сть. Господь твердыня людей Своих, Защитник и спасение помазанника Своего.
Ps28(27),9 9 9 Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hæreditati tuæ;
et rege eos, et extolle illos usque in æternum.
28:9 4982
σώσον
Deliver 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
your people, 2532
και
and 2127
ευλόγησον
bless 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν σου
your inheritance, 2532
και
and 4165
ποίμανον
tend 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 1869
έπαρον
lift 1473
αυτούς
them up 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon!
Zbaw lud twój, Panie! a błogosław dziedzictwu twemu, i paś ich, i wywyższaj aż na wieki. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje! Paś ich i podtrzymuj na wieki! Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu: i rządź je i wywyższaj je aż na wieki. Spasi liudi twoja, i błagosłowi dostojanije twoje, i upasi ja, i wozmi ja do wieka. Сп7си2 лю1ди тво‰, и3 блгcви2 достоsніе твоE, и3 ўпаси2 |, и3 возми2 | до вёка. Спаси́ лю́ди твоя́, и благослови́ достоя́нiе твое́, и упаси́ я́, и воз­ми́ я́ до вѣ́ка. Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое, и спаси их, и возвышай их вовеки!