Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 3 PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW.
↓JUTRZNIA sześciopsalm na poczatek 
Ps3,1 1 1 Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom filii sui. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 3698
οπότε
when 590.2
απεδίδρασκεν
he ran away 575
από
from 4383
προσώπου
the face *
Αβεσαλώμ
of Absalom 3588
του
5207-1473
υιού αυτού
his son. 3:1 2962
κύριε
O lord, 5100
τι
why 4129
επληθύνθησαν
were [4multiplied 3588
οι
1the ones 2346
θλίβοντές
2afflicting 1473
με
3me]? 4183
πολλοί
Many 1881
επανίστανται
rise up 1909
επ'
against 1473
εμέ
me.
Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. (3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. (3:1) Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. Psałom Dawidu, wniegda otbiegasze ot lica Awiessałoma syna swojego. Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2 Псало́мъ Дави́ду, внегда́ от­бѣга́­ше от­ лица́ Авессало́ма сы́на сво­его́. Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, сына своего, 3
Ps3,2 2 2 Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me?
Multi insurgunt adversum me;
3:2 4183
πολλοί
Many 3004
λέγουσι
say 3588
τη
concerning 5590-1473
ψυχή μου
my soul, 3756-1510.2.3
ουκ έστι
There is no 4991
σωτηρία
deliverance 1473
αυτώ
to him 1722
εν
by 3588
τω
2316-1473
θεώ αυτού
his God. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(3:2) Panie, jako się namnożyło nieprzyjaciół moich! wiele ich powstaje przeciwko mnie. (3:2) Panie, jak liczni są wrogowie moi, Jak wielu powstaje przeciwko mnie! (3:2) Panie, przecz się rozmnożyli, co mię trapią? wiele ich powstają przeciwko mnie. Gospodi, czto sia umnożysza stużajuszczyi mi? mnozi wostajut na mia, ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющiи ми́? мно́зи востаю́тъ на мя́, Господи, что так умножились гонители мои? Многие восстают на меня;
Ps3,3 3 3 multi dicunt animæ meæ:
Non est salus ipsi in Deo ejus.
3:3 1473-1161
συ δε
But you, 2962
κύριε
O lord, 483.1-1473
αντιλήπτωρ μου
[2my shielder 1510.2.2
ει
1are], 1391-1473
δόξα μου
my glory, 2532
και
and 5312
υψών
the one raising up 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
my head.
(3:3) Wiele ich mówią o duszy mojej: Niemać ten ratunku od Boga. Sela. (3:3) Wielu mówi o mnie:Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela. (3:3) Wiele ich mówią duszy mojéj: Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim. mnozi głagoliut duszy mojej: niest' spasienija jemu w Bozie jego. мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. мно́зи глаго́лютъ души́ мо­е́й: нѣ́сть спасе́нiя ему́ въ Бо́зѣ его́. многие говорят душе моей: "Нет спасения ему в Боге его!".
Ps3,4 4 4 Tu autem Domine, susceptor meus es,
gloria mea, et exaltans caput meum.
3:4 5456-1473
φωνή μου
[2my voice 4314
προς
3to 2962
κύριον
4 the lord 2896
εκέκραξα
1I cried out], 2532
και
and 1873
επήκουσέ
he heeded 1473
μου
me 1537
εξ
from out of 3735
όρους
[2mountain 39-1473
αγίου αυτού
1his holy].
(3:4) Ale ty, Panie! jesteś tarczą moją, chwałą moją, i wywyższającym głowę moję. (3:4) Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją. (3:4) Ano ty, Panie, jesteś obrońca mój, chwała moja, i podwyższający głowę moję. Ty że, Gospodi, zastupnik moj jesi, sława moja, i woznosiaj gławu moju. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Ты́ же, Го́споди, засту́пникъ мо́й еси́, сла́ва моя́, и воз­нося́й главу́ мою́. Но Ты, Господи, Заступник мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою.
Ps3,5 5 5 Voce mea ad Dominum clamavi;
et exaudivit me de monte sancto suo.
3:5 1473-1161
εγώ δε
And I 2837
εκοιμήθην
went to bed 2532
και
and 5258.1
ύπνωσα
slept. 1825
εξηγέρθην
I woke up, 3754
ότι
for 2962
κύριος
the lord 482
αντιλήψεταί
shall assist 1473
μου
me.
(3:5) Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mię z góry świętej swojej. Sela. (3:5) Głosem moim wołam do Pana, A On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela. (3:5) Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętéj swojéj. asom moim ko Gospodu wozzwach, i usłysza mia ot gory swiatyja swojeja. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, и услы́ша мя́ от­ горы́ святы́я сво­ея́. Воззвал я ко Господу, и услышал Он меня с горы святой Своей.
Ps3,6 6 6 Ego dormivi, et soporatus sum;
et exsurrexi, quia Dominus suscepit me.
3:6 3756-5399
ου φοβηθήσομαι
I shall not fear 575
από
from 3461
μυριάδων
ten thousands 2992
λαού
of people 3588
των
of the ones 2945
κύκλω
round about 4902.4
συνεπιτιθεμένων
joining in attacking 1473
μοι
me.
(3:6) Jam się układł, i zasnąłem, a ocuciłem się; bo mię Pan podpierał. (3:6) Położyłem się i zasnąłem; Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. (3:6) Jam {spał i twardom zasnął|zasnął i spałem}, i wstałem; bo Pan obronił mię. Az usnuch, i spach, wostach, jako Gospod' zastupit mia. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. А́зъ усну́хъ, и спа́хъ, воста́хъ, я́ко Госпо́дь засту́питъ мя́. Я уснул, спал, но встал я, ибо Господь Защитник мой.
Ps3,7 7 7 Non timebo millia populi circumdantis me.
Exsurge, Domine; salvum me fac, Deus meus.
3:7 450
ανάστα
Rise up, 2962
κύριε
O lord! 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me, 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God! 3754
ότι
For 1473
συ
you 3960
επάταξας
struck 3956
πάντας
all 3588
τους
the ones 2189.1
εχθραίνοντάς
hating 1473
μοι
me 3154.1
ματαίως
for no cause; 3599
οδόντας
[2 the teeth 268
αμαρτωλών
3of sinners 4937
συνέτριψας
1you broke].
(3:7) Nie ulęknę się wielu tysięcy ludu, którzy się na mię zewsząd zasadzili. (3:7) Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają. (3:7) Nie będę się bał tysięcy ludu około mnie leżącego. Nie ubojusia ot tiem liudij, okriest napadajuszczych na mia. Не ўбою1сz t тeмъ людjй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Не убою́ся от­ те́мъ люді́й, о́крестъ напа́да­ю­щихъ на мя́. Не убоюсь тысяч людей, отовсюду нападающих на меня.
Ps3,8 8 8 Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa;
dentes peccatorum contrivisti.
3:8 3588
του
[2 is of the 2962
κυρίου
3 lord 3588
η
4991
σωτηρία
1Deliverance], 2532
και
and 1909
επί
[2 is upon 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
3your people 3588
η
2129-1473
ευλογία σου
1your blessing].
(3:8) Powstań, Panie! wybaw mię, Boże mój! albowiemeś ty uderzył w lice wszystkich nieprzyjaciół moich, z zęby niezbożników pokruszyłeś. (3:8) Powstań, Panie! Ocal mnie, Boże mój! Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, Połamałeś zęby bezbożnych. (3:8) Powstań, Panie! wybaw mię, Boże mój; boś ty pobił wszystkie sprzeciwiające mi się bez przyczyny: pokruszyłeś zęby grzeszników. Woskriesni, Gospodi, spasi mia, Boże moj: jako ty poraził jesi wsia wrażdujuszczyja mi wsuje, zuby griesznikow sokruszył jesi. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. Воскре́сни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мо́й: я́ко ты́ порази́лъ еси́ вся́ вражду́ющыя ми́ всу́е, зу́бы грѣ́шниковъ сокруши́лъ еси́. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! Ибо Ты сразил всех, враждующих со мной неправедно, зубы грешников сокрушил.
Ps3,9 9 9 Domini est salus;
et super populum tuum benedictio tua.
(3:9) Od Panać jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje. Sela. (3:9) U Pana jest zbawienie, Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Sela. (3:9) Pańskie jest wybawienie: a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje. Gospodnie jest' spasienije, i na liudiech twoich błagosłowienije twoje. ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE. Госпо́дне е́сть спасе́нiе, и на лю́дехъ тво­и́хъ благослове́нiе твое́. Ты, Господи, даруешь спасение, и на народе Твоем благословение Твое.
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm cd. Ps 38(37) 
Chwała