Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 29 (28) WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ WŚRÓD BURZY.
Ps29(28),1 1 1 Psalmus David, in consummatione tabernaculi. Afferte Domino, filii Dei,
afferte Domino filios arietum.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1840.5
εξοδίου
for the holiday recess 4633
σκηνής
of the tent. 29:1 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 5207
υιοί
O sons 2316
θεού
of God, 5342
ενέγκατε
bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 5207
υιούς
offspring 2919.1
κριών
of rams! 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1391
δόξαν
glory 2532
και
and 5092
τιμήν
honor!
Psalm Dawidowy. Oddawajcie Panu synowie mocarzów, oddawajcie Panu chwałę i moc. Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i moc! Psalm Dawidowi, przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu synowie Boży, przynoście Panu syny baranie, przynoście Panu chwałę i część. Priniesitie Gospodiewi, synowie Bożyi, priniesitie Gospodiewi syny owni, priniesitie Gospodiewi sławu i cziest': Принеси1те гDеви, сhнове б9іи, принеси1те гDеви сhны w4вни, принеси1те гDеви слaву и3 чeсть: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жiи, при­­неси́те Го́сподеви сы́ны о́вни, при­­неси́те Го́сподеви сла́ву и че́сть: Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев! Воздайте Господу славу и честь!
Ps29(28),2 2 2 Afferte Domino gloriam et honorem;
afferte Domino gloriam nomini ejus;
adorate Dominum in atrio sancto ejus.
29:2 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1391
δόξαν
the glory 3686-1473
ονόματι αυτού
of his name! 4352
προσκυνήσατε
Do obeisance 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
in 833
αυλή
[2courtyard 39-1473
αγία αυτού
1his holy]!
Oddawajcie Panu chwałę imienia jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie! Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego. priniesitie Gospodiewi sławu imieni jego: pokłonitiesia Gospodiewi wo dworie swiatiem jego. принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ є3гw2. при­­неси́те Го́сподеви сла́ву и́мени его́: поклони́теся Го́сподеви во дворѣ́ святѣ́мъ его́. Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу во дворе святом Его!
Ps29(28),3 3 3 Vox Domini super aquas;
Deus majestatis intonuit:
Dominus super aquas multas.
29:3 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 1909
επί
is upon 3588
των
the 5204
υδάτων
waters. 3588
ο
The 2316
θεός
God 3588
της
1391
δόξης
of glory 1026.2
εβρόντησε
thunders. 2962
κύριος
The lord 1909
επί
is upon 5204
υδάτων
[2waters 4183
πολλών
1many].
Głos Pański nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi. Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. Głos Pański nad wodami. Bóg majestatu zagrzmiał: Pan nad wodami wielkiemi. as Gospodien' na wodach, Bog sławy wozgriemie, Gospod' na wodach mnogich. Глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы возгремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ. Гла́съ Госпо́день на вода́хъ, Бо́гъ сла́вы воз­гремѣ́, Госпо́дь на вода́хъ мно́гихъ. Глас Господень на водах: Бог славы возгремел, Господь на водах многих.
Ps29(28),4 4 4 Vox Domini in virtute;
vox Domini in magnificentia.
29:4 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 1722
εν
is in 2479
ισχύϊ
strength. 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 1722
εν
is in 3168.1
μεγαλοπρεπεία
majesty.
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny, Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały. Głos Pański w mocy: głos Pański w wielmożności. as Gospodien' w krieposti, głas Gospodien' w wielikoliepii. Глaсъ гDень въ крёпости, глaсъ гDень въ великолёпіи. Гла́съ Госпо́день въ крѣ́пости, гла́съ Госпо́день въ великолѣ́пiи. Глас Господа в силе, глас Господа в великолепии.
Ps29(28),5 5 5 Vox Domini confringentis cedros,
et confringet Dominus cedros Libani:
29:5 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 4937
συντρίβοντος
breaking 2748
κέδρους
cedars; 2532
και
even 4937-2962
συντρίψει κύριος
the lord breaks 3588
τας
the 2748
κέδρους
cedars 3588
του
*
Λιβάνου
of Lebanon;
Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie, Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu. Głos Pański łamiący cedry: i połamie Pan cedry Libańskie. as Gospoda, sokruszajuszczago kiedry: i stryjet Gospod' kiedry Liwanskija, Глaсъ гDа, сокрушaющагw кeдры: и3 стрhетъ гDь кeдры лів†нскіz, Гла́съ Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры: и стры́етъ Госпо́дь ке́дры Лива́нскiя, Глас Господа сокрушает кедры; и низвергнет Господь кедры ливанские.
Ps29(28),6 6 6 et comminuet eas, tamquam vitulum Libani,
et dilectus quemadmodum filius unicornium.
29:6 2532
και
and 3016.1-1473
λεπτυνεί αυτάς
he shall thin them out 5613
ως
as 3588
τον
the 3448
μόσχον
calf 3588
τον
*
Λίβανον
of Lebanon; 2532
και
even 3588
ο
the 25
ηγαπημένος
one being loved 5613
ως
as 5207
υιός
a son 3439.2
μονοκερώτων
of unicorns.
I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon jako młody jednorożec. Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół. I podrobi je jako cielę Libańskie: a umiłowany, jako syn jednorożców. i istnit ja jako tiełca Liwanska: i wozliubliennyj jako syn jedinoroż'. и3 и3стни1тъ | ћкw тельцA лівaнска: и3 возлю1бленный ћкw сhнъ є3динор0жь. и истни́тъ я́ я́ко телца́ Лива́нска: и воз­лю́блен­ный я́ко сы́нъ единоро́жь. И сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог.
Ps29(28),7 7 7 Vox Domini intercidentis flammam ignis; 29:7 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 1249.2
διακόπτοντος
cutting through 5395
φλόγα
the flame 4442
πυρός
of fire.
Głos Pański krzesze płomień ognisty. Głos Pana krzesze płomienie ogniste. Głos Pański rozmiatający płomień ognisty. as Gospoda, priesiecajuszczago płamien' ognia. Глaсъ гDа, пресэцaющагw плaмень nгнS. Гла́съ Го́спода, пресѣца́ющаго пла́мень огня́. Глас Господа, пресекающего пламя огня.
Ps29(28),8 8 8 vox Domini concutientis desertum:
et commovebit Dominus desertum Cades.
29:8 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 4952.3
συσσείοντος
shaking 2048
έρημον
the wilderness; 2532
και
and 4952.3-2962
συσσείσει κύριος
the lord shall shake 3588
την
the 2048
έρημον
wilderness *
Κάδης
of Kadesh.
Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades. Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos Pański zatrząsający puszczą: i poruszy Pan pustynią Kades. as Gospoda, striasajuszczago pustyniu: i striasiet Gospod' pustyniu kaddijskuju. Глaсъ гDа, стрzсaющагw пустhню: и3 стрzсeтъ гDь пустhню каддjйскую. Гла́съ Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню: и стрясе́тъ Госпо́дь пусты́ню кадді́йскую. Глас Господа, сотрясающего пустыню; и сотрясет Господь пустыню Каддийскую.
Ps29(28),9 9 9 Vox Domini præparantis cervos:
et revelabit condensa,
et in templo ejus omnes dicent gloriam.
29:9 5456
φωνή
The voice 2962
κυρίου
of the lord 2675
καταρτιζομένη
fashioning 1643.1
ελάφους
the hinds; 2532
και
and 601
αποκαλύψει
he shall uncover 1409.1
δρυμούς
the groves; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3485-1473
ναώ αυτού
his temple 3956
πας
all 5100
τις
who 3004
λέγει
say, 1391
δόξαν
Glory.
Na głos Pański z bólem rodzą łanie, i odkrywają się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę chwałę swoję. Głos Pana wykorzenia dębyI obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała! Głos Pański przygotujący łanie, i odkryje gęstwy: a w kościele jego wszyscy chwałę dadzą. as Gospodien', swierszajuszczyj jelieni, i otkryjet dubrawy: i w chramie jego wsiakij głagoliet sławu. Глaсъ гDень, свершaющій є3лє1ни, и3 tкрhетъ дубр†вы: и3 въ хрaмэ є3гw2 всsкій глаг0летъ слaву. Гла́съ Госпо́день, сверша́ющiй еле́ни, и от­кры́етъ дубра́вы: и въ хра́мѣ его́ вся́кiй глаго́летъ сла́ву. Глас Господень разрешает от бремени ланей и обнажает дубравы; и в храме Его всяк возгласит Ему славу.
Ps29(28),10 10 10 Dominus diluvium inhabitare facit,
et sedebit Dominus rex in æternum.
29:10 2962
κύριος
The lord 3588
τον
[2the 2627
κατακλυσμόν
3flood 2733.1
κατοικιεί
1shall settle]; 2532
και
and 2523
καθιείται
[2will sit 2962
κύριος
1 the lord] 935
βασιλεύς
a king 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc królem na wieki. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Pan czyni, że potop trwa: a będzie siedział Pan, król na wieki. Gospod' potop nasieliajet, i siadiet Gospod' Car' w wiek. ГDь пот0пъ населsетъ, и3 сsдетъ гDь цRь въ вёкъ. Госпо́дь пото́пъ населя́етъ, и ся́детъ Госпо́дь Ца́рь въ вѣ́къ. Господь после потопа населяет землю. И воссядет Господь как Царь навеки.
Ps29(28),11 11 11 Dominus virtutem populo suo dabit;
Dominus benedicet populo suo in pace.
29:11 2962
κύριος
The lord 2479
ισχύν
[2strength 3588
τω
3 to 2992-1473
λαώ αυτού
4his people 1325
δώσει
1shall give]. 2962
κύριος
The lord 2127
ευλογήσει
shall bless 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people 1722
εν
with 1515
ειρήνη
peace.
Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju. Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem! Pan mocy ludowi swemu doda: Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju. Gospod' kriepost' liudiem swoim dast, Gospod' błagosłowit liudi swoja mirom. ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, гDь блгcви1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ. Госпо́дь крѣ́пость лю́демъ сво­и́мъ да́стъ, Госпо́дь благослови́тъ лю́ди своя́ ми́ромъ. Господь крепость народу Своему дарует, Господь благословит народ Свой миром.