Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 30 (29) DZIĘKCZYNIENIE PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY.
Ps30(29),1 1 1 Psalmus cantici, in dedicatione domus David. 5568
ψαλμός
A psalm 5603
ωδής
of an ode 3588
του
of the 1457.1
εγκαινισμού
dedication 3588
του
of the 3624
οίκου
house *
Δαυίδ
of David. 30:1 5312
υψώσω
I will exalt 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
for 5274
υπέλαβές
you uplifted 1473
με
me, 2532
και
and 3756
ουκ
[2did not 2165
εύφρανας
3make glad 3588
τους
2190-1473
εχθρούς μου
1my enemies] 1909
επ'
over 1473
εμέ
me.
Psalm pieśni przy poświęceniu domu Dwidowego. (30:1) Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. (30:1) . Psalm pieśni. Na poświęcaniu domu Dawidowego. Psałom piesni obnowlienija domu Dawidowa. Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова Псало́мъ пѣ́сни обновле́нiя до́му Дави́дова. Псалом, песнь обновления дома Давидова, 29
Ps30(29),2 2 2 Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me,
nec delectasti inimicos meos super me.
30:2 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 2896
εκέκραξα
I cried out 4314
προς
to 1473
σε
you, 2532
και
and 2390
ιάσω
I shall heal 1473
με
of my condition.
(30:2) Panie! wywyższać cię będę; albowiem wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie. (30:2) Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. (30:2) Wywyższać cię będę. Panie, żeś mię przyjął: a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim nademną. Wozniesu tia, Gospodi, jako podiał mia jesi, i nie wozwiesielił jesi wragow moich o mnie. Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ мои1хъ њ мнЁ. Вознесу́ тя, Го́споди, я́ко подъя́лъ мя́ еси́, и не воз­весели́лъ еси́ враго́въ мо­и́хъ о мнѣ́. Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной.
Ps30(29),3 3 3 Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me. 30:3 2962
κύριε
O lord, 321
ανήγαγες
you led 1537
εξ
[2from out of 86
άδου
3Hades 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul]; 4982
έσωσάς
you delivered 1473
με
me 575
από
from 3588
των
the 2597
καταβαινόντων
ones going down 1519
εις
into 2978.1
λάκκον
the pit.
(30:3) Panie, Boże mój! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię. (30:3) Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię. (30:3) Panie, Boże mój, wołałem do ciebie, i uzdrowiłeś mię. Gospodi Boże moj, wozzwach k tiebie, i izcelił mia jesi. ГDи б9е м0й, воззвaхъ къ тебЁ, и3 и3сцэли1лъ мS є3си2. Го́споди Бо́же мо́й, воз­зва́хъ къ тебѣ́, и изцѣли́лъ мя́ еси́. Господи Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня.
Ps30(29),4 4 4 Domine, eduxisti ab inferno animam meam;
salvasti me a descendentibus in lacum.
30:4 5567
ψάλατε
Let [2strum 3588
τω
3to the 2962
κυρίω
4 lord 3588
οι
3741-1473
όσιοι αυτού
1his sacred ones], 2532
και
and 1843
εξομολογείσθε
make acknowledgment 3588
τη
to the 3420
μνήμη
remembrance 3588
της
42-1473
αγιωσύνης αυτού
of his holiness!
(30:4) Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu. (30:4) Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. (30:4) Panie, wywiodłeś z piekła duszę moję: wybawiłeś mię od zstępujących do dołu. Gospodi, wozwieł jesi ot ada duszu moju, Spasł mia jesi ot nizchodiaszczych w row. ГDи, возвeлъ є3си2 t ѓда дyшу мою2, сп7слъ мS є3си2 t низходsщихъ въ р0въ. Го́споди, воз­ве́лъ еси́ от­ а́да ду́шу мою́, Спа́слъ мя́ еси́ от­ низходя́щихъ въ ро́въ. Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб.
Ps30(29),5 5 5 Psallite Domino, sancti ejus;
et confitemini memoriæ sanctitatis ejus.
30:5 3754
ότι
For 3709
οργή
wrath 1722
εν
is in 3588
τω
2372-1473
θυμώ αυτού
his rage, 2532
και
but 2222
ζωή
life 1722
εν
is in 3588
τω
2307-1473
θελήματι αυτού
his will. 3588
το
[3the 2073
εσπέρας
4evening 835
αυλισθήσεται
2shall lodge 2805
κλαυθμός
1Weeping], 2532
και
but 1519
εις
in 4404
τοπρωϊ
the morning, 20
αγαλλίασις
exultation.
(30:5) Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego. (30:5) Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego! (30:5) Śpiewajcie Panu święci jego, a wyznawajcie pamiątce świątobliwości jego. Pojtie Gospodiewi, priepodobnii jego, i ispowiedajtie pamiat' swiatyni jego: П0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2: По́йте Го́сподеви, преподо́бнiи его́, и исповѣ́дайте па́мять святы́ни его́: Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его!
Ps30(29),6 6 6 Quoniam ira in indignatione ejus,
et vita in voluntate ejus:
ad vesperum demorabitur fletus,
et ad matutinum lætitia.
30:6 1473-1161
εγώ δε
And I 2036
είπα
said 1722
εν
in 3588
τη
2112.2-1473
ευθηνία μου
my prosperity, 3766.2
ου μη
In no way 4531
σαλευθώ
shall I be shaken 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
(30:6) Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. (30:6) Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele. (30:6) Bo gniew w zapalczywości jego, a żywot na woli jego: do wieczora i będzie trwał płacz, a do poranku wesele. jako gniew w jarosti jego, i żywot w woli jego: wieczier wodworitsia płacz', i zautra radost'. ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz плaчь, и3 заyтра рaдость. я́ко гнѣ́въ въ я́рости его́, и живо́тъ въ во́ли его́: ве́черъ водвори́т­ся пла́чь, и зау́тра ра́дость. Ибо карает ярость Его, и дарует жизнь воля Его: с вечера водворится плач, а наутро радость.
Ps30(29),7 7 7 Ego autem dixi in abundantia mea:
Non movebor in æternum.
30:7 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3588
τω
2307-1473
θελήματί σου
your will 3930
παρέσχου
you furnished 3588
τω
[2 to 2566.3-1473
κάλλει μου
3my beauty 1411
δύναμιν
1power]; 654-1161
απέστρεψάς δε
but you turned 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face, 2532
και
and 1096
εγενήθην
I became 5015
τεταραγμένος
disturbed.
(30:7) Rzekłem w szczęściu swojem: Nie będę poruszony na wieki. (30:7) A ja, pewny siebie, powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki. (30:7) A jam rzekł w dostatku moim: Nie będę poruszony na wieki. Az że riech wo obilii mojem: nie podwiżusia wo wiek. Ѓзъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не подви1жусz во вёкъ. А́зъ же рѣ́хъ во оби́лiи мо­е́мъ: не подви́жуся во вѣ́къ. А я сказал в благоденствии моем: "Не поколеблюсь вовеки!"
Ps30(29),8 8 8 Domine, in voluntate tua præstitisti decori meo virtutem;
avertisti faciem tuam a me, et factus sum conturbatus.
30:8 4314
προς
To 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 2896
κεκράξομαι
I cry out. 2532
και
And 4314
προς
to 3588
τον
2316-1473
θεόν μου
my God 1189
δεηθήσομαι
I shall beseech.
(30:8) Albowiem ty, Panie! według woli twojej umocniłeś był górę moję mocą; ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się; (30:8) Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. (30:8) Panie, według woli twojéj dałeś moc ozdobie mojéj; odwróciłeś oblicze swe odemnie i stałem się zatrwożonym. Gospodi, wolieju twojeiu podażd' dobrotie mojej siłu: otwratił że jesi lice twoje, i bych smuszczen. ГDи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу: tврати1лъ же є3си2 лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ. Го́споди, во́лею тво­е́ю пода́ждь добро́тѣ мо­е́й си́лу: от­врати́лъ же еси́ лице́ твое́, и бы́хъ смуще́нъ. Господи, по воле Твоей дай силу душе моей! Но отвратил Ты лицо Свое, и впал я в смятенье.
Ps30(29),9 9 9 Ad te, Domine, clamabo,
et ad Deum meum deprecabor.
30:9 5100
τις
What 5622
ωφέλεια
benefit 1722
εν
is there in 3588
τω
129-1473
αίματί μου
my blood, 1722
εν
in 3588
τω
2597-1473
καταβαίνειν με
my going down 1519
εις
into 1312
διαφθοράν
corruption? 3361
μη
Shall 1843
εξομολογήσεταί
[2acknowledge 1473
σοι
3you 5522
χους
1 the dust], 2228
η
or 312
αναγγελεί
shall it announce 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
your truth?
(30:9) I wołałem do ciebie, Panie! a Panum się modlił, mówiąc: (30:9) Do ciebie, Panie, wołałemI pana błagałem o zmiłowanie. (30:9) Do ciebie. Panie, wołać będę, i do Boga mego modlić się będę. K tiebie, Gospodi, wozzowu, i k Bogu mojemu pomoliusia. Къ тебЁ, гDи, воззовY, и3 къ бGу моемY помолю1сz. Къ тебѣ́, Го́споди, воз­зову́, и къ Бо́гу мо­ему́ помолю́ся. К Тебе, Господи, воззову и Богу моему помолюсь.
Ps30(29),10 10 10 Quæ utilitas in sanguine meo,
dum descendo in corruptionem?
numquid confitebitur tibi pulvis,
aut annuntiabit veritatem tuam?
30:10 191-2962
ήκουσε κύριος
The lord heard, 2532
και
and 1653
ηλέησέ
showed mercy 1473
με
on me. 2962
κύριος
The lord 1096
εγενήθη
became 998-1473
βοηθός μου
my helper.
(30:10) Co za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Iazali opowie prawdę twoję? (30:10) Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? (30:10) Cóż za pożytek we krwi mojéj, gdy zstępuję do skażenia? Izali proch wyznawać ci będzie? albo opowiadać będzie prawdę twoję? Kaja pol'za w krowi mojej, wniegda schoditi mi wo istlienije? jeda ispowiestsia tiebie pierst'? ili wozwiestit istinu twoju? Кaz п0льза въ кр0ви моeй, внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA и3сповёстсz тебЁ пeрсть; и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2; Ка́я по́льза въ кро́ви мо­е́й, внегда́ сходи́ти ми́ во истлѣ́нiе? еда́ исповѣ́ст­ся тебѣ́ пе́рсть? или́ воз­вѣсти́тъ и́стину твою́? Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою?
Ps30(29),11 11 11 Audivit Dominus, et misertus est mei;
Dominus factus est adjutor meus.
30:11 4762
έστρεψας
[3turned 3588
τον
1The 2870-1473
κοπετόν μου
2beating of my breast] 1519
εις
into 5479
χαράν
joy 1473
εμοί
for me. 1284
διέρρηξας
You tore up 3588
τον
4526-1473
σάκκον μου
my sackcloth, 2532
και
and 4024
περιέζωσάς
girded 1473
με
me 2167
ευφροσύνην
with gladness.
(30:11) Wysłuchajże, Panie! a zmiłuj się nademną; Panie! bądź pomocnikiem moim. (30:11) Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! Panie, bądź moim wspomożycielem! (30:11) Usłyszał Pan i zmiłował się nademną: Pan się stał pomocnikiem moim. ysza Gospod' i pomiłowa mia: Gospod' byst' pomoszcznik moj. Слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й. Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя́: Госпо́дь бы́сть помо́щникъ мо́й. Услышал Господь и помиловал меня; Господь даровал мне помощь.
Ps30(29),12 12 12 Convertisti planctum meum in gaudium mihi;
conscidisti saccum meum, et circumdedisti me lætitia:
30:12 3704
όπως
O how 302
αν
that 5567
ψάλη
should [2strum 1473
σοι
3to you 3588
η
1391-1473
δόξα μου
1my glory], 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 2660
κατανυγώ
should I be vexed, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God. 1519
εις
Into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 1843
εξομολογήσομαί
I shall acknowledge 1473
σοι
you.
(30:12) Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością. (30:12) Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, (30:12) Odmieniłeś mi płacz mój w wesele: zdarłeś wór mój, a oblókłeś mię weselem: Obratił jesiacz' moj w radost' mnie, rastierzał jesi wrietiszcze moje i priepojasał mia jesi wiesielijem, Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ, Обрати́лъ еси́ пла́чь мо́й въ ра́дость мнѣ́, растерза́лъ еси́ вре́тище мое́ и препоя́салъ мя́ еси́ весе́лiемъ, Обратил Ты плач мой в радость, раздрал рубище мое и препоясал меня веселием.
Ps30(29),13 13 13 ut cantet tibi gloria mea, et non compungar.
Domine Deus meus, in æternum confitebor tibi.
(30:13) Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać cię będę. (30:13) Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła:Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał. (30:13) Aby tobie śpiewali, chwało moja, a nie żałowałbym: Panie, Boże mój, na wieki wyznawać ci będę. jako da wospojet tiebieawa moja, i nie umiliusia. Gospodi Boże moj, wo wiek ispowiemsia tiebie. ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й, во вёкъ и3сповёмсz тебЁ. я́ко да воспо­е́тъ тебѣ́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Го́споди Бо́же мо́й, во вѣ́къ исповѣ́мся тебѣ́. Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен. Господи Боже мой, вовеки прославлю тебя!
Chwała